5.7.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là. Bài 5.7, 5.8 trang 34 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

5.7. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là

A. bạc. B. đồng,

C. chì. D. sắt.

Đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

5.8. Một nguyên tử có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của nguyền tố nào sau đây ?

Ạ. Canxi B. Bari

C. Nhôm D. Sắt

*

5.7. Chọn A

Quảng cáo

(left{ matrix{ 2P + N = 155 hfill cr 2P – N = 33 hfill cr}
ight. Rightarrow left{ matrix{ N = 61 hfill cr

P = 47 hfill cr}
ight. Rightarrow Z = 47 Rightarrow Ag)

5.8. Chọn C

N + P + E = 40; N + 2P = 40

N = 40 – 2P; P ≤ N ≤ 1,5P

11,43 ≤ P ≤13,33

Có hai trường hợp : P = 12 ⟹N = 16 (loại)

P= 13 ⟹N = 14 ⟹Al.

*

Phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa là?(Hóa học – Lớp 8)

*

1 trả lời

Covid được phát hiện vào năm nào?(Hóa học – Lớp 7) 5 trả lời

Caco3+h2co3(Hóa học – Lớp 8) 2 trả lời

HCL+fe3O4(Hóa học – Lớp 10) 1 trả lời

Viết phương trình hóa học(Hóa học – Lớp 8) 1 trả lời

Tính(Hóa học – Lớp 4) 5 trả lời

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?

A. Al (Z=13).

B. Fe(Z=26).

C. Cu (Z=29).

D. . Ag (Z=47)

Các câu hỏi tương tự

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?

A. C 29 u .

B. A 47 g .

C. F 26 e .

D. A 13 l .

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào sau đây ?

A. Al

B.

Xem thêm: Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay, Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Gồm Những Tổ Chức Nào

Fe

C. Cu

D. Ag

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào sau đây ?

2. Nguyên tử nguyên tố đồng (Cu) có tổng số hạt cơ bản là 92, trong đó số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử đồng.

3. Nguyên tử nguyên tố bạc (Ag) có tổng số hạt cơ bản là 155, trong đó số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 33. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử bạc.

4. Nguyên tử nguyên tố kali (K) có tổng số hạt cơ bản là 58, trong đó số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử kali.

5. Nguyên tử nguyên tố brom (Br) có tổng số hạt cơ bản là 115, trong đó số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 25. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử brom.

6. Nguyên tử nguyên tố nhôm (Al) có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 12. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử nhôm.

7. Nguyên tử nguyên tố sắt (Fe) có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 22. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử sắt.

8. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện tích dương là 1. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử X.

9. Nguyên tử nguyên tố asen (As) có tổng số hạt cơ bản là 108, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện tích dương là 9. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử asen.

Xem thêm: Tổng Hợp 107 Câu Đố Vui Và Hài Hước Có Đáp Án, Có Một Đàn Chuột Điếc Chạy Qua Đường

10. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện tích âm là 1. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử X.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *