QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT nam giới -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 17/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Theo ý kiến đề xuất của tgđ SởGiao dịch kinh doanh thị trường chứng khoán Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Ban hành hẳn nhiên Quyếtđịnh này “Quy chế Niêm yết và thanh toán chứng khoán niêm yết”.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Sở giao dịch Chứngkhoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thủ trưởng cácđơn vị nằm trong Sở giao dịch thanh toán Chứng khoán Việt Nam, những tổ chức và cá thể có liênquan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - UBCKNN (để b/c); - TTLKCKVN; - HĐTV, BKS; - Lưu: VT, GSTT (14 b).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Long

QUY CHẾ

NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 mon 3 năm 2022 của Hội đồngthành viên Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy chế này luật pháp về vấn đề đăng kýniêm yết, quản lý đăng ký kết niêm yết, thanh toán giao dịch chứng khoán niêm yết; giải pháp xử lý vi phạmđối với tổ chức triển khai niêm yết kinh doanh chứng khoán tại Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán thành phố HồChí Minh, Sở thanh toán Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Tổ chức triển khai đăng ký niêm yết với tổ chứcniêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán tp Hồ Chí Minh, SởGiao dịch kinh doanh thị trường chứng khoán Hà Nội.

2. Member lập quỹ và những tổ chứckhác cung cấp các dịch vụ thương mại liên quan lại tới chuyển động huy động vốn, thành lập và hoạt động và quảnlý quỹ đóng, quỹ hoán thay đổi danh mục, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tưchứng khoán đại bọn chúng niêm yết hoặc đk niêm yết tại Sở thanh toán giao dịch Chứngkhoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Thành viên giao dịch thanh toán của Sở Giao dịchChứng khoán Việt Nam.

4. Nhà đầu tư chi tiêu tham gia thanh toán giao dịch chứngkhoán niêm yết.

5. Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Thành phốHồ Chí Minh, Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Tổ chức, cá nhân khác tất cả liênquan.

Điều 3. Giảithích thuật ngữ với viết tắt

1. UBCKNN: Ủy ban kinh doanh thị trường chứng khoán Nhà nước.

2. VSDC: Tổng công ty Lưu cam kết và Bù trừChứng khoán Việt Nam.

3. SGDCK: Sở thanh toán giao dịch Chứng khoánThành phố hồ chí minh hoặc Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. SGDCKVN: Sở thanh toán giao dịch Chứng khoánViệt Nam.

5. Thị trường chứng khoán niêm yết tại Quy chếnày bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, hội chứng quyền gồm bảo đảm, chứngchỉ quỹ được đồng ý niêm yết trên SGDCK bao hàm chứng chỉ quỹ đóng với chứngchỉ quỹ ETF.

6. Đăng ký kết niêm yết: là việc tiếnhành các thủ tục để niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán tại SGDCK.

7. đổi khác đăng ký kết niêm yết: là việctiến hành những thủ tục để biến hóa số lượng đầu tư và chứng khoán niêm yết trên SGDCK.

8. Diệt niêm yết: là câu hỏi thực hiệncác giấy tờ thủ tục để dứt niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán tại SGDCK.

9. Tổ chức triển khai đăng cam kết niêm yết: là tổchức phạt hành, công ty thống trị quỹ thực hiện các giấy tờ thủ tục đăng kýniêm yết chứng khoán tại SGDCK.

10. Ngày niêm yết: là ngày Quyết địnhchấp thuận niêm yết của SGDCK tất cả hiệu lực.

11. Khối hệ thống giao dịch hội chứng khoánniêm yết tại SGDCK (sau đây viết tắt là khối hệ thống giao dịch): là khối hệ thống côngnghệ sử dụng cho hoạt động giao dịch kinh doanh thị trường chứng khoán niêm yết tại SGDCK.

12. Hệ thống nhập lệnh của SGDCK: baogồm khối hệ thống máy tính tại phòng nhập lệnh cấp bách của SGDCK và khối hệ thống máytính giao dịch từ xa, vị thành viên giao dịch sử dụng nhằm nhập lệnh trực tiếpvào khối hệ thống giao dịch.

13. Thanh toán giao dịch trực tuyến: là việcthành viên giao dịch sử dụng khối hệ thống giao dịch trực tuyến của thành viên giaodịch kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của SGDCK để triển khai giao dịchchứng khoán theo các quy định hiện nay hành về thanh toán chứng khoán.

14. Hệ thống giao dịch trực tuyến củathành viên giao dịch: là khối hệ thống máy tính của thành viên giao dịch thanh toán kết nối vớihệ thống thanh toán để triển khai giao dịch trực tuyến.

15. Giá chỉ thực hiện: là giá bệnh khoánđược khẳng định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá xuất hiện từ giao dịch thanh toán thỏa thuận.

16. Giá bán mở cửa: là giá thực hiện tạilần khớp lệnh thứ nhất trong ngày giao dịch.

17. Giá đóng góp cửa: là giá triển khai tạilần khớp lệnh sau cuối trong ngày giao dịch. Trong trường hợp không tồn tại giá thựchiện trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác minh là giá tạm dừng hoạt động của ngày thanh toán gần độc nhất vô nhị trước đó.

18. Thanh toán giao dịch chứng khoán lô chẵn(sau đây viết tắt là thanh toán giao dịch lô chẵn): là thanh toán giao dịch với cân nặng của lệnhlà bội số của trọng lượng chứng khoán tối thiểu (hay “đơn vị giao dịch”) nhưngkhông quá quá khối lượng tối đa được quy định so với một lệnh lô chẵn.

19. Thanh toán giao dịch chứng khoán lô béo (sauđây viết tắt là giao dịch lô lớn): là thanh toán giao dịch với khối lượng chứng khoán bằnghoặc lớn hơn một cân nặng nhất định được quy định.

20. Giao dịch chứng khoán lô lẻ (sauđây viết tắt là giao dịch thanh toán lô lẻ): là giao dịch thanh toán có số lượng chứng khoán nhỏ hơnmột đơn vị chức năng giao dịch.

21. Quỹ đầu tư: là quỹ chi tiêu chứngkhoán có chứng từ quỹ niêm yết hoặc đk niêm yết trên SGDCK.

22. Công ty cai quản quỹ: Là công tyquản lý quỹ đầu tư chứng khoán cai quản quỹ chi tiêu chứng khoán hoặc công ty đầutư chứng khoán niêm yết trên SGDCK.

23. Ngày giao dịch cuối cùng của triệu chứng quyền bao gồm bảo đảm: là ngày giao dịch trước 02 ngày thanh toán giao dịch so vớingày đáo hạn của chứng quyền gồm bảo đảm. Những trường phù hợp chứngquyền bị bỏ niêm yết (không bao hàm chứng quyền đáo hạn),ngày giao dịch ở đầu cuối của hội chứng quyền là ngày giao dịchliền trước thời điểm ngày hủy niêm yết triệu chứng quyền tất cả hiệu lực.

Chương II

ĐĂNG KÝ NIÊM YẾTCHỨNG KHOÁN

Điều 4. Điều kiệnniêm yết chứng khoán

1. Điều khiếu nại niêm yết cp tạiSGDCK tiến hành theo giải pháp tại Điều 109 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

2. Điều khiếu nại niêm yết cổ phiếu của những công ty đại bọn chúng hình thành sau đúng theo nhất, sáp nhập, chia,tách và các trường hợp tổ chức cơ cấu lại khác được hiện tượng như sau:

a) Điều kiện niêm yết cp trênSGDCK của công ty hợp nhất thực hiện theo cơ chế tại khoản 1 Điều112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

b) Điều khiếu nại niêm yết cp trênSGDCK của bạn nhận sáp nhập không hẳn là doanh nghiệp niêm yết tiến hành theoquy định tại những điểm đ, e khoản 2 Điều 112 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

c) Điều khiếu nại niêm yết cổ phiếu trong trường hòa hợp sáp nhập công ty lớn không thuộc công cụ tạicác điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 112 Nghị định số155/2020/NĐ-CP thực hiện theo phương tiện tại khoản 1 Điều 109Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

d) Điều khiếu nại niêm yết của doanh nghiệp đạichúng có mặt sau chia, tách bóc doanh nghiệp triển khai theo điều khoản tại các điểm a, d, đ, e khoản 3 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

đ) Điều khiếu nại niêm yết cp trênSGDCK của các công ty trong trường hợp cơ cấu tổ chức lại khác thực hiện theo quy địnhtại các điểm b, c khoản 4 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

3. Vấn đề niêm yết trái phiếu doanh nghiệpthực hiện nay theo phương pháp tại khoản 1 Điều 118 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

4. Điều khiếu nại niêm yết đầu tư và chứng khoán củatổ chức vạc hành nước ngoài thực hiện nay theo qui định tại Điều123 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 5. Hồ sơđăng ký kết niêm yết hội chứng khoán

1. Hồ sơ đk niêm yết cổ phiếu:

a) hồ sơ đk niêm yết cổ phiếu củacông ty kính chào bán cp ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiệntheo lý lẽ tại khoản 1 Điều 110 Nghị định số 155/2020/NĐ-CPvà Phụ lục I phát hành kèm theo quy chế này.

b) hồ sơ đăng ký niêm yết cp củacông ty đã giao dịch thanh toán trên khối hệ thống giao dịch UPCoM tối thiểu nhì (02) năm thựchiện theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 110 Nghị định số155/2020/NĐ-CP với Phụ lục I phát hành kèm theo quy chế này.

2. Hồ nước sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu củacác công ty đại chúng hình thành sau đúng theo nhất, sáp nhập, chia, tách và các trườnghợp cơ cấu lại khác:

a) hồ sơ đăng ký niêm yết của công tyhợp nhất triển khai theo khí cụ tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều113 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Phụ lục I ban hành kèm theo quy chế này.

b) hồ sơ đăng ký niêm yết của công tynhận sáp nhập không phải là doanh nghiệp niêm yết thực hiện theo phương pháp tại những khoản 4, 5 Điều 114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP với Phụ lục Iban hành kèm theo quy định này.

c) Trường hợp sáp nhập doanh nghiệptheo giải pháp tại điểm g khoản 2 Điều 112 Nghị định số155/2020/NĐ-CP, hồ nước sơ đk niêm yết tiến hành theo điều khoản tại khoản 2 Điều 110 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Phụ lục I banhành kèm theo quy chế này.

d) hồ sơ đk niêm yết của công tysau chia, bóc doanh nghiệp thực hiện theo vẻ ngoài tại các khoản1, 4, 5, 6 Điều 115 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cùng Phụ lục I ban hành kèmtheo quy định này.

đ) hồ sơ đk niêm yết của cáccông ty vào trường hợp tổ chức cơ cấu lại khác tiến hành theo điều khoản tại các khoản 2, 3 Điều 116 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cùng Phụ lục Iban hành kèm theo quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếudoanh nghiệp triển khai quy định tại khoản 2 Điều 118 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP và Phụ lục I ban hành kèm theo quy chế này.

4. Hồ nước sơ đăng ký niêm yết bệnh chỉquỹ đóng, quỹ đầu tư bất đụng sản, quỹ hoán đổi danh mục và cp của côngty đầu tư chi tiêu chứng khoán đại chúng triển khai theo vẻ ngoài tại khoản3 Điều 110 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP với Phụ lục I ban hành kèm theo Quychế này.

5. Hồ nước sơ đk niêm yết chứng khoáncủa tổ chức phát hành nước ngoài thực hiện theo cơ chế tại khoản1 Điều 124 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

6. Việc đăng ký niêm yết lại cổ phiếuthực hiện theo cách thức tại Điều 122 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

Điều 6. Thủ tụcđăng cam kết niêm yết và chấp nhận giao dịch

1. Việc nộp, bổ sung hồ sơ, tài liệubáo cáo đến SGDCK tiến hành theo nguyên tắc tại Điều 6 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP, đôi khi gửi phiên bản dữ liệu năng lượng điện tử hồ nước sơ đk niêm yếtcho SGDCK.

2. Giấy tờ thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu,trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ tiến hành theo lao lý tại Điều 111 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, vào đó:

a) Trường hòa hợp hồ sơ gần đầy đủ với hợplệ, SGDCK có công văn gửi tổ chức triển khai đăng cam kết niêm yết nêu rõ văn bản yêu cầu sửađổi, bổ sung cập nhật trong thời hạn 07 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dìm hồ sơ đăng ký niêmyết theo nguyên lý tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

b) tổ chức triển khai đăng cam kết niêm yết đề xuất hoànthiện hồ sơ đk niêm yết trong thời hạn 60 ngày tính từ lúc ngày SGDCK bao gồm văn bảnyêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo cơ chế tại khoản 8 Điều 6Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Thừa thời hạn trên, nếu tổ chức triển khai đăng ký niêm yếtkhông hoàn thành xong hồ sơ, SGDCK dừng câu hỏi xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết.

c) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàynhận được hồ nước sơ đăng ký niêm yết không thiếu thốn và hợp lệ, SGDCK có đưa ra quyết định chấp thuậnniêm yết theo pháp luật tại khoản 1 Điều 111 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.Trường hợp phủ nhận niêm yết, SGDCK trảlời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

đ) trong thời hạn 90 ngày tính từ lúc ngàyđược chấp thuận đồng ý niêm yết, tổ chức triển khai niêm yết bắt buộc đưa kinh doanh thị trường chứng khoán vào giao dịchtheo cách thức tại khoản 2 Điều 111 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.Trường hợp tổ chức triển khai niêm yết ko đưa thị trường chứng khoán vào thanh toán giao dịch trong thời hạn90 ngày tính từ lúc ngày được chấp thuận niêm yết, hội chứng khoán có khả năng sẽ bị hủy vứt niêm yếtbắt buộc theo chính sách tại điểm đ khoản 1 Điều 120 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

e) tổ chức niêm yết đk ngày giaodịch đầu tiên, giá chỉ tham chiếu trong thời gian ngày giao dịch thứ nhất (trừ trường hợpniêm yết trái phiếu) theo chủng loại NY-01A kèmtheo quy định này muộn nhất là 06 ngày thao tác trước ngày giao dịch trước tiên dựkiến. Trường thích hợp SGDCK đã thông báo ngày thanh toán đầu tiên, tổ chức triển khai niêm yếtkhông được thay đổi trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày thanh toán đầu tiênđã thông báo.

Chương III

TIẾP TỤC NIÊM YẾTCỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP SAU HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, chia TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁCTRƯỜNG HỢP CƠ CẤU LẠI KHÁC

Điều 7. Điều kiện,hồ sơ, trình từ thủ tục liên tiếp niêm yết cổ phiếu sau sáp nhập

1. Điều kiện thường xuyên niêm yết cổ phiếucủa doanh nghiệp nhận sáp nhập thực hiện theo hình thức tại điểm a,b, c, d khoản 2 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị thường xuyên niêm yết cổphiếu sau sáp nhập lao lý tại điểm a, c khoản 2 Điều 112 Nghịđịnh số 155/2020/NĐ-CP thực hiện theo qui định tại khoản 1 Điều114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cùng Phụ lục I ban hành kèm theo quy định này.

3. Làm hồ sơ đề nghị thường xuyên niêm yết cổphiếu sau sáp nhập lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 112 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Phụ lục I ban hành kèm theo quy chế này.

4. Hồ sơ đề nghị thường xuyên niêm yết cổphiếu sau sáp nhập hình thức tại điểm d khoản 2 Điều 112 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP tiến hành theo biện pháp tại khoản 3 Điều114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP cùng Phụ lục I phát hành kèm theo quy định này.

5. Trình tự, thủ tục tiếp tục niêm yếtđối với trường hợp cơ chế tại điểm a, c khoản 2 Điều 112 Nghịđịnh số 155/2020/NĐ-CP triển khai theo phương tiện tại khoản 7 Điều114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

6. Trình tự, thủ tục liên tiếp niêm yếtđối với trường hợp phương pháp tại điểm b, d khoản 2 Điều 112 Nghịđịnh số 155/2020/NĐ-CP thực hiện theo hiện tượng tại khoản 8 Điều114 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

7. SGDCK thông báo ngày thanh toán đầutiên cho con số cổ phiếu niêm yết bổ sung cập nhật trên cơ sở ý kiến đề xuất của tổ chức triển khai niêmyết.

Điều 8. Điều kiện,hồ sơ, trình từ bỏ thủ tục thường xuyên niêm yết cổ phiếu sau bóc tách doanh nghiệp

1. Điều kiện liên tục niêm yết cổ phiếucủa doanh nghiệp sau tách bóc doanh nghiệp được thực hiện theo hiện tượng tại điểm b, c khoản 3 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị thường xuyên niêm yết cổphiếu so với trường hợp tách bóc doanh nghiệp hiện tượng tại điểm b khoản3 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được tiến hành theo lao lý tại khoản 2 Điều 115 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Phụ lục I banhành kèm theo quy chế này.

3. Làm hồ sơ đề nghị thường xuyên niêm yết cổphiếu so với trường hợp bóc tách doanh nghiệp vẻ ngoài tại điểm c khoản3 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được tiến hành theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 115 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP với Phụ lục I banhành kèm theo quy định này.

4. Trình tự, thủ tục liên tục niêm yếtđối với ngôi trường hợp luật pháp tại điểm b khoản 3 Điều 112 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP được tiến hành theo lý lẽ tại khoản 8 Điều115 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

5. Trình tự, thủ tục thường xuyên niêm yếtđối với trường hợp điều khoản tại điểm c khoản 3 Điều 112 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP được tiến hành theo chế độ tại khoản 9 Điều115 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 9. Điều kiện,hồ sơ, trình tự thủ tục liên tiếp niêm yết cổ phiếu của người sử dụng sau quátrình cơ cấu tổ chức lại khác

1. Điều kiện thường xuyên niêm yết cổ phiếucủa công ty lớn sau quá trình cơ cấu lại khác được triển khai theo phương pháp tạiđiểm a khoản 4 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Làm hồ sơ đề nghị liên tục niêm yết cổphiếu của bạn sau quá trình cơ cấu lại không giống theo vẻ ngoài tại điểm a khoản 4 Điều 112 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được thựchiện theo lao lý tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số155/2020/NĐ-CP cùng Phụ lục I phát hành kèm theo quy chế này.

3. Trình trường đoản cú thủ tục thường xuyên niêm yếttheo mức sử dụng tại điểm a khoản 4 Điều 112 Nghị định số155/2020/NĐ-CP được thực hiện theo nguyên lý tại khoản 4 Điều116 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. SGDCK thông báo ngày thanh toán đầutiên cho con số cổ phiếu bắt đầu niêm yết (nếu có) bên trên cơ sở đề nghị của tổ chứcniêm yết.

Chương IV

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝNIÊM YẾT

Điều 10. Các trườnghợp thay đổi đăng ký kết niêm yết

Các ngôi trường hợp biến hóa đăng ký niêm yếtcổ phiếu, chứng từ quỹ khi biến đổi số lượng cổ phiếu, chứng từ quỹ niêm yếtkhông nằm trong trường vừa lòng sáp nhập, bóc tách công ty hoặc những trường hợp cơ cấu tổ chức lạidoanh nghiệp triển khai theo cách thức tại khoản 1 Điều 117 Nghịđịnh số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 11. Hồ nước sơ,trình từ thủ tục đổi khác đăng ký niêm yết cổ phiếu, chứng từ quỹ khi thế đổisố lượng cổ phiếu, chứng từ quỹ niêm yết không thuộc trường phù hợp sáp nhập, táchcông ty hoặc các trường hợp cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp

1. Hồ nước sơ chuyển đổi đăng cam kết niêm yết cổphiếu, chứng từ quỹ tiến hành theo điều khoản tại khoản 2 Điều117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP với Phụ lục I phát hành kèm theo quy chế này.

2. Trình trường đoản cú thủ tục biến đổi đăng kýniêm yết triển khai theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 117 Nghị địnhsố 155/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngàyđược cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp sửa thay đổi hoặc tính từ lúc ngày kết thúcđợt chào bán, chế tạo hoặc tính từ lúc ngày chuyển đổi số lượng cp niêm yếtkhác, tổ chức triển khai niêm yết cần nộp hồ nước sơ biến đổi đăng ký niêm yết theo pháp luật tạiđiểm a khoản 3 Điều 117 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

b) trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận ra hồ sơ đề nghị biến đổi đăng ký kết niêm yết, SGDCK tất cả công văn gửitổ chức niêm yết nêu rõ yêu mong sửa đổi, bổ sung trong trường vừa lòng hồ sơ không đầyđủ cùng hợp lệ theo phương pháp tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

c) trong thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ không thiếu và hợp lệ, SGDCK có trách nhiệm chấp thuận thayđổi đăng ký niêm yết.

d) trong thời hạn 05 ngày thao tác kểtừ ngày SGDCK ban hành Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết, tổ chức triển khai niêm yếtphải đk ngày giao dịch cho con số chứng khoán new (ngày thanh toán phảisau tối thiểu 06 ngày có tác dụng việc kể từ ngày SGDCK nhận được văn phiên bản đề nghị của tổchức niêm yết nhưng buổi tối đa không thực sự 30 ngày tính từ lúc ngày đượccấp ra quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết) cùng hoàn tất những thủ tục để đưa chứngkhoán mới vào giao dịch. Trường hợp thị trường chứng khoán niêm yết bửa sung bao gồm chứngkhoán bị giảm bớt chuyển nhượng, tổ chức niêm yết đồng thời đk ngày giao dịchcủa kinh doanh thị trường chứng khoán bị hạn chế ủy quyền tại một thời điểm khẳng định sau khi kếtthúc thời gian hạn chế ủy quyền theo lao lý tại điểm c khoản 7 Điều 114 với điểm c khoản 3 Điều 117 Nghị định số155/2020/NĐ-CP.

đ) trong thời hạn 07 ngày làm việc kểtừ ngày SGDCK ban hành Quyết định chấp thuận đổi khác đăng ký kết niêm yết chứngkhoán, tổ chức triển khai niêm yết thực hiện thanh toán giá chỉ dịch vụ chuyển đổi đăng ký kết niêmyết và giá dịch vụ thống trị niêm yết (nếu vạc sinh) cho SGDCK theo lao lý hiệnhành.

Chương V

QUẢN LÝ GIAO DỊCH

Mục 1. TỔ CHỨC VÀQUẢN LÝ GIAO DỊCH

Điều 12. Quy tắcchung

2. Các giao dịch thị trường chứng khoán trên hệthống thanh toán được tiến hành qua thành viên giao dịch. Hệ thống giao dịch củaSGDCK chỉ dìm lệnh từ thành viên thanh toán thông qua khối hệ thống nhập lệnh củaSGDCK và khối hệ thống giao dịch trực con đường của thành viên giao dịch.

4. SGDCK thực hiện ra mắt thông tincác nội dung về tổ chức chuyển động giao dịch thị trường chứng khoán niêm yết theo quy địnhtại Phụ lục III phát hành kèm theo quy chế này khớp ứng vớihoạt rượu cồn giao dịch của những SGDCK trên trang thông tin điện tử của SGDCK.

Điều 13. Thờigian và cách tiến hành giao dịch

1. SGDCK tổ chức giao dịch chứngkhoán niêm yết từ sản phẩm công nghệ Hai đến thứ Sáu sản phẩm tuần, trừ cácngày nghỉ theo quy định của bộ Luật Lao động.

2. SGDCK tổ chức giao dịch thanh toán chứngkhoán niêm yết thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức giao dịch thanh toán khớp lệnhvà phương thức thanh toán thỏa thuận theo nguyên tắc quy định tại khoản1 Điều 3 Thông bốn số 120/2020/TT-BTC.

Điều 14. Tạm thời ngừng,đình chỉ, khôi phục hoạt động giao dịch

1. Câu hỏi tạm ngừng, đình chỉ hoạt độnggiao dịch trên hệ thống giao dịch thực hiện theo chế độ tại khoản1 Điều 49 Luật triệu chứng khoán.

2. Việc khôi phục vận động giao dịchtrên hệ thống giao dịch sau thời điểm tạm ngừng, đình chỉ triển khai theo chế độ tạikhoản 2 Điều 49 Luật hội chứng khoán.

Điều 15. Cơ chếngắt mạch thị trường

Cơ chế ngắt mạch thị phần thực hiệntheo phương tiện tại Điều 5 Thông tứ số 120/2020/TT-BTC.

Điều 16. Xác lậpvà vứt bỏ giao dịch

1. Xác lập giao dịch

a) giao dịch chứng khoán được xác lậpkhi khối hệ thống giao dịch tiến hành khớp lệnh download và lệnh cung cấp theo cách làm khớplệnh hoặc ghi nhận giao dịch thanh toán theo cách thức thỏa thuận.

b) bên mua và bên buôn bán có trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ thanh toán so với giao dịch thị trường chứng khoán đã được xác lập.

2. SGDCK report SGDCKVN, đồng thờibáo cáo, đề xuất UBCKNN thực hiện vứt bỏ đối với thanh toán giao dịch đã được xác lậpsau lúc được UBCKNN chấp thuận trong những trường đúng theo sauđây:

a) khối hệ thống giao dịch chạm chán sự cố vìcác vì sao bất khả phòng như lỗi hệ thống, thiên tai,hỏa hoạn...

b) giao dịch đã được xác lập vi phạmquy định giao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng mang đến quyền và lợi ích hợp pháp củanhà đầu tư hoặc toàn thể giao dịch trên thị trường.

Điều 17. Lệnhgiao dịch

1. Những loại lệnh thanh toán áp dụng tạitừng SGDCK tiến hành quy định tại khoản 4 Điều 12 quy định này.

2. Những loại lệnh thanh toán gồm:

a) Lệnh số lượng giới hạn (ký tín hiệu lệnh LO):

- Lệnh LO là lệnh cài đặt hoặc lệnh bánchứng khoán trên một mức giá khẳng định hoặc mức giá thành cao hơn mức giá xác minh đốivới lệnh chào bán và mức giá rẻ hơn mức giá xác định so với lệnh mua.

- Lệnh LO được phép nhập vào hệ thốnggiao dịch trong dịp khớp lệnh thường xuyên và dịp khớp lệnh định kỳ.

- Lệnh LO gồm hiệu lực kể từ lúc nhậpvào khối hệ thống giao dịch cho đến khi xong xuôi đợt khớp lệnh định kỳ ngừng hoạt động hoặccho đến khi lệnh bị bỏ bỏ.

b) Lệnh thị phần là lệnh thiết lập chứngkhoán tại mức giá bán thấp tốt nhất hoặc lệnh bán kinh doanh thị trường chứng khoán tại mức giá mua caonhất hiện tất cả trên thị trường.

- Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệthống giao dịch trong đợt khớp lệnh liên tục.

Các loại lệnh thị trường:

- Lệnh thị phần (ký tín hiệu lệnh MP)là lệnh mua đầu tư và chứng khoán tại mức giá bán thấp độc nhất vô nhị hoặc lệnh bán kinh doanh chứng khoán tạimức giá chỉ mua cao nhất hiện bao gồm trên thị trường. Lệnh thị trường sẽ bị diệt trên hệthống thanh toán ngay sau khi nhập nếu không tồn tại lệnh đối ứng. Khi gồm lệnh đối ứng, lệnh thị phần được thực hiện theo quy định so với từng các loại lệnhthị trường như sau:

- Lệnh thị phần giới hạn (ký hiệu lệnhMTL) là lệnh nếu như không được thực hiện cục bộ thì phần còn lại của lệnh đượcchuyển thành lệnh LO download với mức giá cao hơn mức giá khớp lệnh cuối cùng mộtđơn vị yết giá bán hoặc mức giá trần nếu mức chi phí khớp lệnh sau cùng là giá nai lưng (đốivới lệnh mua) hoặc lệnh LO bán ra với mức giá giảm hơn mức giá khớp cuối cùng mộtđơn vị yết giá bán hoặc mức giá thành sàn nếu mức giá thành khớp lệnh sau cuối là giá bán sàn (đốivới lệnh bán). Lệnh MTL được đưa thành lệnh LO phải vâng lệnh các luật vềsửa, hủy so với lệnh LO.

- Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy(ký tín hiệu lệnh MOK) là lệnh còn nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệthống thanh toán giao dịch ngay sau thời điểm nhập.

- Lệnh thị trường khớp với hủy (ký hiệulệnh MAK) là lệnh rất có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần sót lại của lệnhsẽ bị bỏ ngay sau khi khớp lệnh.

c) Lệnh giao dịch thanh toán tại mức giá thành khớp lệnhxác định giá mở cửa (ký tín hiệu lệnh ATO) là lệnh download hoặc bán kinh doanh chứng khoán được hệthống thanh toán ghi nhận giá đặt lệnh theo hình thức sau:

- nếu chỉ gồm lệnhATO trên sổ lệnh:

+ Là giá chỉ tham chiếu nếu như trên sổ lệnhchỉ tất cả lệnh cài đặt ATO hoặc lệnh bán ATO hoặc tổng trọng lượng lệnh bên mua bởi tổngkhối lượng lệnh mặt bán.

+ Là mức giá cao hơn một đơn vị chức năng yếtgiá so với giá tham chiếu nếu như tổng trọng lượng lệnh bên mualớn hơn tổng cân nặng lệnh mặt bán.

+ Là mức rẻ hơn một đơn vị chức năng yếtgiá so với cái giá tham chiếu trường hợp tổng trọng lượng lệnh bên bán lớn hơn tổng khối lượnglệnh mặt mua. Nếu mức giá thành được khẳng định này thấp hơn mứcgiá sàn thì khối hệ thống giao dịch ghi dấn là giá sàn.

- Nếu có lệnh giớihạn trên sổ lệnh:

+ giá chỉ của lệnh ATO cài được xác địnhlà giá cao nhất trong bố (03) mức giá sau: giá mua cao nhất cộng một (01) 1-1 vịyết giá bán (nếu mức ngân sách này cao hơn mức chi phí trần thì được xác định là giá bán trần),giá bán cao nhất của mặt đối ứng và giá tham chiếu.

+ giá của lệnh ATO bán tốt xác địnhlà giá rẻ nhất trong cha (03) mức ngân sách sau: giá cả thấp độc nhất trừ một (01) đơnvị yết giá (nếu mức chi phí này rẻ hơn mức chi phí sàn thì được xác định là giá sàn),giá download thấp nhất của bên đối ứng cùng giá tham chiếu.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống trongthời gian khớp lệnh định kỳ để xác địnhgiá mở cửa. Sau thời điểm khẳng định giá mở cửa, lệnh ko được tiến hành hoặcphần còn sót lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ auto bị hủy.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giớihạn trong những khi so khớp lệnh.

d) Lệnh thanh toán tại mức chi phí đóng cửa(ký hiệu lệnh ATC) là lệnh cài hoặc bán đầu tư và chứng khoán được khối hệ thống giao dịch ghinhận giá đặt lệnh theo phương pháp sau:

- giả dụ chỉ bao gồm lệnh ATC trên sổ lệnh:

+ Là giá thực hiện gần tốt nhất hoặc làgiá tham chiếu (trường hợp không tồn tại giá tiến hành gần nhất) giả dụ trên sổ lệnh chỉ có lệnh cài ATC hoặc lệnh buôn bán ATC hoặc tổng trọng lượng lệnhbên mua bằng tổng trọng lượng lệnh bên bán.

+ Là mức giá bán đắt hơn một đơn vị chức năng yếtgiá so với giá thực hiện gần độc nhất vô nhị trước đó nếu tổng khối lượng lệnh mặt mua lớnhơn tổng cân nặng lệnh mặt bán; Nếu mức ngân sách được xác địnhnày cao hơn mức ngân sách trần thì hệ thống giao dịch ghi dìm là giá bán trần.

+ Là mức giá thấp hơn một đơn vị chức năng yếtgiá đối với giá thực hiện gần tuyệt nhất trước đó nếu tổng khối lượng lệnh bên buôn bán lớnhơn tổng cân nặng lệnh mặt mua; Nếu mức giá được xác địnhnày tốt hơn mức ngân sách sàn thì khối hệ thống giao dịch ghi nhấn là giá bán sàn.

- Nếu bao gồm lệnh giới hạn trên sổ lệnh:

+ giá của lệnh ATC tải được xác địnhlà giá cao nhất trong 03 mức ngân sách sau: giá mua cao nhất cộng 01 đơn vị chức năng yết giá(nếu mức ngân sách này cao hơn mức giá thành trần thì được xác định là giá bán trần), giá bán báncao tốt nhất của bến đối ứng, giá thực hiện gần độc nhất vô nhị hoặc giátham chiếu vào trường hợp không tồn tại giá tiến hành gần nhất.

+ giá của lệnh ATC bán tốt xác địnhlà giá bèo nhất vào 03 mức giá thành sau: giá bán thấp duy nhất trừ 01 đơn vị yết giá(nếu mức chi phí này phải chăng hơn mức chi phí sàn thì được xác minh là giá bán sàn), giá tải thấpnhất của bên đối ứng, giá triển khai gần duy nhất hoặc giá tham chiếu vào trường hợpkhông có giá triển khai gần nhất.

Lệnh ATC được nhập vào khối hệ thống trongthời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng góp cửa. Sau thời khắc xác địnhgiá đóng cửa, lệnh ko được triển khai hoặc phần còn lại của lệnh ko đượcthực hiện không còn sẽ tự động bị hủy.

Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giớihạn trong lúc so khớp lệnh.

Xem thêm: Điện Thoại Chụp Ảnh Đẹp Nhất 2015, 5 Smartphone Chụp Hình Đẹp Nhất 2015

đ) Lệnh thanh toán giao dịch khớp lệnh sau giờ(ký tín hiệu lệnh PLO) là lệnh đặt sở hữu hoặc lệnh để bán chứng khoán tại nấc giáđóng cửa sau khi ngừng đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO chỉ được nhậpvào hệ thống trong đợt giao dịch sau giờ, lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vàohệ thống nếu có lệnh đối ứng hóng sẵn, giá tiến hành là giá đóng cửa của ngàygiao dịch. Trong trường hòa hợp không xác định được giá đóng góp cửa, lệnh PLO vẫn khôngđược nhập vào hệ thống. Xong xuôi đợt giao dịch thanh toán sau giờ,các lệnh PLO ko được tiến hành hoặc phần còn lại của lệnh không triển khai hếtsẽ auto bị hủy.

Điều 18. Ký kết hiệulệnh giao dịch

Các ký tín hiệu lệnh giao dịch so với lệnhnhập vào khối hệ thống giao dịch bao gồm:

Loại công ty đầu tư

Ký hiệu lệnh

Thành viên giao dịch thanh toán trong nước thanh toán tự doanh

P

Nhà chi tiêu trong nước lưu cam kết tại thành viên giao dịch

C

Nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh lưu ký tại member giao dịch, tổ chức triển khai lưu cam kết trong nước hoặc tổ chức lưu ký nước ngoài; tổ chức lưu ký quốc tế tự doanh; member giao dịch quốc tế giao dịch từ doanh (đối với Sở GDCK Tp.HCM).

F

Nhà chi tiêu trong nước lưu ký tại tổ chức triển khai lưu ký trong nước hoặc tại tổ chức triển khai lưu ký nước ngoài; tổ chức lưu ký trong nước từ doanh

M

Điều 19. Nộidung lệnh giao dịch

1. Số hiệu lệnh.

2. Nhiều loại lệnh.

3. Lệnh thiết lập hoặc bán.

4. Mã bệnh khoán.

5. Khối lượng.

6. Giá (nếu có).

7. Số hiệu tài khoản của nhà đầu tư.

Điều 20. Nộidung chứng thực kết quả giao dịch thanh toán khớp lệnh

SGDCK xác thực kết quả giao dịch theophương thức khớp lệnh với những nội dung sau:

1. Số hiệu lệnh giao dịch.

2. Số hiệu xác thực giao dịch.

3. Các loại lệnh.

4. Mã hội chứng khoán.

5. Giá chỉ thực hiện.

6. Cân nặng thực hiện.

7. Thời hạn giao dịch được thực hiện.

8. Lệnh cài hoặc bán.

9. Ký kết hiệu của lệnh.

10. Số hiệu tài khoản ở trong phòng đầu tư.

11. Mã thành viên giao dịch.

12. Những nội dung khác theo phương pháp củaSGDCKVN.

Điều 21. Nguyêntắc khớp lệnh và xác minh giá khớp lệnh

1. Khối hệ thống giao dịch tiến hành so khớpcác lệnh cài và lệnh bán kinh doanh chứng khoán theo chế độ thứ trường đoản cú ưu tiên về giá bán vàthời gian, cụ thể như sau:

a) Ưu tiên về giá:

- Lệnh mua gồm mức giá thành cao hơn được ưutiên tiến hành trước.

- Lệnh phân phối có mức giá rẻ hơn được ưutiên triển khai trước.

b) Ưu tiên về thờigian: ngôi trường hợp những lệnh thiết lập hoặc lệnh buôn bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệthống thanh toán giao dịch trước sẽ tiến hành ưu tiên triển khai trước.

2. Nguyên tắc xác định giá khớp lệnhđịnh kỳ:

a) Là mức giá thành thực hiện nhưng tại đó khốilượng giao dịch thanh toán đạt lớn nhất và tất cả các lệnh thiết lập có mức giá cao hơn, lệnhbán tất cả mức giá rẻ hơn giá được chọn phải được tiến hành hết.

b) trường hợp có không ít mức giá bán thỏamãn điểm a khoản này, mức chi phí được lựa chọn thực hiện là mức giá tại đó những lệnhcủa một bên phải được triển khai hết, những lệnh của bên đối ứng phải được thực hiệnhết hoặc một phần.

c) trường hợp có nhiều mức giá bán thỏa mãnđiểm b khoản này, mức chi phí được lựa chọn là mức giá thành trùng hoặc gần với mức giá thành thựchiện sớm nhất theo cách thức khớp lệnh.

d) ngôi trường hợp không có mức giá nào thỏamãn điểm b khoản này, mức chi phí được lựa chọn là mức giá thành thỏa mãn điểm a khoản này vàtrùng hoặc gần với giá thực hiện gần độc nhất theo phương thức khớp lệnh.

3. Nguyên tắc xác định giá khớp lệnhliên tục: Giá thực hiện là giá chỉ của lệnh đối ứng đang ngóng trên sổ lệnh.

Điều 22. Sửa, hủylệnh thanh toán khớp lệnh

1. Bài toán sửa, bỏ lệnh giao dịch thanh toán khớplệnh chỉ tất cả hiệu lực đối với lệnh chưa tiến hành hoặc phần còn lại của lệnhchưa được thực hiện.

2. Trong phiên khớp lệnh thời hạn mở cửa:không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATO.

3. Vào phiên khớp lệnh liên tục: LệnhLO được phép sửa giá, trọng lượng và diệt lệnh trong thời hạn giao dịch. đồ vật tựưu tiên của lệnh sau khi sửa lệnh được khẳng định như sau:

a) lắp thêm tự ưu tiên của lệnh không đổinếu chỉ sửa sút khối lượng.

b) sản phẩm tự ưu tiên của lệnh được tínhkể từ khi lệnh sửa được nhập vào khối hệ thống giao dịch so với các trường vừa lòng sửatăng trọng lượng và/hoặc sửa giá.

c) máy tự ưu tiên đối với lệnh new nhậpthay cầm cố cho lệnh đã bị hủy bao hàm cả lệnh được triển khai theo thủ tục sửahủy lệnh quy định tại đoạn 1 Phụ lục III được tiến hành theo biện pháp tại khoản1 Điều 21 quy chế này.

4. Vào phiên khớp lệnh thời hạn đóngcửa: ko được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả những lệnh LO đượcchuyển tự phiên khớp lệnh liên tục sang).

5. Vào phiên thanh toán sau giờ: LệnhPLO ko được phép sửa, hủy.

Điều 23. Nội dunglệnh giao dịch thỏa thuận

1. Nội dung lệnh chào giao dịch thanh toán thỏathuận theo phương thức thỏa thuận trên khối hệ thống giao dịch bao gồm:

a) Mã hội chứng khoán.

b) Khối lượng.

c) Giá.

d) Lệnh chào cài hoặc bán.

2. Nội dung lệnh giao dịch theo phươngthức thỏa thuận hợp tác do thành viên thanh toán bên cài và bên buôn bán nhập vào hệ thốnggiao dịch gồm:

a) Mã bệnh khoán.

b) giá thực hiện.

c) Khối lượng.

d) thông tin tài khoản nhà đầu tư mua.

đ) thông tin tài khoản nhà đầu tư chi tiêu bán.

e) những nội dung khác.

Điều 24. Nộidung xác thực kết quả giao dịch thỏa thuận

SGDCK xác nhận kết quả giao dịch thanh toán theophương thức thỏa thuận với những nội dung sau:

1. Mã hội chứng khoán.

2. Số tín lệnh gốc.

3. Số hiệu lệnh liên quan.

4. Giá.

5. Khối lượng.

6. Trạng thái giao dịch.

7. Thời hạn hoàn tất giao dịch thanh toán trênhệ thống.

8. Cam kết hiệu thành viên giao dịch bênmua và mặt bán.

9. Số hiệu tài khoản của phòng đầu tưbên download và bên bán.

Điều 25. Thực hiệngiao dịch thỏa thuận

1. Giao dịch thỏa thuận ko áp dụngtrong ngày giao dịch thứ nhất của cp niêm yết, chứng từ quỹ ETF, chứngchỉ quỹ đóng, triệu chứng quyền có đảm bảo niêm yết và đầu tư và chứng khoán bị tạm bợ ngừng, đìnhchỉ giao dịch tiếp tục trên 25 ngày.

2. Giao dịch thanh toán thỏa thuận cổ phiếu niêmyết, chứng chỉ quỹ ETF, chứng từ quỹ đóng, bệnh quyền có đảm bảo niêm yết phảituân theo hiện tượng về biên độ xấp xỉ giá vào ngày.

3. Giao dịch thanh toán thỏa thuận được thực hiệntheo hiệ tượng bên chào bán nhập lệnh giao dịch thanh toán vào hệ thống và mặt mua xác nhậngiao dịch thỏa thuận.

4. SGDCK phát hành quy trình hướng dẫnvề trình tự triển khai giao dịch thỏa thuận.

Điều 26. Sửa, hủylệnh thanh toán giao dịch thỏa thuận

1. Lệnh giao dịch thanh toán thỏa thuận đã thựchiện trên hệ thống giao dịch ko được phép hủy.

2. Trong thời gian giao dịch, trường hợpthành viên thanh toán nhập không nên lệnh thanh toán giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư, thànhviên giao dịch thanh toán được phép sửa lệnh thanh toán thỏa thuận nhưng yêu cầu xuất trình lệnhgốc ở trong phòng đầu tư, bắt buộc được mặt đối tác gật đầu việc sửa lệnh đó cùng được SGDCKchấp thuận.

Điều 27. Giao dịchchứng khoán của nhà chi tiêu nước ngoài

2. Cân nặng cổ phiếu, chứng từ quỹđóng nhà chi tiêu nước xung quanh còn được phép download được đo lường và thống kê theo nguyên tắcsau:

a) Đối với giao dịch khớp lệnh:

- cân nặng cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng cài đặt của nhà chi tiêu nước xung quanh bị trừ vào trọng lượng được phép mua ngay saukhi lệnh download được thực hiện; trọng lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng cung cấp củanhà đầu tư nước bên cạnh được cộng vào trọng lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng đượcphép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch giao dịch.

- Lệnh cài hoặc 1 phần lệnh tải cổphiếu, chứng từ quỹ đóng của nhà chi tiêu nước ko kể chưa được triển khai sẽkhông được khớp nếu trọng lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng nhà đầu tư nước xung quanh được phép mua đã mất và lệnh sở hữu được nhập tiếp vàohệ thống giao dịch sẽ không được chấp nhận.

b) Đối với thanh toán thỏa thuận:

- cân nặng cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng còn được phép tải của nhà đầu tư nước quanh đó sẽ giảm xuống ngay sau khigiao dịch thỏa thuận hợp tác giữa một nhà chi tiêu nước ngoài mua với một đơn vị đầu tưtrong nước bán được thực hiện.

- cân nặng cổ phiếu, chứng từ quỹđóng còn được phép cài đặt của nhà chi tiêu nước ngoài sẽ tạo thêm ngay sau khi kếtthúc việc giao dịch giao dịch thỏa thuận hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài cung cấp vớimột nhà đầu tư trong nước tải được thực hiện.

- khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng còn được phép mua của nhà chi tiêu nước xung quanh sẽ không đổi khác nếu giao dịchthỏa thuận được triển khai giữa nhị nhà đầu tư chi tiêu nước không tính với nhau.

3. Khối hệ thống giao dịch hiển thị thôngtin lệnh thiết lập của nhà chi tiêu nước ngoài đối với cổ phiếu, chứng từ quỹ đóngniêm yết theo hiệ tượng như sau:

a) Lệnh tải của nhà đầu tư nước ngoàiđược cộng vào khối lượng mua của toàn thị phần tại từngmức giá, cho tới khi hết khối lượng còn được phép tải của nhà đầu tư nướcngoài.

b) những lệnh sở hữu còn lại ở trong nhà đầutư quốc tế sẽ tự động hóa bị bỏ khi cân nặng còn được phép mua ở trong nhà đầu tưnước ngoại trừ đã hết.

c) khối hệ thống giao dịch update thôngtin lệnh chào cài của nhà đầu tư nước kế bên và kiểm soát và điều chỉnh việc hiển thị mỗi khilệnh tải của nhà chi tiêu nước không tính được nhập vào khối hệ thống hoặc bị hủy bỏ.

4. Cân nặng chứng khoán ở trong nhà đầutư nước ngoài còn được phép download trong từng ngày giao dịch được giám sát trên sốliệu vì chưng VSDC cung cấp cho SGDCK theo những quy trình với thỏa thuận làm việc giữahai đơn vị.

5. Thành viên thanh toán giao dịch có trách nhiệmkiểm soát những giao dịch thỏa thuận hợp tác của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài theo như đúng quy địnhtại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Mục 2. GIAO DỊCH CỔPHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG, CHỨNG CHỈ QUỸ ETF, CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Điều 28. Đơn vịgiao dịch

1. Đơn vị giao dịch thanh toán khớp lệnh thực hiệntheo thông tin của SGDCK theo vẻ ngoài tại khoản 4 Điều 12 quy định này.

2. Đơn vị giao dịch đối với giao dịchthỏa thuận hiện theo thông tin của SGDCK theo phương pháp tại khoản 4 Điều 12 Quychế này.

3. Thanh toán giao dịch lô lẻ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được triển khai theo lý lẽ tại Điều 33 quy định này.

4. SGDCK quyết định biến đổi đơn vịgiao dịch sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

Điều 29. Đơn vịyết giá

1. Đơn vị yết giá đối với giao dịchtheo cách tiến hành khớp lệnh được tiến hành theo cách thức tại khoản 4 Điều 12 Quychế này.

2. Đơn vị yết giá so với giao dịchtheo phương thức thỏa thuận hợp tác theo pháp luật tại khoản 4 Điều 12 quy chế này.

Điều 30. Biên độdao hễ giá với giới hạn dao động giá

1. SGDCKVN pháp luật biên độ dao độnggiá trong thời gian ngày giao dịch so với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng từ quỹETF sau thời điểm có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

2. Biên độ giao động giá so với cổphiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF được thực hiệntheo chính sách tại khoản 4 Điều 12 quy chế này.

Điều 31. Xác địnhgiá trần, giá chỉ sàn

1. Giá bán trần cùng giá sàn trong thời gian ngày giaodịch của cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF được đo lường và thống kê theoquy định trên khoản 2 với khoản 3 Điều này và làm cho tròn xuống so với giá trần,làm tròn lên so với giá sàn theo đơn vị chức năng yết giá cơ chế tại Điều 29 Quy chếnày.

2. Giá chỉ trần với giá sàn xác định nhưsau:

a) Đối cùng với cổ phiếu, chứng chỉ quỹđóng, chứng chỉ quỹ ETF:

Giá trần = giá bán tham chiếu + (Giá thamchiếu x Biên độ xấp xỉ giá)

Giá sàn = giá chỉ tham chiếu - (Giá thamchiếu x Biên độ giao động giá)

b) Đối với hội chứng quyền tất cả bảo đảm:Giá trần/sàn trong thời gian ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thường thì củachứng quyền download dựa trên đầu tư và chứng khoán cơ sở là cp được xác định như sau:

Giá è = giá tham chiếu chứng quyền+ (giá trằn của cổ phiếu cơ sở - giá chỉ tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ gửi đổi

Giá sàn = giá tham chiếu triệu chứng quyền - (giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - giá bán sàn cổ phiếu cơ sở)x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

Trường phù hợp giá sàn của bệnh quyền nhỏhơn hoặc bằng không (0), giá bán sàn đang là đơn vị yết giá nhỏ nhất bởi 10 đồng.

3. Vào trường đúng theo giá trần hoặc giásàn của cổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF khẳng định theo quy địnhtại khoản 2 Điều này bởi giá tham chiếu, giá trần với giá sàn sẽ tiến hành thực hiệnđiều chỉnh như sau:

Giá trần kiểm soát và điều chỉnh = giá bán tham chiếu+ 01 đơn vị chức năng yết giá

Giá sàn điều chỉnh = giá tham chiếu -01 đơn vị yết giá

Giá trị của đơn vị chức năng yết giá thực hiệntheo qui định tại Điều 29 quy định này.

4. Vào trường phù hợp giá sàn điều chỉnhtheo phương pháp tại khoản 3 Điều này nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn vẫn đượcđiều chỉnh bởi giá tham chiếu.

5. Trong trường hợp sau thời điểm tínhtoán, giá bán tham chiếu bằng đơn vị yết giá, giới hạn dao động giá được khẳng định lạinhư sau:

Giá trần kiểm soát và điều chỉnh = giá bán tham chiếu+ 01 đơn vị chức năng yết giá

Giá sàn điều chỉnh = giá chỉ tham chiếu

Giá trị của đơn vị chức năng yết giá chỉ thực hiệntheo lao lý tại khoản 1 Điều 29 quy định này.

6. Biên độ dao độnggiá triển khai theo cơ chế tại Phụ lục III quy chế này so với các trường hợp:

a) Ngày giao dịch trước tiên của cổphiếu và chứng từ quỹ mới niêm yết.

b) cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yếtbị trợ thời ngừng, đình chỉ thanh toán từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên.

c) Trường thích hợp trả cổ tức/thưởng bằngcổ phiếu quỹ đến cổ đông hiện hữu trong ngày không hưởngquyền.

d) Trường đúng theo trả cổ tức bằng tiền vớigiá trị số tiền lớn hơn hoặc bởi giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịchliền trước thời gian ngày không hưởng trọn quyền.

đ) tách doanh nghiệp niêm yết trongngày không tận hưởng quyền.

e) tạo ra trái phiếu đưa đổicho người đóng cổ phần hiện hữu.

Điều 32. Giátham chiếu

1. Việc xác minh giá của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, triệu chứng quyền có bảo vệ mới niêm yết trong ngàygiao dịch đầu tiên được chế độ như sau:

a) giá chỉ tham chiếu được áp dụng đối vớicổ phiếu, chứng từ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF bắt đầu niêm yếttrong ngày giao dịch trước tiên do tổ chức triển khai niêm yết đề xuất. Tổ chức niêm yết gửitài liệu, report phương pháp xác định giá tham chiếu, phương pháp và các dữ liệutài thiết yếu tại report tài chính hoặc tài liệu liên quan khác để khẳng định giátham chiếu. Đối với chứng quyền thiết lập dựa trên kinh doanh thị trường chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giátham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác minh như sau:

Giá tham chiếu của hội chứng quyền download =Giá xây đắp của hội chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếucơ sở vào trong ngày giao dịch trước tiên của bệnh quyền/ giá chỉ tham chiếu của cổ phiếucơ trực thuộc ngày thông báo phát hành bệnh quyền) x (Tỷ lệchuyển đổi tại ngày thông báo phát hành hội chứng quyền /Tỷ lệ thay đổi tại ngàygiao dịch đầu tiên).

b) Trường đúng theo trong 03 ngày giao dịchliên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứngchỉ quỹ ETF chưa xác định được nút giá đóng cửa để sử dụng là giá chỉ tham chiếutrong ngày giao dịch thanh toán kế tiếp, tổ chức triển khai niêm yết phải có công văn xác minh lạigiá tham chiếu, giữ hộ SGDCK trước 16h30 ngày thứ tía không xác minh được giá thamchiếu.

2. Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng từ quỹ ETF trong ngày thanh toán làgiá ngừng hoạt động của ngày thanh toán gần tốt nhất trước đó.

3. Giá chỉ tham chiếu của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, triệu chứng quyền có bảo đảm bị trợ thì ngừng, đình chỉgiao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tục trở lên, khi được thanh toán giao dịch trở lại doSGDCK quyết định.

4. Trường hợp thanh toán giao dịch chứng khoánkhông được hưởng cổ tức và những quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày ko hưởngquyền được xác minh theo phương pháp lấy giá đóng cửa của ngày thanh toán giao dịch gần nhấtđiều chỉnh theo quý giá cổ tức được nhận hoặc giá chỉ trị của những quyền kèm theo,ngoại trừ các trường vừa lòng sau:

a) Doanh nghiệp tạo thêm cổphiếu, chứng từ quỹ đóng với giá phát hành cao hơn nữa hoặc bởi giáđóng cửa ngõ của ngày giao dịch thanh toán liền trước ngày không hưởngquyền sau thời điểm đã điều chỉnh những quyền không giống (nếu có).

b) công ty trả cổ tức bằng tiềnvới cực hiếm số tiền to hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giaodịch liền trước thời điểm ngày không tận hưởng quyền.

c) Doanh nghiệp tiến hành trả cổ tức/thưởngbằng cổ phiếu quỹ đến cổ đông hiện nay hữu.

5. Ngôi trường hợp bóc tách hoặc gộp cổ phiếu,giá tham chiếu tại ngày thanh toán trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giáđóng cửa của ngày thanh toán trước ngày tách, gộp kiểm soát và điều chỉnh theo phần trăm tách, gộpcổ phiếu.

6. Những trường hợp không điều chỉnhgiá tham chiếu gồm:

- tạo ra trái phiếu chuyển đổi (gồmcả gây ra cho người đóng cổ phần hiện hữu).

- phạt hành thị trường chứng khoán riêng lẻ,chào bán đầu tư và chứng khoán cho nhà đầu tư chi tiêu không yêu cầu là người đóng cổ phần hiện hữu.

- phạt hành cổ phiếu theo chươngtrình lựa chọn cho những người lao hễ trong công ty.

- xây đắp cổ phiếubổ sung theo giải pháp hoán đổi từ những giao dịch sáp nhập.

- tổ chức triển khai niêm yết tiến hành giảm vốnđiều lệ.

- xin chào bán cp quỹ đến cổ đônghiện hữu.

- các trường hợp thành lập khác khôngảnh hưởng cho quyền của người đóng cổ phần hiện hữu.

Điều 33. Giao dịchlô lẻ

1. Thanh toán giao dịch lô lẻ được thực hiệntheo cách thức khớp lệnh với phương thức thỏa thuận trên hệ thống giao dịch.

2. Nhà chi tiêu chỉ được phép nhập lệnhLO đối với giao dịch lô lẻ và phải tuân thủ quy định về sửa, diệt lệnh LO tương tựđối với thanh toán lô chẵn.

3. Đơn vị thanh toán giao dịch lô lẻ là 01 cổphiếu hoặc chứng chỉ quỹ.

4. Giá bán giao dịch:

a) giá chỉ của lệnh giao dịch thanh toán lô lẻ phảituân thủ theo những quy định về giá giao dịch tương tự giao dịch lô chẵn.

b) những lệnh thanh toán giao dịch lô lẻ ko đượcsử dụng để xác minh giá tham chiếu, giá chỉ tính chỉ số.

5. Giao dịch thanh toán lô lẻ của cổ phiếu và chứngchỉ quỹ new niêm yết hoặc thanh toán giao dịch trở lại sau khi bị tạmngừng, đình chỉ thanh toán giao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên không được nhậpvào khối hệ thống giao dịch cho tới khi gồm giá ngừng hoạt động được xác lập.

6. SGDCK có trách nhiệm tổ chức giaodịch lô lẻ theo các phương thức mức sử dụng tại khoản 2 Điều 13 quy chế này.

Điều 34. Tổ chứcniêm yết thanh toán giao dịch cổ phiếu của bao gồm mình

1. Tổ chức triển khai niêm yết thâu tóm về cổphiếu của bản thân mình thực hiện theo quy định tại chế độ tại khoản 1 Điều 8 Thông bốn số 120/2020/TT-BTC cùng khoản4 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. Tổ chức niêm yết thâu tóm về cổ phiếucủa chính mình được đẩy ra cổ phiếu đã thiết lập theo hiện tượng tại khoản2 Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC.

Mục 3. GIAO DỊCHTRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Điều 35. Đơn vịyết giá với giới hạn giao động giá

1. Đơn vị yết giá đối với giao dịchtrái phiếu công ty niêm yết triển khai theo phép tắc tại khoản 4 Điều 12Quy chế này.

2. Ko quy định giới hạn dao độnggiá đối với giao dịch trái phiếu công ty niêm yết.

Điều 36. Những quyđịnh về giao dịch

1. Đơn vị giao dịch, cân nặng giaodịch về tối thiểu tiến hành theo lao lý tại khoản 4 Điều 12 quy chế này. Giá chỉ thựchiện trong thanh toán giao dịch trái phiếu là giá bán gộp lãi bao hàm giá yết và lãi vay cuốngphiếu gộp tính trường đoản cú kỳ trả lãi cuống phiếu sớm nhất đến ngày giao dịch.

2. SGDCKVN quyết định chuyển đổi đơn vịgiao dịch so với trái phiếu niêm yết khi quan trọng sau lúc được UBCKNN chấp thuận.

3. Các quy định khác về giao dịchtrái phiếu doanh nghiệp lớn niêm yết tiến hành theo cơ chế tại khoản 4 Điều 12Quy chế này.

Chương VI

CẢNH BÁO, KIỂMSOÁT, HẠN CHẾ, TẠM