PHÂN BIỆT QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Quá khứ xong xuôi (Past Perfect) với vượt khđọng chấm dứt tiếp nối (Past Perfect Continous) là nhì thì được sử dụng không ít trong bài thi TOEIC.

Cùng trung trung khu Anh ngữ umakarahonpo.com English UK Vietnam minh bạch nhì sự khác nhau thân nhì thì:

1.Cấu trúc:

Quá khứ hoàn thành

Động tự “to be”

S + had been+ Adj/ noun

Ex: My father had been a great dancer when he was a student

Động từ thường:

S + had +Ved(past participle)Ex: I met them after they had divorced each other

*

Quá khứ đọng dứt tiếp nối

S + had been+ V-ing

Ex: When I looked out of the window, it had been raining

*

2. Chức năng

Quá khđọng trả thànhQuá khứ xong xuôi tiếp diễn

1. Diễn đạt một hành động xẩy ra trước một hành động khác trong quá khứ đọng.

Bạn đang xem: Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ex: We had had lunch when she arrived.

2. Dùng để biểu lộ hành động trước một thời gian xác định vào vượt khđọng.

Xem thêm: Đăng Ký Gói Cà Mau 100 Của Viettel (Camau100) Nhận Ưu, Sim Đẹp Giá Rẻ

Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

3. Được thực hiện vào một vài công thức sau:

- Câu điều kiện loại 3:

If I had known that, I would have acted differently.

- Mệnh đề Wish diễn tả ước mong trái cùng với Quá khứ:

I wish you had told me about that

- I had turned off the computer before I came home

- AfterI turned off the computer, I came home

- He had painted the house by the timehis wife arrived home

4. Signal Words:

When, by the time, until, before, after

1. Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi không giống vào Quá khứ đọng (nhấn mạnh vấn đề tính tiếp diễn)

Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

2. Diễn đạt một hành vi kéo dãn dài liên tục đến một hành vi không giống trong Quá khứ

Ex: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot & steamy when she came in