Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 12/2019/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;C" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- Số: 12/2019/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;C" />

Thông Tư 36 Bồi Dưỡng Thường Xuyên

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược thiết bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản LuatVietphái nam cùng ĐK thực hiện Phần mượt tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 36 bồi dưỡng thường xuyên

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 12/2019/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Hà Thành, ngày 26 mon 08 năm 2019


Căn cứ đọng Luật Giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Giáo dục ngày 25 mon 1một năm 2009;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CP. ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước dụng cụ tính năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục cùng Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ phương tiện chi tiết cùng trả lời thực hiện một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP. ngày 101/05 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định cụ thể với chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường ngày 09 mon 0một năm 2013 của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước pháp luật chi tiết với hướng dẫn thi hành một trong những điều của Luật giáo dục;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. ngày 01 tháng 9 năm 2017 của nhà nước về huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức;

Căn uống cứ Biên bản đánh giá và thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng tiếp tục gia sư thiếu nhi trên biên phiên bản cuộc họp ngày 30 mon 10 năm 2018;


Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ cai quản giáo dục;

Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất ban hành Thông tư phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyên gia sư thiếu nhi.


Điều 1. Ban hành đương nhiên Thông tư này Chương thơm trình tu dưỡng tiếp tục giáo viên mầm non.
Điều 2. Thông tứ này còn có hiệu lực hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày 12 tháng 10 năm 2019 Thông tứ này sửa chữa thay thế Thông tứ số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng liên tiếp gia sư thiếu nhi.
Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán bộ cai quản giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan ở trong Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên, Giám đốc ssống giáo dục với huấn luyện và giảng dạy, các tổ chức triển khai với cá nhân bao gồm tương quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn chống Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Sở trưởng; - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Sở Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia đổi mới dạy dỗ và đào tạo; - Hội đồng Quốc gia giáo dục và đào tạo với Phát triển nhân lực; - Các Sở, ban ngành ngang Sở, phòng ban ở trong Chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc TƯ; - Nlỗi Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - Trang đọc tin điện tử của Chính phủ; - Trang ban bố năng lượng điện tử của Sở Giáo dục với Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON (Ban hành hẳn nhiên Thông tư số: 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo)

I. Mc đích

Chương trình tu dưỡng thường xuyên gia sư mần nin thiếu nhi nhằm tu dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm ngành phải thường niên so với gia sư mầm non; là căn cứ để quản lý, chỉ huy, tổ chức triển khai với soạn tài liệu Giao hàng công tác tu dưỡng, từ bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cấp năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ của cô giáo mần nin thiếu nhi (GVMN), đáp ứng trải nghiệm vị trí câu hỏi làm cho, nâng cao cường độ đáp ứng của cô giáo mầm non cùng với những hiểu biết cải cách và phát triển dạy dỗ mần nin thiếu nhi (GDMN) cùng kinh nghiệm của chuẩn nghề nghiệp gia sư thiếu nhi.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Cmùi hương trình bồi dưỡng liên tục (BDTX) giáo viên thiếu nhi vận dụng so với cô giáo đang quan tâm, nuôi chăm sóc cùng giáo dục trẻ em tại nhà tthấp, team tphải chăng, ngôi trường chủng loại giáo, lớp mẫu giáo, trường thiếu nhi nằm trong hệ thống dạy dỗ quốc dân (dưới đây Hotline phổ biến là các đại lý GDMN).

III. Nội dung lịch trình bồi dưỡng

1. Nội dung lịch trình tu dưỡng update kỹ năng và kiến thức, kỹ năng nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ năm học tập giáo dục mầm non áp dụng vào toàn nước (hotline là văn bản công tác tu dưỡng 01):

Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra dụng cụ ví dụ theo từng năm học các câu chữ bồi dưỡng về công ty trương, cơ chế trở nên tân tiến dạy dỗ mần nin thiếu nhi, chương trình dạy dỗ mầm non, các chuyển động dạy dỗ nằm trong công tác giáo dục mầm non.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng nhiệm vụ tiến hành trách nhiệm cải tiến và phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ của từng địa phương (Gọi là văn bản chương trình bồi dưỡng 02):

Sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo pháp luật rõ ràng theo từng năm học những ngôn từ tu dưỡng về cải tiến và phát triển dạy dỗ thiếu nhi của địa phương thơm, tiến hành chương trình dạy dỗ thiếu nhi, lịch trình dạy dỗ địa phương; pân hận hợp với các dự án công trình để xúc tiến planer bồi dưỡng liên tục (nếu có).

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng cải tiến và phát triển năng lực nghề nghiệp và công việc đáp ứng nhu cầu đề nghị vị trí việc làm cho, kỹ năng, tài năng siêng ngành (gọi là nội dung công tác bồi dưỡng 03)

Giáo viên mần nin thiếu nhi lựa chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm mục tiêu phát triển năng lượng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thưởng thức địa điểm việc làm cho, kỹ năng và kiến thức, kỹ năng chăm ngành, số lượng mô đun từ bỏ chọn hằng năm tiến hành theo luật pháp tại khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun tu dưỡng, cụ thể nlỗi sau:

Tiêu chuẩn

Mã tế bào đun

Tên và câu chữ bao gồm của tế bào đun

Yêu cầu phải đạt đối với ngưi học

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất đơn vị giáo

GVMN 1

Đạo đức nghề nghiệp của tín đồ GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức nghề nghiệp và công việc của GVMN.

2. Đặc thù lao hễ nghề nghiệp cùng đề nghị về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.

3. Các hiện tượng luật pháp về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc của người GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc trong tiến hành trọng trách chăm lo, dạy dỗ trẻ em của người GVMN.

- Phân tích được các hưởng thụ và chính sách về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của người GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được máy vào trường đoản cú Review cường độ thỏa mãn nhu cầu của phiên bản thân đối với những trải đời cùng công cụ về đạo đức nghề nghiệp và công việc, nguyên tắc ứng xử trong công ty ngôi trường.

- Xây dựng planer trường đoản cú bồi dưỡng, từ bỏ rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

10

10

GVMN 2

Quản lý cảm hứng bạn dạng thân của người GVMN trong vận động nghề nghiệp

1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp và công việc.

2. Quản lý cảm xúc phiên bản thân của GVMN vào chuyển động nghề nghiệp.

3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bạn dạng thân của GVMN vào vận động công việc và nghề nghiệp.

4. Rèn luyện khả năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN vào chuyển động nghề nghiệp và công việc.

- Phân tích được sự quan trọng bắt buộc cai quản cảm xúc của GVMN vào chuyển động công việc và nghề nghiệp.

- Vận dụng kiến thức được sản phẩm để xác định các tiêu giảm vào làm chủ cảm hứng của phiên bản thân với của đồng nghiệp Lúc triển khai vận động chăm lo, giáo dục trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một vài giải pháp nhằm trường đoản cú rèn luyện với cung ứng đồng nghiệp tập luyện khả năng làm chủ cảm xúc bạn dạng thân trong hoạt động công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 3

Rèn luyện phong cách thao tác làm việc kỹ thuật của người GVMN

1. Khái niệm, cấu tạo, Điểm lưu ý và đòi hỏi về phong cách làm việc khoa học của fan GVMN.

2. Đặc thù của lao hễ công việc và nghề nghiệp với sự quan trọng phải tạo dựng phong cách thao tác làm việc công nghệ của người GVMN.

3. Rèn luyện phong cách thao tác kỹ thuật của bạn GVMN. Kỹ năng làm việc cùng với cấp bên trên, đồng nghiệp với cha mẹ trẻ

- Phân tích được sự cần thiết cùng đặc điểm và đề xuất của tác phong, phương thức thao tác kỹ thuật của fan GVMN, kỹ năng làm việc cùng với cung cấp trên người cùng cơ quan với bố mẹ tthấp.

- Vận dụng các kỹ năng được máy vào Reviews mức độ đáp ứng nhu cầu của bản thân cùng đồng nghiệp so với các yêu cầu về phong thái thao tác làm việc khoa học của fan GVMN, tài năng làm việc cùng với cấp cho trên người cùng cơ quan và bố mẹ tphải chăng.

- Xác định được các biện pháp trường đoản cú tập luyện với cung ứng người cùng cơ quan vào tập luyện phong thái thao tác kỹ thuật của fan GVMN, tài năng làm việc với cấp cho bên trên người cùng cơ quan cùng phụ huynh tphải chăng.

10

10

Tiêu chun 2. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

GVMN 4

Sinch hoạt trình độ sống cơ sở GDMN

1. Mục đích, phương châm của sinh hoạt trình độ chuyên môn nghỉ ngơi cửa hàng GDMN.

2. Nội dung, những hình thức với cách thức sinch hoạt trình độ sống các đại lý GDMN.

3. Hướng dẫn đổi mới và nâng cao công dụng sinc hoạt trình độ chuyên môn sống đại lý GDMN.

- Phân tích được sứ mệnh của sinc hoạt trình độ làm việc đại lý GDMN đối với vấn đề phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm công nghệ vào Đánh Giá hiệu quả những chuyển động sinc hoạt trình độ nghỉ ngơi đại lý GDMN.

- Đề xuất biện pháp thay đổi cùng nâng cấp hiệu quả sinc hoạt chuyên môn sống cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 5

Hoạt rượu cồn tự tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ của GVMN

1. Ý nghĩa, mục đích của vận động từ tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ GVMN.

2. Yêu cầu, văn bản, phương pháp từ bồi dưỡng trình độ, nhiệm vụ của fan GVMN.

3. Hướng dẫn thực hiện các chuyển động trường đoản cú tu dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ của fan GVMN thỏa mãn nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp.

- Phân tích được sự cần thiết với yêu cầu, ngôn từ, phương thức trường đoản cú bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ GVMN.

- Vận dụng kiến thức được vật dụng để xác minh những hạn chế vào hoạt động trường đoản cú bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Chuẩn nghề nghiệp và công việc.

- Xây dựng được kế hoạch với thực hiện từ bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp và công việc GVMN.

10

10

GVMN 6

Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi theo ý kiến giáo dục lấy ttốt làm cho trung tâm

1. Trung tâm khoa học của quan điểm dạy dỗ rước trẻ em có tác dụng trung trọng điểm trong GDMN.

2. Hướng dẫn vận dụng ý kiến giáo dục mang trẻ em làm trung trung khu trong kiến thiết môi trường thiên nhiên dạy dỗ.

3. Hướng dẫn áp dụng cách nhìn dạy dỗ lấy tphải chăng làm trung chổ chính giữa vào thi công chiến lược, tiến hành với Reviews những chuyển động chăm sóc, dạy dỗ trẻ em.

- Phân tích được đại lý khoa học của ý kiến đem trẻ em làm cho trung chổ chính giữa trong GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được vật dụng vào nhận xét yếu tố hoàn cảnh theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ em làm cho trung tâm sinh sống các đại lý GDMN.

- Đề xuất các phương án nâng cao công dụng vận dụng cách nhìn giáo dục mang trẻ em có tác dụng trung trung ương ngơi nghỉ các đại lý GDMN.

20

20

GVMN 7

Phát triển Cmùi hương trình GDMN phù hp với việc vạc trin của trẻ em với bối cảnh địa phương

1. Khái niệm Cmùi hương trình giáo dục, trở nên tân tiến Cmùi hương trình giáo dục của cơ sở GDMN.

2. Sự quan trọng và từng trải đối với cải cách và phát triển Cmùi hương trình giáo dục tương xứng với việc trở nên tân tiến của trẻ nhỏ cùng bối cảnh địa phương.

3. Hướng dẫn cải tiến và phát triển Chương thơm trình dạy dỗ của cơ sở GDMN phù hợp với việc trở nên tân tiến của trẻ em cùng bối cảnh địa phương thơm.

- Phân tích được sự cần thiết cùng trải nghiệm của cải cách và phát triển Cmùi hương trình giáo dục ở các các đại lý GDMN vào toàn cảnh hiện nay.

- Vận dụng kiến thức được lắp thêm để cải cách và phát triển Cmùi hương trình GDMN phù hợp với việc trở nên tân tiến của trẻ em và bối cảnh địa phương thơm.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào phát triển Chương trình giáo dục trên các đại lý GDMN

10

10

GVMN 8

Lập chiến lược giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các đại lý GDMN

1. Các nhiều loại kế hoạch giáo dục cùng đề nghị so với kiến tạo kế hoạch dạy dỗ trẻ em trong nhóm, lớp.

2. Hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục trẻ các độ tuổi: xác định mục tiêu, văn bản, xây cất vận động dạy dỗ, sẵn sàng đồ dùng, phương tiện đi lại, xác minh thời gian, không gian, thực hiện review và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch.

- Phân tích được những hiểu biết của các một số loại kế hoạch giáo dục

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã có sản phẩm vào lập được những các loại kế hoạch giáo dục trẻ em vào nhóm, lớp thỏa mãn nhu cầu những hiểu biết cách tân và phát triển của trẻ em và điều kiện trong thực tiễn.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong lập planer giáo dục

10

10

GVMN 9

Tchức chuyển động nuôi dưỡng, quan tâm trẻ em trong nhóm, lớp

1. điểm sáng trở nên tân tiến của trẻ nhỏ cùng các thử dùng đặt ra so với chuyển động nuôi chăm sóc, chăm lo trẻ nhỏ vào team, lớp.

2. Hướng dẫn tổ chức triển khai cơ chế sinch hoạt vào team, lớp.

3. Hướng dẫn theo dõi sức mạnh cùng giám sát và đo lường sự phát triển của trẻ trong nhóm, lớp.

4. Hướng dẫn lau chùi và vệ sinh môi trường thiên nhiên vào đội, lớp.

5. Hướng dẫn Đánh Giá chứng trạng sức mạnh mang đến trẻ em trong team, lớp.

- Phân tích được đòi hỏi đối với các vận động nuôi dưỡng, âu yếm trẻ nhỏ trong team, lớp.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được lắp thêm vào tổ chức những vận động nuôi chăm sóc, chăm sóc trẻ nhỏ trong team, lớp đáp ứng trải đời phát triển của trẻ em cùng điều kiện trong thực tiễn.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong tổ chức, thực hiện nuôi chăm sóc, âu yếm trẻ em vào nhóm, lớp.

10

10

GVMN 10

Đảm bảo an toàn đến tphải chăng trong số các đại lý GGMN

1. Các khí cụ về bảo đảm an toàn an ninh mang lại trẻ nhỏ vào đại lý GDMN.

2. Nguy cơ gây mất an ninh mang đến trẻ nhỏ vào cửa hàng GDMN và phương pháp chống rời.

3. Quy trình xử trí khi xảy ra trường hợp mất an ninh cho trẻ em (bao hàm cả những trường hợp khẩn cấp).

4. Xử lí tình huống có liên quan.

- Phân tích được các trải nghiệm, lý lẽ về bảo đảm an toàn an toàn cho trẻ nhỏ vào đại lý GDMN

- Vận dụng những kiến thức được máy vào review mức độ đảm bảo an ninh cho trẻ nhỏ của đại lý GDMN bản thân đã công tác làm việc xác định được tinh giảm với ngulặng nhân của không ít giảm bớt.

- Đề xuất phương án nâng cao kết quả phòng tách và xử lý một trong những trường hợp mất an toàn mang lại trẻ nhỏ trong đại lý GDMN.

10

10

GVMN 11

Kĩ năng sơ cứu vãn - phòng tránh cùng cập nhật một số trong những tình huống nguy nan, bệnh thường chạm chán sinh sống tthấp em

1. Quy trình và phương pháp xử trí một số trường hợp nguy hiểm đối với tthấp em: choáng; vệt tmùi hương hở; gãy xương; dị trang bị rơi vào đôi mắt, tai, mũi; điện đơ, phỏng, đuối nước.

2. Nhận biết, chống tách với xử lý một trong những bệnh thường xuyên gặp ngơi nghỉ trẻ em.

- Nhận biết, chống tách cùng up date bệnh về bồi bổ nghỉ ngơi trẻ em.

- Nhận biết, chống rời với cập nhật căn bệnh ngoài domain authority nghỉ ngơi trẻ nhỏ.

- Nhận biết, phòng tránh với xử lí bệnh dịch về hô hấp ở trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống rời với xử lí căn bệnh về trung ương lí thần ghê ngơi nghỉ trẻ nhỏ.

- Phân tích được các trường hợp nguy hiểm, dấn diện được những biểu hiện về bệnh dịch thường xuyên gặp sống trẻ nhỏ trong cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào đánh giá cường độ thực hiện khả năng sơ cứu giúp, xử trí một số trong những trường hợp nguy nan, dịch thường xuyên gặp mang lại trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

- Đề xuất được một số trong những biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai sơ cứu với phòng rời, xử lý được một trong những tình huống nguy hại, dịch thường xuyên gặp mặt làm việc trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 12

Tổ chức những chuyển động cải cách và phát triển dấn thức mang lại trẻ nhỏ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm

1. Điểm lưu ý cải tiến và phát triển nhấn thức của trẻ em, mục tiêu và tác dụng hy vọng hóng theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm trung tâm trong cải tiến và phát triển dấn thức đến trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cải cách và phát triển dìm thức theo cách nhìn giáo dục đem trẻ nhỏ làm cho trung trung tâm.

- Phân tích được các đại lý lý luận của phát triển thừa nhận thức cho trẻ nhỏ theo cách nhìn giáo dục mang trẻ nhỏ làm trung trung khu.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được đồ vật vào Đánh Giá thực trạng và vạc hiện các tinh giảm trong tổ chức vận động trở nên tân tiến dấn thức theo quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm cho trung vai trung phong.

- Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả tổ chức triển khai vận động cải tiến và phát triển nhận thức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm cho trung tâm vào nhóm, lớp trên cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 13

Tổ chức những vận động phát triển di chuyển cho trẻ em theo cách nhìn giáo dục lấy trẻ em làm cho trung tâm

1. điểm lưu ý cải cách và phát triển chuyển động của trẻ nhỏ, phương châm với kết quả hy vọng chờ theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục mang trẻ em có tác dụng trung trung tâm vào cải cách và phát triển chuyển vận đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động giáo dục chuyên chở theo cách nhìn dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung trung ương.

- Phân tích được cửa hàng lý luận của phát triển đi lại theo ý kiến giáo dục rước trẻ nhỏ làm trung vai trung phong.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được thiết bị vào review hoàn cảnh cùng phân phát hiện nay các giảm bớt vào tổ chức triển khai vận động cải tiến và phát triển tải theo quan điểm dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung trung tâm.

- Đề xuất giải pháp cải thiện tác dụng tổ chức hoạt động phát triển chuyên chở theo quan điểm dạy dỗ mang trẻ em có tác dụng trung vai trung phong vào đội, lớp tại cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 14

Tổ chức những hoạt động phát triển ngôn ngữ/tăng cường giờ Việt mang lại trẻ em theo ý kiến giáo dục đem trẻ em làm cho trung tâm

1. Điểm sáng cải cách và phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ, kim chỉ nam và tác dụng muốn hóng theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ mang trẻ nhỏ có tác dụng trung vai trung phong trong cải cách và phát triển ngôn từ.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động cách tân và phát triển ngôn từ theo ý kiến giáo dục rước trẻ nhỏ có tác dụng trung trung ương.

4. Hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động phát triển ngôn từ vào dạy dỗ hòa nhập theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm:

4.1 Tổ chức các hoạt động góp trẻ nhỏ dân tộc tphát âm số trở nên tân tiến một trong những kỹ năng ban đầu về ngữ điệu trải qua vấn đề sử dụng những cỗ luật pháp hỗ trợ.

4.2 Tổ chức các chuyển động giúp trẻ khuyết tật học tập hòa nhập phát triển một trong những khả năng ban sơ về ngôn ngữ trải qua Việc áp dụng các cỗ nguyên lý cung ứng.

- Phân tích được các đại lý trình bày của giáo dục trở nên tân tiến ngôn ngữ/tăng cường tiếng Việt theo ý kiến giáo dục đem trẻ nhỏ làm cho trung trung ương.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được lắp thêm vào Review hoàn cảnh và vạc hiện nay các giảm bớt trong tổ chức hoạt động dạy dỗ cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng tốc tiếng Việt theo ý kiến dạy dỗ mang trẻ nhỏ làm trung tâm.

- Đề xuất giải pháp nâng cao công dụng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ/tăng tốc giờ đồng hồ Việt theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm trong nhóm, lớp trên đại lý GDMN.

- Nâng cao năng lực cho gia sư trong vấn đề sử dụng những cỗ khí cụ hỗ trợ vào chuyển động đào tạo mỗi ngày lấy trẻ em làm trung trung khu, quan trọng đặc biệt cùng với những nhóm tphải chăng học tập hòa nhập.

20

20

GVMN 15

Tổ chức những chuyển động cải tiến và phát triển cảm xúc, năng lực làng hội mang lại trẻ em theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm

1. đặc điểm cải tiến và phát triển cảm xúc, tài năng xã hội của trẻ em, kim chỉ nam cùng tác dụng ý muốn đợi theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục rước ttốt làm cho trung trung khu trong trở nên tân tiến cảm xúc, tài năng làng mạc hội đến trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động phát triển cảm tình, khả năng buôn bản hội theo quan điểm giáo dục rước trẻ nhỏ làm cho trung chổ chính giữa.

- Phân tích được cơ sở trình bày của cải tiến và phát triển cảm xúc, năng lực làng hội theo ý kiến giáo dục mang trẻ em có tác dụng trung vai trung phong.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được vật dụng vào Đánh Giá yếu tố hoàn cảnh và phát hiện tại những tiêu giảm trong tổ chức vận động phát triển tình cảm và tài năng thôn hội theo quan điểm giáo dục đem trẻ em làm trung trung tâm.

- Đề xuất phương án nâng cao kết quả tổ chức triển khai chuyển động cải cách và phát triển tình cảm và kĩ năng xóm hội theo quan điểm dạy dỗ rước trẻ em có tác dụng trung vai trung phong vào team, lớp trên các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 16

Tổ chức các chuyển động vạc trin thẩm mỹ mang đến trẻ nhỏ theo quan điểm giáo dục rước ttốt làm cho trung tâm

1. điểm sáng phát triển thẩm mỹ của trẻ nhỏ, phương châm cùng kết quả mong muốn chờ theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung vai trung phong trong cải cách và phát triển thẩm mỹ mang lại trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung vai trung phong.

- Phân tích được đại lý trình bày của dạy dỗ cải tiến và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo quan điểm giáo dục mang trẻ em làm trung trọng tâm.

- Vận dụng kiến thức được đồ vật vào Review thực trạng cùng vạc hiện các hạn chế vào tổ chức vận động cải cách và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo cách nhìn giáo dục rước trẻ nhỏ làm cho trung trọng tâm.

- Đề xuất biện pháp cải thiện kết quả tổ chức hoạt động phát triển thẩm mỹ theo cách nhìn giáo dục mang tthấp làm trung trọng tâm trong team, lớp tại đại lý GDMN.

10

10

GVMN 17

Giáo dục đảm bảo an toàn môi trường xung quanh cho trẻ em độ tuổi mầm non

1. Tầm quan trọng đặc biệt của bài toán giáo dục bảo vệ môi trường xung quanh mang lại trẻ em.

2. Lý luận về giáo dục đảm bảo môi trường xung quanh đến trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục đảm bảo môi trường xung quanh vào cơ sở GDMN.

Xem thêm: Trường Đại Học Lao Đông Xã Hội Co So 2, Trường Đại Học Lao Động Xã Hội

- Phân tích cơ sở lý luận của việc dạy dỗ bảo vệ môi trường thiên nhiên mang đến trẻ nhỏ.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào thực hiện các vận động giáo dục đảm bảo môi trường vào team, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào triển khai hoạt động dạy dỗ đảm bảo an toàn môi trường trên cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 18

Tổ chức hoạt động chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ vào đội, lớp ghxay nhiều giới hạn tuổi tại cơ sở GDMN

1. Bối cảnh của việc tổ chức triển khai nhóm, lớp ghxay những lứa tuổi.

2. Cơ sở giải thích và căn cứ pháp lý của câu hỏi tổ chức triển khai vận động chăm sóc, dạy dỗ trẻ em vào team, lớp ghép nhiều giới hạn tuổi.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai chuyển động chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ vào team, lớp ghnghiền những độ tuổi.

- Phân tích được căn cứ pháp luật, các đại lý trình bày của bài toán tổ chức vận động chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ vào đội lớp ghxay những giới hạn tuổi.

- Vận dụng các kỹ năng và kiến thức được vật dụng vào tổ chức chuyển động âu yếm, giáo dục vào nhóm, lớp ghxay những giới hạn tuổi.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức những hoạt động âu yếm, dạy dỗ trẻ em vào đội, lớp ghnghiền độ tuổi.

10

10

GVMN 19

Tổ chức hoạt động giáo dục khả năng sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ em độ tuổi mầm non

1. Vai trò của dạy dỗ tài năng sinh sống so với sự trở nên tân tiến nhân biện pháp của trẻ nhỏ.

2. Cnạp năng lượng cđọng trình bày của giáo dục kỹ năng sống và làm việc cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức những vận động dạy dỗ tài năng sống và cống hiến cho trẻ em theo cơ chế sinch hoạt.

- Phân tích được đại lý lý luận của giáo dục tài năng sống cho trẻ em.

- Vận dụng những kiến thức được thứ vào tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục năng lực sống và làm việc cho trẻ em nghỉ ngơi đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 20

Tổ chức quan lại ngay cạnh với Reviews sự phát triển của trẻ em độ tuổi mầm non

1. Sự quan trọng của Việc quan liêu cạnh bên và đánh giá sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

2. Mục đích, cơ chế, kinh nghiệm quan ngay cạnh, đánh giá sự trở nên tân tiến của trẻ em.

3. Hướng dẫn quan gần cạnh, Reviews sự cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ.

- Phân tích được đại lý khoa học của đánh giá sự trở nên tân tiến của trẻ em.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được máy vào tổ chức triển khai quan liêu giáp cùng reviews sự phát triển của trẻ em.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tiến hành chuyển động quan sát, review sự cải cách và phát triển của trẻ em tại đội, lớp.

10

10

GVMN 21

Phát hiện tại, tuyển lựa cùng tchức những vận động chăm sóc, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trẻ nhỏ có nhu cầu sệt biệt

1. Phát hiện tại, lựa chọn với triển khai những giải pháp quan tâm, giáo dục ttốt khuyết tật về nghe, nhìn, nói, tải, trí tuệ, từ bỏ kỷ.

2. Phát hiện, chọn lựa và thực hiện những phương án âu yếm, dạy dỗ trẻ nhiễm HIV.

3. Phát hiện, sàng lọc với tiến hành những biện pháp âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ trở nên tân tiến nhanh chóng.

4. Thực hành phương án chăm lo, dạy dỗ trẻ em có nhu cầu đặc trưng không giống.

- Phân tích được phương thức vạc hiện nay, lựa chọn cùng kinh nghiệm tổ chức các chuyển động âu yếm, dạy dỗ đáp ứng trẻ nhỏ mong muốn quan trọng đặc biệt.

- Vận dụng kỹ năng đã có được thứ vào phân phát hiện tại, lựa chọn trẻ nhỏ có nhu cầu đặc trưng trên đội, lớp bản thân phú trách rưới.

- Đề xuất được những phương án cải thiện tác dụng tổ chức các vận động âu yếm, dạy dỗ trẻ em mong muốn quan trọng trong đội, lớp.

10

10

GVMN 22

Làm vật dụng dạy dỗ học, vật nghịch từ vật liệu địa phương

1. Vị trí, phương châm của đồ dùng dạy dỗ học tập, đồ nghịch tự chế tác từ bỏ nguyên liệu địa phương thơm.

2. Yêu cầu sư phạm đối với vật dụng dạy học tập, thiết bị đùa từ bỏ tạo nên.

3. Hướng dẫn có tác dụng một số trong những vật dụng dạy học tập, vật đùa từ bỏ vật liệu địa phương

4. Thực hành làm một số trong những đồ dùng dạy học tập, vật nghịch trường đoản cú tạo ra.

- Phân tích được các đề nghị sư phạm của các vật dụng, thiết bị đùa tự sinh sản tự nguyên liệu địa pmùi hương.

- Vận dụng kỹ năng được thứ vào xây dựng, thực hiện một số trong những đồ dùng trang bị chơi trường đoản cú vật liệu địa pmùi hương.

- Hỗ trợ đồng nghiệp làm một số trong những vật dụng, thiết bị nghịch từ nguyên liệu địa pmùi hương trên cơ sở GDMN.

05

15

GVMN 23

Quản lí đội, lớp học ngơi nghỉ cơ sở GDMN

1. Khái quát mắng tầm thường về cai quản nhóm, lớp học tập sinh sống cửa hàng GDMN.

2. Nguim tắc quản lý đội, lớp học ngơi nghỉ cơ sở GDMN.

3. Nội dung thống trị team, lớp học (tthấp em; các đại lý trang bị hóa học, hồ sơ, sổ sách...).

4. Phương pháp thống trị team, lớp sống đại lý GDMN.

- Phân tích được đại lý giải thích của quản lý team, lớp ngơi nghỉ cơ sở GDMN.

- Vận dụng kiến thức được đồ vật vào làm chủ nhóm, lớp tại cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào cai quản team, lớp nghỉ ngơi cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 3 Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

GVMN 24

Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ đảm bảo an ninh, mạnh khỏe, gần gũi cho trẻ nhỏ lứa tui mầm non

1. Một số vụ việc tầm thường về môi trường thiên nhiên dạy dỗ bình yên, an lành, thân mật cho trẻ nhỏ.

2. Nguim tắc, các bước, phương pháp xuất bản môi trường vật chất cùng tâm lý buôn bản hội vào đội, lớp bảo đảm an toàn, mạnh khỏe, gần gũi mang đến trẻ em.

3. Thực hành kiến tạo môi trường thứ hóa học với tư tưởng xóm hội vào nhóm/ lớp đảm bảo an toàn, an lành, thân thiện đến trẻ em.

- Phân tích được cơ sở công nghệ và pháp luật của việc thi công môi trường dạy dỗ bảo vệ bình an, mạnh khỏe, thân thiết cho trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được lắp thêm vào tổ chức desgin môi trường xung quanh giáo dục an toàn, mạnh khỏe, thân thiết đến trẻ nhỏ vào đội, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp sản xuất môi trường giáo dục an ninh, mạnh khỏe, thân mật đến tphải chăng tại cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 25

giáo dục và đào tạo kỷ quy định tích cực đến trẻ nhỏ độ tuổi mầm non

1. Khái niệm, thực chất, đặc điểm của kỷ khí cụ tích cực đến trẻ em.

2. Các hình thức, câu chữ và cách thức dạy dỗ kỷ công cụ lành mạnh và tích cực mang đến trẻ em.

3. Cơ sở pháp lý của dạy dỗ kỷ qui định tích cực và lành mạnh mang lại trẻ nhỏ.

4. Hướng dẫn tiến hành dạy dỗ kỷ quy định tích cực đến trẻ em vào các đại lý GDMN.

- Phân tích được cơ sở trình bày và pháp lý của dạy dỗ kỷ hiện tượng lành mạnh và tích cực trong các đại lý GDMN.

- Vận dụng kỹ năng được sản phẩm công nghệ vào thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực và lành mạnh đến trẻ em trên nhóm, lớp trong các đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong giáo dục kỷ cơ chế tích cực và lành mạnh mang đến trẻ nhỏ.

20

20

GVMN 26

Kĩ năng tiếp xúc ứng xử của GVMN cùng với ttốt.

1. Lý luận về tiếp xúc xử sự của GVMN cùng với trẻ: Một số có mang, những phương tiện với hình thức giao tiếp của GVMN với trẻ.

2. Giao ứng cứu xử của GVMN với trẻ trong những chuyển động sinh sống trường thiếu nhi.

3. Cách thức điều chỉnh giao tiếp theo hướng tích cực rộng thân GVMN cùng với trẻ

- Phân tích được sự quan trọng vào tiếp xúc ứng xử của GVMN cùng với tthấp.

- Vận dụng các kỹ năng được đồ vật đưa ra cách thức giao tiếp theo hướng lành mạnh và tích cực hơn thân GVMN cùng với ttốt.

- Xây dựng được một bản kế hoạch trở nên tân tiến giao tiếp theo phía tích cực thân GVMN với ttốt trong các vận động sinh sống ngôi trường mầm non

10

10

GVMN 27

Quyền dân nhà của tín đồ GVMN vào cơ sở GDMN

1. Các sự việc cơ bản về quyền dân công ty của fan GV.

2. Các quyền dân nhà của người GVMN trong các văn uống bản quy bất hợp pháp điều khoản hiện hành.

3. Người GVMN vào câu hỏi triển khai quyền dân chủ của bạn dạng thân sinh sống các đại lý GDMN.

4. Người GVMN cùng với vấn đề đảm bảo an toàn quyền dân chủ của người cùng cơ quan ngơi nghỉ cơ sở GDMN.

- Phân tích được những quyền dân chủ của GVMN vào đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được đồ vật vào Review Việc tiến hành quyền dân công ty trên cơ sở GDMN, chỗ công tác.

- Đề xuất biện pháp cùng cung cấp đồng nghiệp nâng cấp tác dụng tiến hành quyền dân chủ vào cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn 4 .Phối phù hợp với gia đình với cộng đồng

GVMN 28

Pân hận hp đơn vị ngôi trường với gia đình và xã hội để đảm bảo quyền tthấp em

1. Mục đích, chân thành và ý nghĩa của phối hợp bên trường với gia đình cùng xã hội nhằm bảo vệ quyền trẻ em.

2. Hướng dẫn kết hợp đơn vị trường cùng với gia đình cùng xã hội để bảo vệ quyền trẻ em.

- Phân tích được ý nghĩa sâu sắc, khoảng đặc biệt của bài toán phối hợp đơn vị ngôi trường với mái ấm gia đình và cộng đồng để đảm bảo quyền trẻ em.

- Vận dụng kiến thức được vật dụng vào tổ chức triển khai kết hợp thân gia đình- bên ngôi trường cùng cộng đồng nhằm bảo vệ quyền trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một trong những giải pháp nâng cao kết quả phối hợp giữa nhà ngôi trường cùng với gia đình với cộng đồng để bảo đảm quyền trẻ em.

10

10

GVMN 29

Tổ chức những hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non phụ thuộc vào cộng đồng

1. Tầm đặc trưng của GDMN dựa vào xã hội.

2. Lý luận về GDMN dựa vào cộng đồng.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai vận động giáo dục trẻ nhỏ nhờ vào xã hội.

- Phân tích được đại lý lý luận của Việc tổ chức triển khai những vận động quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng.

- Vận dụng kiến thức được lắp thêm vào tổ chức những chuyển động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ phụ thuộc xã hội tại đại lý GDMN; Cách huy động nguồn làng mạc hội hóa từ bỏ phụ huynh tphải chăng để tổ chức triển khai các hoạt động đến trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tổ chức hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ em phụ thuộc xã hội.

10

10

GVMN 30

Vấn đề lồng ghnghiền giới trong GDMN

1. Lý luận về lồng ghép giới vào GDMN.

2. Cơ sở pháp lý của lồng ghép giới vào GDMN.

3. Hướng dẫn lồng ghnghiền giới vào triển khai Chương thơm trình GDMN.

- Phân tích được sự quan trọng của lồng ghxay giới vào GDMN với những căn cứ pháp luật, địa thế căn cứ khoa học của lồng ghxay giới vào GDMN.

- Vận dụng kiến thức được sản phẩm để xác định được các tinh giảm trong lồng ghép giới vào triển khai Cmùi hương trình GDMN trên đội, lớp.

- Đề xuất phương án điều chỉnh nhằm đảm bảo lồng ghnghiền giới trong thực hiện Chương thơm trình GDMN

10

10

GVMN 31

Quyền trẻ em, phòng, chống bạo hành với cách xử trí phạm luật về quyền trẻ nhỏ trong cơ sở GDMN

1. Những vấn đề cơ bạn dạng về quyền trẻ em.

2. Các quyền trẻ em vào công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em với vào Luật trẻ nhỏ ở toàn quốc.

3. Bạo hành trẻ em trong cơ sở GDMN.

4. Cách thức bảo đảm an toàn trẻ nhỏ và chống, chống bạo hành trẻ nhỏ trong số cơ sở GDMN.

- Phân tích được những đại lý công nghệ và pháp luật về quyền trẻ em, phòng, phòng bạo hành trẻ em vào các đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức được sản phẩm để tiến hành quyền của trẻ em với phòng, kháng bạo hành trẻ em trong đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong ngnạp năng lượng ngừa nguy hại bạo hành trẻ em, phạm luật quyền trẻ em ở các đại lý GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc và technology thông tin; miêu tả kĩ năng thẩm mỹ trong âu yếm, dạy dỗ tthấp mầm non

GVMN 32

Tự học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc cho GVMN

1. Tầm đặc biệt quan trọng của Việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc trong nâng cấp unique chăm lo, dạy dỗ trẻ em bây chừ.

2. Yêu cầu về năng lượng thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa vào Chuẩn nghề nghiệp và công việc GVMN.

3. Hướng dẫn trường đoản cú Đánh Giá cùng chế tạo kế hoạch trường đoản cú học tập kết quả về nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc mang đến GVMN.

- Phân tích được khoảng đặc trưng, vai trò của vấn đề học tập với thực hiện nước ngoài ngữ/ sử dụng giờ dân tộc trong nâng cao unique chăm lo, giáo dục trẻ MN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được thứ vào xây dựng planer từ học nhằm mục đích nâng cao năng lượng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa Ship hàng hoạt động nghề nghiệp.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan năng lực áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa ship hàng vận động nghề nghiệp và công việc.

10

10

GVMN 33

Ứng dụng technology ban bố (CNTT) nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ trong cửa hàng GDMN

1. Vai trò, ý nghĩa sâu sắc của vấn đề vận dụng CNTT để nâng cấp quality chăm sóc, dạy dỗ trẻ em vào đại lý GDMN.

2. Hướng dẫn thực hiện công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng âu yếm, dạy dỗ trẻ trong đại lý GDMN.

3. Thực hành áp dụng 1 số ít phần mềm phổ cập vào cải thiện chất lượng chuyển động quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

- Phân tích được phương châm, ý nghĩa của vấn đề vận dụng CNTT nhằm cải thiện quality chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị để vận dụng công nghệ thông tin vào vận động chăm lo, giáo dục trẻ em sinh sống cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực vận dụng công nghệ thông tin vào âu yếm, giáo dục trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 34

Ứng dụng technology báo cáo trong làm chủ nhóm, lớp ở cơ sở GDMN

1. Ý nghĩa của bài toán áp dụng CNTT trong làm chủ đội lớp.

2. Hướng dẫn áp dụng CNTT nhằm quản lí lí nhóm, lớp.

3. Thực hành sử dụng một số ứng dụng thường dùng vào nâng cấp hiệu quả cai quản nhóm, lớp.

- Phân tích được mục đích, ý nghĩa sâu sắc của Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cai quản nhóm/lớp MN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được đồ vật nhằm vận dụng CNTT vào nâng cấp hiệu quả cai quản nhóm/ lớp MN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng CNTT vào quản lý nhóm, lớp MN.

10

10

GVMN 35

Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ giàu tính nghệ thuật vào nhóm, lớp trên đại lý GDMN

1. Vai trò, đặc điểm của môi trường xung quanh dạy dỗ nhiều tính nghệ thuật và thẩm mỹ vào đội, lớp tại cơ sở GDMN.

2. Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật mang đến trẻ em theo tầm tuổi.

- Phân tích được phương châm, Đặc điểm của môi trường xung quanh giáo dục giàu tính thẩm mỹ trong team, lớp tại đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào tổ chức phát hành môi trường thiên nhiên giáo dục giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật tại các đại lý GDMN

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào gây ra môi trường dạy dỗ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ vào cơ sở GDMN.

10

10

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc tiến hành Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non bao gồm 03 nội dung công tác bồi dưỡng sẽ xác minh tại mục III của Chương thơm trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi cô giáo thực hiện Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyên với thời lượng 1đôi mươi tiết/năm học, bao gồm:

- Cmùi hương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương thơm trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học);

b) Căn uống cứ tận hưởng nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa pmùi hương trong mỗi năm học tập, các cấp làm chủ giáo dục có thể chuyển đổi thời lượng lịch trình bồi dưỡng 01 cùng công tác tu dưỡng 02 phù hợp nhưng lại không biến đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng liên tiếp phải trong thời gian học của từng gia sư mầm non (bảo vệ thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn uống cứ đọng ngôn từ chương trình bồi dưỡng 03, thầy giáo trường đoản cú chọn các mô đun buộc phải bồi dưỡng cân xứng với nhu cầu cá thể trong hằng năm bảo đảm thời lượng theo chính sách.

3. Việc thực thi thực hiện Chương trình tu dưỡng tiếp tục giáo viên thiếu nhi được tiến hành hàng năm theo mức sử dụng của Bộ Giáo dục với Đào chế tạo ra./.