Vào Một Ngày Trời Nắng Cùng Một Lúc Người Ta

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tính thể tích kăn năn tròn luân chuyển được chế tạo ra thành Lúc cù hình phẳng (H) được số lượng giới hạn vày những mặt đường y = f(x)trục Ox và hai đường trực tiếp x = a; x = bbao bọc trục Ox.

Bạn đang xem: Vào một ngày trời nắng cùng một lúc người ta

*


Cho hình phẳng (H) số lượng giới hạn vì chưng những đường y= cos x, y=0, x=0,

*
. Thể tích của kân hận tròn luân phiên được tạo thành thành khi con quay (H) bao quanh trục Ox bằng

A.

*
.

B.

*
.

Xem thêm: Dương Dương Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, “Tam Sinh Tam Thế” Của Lưu Diệc Phi

C.

*

D.

*
.


Cho hình phẳng số lượng giới hạn vì các đường y = x và y = x tảo xung quanh trục Ox. Thể tích của khối hận tròn luân phiên được sinh sản thành bằng:

A. - π

B. π 3

C. π 6

D. π


Thể tích kân hận tròn luân phiên tạo nên thành lúc tảo hình phẳng giới hạn vì những mặt đường thẳng y = x e x ; y = 0; x = 1bao bọc trục Ox là

*

*

*

*


Cho hình phẳng (D)được số lượng giới hạn vì các con đường x=0; x = π ; y = 0với y = -sinx. Thể tích V của kăn năn tròn luân phiên sinh sản thành Lúc xoay (D)bao bọc trục Ox được xem theo công thức:

*

*

*

*


Tính thể tích V kân hận tròn luân phiên tạo thành thành khi cù hình phẳng số lượng giới hạn vì chưng các đường y = tan x , x = 0 , x = π 6 bao quanh trục Ox.

*

*

*

*


Viết bí quyết tính thể tích V của kân hận tròn luân phiên được tạo ra Khi quay hình thang cong số lượng giới hạn vị trang bị thị hàm số y = f(x), trục Ox với hai đường thẳng x = a, x = b (a

A. V = π ∫ a b f x dx

B. V = ∫ a b f 2 x dx

C. V = π ∫ a b f x dx

D. V = π ∫ a b f 2 x dx


Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi vì những mặt đường x = 0; x = 1; y = 0cùng y = 2 x + 1 . Thể tích V của kân hận tròn xoay tạo nên thành khi quay (D) bao bọc trục OX được tính theo công thức

*

*

*

*


Cho hình phẳng (D)được giới hạn vị các đường x=0, x=1, y=0 với y = 2 x + 1 .Thể tích V của khối tròn luân chuyển tạo thành khi cù (D) bao phủ trục Ox được xem theo công thức

*

*

*

*


Thể tích của kăn năn tròn chuyển phiên bởi hình phẳng số lượng giới hạn vày các mặt đường y = x , trục Ox cùng hai tuyến phố thẳng x=1; x=4Lúc quay quanh trục hoành được xem vày phương pháp nào?