Tìm Chữ Số Đầu Tiên Của Số Nguyên Dương N

Bài tập cơ bản này ta rất có thể có hướng giải quyết và xử lý là áp dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Bạn đang xem: Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N, yêu ước của vấn đề là tra cứu chữ số trước tiên của N.

2. Lời giải

Để giải được bài xích tập tra cứu chữ số đầu tiên của số nguyên dương N trong C các bạn phải có kỹ năng về toán học tập cơ bản, có kiến thức về xây dựng C cơ bản.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N, khai báo trở nên int gan = N nhằm gán cực hiếm của N, khai báo vươn lên là int sodau để gán quý hiếm số trước tiên của N, khai báo trở nên int gan nhằm gán giá trị của N.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Cầu Lông Thế Giới 2015 Mới Nhất, Bảng Xếp Hạng Cầu Lông Thế Giới

Bước 2: Nhập vào N với điều kiện N>=0, còn nếu không yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Ta áp dụng vòng lặp while với điều kiện là khi biến hóa gan còn khác 0 thì vòng lặp tiếp tục, trong khoảng lặp ta mang lại gán đổi mới sodau bằng gan%10 mỗi lúc lặp, còn trở nên gan phân chia 10 mọi khi lặp.

Bước 4: In đổi mới sodau ra màn hình.

Chương trình giải bài xích tập search chữ số đầu tiên của số nguyên dương N trong C như sau :

#include#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //khai bao bien gan int gan; //Khai bao bien sodau int sodau; do //Nhap vao du lieu cua N printf(" Nhap N: "); scanf("%d", &N); while(N = 0 !"));//Neu NVí dụ tôi nhập N=9876

Kết quả:

Nhap N: 9876

Chu so dau tien cua 9876 la 9

3. Tổng kếtĐể triển khai giải bài tập search chữ số đầu tiên của số nguyên dương N vào C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn từ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bạn dạng và những cách sử dụng vòng lặp vào C và những phép toán học tập cơ bản.


Facebook Twitter Linkedin =0,%20nếu%20không%20yêu%20cầu%20nhập%20lại.Bước%203:%20Ta%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20while%20với%20điều%20kiện%20là%20khi%20biến%20gan%20còn%20khác%200%20thì%20vòng%20lặp%20tiếp%20tục,%20trong%20vòng%20lặp%20ta%20cho%20gán%20biến%20sodau%20bằng%20gan%10%20 mỗi%20khi%20lặp,%20còn%20biến%20gan%20chia%2010%20mỗi%20khi%20lặp.Bước%204:%20In%20biến%20sodau%20ra%20màn%20hình.Chương%20trình%20giải%20bài%20tập%20tìm%20chữ số%20đầu%20tiên của%20số%20nguyên%20dương%20N%20trong%20C%20như%20sau%20:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#include#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20gan%20%20%20%20int%20gan;%20%20%20%20//Khai%20bao%20bien%20sodau%20%20%20%20int%20sodau;%20%20%20%20do%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//Nhap%20vao%20du%20lieu%20cua%20N%20%20%20%20%20%20%20%20printf(nNhap%20N:%20);%20%20%20%20%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20while(N%20=%200%20!))://Neu%20N Pinterest