Số đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng là

quý khách hàng đang coi bản rút gọn của tư liệu. Xem và cài tức thì phiên bản đầy đủ của tư liệu trên đây (1.47 MB, 25 trang )


Bạn đang xem: Số đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng là

d1Cho 3 im A, B,C thnghng .d2Cú v c ng trũn iqua 3 im ú khụng ?dABCGiả sử gồm đờng tròn (O) trải qua 3 điểm trực tiếp hàngA,B,C trọng điểm O là giao điểm của đờng trung trực d1của AB ( OA=OB) cùng đờng trung trực d2 của BC(OB=OC).Do d1 // d2 cần không lâu dài giao điểm của d1 vàd2 , mâu thuẫnChỳ ý: Khụng v c ng trũn no i qua3 yên ổn thng hng Qua bố iờm khụng thng hang tave c mụ ụt va chi mụ ụt ng tron.Quan h ng trũn vi tam giỏcAng trũn i qua 3 nh ca tamgiỏc c gi l ng trũn ngoitiờp tam giỏc.OCbakhi ú :Tam giỏc c gi l tam giỏcni tiờp ng trũn.Obc Bt2/ tr100 SGK :Hóy ni mi ụ ct trỏi vi ụ ct phi cú khngnh ỳng?1) Nu tam giỏc cú 3 gúc nhna) thỡ tõm ca ng trũn ngoi tiptam giỏc ú nm ngoi tam giỏcb) thỡ tõm ca ng trũn ngoi tiptam giỏc ú nm trong tam giỏc2) Nu tam giỏc cú gúc vuụngc) thỡ tõm ca ng trũn ngoi tiptam giỏc ú l trung im ca cnhln nht3) Nu tam giỏc cú gúc tựd) thỡ tõm ca ng trũn ngoi tiptam giỏc ú l trung im ca cnhnh nht Đ1:S XC NH NG TRềN.TNH CHT I XNG CA NG TRềN3. Tõm i xng:Cho ng trũn (O), A l mt lặng bt kỡ thucng trũn. V A" i xng vi A qua im O. Chngminch im A" cng thuc ng trũn (O)AA"OGii:Ly yên A" i xng vi A qua yên O OA = OA"M OA = ROA" = Ryên ổn A" thuc ng trũn (O)Vy ng trũn l hỡnh cú tõm i xng, tõm ca ng trũn l tõm i xng ca ngtrũn ú.A4. Trc i xng:Cho ng trũn (O), AB l mt ng kớnh bt kỡ v C lmt yên thuc ng trũn. V C" i xng vi C qua AB.Chng minh C" cng thuc ng trũn (O)Gii:V C" i xng vi C qua ABVỡ O thuc AB => OC" = OC = RAB là trung trc ca CC"C" thuc (O,R)OCC"Bng trũn l hỡnh cú trc i xng, bt kỡ ng kớnh no cng l trc i xng cang trũn. ng trũn cú bao nhiờu trc i xng?Ong trũn cú vụ s ng thng i qua tõmnờn ng trũn cú vụ s trc i xng. Đ1:S XC NH NG TRềN.TNH CHT I XNG CA NG TRềN1. Nhc li v ng trũn2. Cỏch xỏc nh ng trũnMụụt ng trũn c xỏc nh Lúc bit:+ Tõm v bỏn kớnh, hoc+ Bit mụụt on thng l ng kớnh ca ng trũn. Qua tía iờm khụng thng hang tave sầu c mụ ụt va bỏ ra mụ ụt ng tron.a3. Tõm i xng:ng trũn l hỡnh cú tõm i xng.Tõm cang trũn l tõm i xng ca ng trũn ú.O4. Trc i xng:ng trũn l hỡnh cú trc i xng.Bt kỡ ngkớnh no cng l trc i xng ca ng trũn.bc Đ1:S XC NH NG TRềN.TNH CHT I XNG CA NG TRềNBi tp : Xột tớnh ỳng sai ca mikhng nh sau:1) Qua bố im ta v c mt v ch mt ng trũn(S)2) Tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc l trc tõm ca tamgiỏc ú(S)3) ng trũn l hỡnh cú mt tõm i xng v vụ s trci xng()4) Hai ng trũn phõn bit khụng th cú cha lặng chungphõn bit.() Qua bi tp trờn, ta cú kt lun gỡ v ng trũn ngoi tip tam giỏcvuụng ?ng trũn ngoi tip tam giỏc vuụng cútõm l trung yên ca cnh huyn. DN Dề- Về nhà học tập kĩ lí tmáu nằm trong những kết luận-Lm cỏc bi tp 1,3,4 SGK trang 100- Lmthờm bi tp 3,4,5 SBT trang 156 inch V Hung - Trng THCS Nguyn Hu Bi 6(SGK): Trong cỏc bin bỏo giao thụng sau, bin no cútõm i xng, bin no cú trc i xng?.a) Bin cm i ngc chiub) Bin centimet ụtụ


*
giáo án thao giảng, thi giáo viên xuất xắc hình học 9 sự xác định của đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn (8)259720

Xem thêm: Tại Sao Lý Thường Kiệt Lại Chọn Sông Như Nguyệt, Làm Phòng Tuyến Chống Quân Xâm Lược Tống

*


(1.92 MB) - giáo án thao giảng, thi giáo viên giỏi hình học 9 sự xác định của đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn (8)-25 (trang)