Thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấyCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất + Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: + Luật 45/2013/QH13 - Đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: + Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: *Ghi chú điều khoản sử dụng:- Điề" /> Thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấyCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất + Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: + Luật 45/2013/QH13 - Đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: + Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần: *Ghi chú điều khoản sử dụng:- Điề" />

Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất


Bạn đang xem: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

*

*
*
" />

Xem thêm: Cựu Giám Đốc Công Ty Quản Lý Và Phát Triển Nhà Hà Nội, Cựu Chủ Tịch Công Ty Quản Lý Nhà Hà Nội Lĩnh Án
Thẩm quyền cung cấp mới, cấp đổi, cấp cho lại giấyCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối sát với đất

+ Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy định cụ thể thi hành chế độ đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực thực thi một phần:

+ dụng cụ 45/2013/QH13 - Đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực thực thi một phần:

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định cụ thể thi hành một số điều, khoản của phép tắc Đất đai số 45/2013/QH13: Trạng thái: Hết hiệu lực thực thi một phần:

*Ghi chú lao lý sử dụng:

- Điều 105. Thẩm quyền cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối sát với đất, chính sách Đất đai 2013

- Điều 37. Cơ quan cung cấp Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối sát với khu đất khi người tiêu dùng đất tiến hành các quyền của người sử dụng đất, chủ cài đặt tài sản nối liền với đất, cung cấp đổi, cấp cho lại Giấy triệu chứng nhận, Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định cụ thể thi hành một vài điều, khoản của cơ chế Đất đai số 45/2013/QH13

- Khoản 23 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của khí cụ đất đai, Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy định cụ thể thi hành cơ chế đất đai

___________________

+ Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành hình thức đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần:

+ qui định 45/2013/QH13 - Đất đai: Trạng thái: Hết hiệu lực hiện hành một phần:

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định cụ thể thi hành một vài điều, khoản của vẻ ngoài Đất đai số 45/2013/QH13: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:

*Ghi chú lao lý sử dụng:

- Điều 105. Thẩm quyền cấp cho Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, phương tiện Đất đai 2013

- Điều 37. Cơ quan cung cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn sát với đất khi người tiêu dùng đất tiến hành các quyền của người sử dụng đất, chủ mua tài sản nối sát với đất, cấp cho đổi, cấp cho lại Giấy triệu chứng nhận, Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số trong những điều, khoản của phương pháp Đất đai số 45/2013/QH13

- Khoản 23 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước quy định chi tiết thi hành một số điều của cách thức đất đai, Nghị định 01/2017/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành chế độ đất đai