Thông tư số 26/2012/tt-bgdđt ngày 10/7/2012

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 26/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 mon 7 năm 2012

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON,PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của hiện tượng Giáo dụcngày 25 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 mon 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hànhmột số điều của luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số trong những điều của công cụ Giáo dục.

Bạn đang xem: Thông tư số 26/2012/tt-bgdđt ngày 10/7/2012

Xét kiến nghị của viên trưởng CụcNhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo banhành Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng tiếp tục giáo viên mầm non, phổthông và giáo dục thường xuyên.

Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tứ này quy chế bồi dưỡng thườngxuyên giáo viên mầm non, phổ biến và giáo dục và đào tạo thường xuyên.

Điều 3.Chánh Văn phòng, cục trưởng cục Nhà giáo và Cán cỗ quảnlý các đại lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, nhà tịchỦy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc Trung ương, người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo vàđào tạo, các tổ chức và cá nhân có tương quan tới công tác tu dưỡng thườngxuyên giáo viên phụ trách thi hành Thông tứ này./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

QUY CHẾ

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁODỤC THƯỜNG XUYÊN(Ban hành kèm theo Thông tứ số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 mon 7 năm 2012 củaBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy chế này quy định câu hỏi bồi dưỡngthường xuyên (BDTX) theo năm học đối với giáo viên huấn luyện tại các cơ sở giáodục mầm non, phổ biến và trung trọng điểm giáo dục tiếp tục (sau đây gọi bình thường lànhà trường) bao gồm: tổ chức triển khai BDTX, nhận xét và công nhận công dụng BDTX, nhiệm vụvà quyền của giáo viên.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với giáoviên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, đa dạng và trung trọng tâm giáo dụcthường xuyên (sau trên đây gọi thông thường là giáo viên), tổ chức và cá nhân có liên quanđến công tác BDTX giáo viên.

Điều 3. Mụcđích của BDTX

1. Giáo viên học tập BDTX để cậpnhật kỹ năng và kiến thức về chính trị, kinh tế - làng hội, tu dưỡng phẩm chất bao gồm trị, đạođức nghề nghiệp, vạc triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lựckhác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu thương cầu trách nhiệm năm học, cấphọc, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và cải thiện chấtlượng giáo dục.

2. Phạt triển năng lượng tự học, tựbồi chăm sóc của giáo viên; năng lượng tự tấn công giá tác dụng BDTX; năng lực tổ chức,quản lý hoạt động tự học, tự tu dưỡng giáo viên ở trong nhà trường, của phòng giáodục và huấn luyện và giảng dạy và của sở giáo dục đào tạo và đào tạo.

Chương II

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNGXUYÊN

Điều 4. Nộidung, thời lượng BDTX

1. Ngôn từ BDTX được quy địnhtrong công tác BDTX do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành.

2. Tổng thời lượng BDTX đối vớimỗi gia sư là 120 tiết/năm học, bao gồm:

a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứngyêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cung cấp học (sau đây hotline là ngôn từ bồi dưỡng1): khoảng tầm 30 tiết/năm học.

b) Nội dung tu dưỡng đáp ứngyêu cầu tiến hành nhiệm vụ cải cách và phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồmcả nội dung tu dưỡng do các dự án tiến hành (sau đây call là nội dung bồi dưỡng2): khoảng chừng 30 tiết/năm học.

c) Nội dung bồi dưỡng đáp ứngnhu cầu trở nên tân tiến nghề nghiệp liên tiếp của gia sư (sau đây điện thoại tư vấn là nội dungbồi chăm sóc 3): khoảng tầm 60 tiết/năm học.

3. Thời lượng BDTX của mỗi nộidung tu dưỡng nêu sống khoản 2 Điều này có thể được chuyển đổi để tương xứng với yêu cầu,nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của địa phươngnhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học bảo đảm an toàn 120 tiết.

Điều 5. Hìnhthức BDTX

1. BDTX bằng tự học tập của giáoviên kết phù hợp với các sinh hoạt anh em về siêng môn, nhiệm vụ tại tổ bộ môn củanhà trường, liên ngôi trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫntự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, câu trả lời thắc mắc, hướng dẫn phần lớn nộidung BDTX khó đối với giáo viên; thỏa mãn nhu cầu nhu mong của gia sư trong học tậpBDTX; tạo đk cho gia sư có cơ hội được trao đổi về siêng môn, nghiệpvụ và luyện tập kỹ năng.

Thời lượng, con số giáo viên họctập trong những lớp bồi dưỡng tập trung do sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy quy định nhưngphải bảo đảm an toàn các yêu ước về mục đích, nội dung, phương pháp được hình thức trongChương trình BDTX, tư liệu BDTX và các quy định tại quy chế này.

3. BDTX theo hình thức học tập từxa (qua mạng Internet).

Điều 6. Tàiliệu BDTX

1. Tư liệu BDTX được tổ chứcbiên biên soạn và tạo ra dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bịlưu trữ thông tin khác đảm bảo an toàn các công cụ của chương trình BDTX, hình thứcBDTX lý lẽ tại Điều 5 quy định này.

2. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên chỉ đạotổ chức biên soạn, cung ứng, trình làng tài liệu ship hàng BDTX theo các nội dungbồi dưỡng 1 với 3.

3. Sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy kết hợpvới những dự án chỉ huy tổ chức biên soạn, lựa chọn, đáp ứng tài liệu giao hàng nộidung tu dưỡng 2.

Điều 7. Kinhphí BDTX

Kinh tầm giá BDTX được dự toán trongkinh tổn phí chi tiếp tục hàng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốcgia, gớm phí hỗ trợ của những dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 8. Kếhoạch BDTX

1. Chiến lược BDTX được xây dựngtheo năm học, bao gồm: các kế hoạch BDTX của giáo viên, bên trường, phòng giáodục với đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.

2. Planer BDTX cần nêu rõ mụctiêu, nội dung, hiệ tượng BDTX. Planer BDTX của phòng giáo dục và đào tạo, củasở giáo dục và đào tạo và huấn luyện phải có thêm các nội dung về đánh giá hiệu quả BDTX, hợpđồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các các đại lý giáo dục triển khai nhiệm vụ BDTX, phốihợp với những dự án (nếu có); cung ứng tài liệu; tổ chức triển khai kế hoạch BDTXcủa giáo viên.

3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạoquy định rõ ràng các trường hợp cô giáo được miễn, giảm, hoãn tiến hành kế hoạchBDTX.

4. Thành lập kế hoạch BDTX năm học

a) căn cứ nội dung Chương trìnhBDTX và gợi ý của sở giáo dục đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo, nhàtrường lí giải giáo viên sản xuất kế hoạch BDTX và report tổ bộ môn, trìnhlãnh đạo đơn vị trường phê duyệt.

b) địa thế căn cứ hướng dẫn của sở giáodục cùng đào tạo, của phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và tổng hợp kế hoạch BDTX củagiáo viên, đơn vị trường xuất bản kế hoạch BDTX của 1-1 vị, gửi ban ngành quản lýgiáo dục cung cấp trên thẳng phê duyệt.

c) Phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện tổnghợp planer BDTX các nhà trường trực thuộc, desgin kế hoạch BDTX của phòng,báo cáo sở giáo dục đào tạo và đào tạo.

d) Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện tổng hợpkế hoạch BDTX của những phòng giáo dục và đào tạo, của các nhà trường trực thuộc,xây dựng chiến lược BDTX của sở, report Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo trong tháng 6 hàngnăm.

Điều 9. Báocáo viên BDTX

1. Báo cáo viên BDTX là bên giáothuộc những cơ sở tiến hành nhiệm vụ BDTX, siêng gia, gia sư giỏi, cán cỗ quảnlý giáo dục.

2. Tiêu chuẩn của report viênBDTX

a) nắm vững Chương trình BDTX,có năng lực truyền đạt nội dung tài liệu BDTX cân xứng với đối tượng người sử dụng giáo viên.

b) gồm kinh nghiệm, kiến thức, hiểubiết về hoạt động học tập của giáo viên; có công dụng hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn giáoviên từ học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kỹ thuật, phương pháp, hìnhthức đánh giá tác dụng BDTX của giáo viên.

c) Có lòng tin trách nhiệm, khảnăng cộng tác với đồng nghiệp.

3. Trách nhiệm, quyền của báocáo viên BDTX

a) báo cáo viên BDTX thực hiệnnhiệm vụ theo phân công của cơ quan nhà quản, tất cả trách nhiệm, quyền theo quy địnhcủa pháp luật, của cơ quan chủ quản.

b) báo cáo viên BDTX thực hiệnnhiệm vụ theo hợp đồng tất cả trách nhiệm, quyền theo điều khoản hiện hành về chế độthỉnh giảng hoặc vừa lòng đồng lao động.

Điều 10. Cơsở giáo dục tiến hành nhiệm vụ BDTX

1. Cơ sởgiáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX bao gồm: trường sư phạm, cơ sở giáo dục và đào tạo cókhoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, tu dưỡng nhà giáo theo quy địnhtại khoản 1 Điều 78 Luật giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm2009); trung trung ương giáo dục tiếp tục theo luật tại khoản 4Điều 78 Luật giáo dục (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009).

2. Cửa hàng giáo dục triển khai nhiệmvụ BDTX theo phương thức được cấp cai quản giao trách nhiệm hoặc ký kết hợp đồng khi đảmbảo các đại lý vật chất giao hàng BDTX và bao gồm đội ngũ report viên đầy đủ về số lượng, đạttiêu chuẩn theo luật tại khoản 2 Điều 9 quy định này.

Điều 11.Triển khai chiến lược BDTX

1. Nhà trường tổ chức triển khai cho giáoviên tiến hành kế hoạch BDTX của giáo viên, của phòng trường.

2. Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo, sởgiáo dục cùng đào tạo chỉ huy nhà trường bảo vệ tài liệu BDTX mang lại giáo viên vàchủ trì, phối hợp với các đại lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức triển khai lớpBDTX triệu tập theo kế hoạch.

3. Công ty trường, phòng giáo dục vàđào tạo, sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện tổng hợp, xếp loại hiệu quả BDTX giáo viên, báocáo cơ quan làm chủ giáo dục cấp trên trực tiếp trong thời điểm tháng 6 sản phẩm năm.

Chương III

ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾTQUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 12.Căn cứ reviews và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

1. địa thế căn cứ đánh giá kết quả BDTX củagiáo viên là hiệu quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của gia sư đã được phê duyệtvà công dụng đạt được của nội dung tu dưỡng 1, nội dung tu dưỡng 2 và các môđun ở trong nội dung tu dưỡng 3.

2. Xếp loại hiệu quả BDTX giáoviên bao gồm 4 loại: loại tốt (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), một số loại trungbình (viết tắt: TB) và các loại không xong xuôi kế hoạch.

Xem thêm: Google Chrome Không Vào Được Mạng, Khắc Phục Lỗi Không Kết Nối Internet Trên Chrome

Điều 13.Phương thức tấn công giá kết quả BDTX

1. Hình thức, 1-1 vị đánh giá kếtquả BDTX

a) Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTXtổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên trải qua bài kiểm tra, bài bác tập nghiêncứu, viết thu hoạch... (sau phía trên gọi tầm thường là bài bác kiểm tra).

b) công ty trường tổ chức review kếtquả BDTX của giáo viên

Giáo viên trình bày công dụng vậndụng kiến thức và kỹ năng BDTX của cá thể trong quá trình dạy học, giáo dục học viên tạitổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Điểm vận dụng khi áp dụng hình thứcđánh giá bán này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năngquy định trong mục đích, câu chữ Chương trình, tư liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạtđộng nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học tập và giáo dục (5 điểm).

c) chủ tịch sở giáo dục đào tạo và đào tạolựa chọn hiệ tượng đánh giá chỉ được cách thức tại điểm a, điểm b khoản này để chỉ đạo,tổ chức đánh giá tác dụng BDTX so với nội dung tu dưỡng 1, văn bản bồi dưỡng2 và từng mô đun nằm trong nội dung tu dưỡng 3 đảm bảo sự tương xứng về đối tượng, nộidung, phương thức BDTX và những quy định tại quy định này.

2. Thang điểm đánh giá kết quảBDTX

Cho điểm theo thang điểm tự 0 đến10 khi tấn công giá hiệu quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, câu chữ bồi dưỡng2, mỗi mô đun ở trong nội dung tu dưỡng 3 (gọi là những điểm thành phần).

3. Điểm trung bình hiệu quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX(ĐTB BDTX) được tính theo bí quyết sau:

ĐTB BDTX = (điểm câu chữ bồi dưỡng1 + điểm nội dung tu dưỡng 2 + điểm trung bình của những mô đun thuộc nội dung bồidưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được gia công tròn mang đến mộtchữ số phần thập phân theo luật pháp hiện hành.

Điều 14. Xếploại kết quả BDTX

1. Giáo viên được xem là hoànthành planer BDTX nếu đang học tập không hề thiếu các câu chữ của kế hoạch BDTX của cánhân, có các điểm yếu tố đạt từ 5 điểm trở lên. Công dụng xếp các loại BDTX nhưsau:

a) các loại TB giả dụ ĐTB BDTX đạt từ 5đến bên dưới 7 điểm, vào đó không có điểm nhân tố nào dưới 5 điểm;

b) các loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7đến bên dưới 9 điểm, trong đó không có điểm nhân tố nào dưới 6 điểm;

c) nhiều loại G giả dụ ĐTB BDTX đạt từ bỏ 9đến 10 điểm, trong đó không tồn tại điểm yếu tố nào dưới 7 điểm.

2. Những trường phù hợp khác được đánhgiá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3. Công dụng đánh giá BDTX đượclưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để tấn công giá, xếp loại giáo viên, xét cácdanh hiệu thi đua, để tiến hành chế độ, thiết yếu sách, thực hiện giáo viên.

Điều 15.Công dấn và cấp thủ tục chứng nhận tác dụng BDTX

1. Nhà trường tổ chức triển khai tổng hợp,xếp loại kết quả BDTX của cô giáo dựa trên công dụng đánh giá những nội dung BDTXcủa giáo viên.

2. Sở giáo dục và đào tạo cấp giấychứng nhận tác dụng BDTX (theo Phụ lục kèm theo quy chế này) đối với giáo viêntrung học phổ quát và giáo dục đào tạo thường xuyên. Phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện cấp giấychứng nhận kết quả BDTX (theo Phụ lục kèm theo quy định này) so với giáo viên mầmnon, đái học và trung học tập cơ sở. Không cấp thủ tục chứng nhận tác dụng BDTX chogiáo viên không kết thúc kế hoạch.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦAGIÁO VIÊN

Điều 16.Nhiệm vụ của giáo viên

1. Xuất bản và xong xuôi kế hoạchBDTX của cá thể đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh tiến hành các khí cụ về BDTXcủa các cơ quan quản lý giáo dục, của cửa hàng giáo dục triển khai nhiệm vụ BDTX, củanhà trường và các quy định của quy định này.

2. Report tổ bộ môn, lãnh đạonhà trường tác dụng thực hiện chiến lược BDTX của cá thể và việc vận dụng nhữngkiến thức, kỹ năng đã học hành BDTX vào quy trình thực hiện nay nhiệm vụ.

Điều 17.Quyền của giáo viên

1. Được đáp ứng tài liệu học tập tậpBDTX theo planer đã được phê duyệt.

2. Được cấp giấy ghi nhận hoànthành planer BDTX theo quy định.

3. Được tâng bốc nếu bao gồm thànhtích trong việc tiến hành kế hoạch BDTX.

4. Được hưởng nguyên lương, các khoảnphụ cấp, trợ cấp (nếu có) và những chế độ, cơ chế khác theo lý lẽ trong thờigian triển khai kế hoạch BDTX.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18.Trách nhiệm của Bộ giáo dục và Đào tạo

1. Phát hành các văn phiên bản chỉ đạoliên quan liêu tới công tác làm việc BDTX giáo viên.

2. Các đơn vị thuộc cỗ Giáo dụcvà Đào chế tạo tổ chức nhận xét Chương trình; biên soạn, reviews danh mục tài liệuBDTX so với các nội dung tu dưỡng 1 với 3 theo chức năng, nhiệm vụ được phâncông.

3. Thanh tra, kiểm tra, tiến công giácông tác BDTX giáo viên trên phạm vi nước ta theo thẩm quyền.

4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổngkết công tác làm việc BDTX giáo viên.

5. Chỉ đạo, khen thưởng các cánhân, đơn vị chức năng có thành tích trong công tác BDTX giáo viên.

Điều 19.Trách nhiệm của sở giáo dục đào tạo và đào tạo

1. Thành lập kế hoạch BDTX giáoviên của sở; chỉ đạo, phối hợp tổ chức biên soạn, đáp ứng tài liệu BDTX giáoviên đối với nội dung bồi dưỡng 2.

2. Quản ngại lý, chỉ đạo, thanh tra,kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trườngtrên địa bàn tỉnh, thành phố; cấp giấy chứng nhận ngừng kế hoạch BDTX giáoviên theo lý lẽ tại quy định này.

3. đúng theo đồng hoặc giao trọng trách đốivới các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX thầy giáo để BDTX giáo viêntrung học phổ quát và giáo dục tiếp tục theo vẻ ngoài tập trung (nếu có).

4. Tư vấn với Ủy ban nhân dâncấp thức giấc về nguồn ngân sách đầu tư BDTX; bảo đảm an toàn các đk về kinh phí, các đại lý vậtchất, tài liệu, trang thiết bị giao hàng công tác BDTX theo quy định.

5. Report công tác BDTX giáoviên về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh theo quy định.

Điều 20.Trách nhiệm của nhà giáo dục và đào tạo

1. Xây đắp kế hoạch BDTX giáoviên của phòng.

2. Quản ngại lý, chỉ đạo, thanh tra,kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà ngôi trường trực thuộc; cấp giấy chứngnhận xong kế hoạch BDTX gia sư theo luật pháp tại quy định này.

3. Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đốivới những cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX gia sư để BDTX giáo viêntrung học cơ sở, tiểu học tập và thiếu nhi theo hình thức tập trung (nếu có).

4. Đảm bảo những điều khiếu nại về kinhphí, các đại lý vật chất, tài liệu, trang thiết bị ship hàng công tác BDTX theo quy định.

5. Báo cáo công tác BDTX giáo viênvề sở giáo dục đào tạo và đào tạo, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện theo quy định.

Điều 21.Trách nhiệm của hiệu trưởng, chủ tịch trung tâm giáo dục thường xuyên

1. Lý giải giáo viên xây dựngkế hoạch BDTX; xuất bản kế hoạch BDTX giáo viên trong phòng trường và tổ chức triểnkhai planer BDTX giáo viên trong phòng trường theo thẩm quyền và trọng trách đượcgiao.

2. Tổ chức triển khai đánh giá, tổng hợp, xếploại, báo cáo kết quả BDTX của gia sư theo các quy định tại quy định này.

3. Tiến hành chế độ, chính sáchcủa bên nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

4. Đề nghị các cấp gồm thẩm quyềnquyết định tán dương hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có các kết quả hoặcvi phạm trong việc tiến hành Quy chế này.

Điều 22.Trách nhiệm của những cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX

Các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệmvụ BDTX theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này có trách nhiệm phối hợpthực hiện nay các chuyển động BDTX thầy giáo và báo cáo cơ quan thống trị giáo dục cấptrên trực tiếp sau các chế độ hiện hành./.

PHỤ LỤC

UAN CHỦ QUẢN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

........ , ngày..... Tháng..... Năm 20.......

GIẤY CHỨNG NHẬN

SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):.............................................................................................................

Giáo viên trường/trungtâm.................................................................................