Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật

Đang xem: Tìm ước chung lớn nhất của 3 số trong pascal

viết chương trình pascal tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của ba số a,b,c nhập từ bàn phím

*

uses crt;

var a,b,c,min,ucln,bcnn:longint;

begin

clrscr;

write(“a=”); readln(a);

write(“b=”); readln(b);

write(“c=”); readln(c);

min:=a;

if min>b then min:=b;

if min>c then min:=c;

ucln:=1;

for i:=1 to min do

if (a mod i=0) and (b mod i=0) and (c mod i=0) then

begin

if uclni then bcnn:=i;

end;

writeln(“Boi chung nho nhat=”,bcnn);

readln;

end.

Viết chương trình pascal tìmước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số a và b được nhập từ bàn phímLàm giúp với !

*

Xem thêm:

1.Viết chương trình nhập số nguyên n. Hãy tìm chữ số lớn nhất của n.

2.Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên a và b. Tìm BCNN của a và b

Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện

+ Xuất ra màn hình các số vừa nhập

+Tính tổng các số vừa nhập và xét xem tổng đó có phải là số nguyên tố không ?

Làm giúp với !

Bài 1: Nhập vào một dãy các số nguyên, quá trình nhập dừng lại khi số nhập vào bằng 0. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy số vừa nhậpBài 2: Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 3 số nguyên a, b, c được nhập vào từ bàn phím.

Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện

+ Xuất ra màn hình các số vừa nhập

+Tính tổng các số vừa nhập và xét xem tổng đó có phải là số nguyên tố không ?

Làm giúp với !

Bài 1: Nhập vào một dãy các số nguyên, quá trình nhập dừng lại khi số nhập vào bằng 0. Tính tổng các số lớn hơn 0 trong dãy số vừa nhập

Bài 2: Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 3 số nguyên a, b, c được nhập vào từ bàn phím.

Viết chương trình pascal nhập dãy số n (n nhập từ bàn phím) thực hiện+ dòng 1 xuất ra màn hình dãy số vừa nhập+ dòng 2 tổng của dãy số vừa nhập và xét tổng đó có phải là số nguyên tố không ?+ dòng 3 các số ở vị trí lẻ của dãy số và tổng của nó. Xét tổng đó có phải là số chính phương không?+ dòng 4 các số ở vị trí chẵn của dãy số và tổng của chúng. Xét tổng đó có phải là số hoàn hảo không ?+ dòng 5 số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số và tổng của hai số đó Giúp với !!

Xem thêm:

Viết chương trình pascal nhập dãy số n (n nhập từ bàn phím) thực hiện

+ dòng 1 xuất ra màn hình dãy số vừa nhập

+ dòng 2 tổng của dãy số vừa nhập và xét tổng đó có phải là số nguyên tố không ?

+ dòng 3 các số ở vị trí lẻ của dãy số và tổng của nó. Xét tổng đó có phải là số chính phương không?

+ dòng 4 các số ở vị trí chẵn của dãy số và tổng của chúng. Xét tổng đó có phải là số hoàn hảo không ?

+ dòng 5 số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy số và tổng của hai số đó Giúp với !!

Viết chương trình in ra ước chung lớn nhất của 2 số đc nhập từ bàn phím dùng lệnh while do và repeat until?

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *