Phục Nguyện Tam Bảo Chứng Minh Oai Thần Hộ Niệm

Bát Quan Trai Cúng Vong Nghi Thức Knhì Kinh Lễ Phật Đản Vía Xuất Gia Vía Thành Đạo Sám Sáu Căn Kinh Vu Lan Vía Phật A Di Đà An Vị Phật Quá Đường Kinh Vô Thường Bổ Ktiết Tâm Kinh Pngóng Sanh Văn Khulặng Tu Sám Thích Ca Sám Di Lạc Sám Quy Mạng Sám Quy Mạng II Bài Khể Thủ Sám Xuất Gia Sám Từ Vân Sám Châu Hoằng Sám Mục Liên Sám Thảo Lư Bài Tống Táng Sám Cầu Siêu Sám Thập Phương thơm I Sám Thập Phương II Sám Đại Từ Phát Nguyện Và Hồi Hướng Nghi Thức Kết Kinch Diệt Trừ Phiền đức Giận Phục Nguyện Tác Bạch Ý Nghĩa cùng Cách Tụng Niệm
MS Word Version
*
c
Kinc Nhật Tụng
Đây là mẫu bài phục nguyện mang đến những người sơ khai, mới tu theo Phật.

Bạn đang xem: Phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm

Còn những vị tu lâu, với đức độ sâu dày, chỉ cần nguyện một câu, cũng hơn ndở người lời của những người thường. (Phục nguyện sau mỗi thời khiếp. Đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu khôn cùng thì gồm những bài bác phục nguyện kếsau.)Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, Tkhô cứng Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng hộ. Đệ tử ..... cập nhứt thiết bọn chúng sinh, tiêu trừ nghiệp chướng, tà ma ngoại đạo, hồ ly ác tinc, ly mị vọng lượng, tật bịnh tội khiên, tai nạn quạnh ương, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt. Phổ nguyện: tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước huệ tăng long, tùy vai trung phong mãn nguyện. Âm cực kỳ dương thới, pháp giới bọn chúng sinh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.Nam mô A Di Đà Phật. (Đại bọn chúng đồng niệm)CẦU AN, TIÊU-TAI GIẢI-BỊNHNAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬTPhục-nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm tkhô hanh cứu khổ.

Xem thêm: Cục Phát Wifi Không Dây Viettel Lắp Sim Dcom 4G Giá Rẻ, Bộ Phát Wifi Không Dây Viettel

Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn tởm, hồi tư thắng phước :Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ....... pháp danh: ......................., tuổi: ...................,Trượng Từ quang đãng nhiếp hộ, tinch thần minch tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên ổn cộng-tụ.Hựu-nguyện: Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuim giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.Phổ-nguyện : Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-khôn cùng dương-thới, pháp-giới chúng sinh, tề thành Phật-đạo.Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)CẦU SIÊUNAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬTTư thời, Việt Nam quốc, klặng cư Mỹ quốc, tiểu bang ......., thành phố ...............Cung tựu: (ca tòng,viện) .........hoặc tư gia: (thương hiệu gia chủ) phụng Phật tu hương phúng tởm cầu hết sức độ sự.Kyên ổn hương-linch, thọ Ưu-bà tắc (Ưu bà di) giới, tánh (họ và tên): ........, pháp danh: ........, sanh:......, thọ:...., mãn phần:...... (ngày/tháng/năm), trượng thừa Tam Bảo lực, cập Bồ tát Thánh Tăng từ bi gia hộ, giác tánh thường minch, chổ chính giữa quang phổ chiếu. Ngộ thế thái vô thường, liễu chơn linch bất diệt, tín căn an trụ, đạo-quả viên thành, Lạc quốc hoa khai, chứng vô sanh nhẫn.Phổ nguyện: Tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh pháp phụng thừa, phước dulặng sung mãn; thân tâm an-lạc, tứ đại bình hòa; trí đức viên dung, nhứt thừa liễu ngộ.Âm vô cùng dương thới, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật-đạo.Nam tế bào A Di Đà Phật. (Đại bọn chúng đồng niệm)