Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: là

Đang xem: Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn

*

*

Xem thêm:

Các số nguyên lớn hơn –20 và nhỏ hơn 21 là:

x ∈ {20; ±19; ±18; ±17; ±16; ±15; ±14; ±13; ±12; ±11; ±10; ±9; ±8; ±7; ±6; ±5; ±4; ±3; ±2; ±1; 0}.

Tổng các số trên bằng 20.

Xem thêm:

*

Ta có : x thuộc{-25,-24,-23,-21,…,19,20}

tổng tất cả các số nguyên x là :

-25+(-24)+(-23)+…+19+20

=-25+(-24)+(-23)+(-22)+(-21)+++…+

=++(-23)+0+0+…+0(20 số 0)

=-46++0

=-46+(-70)

=-116

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn yêu cầu đề bài là -116

(-20le xle16)

(Rightarrow x=left{-20;-19;-18;…;15;16
ight})

Tổng tất cả các số nguyên x trên là

( -20 ) + ( -19 ) + … + 15 + 16

= + + … +

= 0 + 0 + … + ( -74 )

= -74

a) x(in)(left{-9;-8;-7;-6;;…;0;….;14
ight})

b)(-9+left(-8
ight)+left(-7
ight)+left(-6
ight)+…+0+….+13+14)(=left+left+left+left+…+0+10+11+…+14)

=(0+10+11+12+13+14)

=(60)

 

 

Số cácsố nguyên x thỏa mãn là:

: 1 + 1 = 25 ( Số hạng )

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:

. 25: 2 = – 50

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là: – 50

Cho mình xin lỗi vì máy tính con của mình bị lag nên nhìn nhầm :Số cácsố nguyên x thỏa mãn là:

: 1 + 1 = 45 ( Số hạng )

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:

. 45: 2 = -90

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:- 90

-20 (xinleft{-19;-18;-17;…;17;18
ight})

Tổng tất cả các số nguyên xthỏa mãn là:

-19 + (-18) + (-17) + … + 17 + 18

= -19 + (-18 + 18) + (-17 + 17) + … + (-1 + 1) + 0

= -19 + 0 + 0 + … + 0 + 0

= -19

A là tập hợpcác số nguyên x thỏa mãn :-10(Ainleft{-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ight})

Tổng (S) của A là :

(S_A=left(-9+9
ight)+left(-8+8
ight)+left(-7+7
ight)+left(-6+6
ight)+left(-5+5
ight)+left(-4+4
ight)+left(-3+3
ight))

(+left(-2+2
ight)+left(-1+1
ight)+0+10+left(11+14
ight)+left(12+13
ight))

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *