Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó


Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, hiểu được parabol đó: Đi qua nhị điểm A(3; -4) và có trục đối xứng là x = -3/2


*

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 tất cả trục đối xứng x = –3/2

⇒ –b/2a = –3/2 ⇒ b = 3a (1)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua điểm A(3; –4)

⇒ –4 = a.32 + b.3 + 2 ⇒ 9a + 3b = –6 (2).

Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

Thay b = 3a sinh hoạt (1) vào biểu thức (2) ta được:

9a + 3.3a = –6 ⇒ 18a = –6 ⇒ a = –1/3 ⇒ b = –1.

Vậy parabol cần tìm là y = –1/3x2 – x + 2.Xác định Parabol (P): y=ax2+bx−5 biết rằng Parabol trải qua điểm A (3; -4)và gồm trục đối xứng x = -32 A. y=118x2+16x−5B. y=1...

Xác định Parabol (P): y=ax2+bx−5 biết rằng Parabol đi qua điểm A (3; -4)và gồm trục đối xứng x = -32 

A. y=118x2+16x−5

B. y=118x2+16x+5

C. y=3x2+9x−9

D. y=−118x2+16x−5


Xác định parabol y = 3x^2+bx+c, biết rằng parabol đó đi qua A(2;19) với nhận mặt đường thẳng x = -2/3 có tác dụng trục đối xứng.


Xác định parabol (P) ; y= ax2+bx+ c biết: c là số yếu tắc chẵn với (P) trải qua B( 3; -4) và gồm trục đối xứng là x=-32A. B. C. D. 

Xác định parabol (P) ; y= ax2+bx+ c biết: c là số thành phần chẵn và (P) đi qua B( 3; -4) và gồm trục đối xứng là x=-32

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Tìm Parabol y = ax2 - 4x + c, hiểu được Parabol : 

Đi qua nhì điểm A(1; -2) với B(2; 3).

Có đỉnh I(-2; -2).

Có hoành độ đỉnh là -3 và trải qua điểm P(-2; 1).

Có trục đối xứng là đường thẳng x = 2 và cắt trục hoành tại điểm (3; 0).

Xem thêm: Cách Viết Cv Xin Việc Nhân Viên Văn Phòng Mới Nhất Năm 2021, Tìm Việc Làm Nhân Viên Văn Phòng


Xác định parabol (P): y = ax2+ bx + c, a≠0 biết c = 2 với (P) đi qua B (3; −4) và bao gồm trục đối xứng là x=−32 A. y=−13x2−x+2B. y=−x2−...

Xác định parabol (P): y = ax2+ bx + c, a≠0 biết c = 2 cùng (P) đi qua B (3; −4) và tất cả trục đối xứng là x=−32 

A. y=−13x2−x+2

B. y=−x2−x+1

C. y=−13x2+x+2

D. y=−16x2−32x+2


Xác định parabol (P): y = 2x2+ bx + c, hiểu được (P) trải qua điểm M(0;4) và bao gồm trục đối xứng x = 1. A. Y = 2x2− 4x + 4. B. Y = 2x2+ 4x − 3. C. Y = 2x2− 3x + 4. D. Y = 2x2+ x + 4.

Xác định parabol (P): y = 2x2+ bx + c, hiểu được (P) đi qua điểm M(0;4) và gồm trục đối xứng x = 1.

A. Y = 2x2− 4x + 4.

B. Y = 2x2 + 4x − 3.

C. Y = 2x2− 3x + 4.

D. Y = 2x2+ x + 4.


Xác định parabol y = ax2 + bx + 2, biết rằng parabol đó: Đi qua điểm B(-1; 6) và tung độ của đỉnh là -1/4.