Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ Số: 1410/QĐ-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 04 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨN" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ Số: 1410/QĐ-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 04 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨN" />

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bình định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan liêu Hiệu lực Lược trang bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản umakarahonpo.com giới cùng đăng ký áp dụng Phần mượt tra cứu vớt văn uống bản.

Bạn đang xem: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bình định

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH _______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ______________________

Số: 1410/QĐ-UBND

Tỉnh Bình Định, ngày 15 tháng 04 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ đọng Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn uống cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP. ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các nghị định tương quan mang lại kiểm soát giấy tờ thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tứ số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 mon 10 năm 2017 của Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống nhà nước trả lời nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 20đôi mươi của Sở trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về bài toán chào làng giấy tờ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nghành nghề dịch vụ Xuất phiên bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng cai quản của Sở tin tức và Truyền thông;


Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Snghỉ ngơi tin tức và Truyền thông trên Tờ trình số 12/TTr-STTTT ngày 09 tháng bốn năm 20trăng tròn.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố cố nhiên Quyết định này Danh mục 01 giấy tờ thủ tục hành thiết yếu new ban hành; 08 giấy tờ thủ tục hành thiết yếu sửa thay đổi, bổ sung trong nghành nghề Xuất bản, In, Phát hành ở trong phạm vi tính năng thống trị của Ssinh sống tin tức với Truyền thông tỉnh giấc Tỉnh Bình Định theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 mon 3 năm 20đôi mươi của Sở trưởng Sở Thông tin với Truyền thông (Phú lục I kèm theo).
Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 08 thủ tục hành thiết yếu trong nghành Xuất phiên bản, In, Phát hành ở trong ở trong phạm vi tác dụng cai quản của Snghỉ ngơi Thông tin cùng Truyền thông thức giấc Tỉnh Bình Định đã có được công bố tại Quyết định số 703/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày thứ 7 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh (Prúc lục II kèm theo).

Xem thêm: Từ Hà Nội Đi Bản Lác Mai Châu Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km : Chi Tiết Đường Đi


Điều 3. Ssống Thông tin với Truyền thông chịu trách nát nhiệm rà soát, thành lập dự thảo, trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc phê duyệt vừa đủ quá trình nội bộ giải quyết và xử lý các thủ tục hành thiết yếu bảo vệ theo câu chữ công bố tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn chống Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, Giám đốc Slàm việc tin tức cùng Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chủ yếu công thức giấc cùng các tổ chức, cá nhân tất cả liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thực hành Quyết định này kể từ ngày ký kết./.

 Nơi nhận: - Như Điều 4; - Vnạp năng lượng chống nhà nước (Cục Kiểm rà TTHC); - Sở Thông tin với Truyền thông; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - LĐVP Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Bưu điện tỉnh; - Trung trọng điểm Tin học tập – Công báo; - Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Cao Thắng


PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH(Ban hành theo Quyết định số: 1410/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 15 tháng 04 năm 20trăng tròn của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh)


I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ cùng trả tác dụng xử lý TTHC

Thực hiện tiếp nhận làm hồ sơ với trả tác dụng qua dịch vụ BCCI

Phí, lệ phí

TTHC liên thông

Thủ tục hành bao gồm trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành chào làng theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 mon 3 năm 20đôi mươi của Bộ trưởng Bộ Thông tin cùng Truyền thông

1

Cấp lại giấy xác nhận ĐK chuyển động thành lập xuất bạn dạng phẩm

07 ngày thao tác làm việc kể từ ngày dìm đầy đủ hồ sơ theo quy định

Không

Không

Tổng cộng: 01 TTHC


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận làm hồ sơ với trả kết quả xử lý TTHC

Thực hiện nay tiếp nhận hồ sơ với trả kết quả qua hình thức dịch vụ BCCI

Phí, lệ phí

Căn uống cđọng pháp lý

TTHC liên thông

Thủ tục hành bao gồm trong lĩnh vực Xuất bạn dạng, In, Phát hành chào làng theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông


Thủ tục hành chính này bị bãi bỏ bởi vì Phụ lục 2 Quyết định số 2672/QĐ-UBND">

1

Cấp giấy tờ xuất phiên bản tài liệu ko gớm doanh

Trong 12 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo quy định

Phí thẩm định câu chữ tư liệu để cấp giấy phép:

+ Tài liệu in ở giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

+ Tài liệu điện tử bên dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút ít.

Không


2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bạn dạng phẩm

15 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Không

Không

3

Cấp lại giấy phép chuyển động in xuất bạn dạng phẩm

07 ngày thao tác làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo quy định

Không

Không

4

Cấp thay đổi bản thảo chuyển động in xuất bản phẩm

05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo quy định

Không

Không

5

Cấp giấy tờ in gia công xuất bạn dạng phẩm chan nước ngoài

10 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Không

Không


Thủ tục hành chính này bị huỷ bỏ vày Prúc lục 2 Quyết định số 2672/QĐ-UBND">

6

Cấp bản thảo nhập khẩu xuất bạn dạng phđộ ẩm ko ghê doanh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định

Phí thẩm định: 50.000 đồng/hồ nước sơ

Không


7

Cấp bản thảo tổ chức triển lãm, thị trường xuất bạn dạng phẩm

10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày dấn đầy đủ làm hồ sơ theo quy định

Không

Không

8

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xây đắp xuất bản phẩm

07 ngày thao tác kể từ ngày dìm đủ làm hồ sơ theo quy định

Không

Không

Tổng cộng: 08 TTHC


PHỤ LỤC II

BÃI BỎ 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA STại THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH(Ban hành theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 15 tháng 04 năm 20đôi mươi của Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh)

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Căn cứ đọng pháp lý

Thủ tục hành chính vẫn ra mắt tại Quyết định số 703/QĐ -UBND ngày thứ 7 mon 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thức giấc Tỉnh Bình Định bị bến bãi bỏ

1

BTT-BDI-284206

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không khiếp doanh

2

BTT-BDI-284208

Cấp giấy phép vận động in xuất bản phẩm