Sau Cách Mạng Tháng 10 Nga, Trong Những Năm Nội Chiến, Lênin Đã Thực Hiện Chính Sách:

*

hầu như chủ trương công tác lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và khiếp nghiệm
comment - Phê phán

Cách mạng mon Mười Nga là cuộc bí quyết mạng vĩ đại, sâu sắc nhất trong định kỳ sử. Bởi, đó là “Cuộc cách mạng biết từ bỏ bảo vệ”, là ngọn cờ giải phóng nhân loại khỏi áp bức bóc lột; “ngôi sao chỉ đường” để Đảng cộng sản nước ta lãnh đạo dân chúng ta làm nên chiến thắng Cách mạng mon Tám năm 1945 cùng trong đấu tranh đảm bảo an toàn thành quả phương pháp mạng, xây dựng, bảo đảm an toàn Tổ quốc hiện nay.

Bạn đang xem: Sau cách mạng tháng 10 nga, trong những năm nội chiến, lênin đã thực hiện chính sách:

Lenin diễn thuyết trong sự ủng hộ của binh lực Hồng quân (ảnh bốn liệu)

Những cách đi thành công trong tiến trình bảo đảm thành quả phương pháp mạng tháng Mười Nga đã trở thành động lực mạnh mẽ cổ vũ những dân tộc nằm trong địa đứng lên đấu tranh ngăn chặn lại ách áp bức, bóc lột của ách thống trị tư sản; đồng thời, thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, trào lưu Cộng sản với công nhân nước ngoài phát triển. Nhờ đó, kẻ thống trị vô sản vững vàng tin bước đi vũ đài thiết yếu trị cùng với tư giải pháp là thống trị trung trung ương của thời đại. Đánh giá ý nghĩa của cách mạng mon Mười, hcm cho rằng: “Giống như phương diện trời chói lọi, giải pháp mạng tháng Mười phát sáng khắp năm châu,... Trong lịch sử dân tộc loài người chưa từng có cuộc giải pháp mạng làm sao có ý nghĩa sâu sắc to lớn và sâu xa như thế”3. Tín đồ khẳng định: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con mặt đường nào khác tuyến phố cách mạng vô sản. Đây là các đại lý tiền đề nhằm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với Đảng cộng sản nước ta lãnh đạo dân chúng ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền tháng 8/1945.

Tự bảo đảm an toàn thành trái của bí quyết mạng mon Mười Nga không những là “Ánh sáng” soi rọi sự nghiệp đương đầu giải phóng các dân tộc bị áp bức, nhưng mà còn triết lý sự nghiệp xây dựng, bảo đảm Tổ quốc xóm hội chủ nghĩa. Thực sự đó là quan trọng phủ nhận. Mặc dù nhiên, những thế lực thù địch lợi dụng sự kiện xảy ra ở Liên Xô và các nước xã hội nhà nghĩa ngơi nghỉ Đông Âu vào thập kỷ 80, 90 của cố kỉnh kỷ XX, ra sức xuyên tạc công ty nghĩa Mác – Lênin, bóp méo lịch sử, mưu toan xóa bỏ dáng vóc vĩ đại của cuộc phương pháp mạng mon Mười Nga với những luận điệu: chủ nghĩa Mác – Lênin đang lỗi thời; chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt; phương pháp mạng mon Mười Nga chỉ là “cuộc nổi dậy mang tính chất Nga thuần túy”; việc thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy luật cách tân và phát triển chung của xóm hội chủng loại người, v.v.

Song, sự xuyên tạc của họ chỉ là công “dã tràng”. Bởi, trong thực tế đã bằng chứng dù thời cuộc có rất nhiều chuyển biến, nhưng luận điểm “một cuộc bí quyết mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết từ bỏ vệ” vẫn còn nguyên giá bán trị. Ghi ghi nhớ lời chỉ dẫn của V.I. Lênin “hãy nhớ rằng chúng ta không được phép lơi là 1 giây phút nào trong việc bảo đảm công nhân với nông dân của ta và bảo đảm những kết quả đó của họ”5, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định, tiếp tục vận dụng linh hoạt, trí tuệ sáng tạo những sự việc cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng cả năng lực và nạm trận quốc chống toàn dân đính thêm với cụ trận bình an nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, tp vững chắc; desgin lực lượng vũ trang phương pháp mạng, thiết yếu quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, lấy thành lập vững mạnh về thiết yếu trị làm cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức khỏe chiến đấu. “Kiên quyết, kiên trì đảm bảo an toàn vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an toàn Đảng, nhà nước, quần chúng. # và chính sách xã hội công ty nghĩa,… phát hiện tại sớm và xử lý kịp thời gần như yếu tố bất lợi, độc nhất vô nhị là hầu hết yếu tố nguy hại gây bỗng biến; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn và chuyển động chống phá của những thế lực thù địch”6. Đặc biệt, luôn luôn nhận thức, cửa hàng triệt sâu sắc luận điểm của V.I. Lênin: “một cuộc phương pháp mạng chỉ có mức giá trị khi nào nó biết trường đoản cú vệ”, coi đó là một trong những nguyên tắc không bao giờ thay đổi trong xuất bản và bảo đảm Tổ quốc vn xã hội nhà nghĩa.

PGS, TS. VŨ quang quẻ VINH, học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh________________

1 - V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 37.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xác Nhận Gia Đình Khó Khăn Mới Nhất (2 Mẫu), Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Gia Đình Khó Khăn

2 - Sđd, tr. 145.

3 - hồ chí minh –Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

4 - Sđd, Tập 4, tr. 03.

5 - V.I. Lênin –Toàn tập,Tập 44, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 370 - 371.

6 - ĐCSVN – Văn khiếu nại Đại hội đại biểu vn lần thiết bị XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 117.