TÌM THỜI ĐIỂM VẬT QUA VỊ TRÍ X LẦN THỨ N

Tìm thời điểm đồ vật qua địa chỉ x lần thứ n – những bài tập rất đầy đủ những dạng tất cả đáp án

1. Phương pháp

Bước 1: Xác định vị trí ban đầu thời điểm to và vị trí M thời điểm t1 của vật bên trên trục dao động và trên đường tròn, Vt = t2 – t1

Bước 2: Nếu chỉ đến vị trí M thì 1 vòng vật trải qua vị trí M 2 lần.

Bạn đang xem: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

*

+ Nếu mang lại rõ vị trí M theo chiều nào (tức đã xác định cụ thể trạng thái của vật) thì 1 vòng vật chỉ qua trạng thái đó 1 lần.

⇒ Vật cần đi = (N – 1).vong + Vφ và từ (*) ⇔ Vt = (N – 1).T + Vt ⇒ t2

2. ví dụ như :

lấy một ví dụ 1: Một đồ dùng xê dịch điều hòa cùng với phương trình x = – 4 cos(6πt + π/3) centimet.

a. Xác định thời gian đồ gia dụng qua địa chỉ x = 2√2 cm theo chiều dương lần thứ 2 kể từ thời điểm ban đầu.

b. Thời gian đồ gia dụng qua địa chỉ x = 2√3 cm Tính từ lúc t = 2s.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Wifi Sctv Thực Hiện 100% Thành Công, Help Modem Của Sctv Làm Sao Để Cấu Hình

Hướng dẫn:

a) Bài yêu cầu xác định sấp xỉ thời gian Δt từ lúc ban đầu đến 1 trạng thái xác định.

+ Xđ các thời điểm bên trên đường tròn và trên trục dao động.

+ 1 vòng vật qua vị trí x = 2√2 cm theo hướng dương 1 lần.

⇒ Từ thời điểm ban đầu vật cần đi = (2 – 1).vong + 255 ο

*

*

*

b) Bài toán yêu cầu xác định sấp xỉ thời gian Δt từ 1 thời điểm khác thời điểm ban đầu đến 1 vị trí và1 vòng vật qua vị trí x = 2√3 centimet này 2 lần.

+ Xđ các thời điểm bên trên đường tròn và bên trên trục dao động.

T = 1/3s

t = 2s = 6T, kể từ thời điểm ban đầu vật đi 6 vòng đến thời điểm t = 2s

Δφ = 270ο ⇔ Δt = 3T/4 = 1/4 s

Ví dụ 2: Cho xấp xỉ ổn định với tần số bằng 2 Hz cùng biên độ bằng 4 centimet. Thời điểm lúc đầu, t = 0, hóa học điểm trải qua địa chỉ ly độ 2 centimet theo hướng âm. Thời điểm thứ đi qua ly độ 2√3 centimet lần máy 7 là