*

đang xử lý…

Đang xem: Thông tin tuyển sinh trường trung cấp bách khoa sài gòn

*

Xem thêm:

*

Xem thêm: Chi Tiết Lộ Trình Chuyển Sim 11 Số Thành 10 Số Thành 10 Số Các Nhà Mạng Vietel

Niên học: –Chọn–2010 – 20112011 – 20122012 – 20132013 – 20142014 – 20152015 – 20162016 – 20172017 – 20182018 – 20192019 – 20202020 – 20212021 – 20222022 – 20232023 – 20242024 – 2025 Học kì: –Chọn—12 Khoa: –Chọn–Khoa học cơ bảnCơ khí động lựcCơ khí xây dựngCông nghệ thông tinChính trị quốc phòngĐiện – Điện tửDu lịch – Khách sạnĐào tạoKhoa Ngoại NgữKinh tế – LuậtTrung tâm đào tạo Lái xePháp luật – Công tác xã hộiChăm sóc sắc đẹp – Nuôi dưỡng trẻY Dược Khoá: –Chọn–18CD318TC219CD319TC220CD320CDLT1.520CĐLT1N20CĐLT2N20TC221CD321CĐLT1.521CĐLT1N21CĐLT2NB1K16B2K171B2K17221TC222CD322CĐLTVB22.522CĐLT1.522CĐLT1N22CĐLT2NB2K17022TC2 Lớp học: –Chọn–CĐ18OCNKTO1K1-CĐ-HLCĐ18THUDCLASS TEST (DEMO HỌC PHÍ ONLINE)CĐ18KTCĐ18DCĐ18D1CĐ18D1_HLCĐ18D2CĐ18D2-HLCĐ18D3CĐ18D3-HLCĐ18ĐDCĐ18ĐD1CĐ18ĐD1_HLCĐ18ĐD2CĐ18ĐD2-HLCĐ18ĐD3CĐ18ĐD4CĐ18ĐD5ĐD1K1-CĐ-HLCĐ19O1CĐ19O1-HL.21HKIICĐ19O2CĐ19O2-HL21.HKIICĐ19CK1CĐ19ĐH1CĐ19ĐH1-HL.21HKIICĐ19DL1CĐ19QTNH1CĐ19QTNH1-HLCĐ19QTNH1-HL.21HKIICĐ19TA1CĐ19TA1-HL.HKII21CĐ19KT1CĐ19QTKD1TCCĐDVPL19CĐ19CSSĐ1CĐ19DCĐ19D1CĐ19D2CĐ19D2-HL.HKII21CĐ19D3CĐ19ĐDCĐ19ĐD1CĐ19ĐD1_HLCĐ19ĐD2CĐ19ĐD2_HLCĐ20A-CNKTOTO1CĐ20A-CNKTOTO2CĐ20A-CNKTCKCĐ20A-CNKTMTCĐ20A-CNKTMT-HL.21HKIICĐ20A-TKĐHCĐ20A-TKĐH-HL.21HKIICĐ20A-CNKTCĐTCĐ20A-CNKTCĐT-HL.21HKIICĐ20A-QTNH_DVAUCĐ20A-QTNH_DVAU-HL.21HKIICĐ20A-TACĐ20A-KTCĐ20A-QTKDCĐ20A-QTKD-HL.21HKIITSCĐKT20CĐ20A-CSSĐCĐ20A-DCĐ20A-D1CĐ20A-D1-HL.21HKIICĐ20A-D2CĐ20A-D2-HL.21HKIICĐ20A-ĐD1CĐ20A-ĐD2CĐ20A-ĐD3CĐ20A-ĐD3-HL.21HKIICĐ20A-HSCĐ21A-CNKTOTO1CĐ21A-CNKTOTO2CĐ21A-CNKTCKCĐ21A-CNKTMTCĐ21A-THUDCĐ21A-TKĐHCĐ21A-CNKTCĐTCĐ21A-QTNH-DVAUCĐ21A-QTNH-DVAU-HL.21HKIICĐ21A-TACĐ21A-TA-HL.21HKIICĐ21A-KTCĐ21A-QTKD1CĐ21A-CSNDTCĐ21A-CSSĐCĐ21A-DCĐ21A-D1CĐ21A-D1-HL.21HKIICĐ21A-D2CĐ21A-D2-HL.21HKIICĐ21A-ĐD1CĐ21A-ĐD1-HL.21HKIICĐ21A-ĐD2CĐ21A-ĐD2-HL.21HKIICĐ21A-ĐD3CĐ21A-ĐD3-HL.21-HKIICĐ22A-CNKTOTO1TSCĐCNKTOTO22CĐ22A-CNKTCKTSCĐCNKTCK22CĐ22A-CNKTMTCĐ22A-THUDCĐ22A-TKĐHTSCĐCNKTMT22TSCĐTHUD22TSCĐTKĐH22CĐ22A-ĐCNTSCĐCNKTCĐT22TSCĐĐCN22CĐ22A-QTNH-DVAUTSCĐHDDL22TSCĐQTNH-DVAU22CĐ22A-TATSCĐTA22TSCĐTN22CĐ22A-KTTSCĐKT22TSCĐQTKD22CĐ22A-CSSĐTSCĐCS-NDT22TSCĐCSSĐ22CĐ22A-D1CĐ22A-ĐD1TSCĐD22TSCĐĐD22TSCĐHS22CĐ20C-CNKTOTOCĐ20C-CNKTOTO-HL.21HKIICĐ20C-ĐCNCĐ20C-QTNH_DVAUCĐ20C-QTNH_DVAU-HLCĐ20C-KTCĐ21C-CNKTOTOTSCĐ21C-CNKTOTOCĐ21C-ĐCNTSCĐ21C-ĐCNCĐ21C-QTNH-DVAUCĐ21C-QTNH-DVAU-HL.21HKIITSCĐ21C-QTNH-DVAUCĐ21C-KTTSCĐ21C-KTTSCĐ22C-CNKTOTOTSCĐ22C-CNKTCKTSCĐ22C-CNKTMTTSCĐ22C-THUDTSCĐ22C-TKĐHTSCĐ22C-CNKTCĐTTSCĐ22C-ĐCNTSCĐ22C-HDDLTSCĐ22C-QTNH-DVAUTSCĐ22C-KTCĐ20LT-CNKTCKCĐ20LT-THUDCĐ20LT-THUD-HL.21HKIICĐ20LT-THUD-HL.HKII21CĐ20LT-TKĐHCĐ20LT-QTNH_DVAUCĐ21LT-TKĐHCĐ21LT-TKĐH-HL.21.HKIITSCĐ21LT-THUDTSCĐ21LT-TKĐHCĐ21LT-HDDLCĐ21LT-HDDL-HL.21HKIICĐ21LT-QTNH-DVAUCĐ21LT-QTNH-DVAU-HL.21HKIITSCĐ21LT-HDDLTSCĐ21LT-QTNH-DVAUTSCĐLT22-CNKTOTOTSCĐLT22-CNKTCKTSCĐLT22-CNKTMTTSCĐLT22-THUDTSCĐLT22-TKĐHTSCĐLT22-CNKTCĐTTSCĐLT22-ĐCNTSCĐLT22-HDDLTSCĐLT22-QTNH-DVAUTSCĐLT22-KTTSCĐLT22-DTSCĐLT22-ĐDCĐ20B-ĐCNCĐ21B-ĐCN-DDTSCĐ21B-ĐCNTSCĐLTVB2D22TSCĐLTVB2ĐD22SC22LXE16SC21LXE170ASC21LXE170BSC21LXE170CSC22LXE171ASC22LXE171BSC22LXE171CSC22LXE172ASC22LXE172BSC22LXE172CTSCNOK1-PTCNKTCKK4-PTTSCGKLK1-PTTSCKCK12-PTTSCNKTCKK4-PTTSXDK12-PTTSKTLRSCMTK1-PTTSKTMTK10-PTTSMPCK10-PTTSTINK19-PTTSTKĐHK3-PTTSVTKMTK10-PTTSCĐTK10-PTTSĐCNK10-PTTSĐTCNK10-PTNHKSK6-PTTSCBTPK5-PTTSHDDLK10-PTTSNHKSK6TSKTDNK15-PTTSQLDNK9-PTTSTCNHK6-PTTSTKVPK2-PTTSDVPLK11-PTTSTKTTK12-PTTSTMK11-PT18.CN.CKDL.0918HKIIMC2218HL.CN.CKĐL.2218HL.CN.CKXD.0918HL.CN.CNTT.0918HL.CN.CNTT.2218HL.CN.DL.0918HL.CN.DL.09HKII18HL.CN.DL.2218HL.CN.DT.0918HL.CN.DT.2218HL.CN.KT.2218HL.CN.SPMN.0918HL.YD.HKII18HLCNSPMN2218HLCNTT4018HLKT2218HLMC0918HLMC09.K1818HLMC2218MC09HKII18VANHOAII18VHIIVANHOAVH18-DSBTHVH1K2-IVH1K2-IIVH1K2-II-HLVH1K2-IIIVH1K2-III-HLVH22VH2K2-IVH2K2-I-HLVH2K2-IIVH2K2-II-HLVH2K2-IIIVH3K2-IVH3K2-I-HLVH3K2-IIVH3K2-II-HLVH3K2-IIIVH3K2-III-HLVH4K2-IVH4K2-I-HLVH4K2-IIIVH4K2-III-HLVH5K2-IVH5K2-I-HLVH6K2-IVH6K2-I-HLVH7K2-IVH7K2-I-HLVH8K2-IVH8K2-I-HLCKO1K12-CSCKO1K12-HLCKO2K12-CSCKO2K12-CS_HLCKO3K12-CSCKO3K12-HLCKO4K12-CSCKO5K12-CSCKOCGK12-CSCKOCGK12-HLCNOTOK1-CSCNKTCK2K3-CSCNKTCKCGK3-CSCNKTCKK3-CSCNKTCKK3-CS-HL.21CNKTCKK3-HLKTMTK10-CSKTMTK10-HLKTSCK1-CSMPCK10-CSTINK19-CSTINK19-HLTKĐH1K2-CSTKĐH1K2-HLTKĐH2K2-CSTKĐH2K2-HLCĐTK10-CSCĐTK10-HLĐCNK10-CSĐCNK10-HLCBTP1K5-CSCBTP1K5-HLCBTP2K5-CSCBTP2K5-HLCBTP3K5-CSCBTP3K5-HLHDDLK10-CSHDDLK10-HLHDDLK10-HL.21HKIINHKS1K5-CSNHKS2K5-CSNHKS2K5-HLNHKS3K5-CSNHKSCGK5-CSNHKSLQDK5-CSKTDNK14-PTKTDNK4-CSQLDNK2-CSQLDNK2-HLSPMN1K7-HLSPMN1K7-PTSPMN2K7-HLSPMN2K7-PTSPMN3K7-PTSPMN4K7-HLSPMN4K7-PTSPMNVLK4-HLSPMNVLK4-PTTM1K11-CSTM1K11-HLTM2K11-CSTM2K11-HLTM3K11-CSTMCGK11-CSĐDK10-PTYSK8-PT19DL22HKI19HLCKDL0919HLCKXD19HLCNTT2219HLDL19HLKT19HLPL19KT22HK119MC09HKI19MC22HKI19VANHOAI19VANHOAII19VH22HKIVH1K3-IVH1K3-I-HL.21VH1K3-IIIVH1K3-III-HL.21VH2K3-IVH2K3-I-HLVH2K3-I-HL.21VH2K3-IIIVH2K3-III-HL.21VH3K3-IVH3K3-I-HLVH3K3-I-HL.21VH3K3-IIIVH3K3-III-HLVH3K3-III-HL.21VH4K3-IVH4K3-I-HLVH4K3-I-HL.21VH4K3-IIIVH4K3-III-HLVH5K3-IVH5K3-I-HLVH5K3-I-HL.21VH5K3-IIIVH5K3-III-HLVH6K3-IVH6K3-I-HLVH7K3-IVH7K3-I-HLTC19O1TC19O1-HL.21TC19O2TC19O2_HLTC19O2-HL.21TC19O4TC19O4-HL.21TC19O4-HL.HKII21TC19CK1TC19CK1-HL.21TC19ĐH1TC19ĐH1-HL.21TC19ĐH2TC19ĐH2-HL.21TC19KTMT1TC19QTM1TC19THUD1TC19THUD1-HL.21TC19THUD1-HL.HKII21TC19CĐTTC19CĐT-HL.21TC19ĐCN1TC19ĐCN1-HL.21TC19CBMA1TC19CBMA1_HLTC19CBMA1-HL.21TC19CBMA2TC19CBMA2-HL.21TC19DL1TC19DL1-HL.21TC19NHKS1TC19NHKS1-HL.21TC19NHKS2TC19NHKS2-HLTC19NHKS2-HL.21TC19KTDN1TC19KTDN1-HL.21SPMNVLK5-PTTC19CSSĐ1TC19CSSĐ1-HL.21TC19SPMN1TC19SPMN1-HLTC19SPMN2TC19SPMN2-HLVH10K4-IVH10K4-I-HL.HKII21VH11K4-IVH11K4-I-HL.HKII21VH1K4-IVH1K4-I-HL.HKII21VH1K4-IIIVH1K4-III-HL.HKII21VH2K4-IVH2K4-I-HL.HKII21VH2K4-IIIVH2K4-III-HL.HKII21VH3K4-IVH3K4-IIIVH3K4-III-HL.HKII21VH4K4-IVH4K4-I-HL.HKII21VH4K4-IIIVH4K4-III-HL.HKII21VH5K4-IVH5K4-I-HL.HKII21VH5K4-IIIVH5K4-III-HL.HKII21VH6K4-IVH6K4-I-HL.HKII21VH6K4-IIIVH6K4-III-HL.HKII21VH7K4-IVH7K4-I-HL.HKII21VH8K4-IVH8K4-I-HL.HKII21VH9K4-IVH9K4-I-HL.HKII21TC20-BTSCOTO1TC20-BTSCOTO1-HL.21HKIITC20-BTSCOTO2TC20-BTSCOTO2-HL.21HKIITC20-BTSCOTO3TC20-CNOTOTC20-CNOTO-HL.21HKIITC20-CNKTCKTC20-CNKTCK-HL.21HKIITC20-CNKTMTTC20-CNKTMT-HL.21HKIITC20-QTMMTTC20-QTMMT-HL.21HKIITC20-THUDTC20-THUD-Hl.21KIITC20-TKĐH1TC20-TKĐH1-HL.21.HKIITC20-TKĐH2TC20-TKĐH2-HL.21HKIITest Trắc nghiệmTC20-CNKTCĐTTC20-CNKTCĐT-HL.21HKIITC20-ĐCNTC20-ĐCN-HLTC20-ĐCN-HL.21HKIITC20-HDDLTC20-HDDL-HL.HKII21TC20-KTCBMA1TC20-KTCBMA1-HL.21HKIITC20-KTCBMA2TC20-KTCBMA2-HL.21HKIITC20-NVNHKS1TC20-NVNHKS1-HLTC20-NVNHKS1-HL.21HKIITC20-NVNHKS2TC20-KTDNTC20-KTDN-HL.21HKIITC20-QLDNTC20-QLDN-HL.HKII21TC20-TMCSSĐ1TC20-TMCSSĐ1-HL.21HKIITC20-TMCSSĐ2TC20-TMCSSĐ2-HL.21HKIIVH1K5-IVH1K5-I-HL.21HKIIVH1K5-IIIVH1K5-III-HL.21HKIIVH2K5-IVH2K5-I-HL.21HKIIVH2K5-IIIVH2K5-III-HL.21HKIIVH3K5-IVH3K5-I-HL.21HKIIVH3K5-IIIVH3K5-III-HL.21HKIIVH4K5-IVH4K5-I-HL.21HKIITC21-BTSCOTO1TC21-BTSCOTO1-HL.21HKIITC21-BTSCOTO2TC21-BTSCOTO2-HL.21HKIITC21-CNKTCKTC21-CNKTCK-HL.21HKIITC21-CNKTPCMTTC21-QTMMTTC21-QTMMT-HL.21HKIITC21-THUDTC21-THUD-HL.21HKIITC21-TKĐHTC21-TKĐH-HL.21HKIITC21-ĐCN_DDTC21-ĐCN_DD-HL.21HKIITC21-HDDL1TC21-HDDL1-HL.21HKIITC21-HDDL2TC21-HDDL2-HL.21.HKIITC21-KTCBMA1TC21-KTCBMA1-HL.21HKIITC21-KTCBMA2TC21-KTCBMA2-HL.21HKIITC21-NVNHKS1TC21-NVNHKS2TC21-NVNHKS2-HL.21HKIITC21-KTDNTC21-KTDN-HL.21HKIITC21-TMCSSĐ1TC21-TMCSSĐ1-HL.21HKIITC21-TMCSSĐ2TC21-TMCSSĐ2-HL.21HKIIVHK6TC22-BTSCOTO1TC22-BTSCOTO2TSTCBTSCOTO22TC22-CNKTCKTSTCCNKTCK22TC22-CNKTPCMTTC22-QTMMTTC22-THUD1TC22-THUD2TC22-TKĐH1TC22-TKĐH2TSTCCNKTPCMT22TSTCQTMMT22TSTCTHUD22TSTCTKĐH22TC22-CNKTCĐTTC22-ĐCN-DDTSTCCNKTCĐT22TSTCĐCN-DD22TC22-HDDL1TC22-KTCBMA1TC22-KTCBMA2TC22-NVNHKS1TSTCHDDL22TSTCKTCBMA22TSTCNVNHKS22TC22-KTDNTC22-QLDNTSTCKTDN22TSTCQLDN22TC22-CSNDTTC22-TMCSSĐ1TC22-TMCSSĐ2TSTCCS-NDT22TSTCTMCSSĐ22

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *