MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số: 95-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CƠ QUANTHUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN

– Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyếtĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Ban Bí thư quy định chức năng,nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân nhưsau:

I- CHỨCNĂNG

Điều 1.

Đang xem: Quy định chức năng nhiệm vụ của chi bộ

Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công annhân dân là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp mọi mặt công tác của đơn vị;lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước, các quy định của cấp trên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vữngmạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩtrong cơ quan.

II- NHIỆMVỤ

Điều 2.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1- Quán triệt và chấp hànhđúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sựchỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu trênlĩnh vực công tác do cơ quan đảm nhiệm.

2- Nghiên cứu, đề xuất để cấptrên xem xét, quyết định những chủ trương, phương hướng, đề án công tác; nângcao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cácnội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Định kỳ 6 tháng, 1năm, cấp ủy ra nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan mình.Khi có yêu cầu và những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy ra nghị quyết chuyên đềlãnh đạo cơ quan thực hiện.

3- Lãnh đạo cán bộ, đảngviên, chiến sĩ trong cơ quan thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, cải tiếnlề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phốihợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất và kiếnnghị với lãnh đạo cấp trên những vấn đề cần thiết thuộc phạm vi trách nhiệm đượcphân công.

4- Lãnh đạo xây dựng cơ quanvững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ;phát huy dân chủ ở cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trongthực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành trong cơ quan.

Điều 3.Lãnh đạo công tác tư tưởng

1- Tăng cường công tác giáodục chính trị, tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩcó bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cóý thức tổ chức kỷ luật, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệmvụ được giao; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩđể xem xét giải quyết hoặc báo cáo lên cấp ủy cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến, quántriệt để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức vềmọi mặt và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

3- Lãnh đạo đấu tranh chốngcác quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói,viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, quan liêu, thamnhũng, lãng phí, sách nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷluật; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống củacán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Điều 4.Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

1- Đảng ủy, chi bộ cơ sởlãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định về công tác tổchức, cán bộ; công tác quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và quảnlý cán bộ của cơ quan.

2- Đảng ủy, chi bộ cơ sở nhậnxét, đánh giá cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan; ra nghị quyết về việc kiện toàn tổchức bộ máy, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, thực hiện chế độ, chính sách,khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền và lãnh đạo thựchiện các nghị quyết đó trong cơ quan.

3- Đảng ủy, chi bộ cơ sở đềnghị cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ của đơn vị thuộcthẩm quyền của cấp trên.

Điều 5.Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

1- Lãnh đạo các đoàn thể quầnchúng trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệmvụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nộidung, phương thức hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động,nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụchính trị của cơ quan.

2- Lãnh đạo các đoàn thể quầnchúng trong cơ quan chấp hành và tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của cấp ủyvà nhiệm vụ của cơ quan.

Điều 6. Xâydựng tổ chức đảng

1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụvà biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lựclãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảngviên; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyểnhóa” và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Thực hiện đúng cácnguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chếđộ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạtđảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tínhchiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyện độingũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụđược giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ họctập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Xem thêm:

3- Cấp ủy xây dựng kế hoạch,biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viênhoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đangcông tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thựchiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷluật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên cóthành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điềulệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.

4- Làm tốt công tác tạo nguồnvà phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và đúng quy trình.

5- Xây dựng cấp ủy có đủ phẩmchất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Đồngchí thủ trưởng cơ quan cơ cấu làm bí thư cấp ủy, đồng chí lãnh đạo cấp phó làmphó bí thư và phụ trách công tác xây dựng lực lượng.

Điều 7.Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

1- Cấp ủy, ban thường vụ cấpủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệĐảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việcthực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hànhtiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện giải quyết tố cáo, giảiquyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy,chi bộ và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

2- Cấp ủy và chi bộ lãnh đạo,chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng phương hướng,phương châm, nguyên tắc, thủ tục đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theoquy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy và ủy ban kiểmtra cấp trên.

III- QUANHỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 8.Đối với thủ trưởng cơ quan

1- Quan hệ giữa cấp ủy vớithủ trưởng cơ quan là quan hệ giữa lãnh đạo và phục tùng. Định kỳ 6 tháng, 1năm hoặc đột xuất, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm báo cáo với cấp ủy về tìnhhình các mặt công tác của đơn vị và đề xuất biện pháp thực hiện. Cấp ủy thảo luận,ra nghị quyết lãnh đạo về mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụvà phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên thực hiện; quy định chế độ kiểm tra đốivới các mặt công tác của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa thành chươngtrình, kế hoạch, mệnh lệnh để tổ chức thực hiện các nghị quyết đó và điều hànhtheo chức trách của thủ trưởng.

2- Thủ trưởng cơ quan cótrách nhiệm báo cáo với cấp ủy những chủ trương, kế hoạch công tác lớn do cấp trêngiao. Cấp ủy thảo luận, quán triệt và ra nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảngviên, chiến sĩ thực hiện.

3- Cấp ủy thực hiện chứcnăng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của thủ trưởng cơ quan trong việcchấp hành nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ của cấp trên giao và tổ chứcthực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy. Đồng thời thường xuyên thông báo vớithủ trưởng cơ quan tình hình tư tưởng, những ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảngviên, chiến sĩ về việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ, chính sách trongcơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyềnvà báo cáo kết quả với cấp ủy.

4- Bí thư cấp ủy, thủ trưởngcơ quan phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và pháp luật khi để xảy raquan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ và các tiêu cực khác trongcơ quan.

Điều 9.Đối với các đoàn thể quần chúng

Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặcđột xuất khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với ban chấp hành các đoàn thể, nắmtình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều10. Đối với tổ chức đảng và chính quyền địa phương

1- Cấp ủy (trừ các cơ quando yêu cầu công tác cần giữ bí mật) xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy vàchính quyền địa phương nơi có trụ sở của cơ quan và có đảng viên của đảng bộ,chi bộ đang cư trú để phối hợp công tác và quản lý đảng viên.

2- Cấp ủy, chính quyền địaphương nơi có trụ sở của cơ quan đóng quân và có đảng viên của cơ quan đang cưtrú, có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ cấp ủy cơ quan làm tốt công tác xây dựngĐảng và quản lý cán bộ, đảng viên.

IV- ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều11. Tổ chức thực hiện

1- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảngủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cótrách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2- Căn cứ Quy định này vàcác văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơquan thuộc Công an nhân dân xây dựng quy chế làm việc cụ thể để thực hiện.

Xem thêm:

Điều12. Hiệu lực thi hành

Nơi nhận: – Các tỉnh ủy, thành ủy, – Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, – Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, – Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, – Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *