NỘI DUNG CÁC MODULE BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

Quy định bắt đầu về bồi dưỡng thường xuyên cùng với gia sư phổ thông


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

TP Hà Nội, ngày 01 tháng 1một năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn uống cđọng Luật dạy dỗ ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25mon 1một năm 2009;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước cơ chế chứcnăng, trọng trách, quyền lợi với cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo;

Căn uống cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ dụng cụ chi tiết và gợi ý thihành một trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.. ngày 02mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy định cụ thể cùng hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 0một năm 2013 của Chínhtủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CP. ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ lý lẽ chi tiếtvới khuyên bảo thi hành một vài điều của Luật giáo dục;

Căn uống cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. ngày 01 mon 9 năm 2017 của Chính phủ về huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn cđọng Biên bản họp thẩm định và đánh giá ngày26 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng đánh giá Chương trình tu dưỡng hay xuyênthầy giáo các đại lý dạy dỗ phổ thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcNhà giáo cùng Cán bộ cai quản giáo dục;

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạophát hành Thông tứ ban hành Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyên gia sư cơ sởgiáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Nội dung các module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Điều 1. Ban hành cố nhiên Thôngtứ này Chương trình tu dưỡng liên tiếp gia sư đại lý giáo dục rộng lớn.

Điều 2. Thông bốn này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 22 tháng 1hai năm 2019

Thông bốn này sửa chữa Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạophát hành Cmùi hương trình tu dưỡng liên tiếp gia sư trung học phổ thông;Thông tứ số 31/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Bộ Giáo dụcvới Đào chế tạo phát hành Chương thơm trình bồi dưỡng tiếp tục thầy giáo trung học tập cơsở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 mon 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáodục với Đào chế tác ban hành Chương trình bồi dưỡng liên tục thầy giáo tè học tập.

Điều 3. Chánh Văn chống, Cụctrưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ làm chủ giáo dục, Thủ trưởng những đơn vị liên quanthuộc Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tác, Giám đốc sngơi nghỉ giáo dục cùng đào tạo, các tổ chức triển khai vàcá thể có tương quan Chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong TƯ; - Các slàm việc giáo dục và đào tạo; - Công báo; - Trang báo cáo năng lượng điện tử của Chính phủ; - Trang biết tin điện tử của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 mon 11 năm2019 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích

Chương thơm trình tu dưỡng hay xuyêngia sư cơ sở giáo dục diện tích lớn nhằm mục tiêu bồi dưỡng theo hưởng thụ của địa chỉ việclàm; bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng chăm ngành cần thường niên đối với giáoviên cơ sở dạy dỗ phổ thông; là địa thế căn cứ nhằm quản lý, lãnh đạo, tổ chức triển khai cùng biênbiên soạn tư liệu phục vụ công tác làm việc bồi dưỡng, tự tu dưỡng nhằm mục đích nâng cao phẩm chất,năng lượng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của cô giáo các đại lý giáo dục phổ quát, đáp ứngyên cầu vị trí việc có tác dụng, nâng cao mức độ đáp ứng của cô giáo cửa hàng giáo dụcrộng lớn so với trải đời cải cách và phát triển giáo dục rộng rãi với từng trải của chuẩnnghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục càng nhiều.

II. Đối tượng bồidưỡng

Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyêngia sư các đại lý giáo dục phổ thông áp dụng so với giáoviên vẫn đào tạo và giảng dạy sinh hoạt trường đái học, ngôi trường trung học cơssống, ngôi trường trung học diện tích lớn, ngôi trường ít nhiều có tương đối nhiều cấp học, trườngsiêng, ngôi trường nhiều dân tộc bản địa nội trú, trường càng nhiều dân tộc cung cấp trú (sautrên đây Gọi tầm thường là cửa hàng giáo dục phổ thông).

III. Nội dung chươngtrình bồi dưỡng

Chương thơm trình bồi dưỡng thường xuyên xuyêngia sư cửa hàng giáo dục phổ thông đạt hiệ tượng bồi dưỡng theo đề nghị của vịtrí vấn đề làm; bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức, năng lực siêng ngành nên hàng năm, baogồm:

1. Chương trình tu dưỡng cập nhật kiếnthức, tài năng chuyên ngành đáp ứng thử khám phá thực hiện trách nhiệm năm học tập so với những cung cấp học tập của giáo dục rộng rãi (call là Cmùi hương trình bồi dưỡng01): Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên giải pháp ví dụ theo từng năm học những câu chữ bồidưỡng về con đường lối, chế độ cải tiến và phát triển giáo dục ít nhiều, chương trình giáodục phổ biến, ngôn từ những môn học tập, chuyển động giáo dục thuộc chương trình giáodục đa dạng.

2. Cmùi hương trình tu dưỡng cập nhật kiếnthức, khả năng chăm ngành tiến hành trách nhiệm cải tiến và phát triển dạy dỗ phổ thôngtheo từng thời kỳ của mỗi địa phương thơm (Hotline là Chương thơm trình bồi dưỡng 02): Ssống giáodục và đào tạo quy định ví dụ theo hằng năm học các nội dung bồi dưỡng về pháttriển dạy dỗ thêm của địa pmùi hương, tiến hành chương trình dạy dỗ phổthông, chương trình giáo dục địa phương; pân hận phù hợp với cácdự án nhằm tiến hành kế hoạch tu dưỡng liên tục (ví như có).

3. Cmùi hương trình bồi dưỡng phát triểnnăng lực nghề nghiệp theo hưởng thụ địa chỉ việc làm (Hotline là Chương trình bồi dưỡng03): Giáo viên đại lý dạy dỗ diện tích lớn từ bỏ chọn những tế bào đun tu dưỡng nhằm mục đích pháttriển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thưởng thức địa điểm câu hỏi có tác dụng. Số lượngmô đun trường đoản cú lựa chọn đảm bảo an toàn khí cụ về thời lượng tu dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của Cmùi hương trình này. Các mô đun bồi dưỡng, ví dụ như sau:

u cầu bồi chăm sóc theo Chuẩn

Mã tế bào đun

Tên với câu chữ thiết yếu của mô đun

Yêu cầu đề nghị đạt

Thời gian thực hiện (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm chất công ty giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong toàn cảnh hiện giờ.

2. Các giải pháp về đạo đức công ty giáo.

3. Tự tu dưỡng, rèn luyện và nỗ lực nâng cao phđộ ẩm chất đạo đức bên giáo.

- Phân tích được hoàn cảnh đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong toàn cảnh bây giờ (mọi bất cập, những bài học từ các việc thầy giáo vi phạm luật đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, phần nhiều tnóng gương đạo đức đơn vị giáo tác động mang đến chuyển động giáo dục đạo đức với dạy học tập học sinh); Liên hệ cùng với những cấp học;

- Vận dụng được các chế độ về đạo đức nghề nghiệp đơn vị giáo nhằm xây cất với thực hiện kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện bạn dạng thân cải thiện phẩm hóa học đạo đức công ty giáo;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào Việc rèn luyện nỗ lực nâng cấp phđộ ẩm hóa học đạo đức công ty giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong thái của giáo viên cơ sở dạy dỗ phổ thông trong toàn cảnh hiện nay nay

1. Nghề nghiệp giáo viên các đại lý giáo dục phổ quát vào bối cảnh hiện giờ.

2. Những yêu cầu về phong thái của thầy giáo các đại lý giáo dục phổ quát trong bối cảnh hiện tại nay; tài năng cách xử lý trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và tập luyện tác phong, hình thành phong cách bên giáo.

- Phân tích được hoàn cảnh với đa số từng trải về phong thái đối với cô giáo cửa hàng dạy dỗ phổ thông nói tầm thường, đối với thầy giáo từng cung cấp học tập dành riêng trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng để thực hành, cách xử trí những tình huống xử sự sư phạm trong những đại lý dạy dỗ phổ thông và khuyến nghị được phương án để tập luyện tác phong, phong cách nhà giáo tương xứng cùng với từng cung cấp học tập, vùng, miền (Các năng lực kiềm chế cảm hứng bản thân, khả năng giải quyết và xử lý xung đột;...);

- Hỗ trợ được người cùng cơ quan trong tập luyện tác phong cùng xuất hiện phong cách nhà giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân

1. Tầm quan trọng đặc biệt của câu hỏi cách tân và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

2. Xây dựng chiến lược tu dưỡng nhằm phát triển chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung update thử khám phá thay đổi cải thiện năng lực chuyên môn của bản thân so với thầy giáo cửa hàng giáo dục rộng lớn.

- Phân tích được khoảng quan trọng của câu hỏi cách tân và phát triển chuyên môn của bản thân so với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được chiến lược bồi dưỡng để nâng cấp năng lực trình độ mang lại bản thân so với cô giáo cửa hàng giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được nội dung update kinh nghiệm đổi mới nâng cao năng lượng trình độ chuyên môn của bạn dạng thân trong vận động dạy dỗ học với giáo dục so với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, cân xứng cùng với thầy giáo từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu thực hiện lịch trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinc hoạt chuyên môn; Nghiên cứu công nghệ sư phạm ứng dụng; Lựa lựa chọn và thực hiện học tập liệu dạy học; Phát triển chuyên môn thầy giáo trong số cơ sở dạy dỗ rộng rãi trải qua liên kết, chia sẻ học thức vào cộng đồng học tập;....);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan phát triển trình độ chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học tập với giáo dục theo phía vạc triển phẩm hóa học, năng lực học sinh

1. Những sự việc phổ biến về dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ theo hướng phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh trong những các đại lý giáo dục phổ biến.

2. Xây dựng chiến lược và tổ chức chuyển động dạy dỗ học cùng giáo dục theo phía cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong số cơ sở giáo dục rộng lớn.

3. Phát triển được lịch trình môn học, hoạt động dạy dỗ trong những đại lý giáo dục rộng rãi.

- Trình bày được một số trong những sự việc phổ biến về dạy dỗ học tập và dạy dỗ theo hướng cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh trong những cơ sở dạy dỗ thêm nói thông thường, tương xứng với đặc điểm cung cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh planer dạy dỗ học tập, dạy dỗ cùng tổ chức dạy học tập, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm lịch trình môn học tập, vận động dạy dỗ theo phía trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lượng học viên trong số cửa hàng giáo dục ít nhiều, cân xứng với luận điểm cấp cho học tập, vùng, miền;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong Việc phát hành, kiểm soát và điều chỉnh cùng tổ chức hoạt động dạy dỗ học tập, giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phđộ ẩm hóa học, năng lượng học viên.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương thức dạy dỗ học cùng dạy dỗ cải tiến và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học tập sinh

1. Những vụ việc tầm thường về phương thức, chuyên môn dạy học tập cùng dạy dỗ trở nên tân tiến phđộ ẩm chất, năng lượng học sinh.

2. Các cách thức, kỹ thuật dạy dỗ học và dạy dỗ nhằm mục tiêu trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học viên.

3. Vận dụng cách thức, nghệ thuật dạy dỗ học và giáo dục phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh.

- Phân tích được đều vấn đề chung về cách thức, nghệ thuật dạy học với dạy dỗ cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học sinh trong các cơ sở giáo dục diện tích lớn, tương xứng với từng cấp cho học;

- Vận dụng được những phương thức, kỹ thuật dạy dỗ học với dạy dỗ nhằm tổ chức dạy học tập cùng giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng của học viên tương xứng với từng cấp cho học (Dạy học tập tích hợp; Dạy học tập phân hóa; Tổ chức vận động dạy học tập, dạy dỗ hòa nhập cho học sinh kmáu tật; Giải pháp môn sư phạm trong công tác làm việc giáo dục học viên của gia sư chủ nhiệm; Phương thơm pháp cùng kỹ thuật dạy dỗ học tập tích cực;...);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan về kiến thức, năng lực với kinh nghiệm tay nghề áp dụng những phương pháp, nghệ thuật dạy dỗ học với giáo dục theo phía phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh trong số đại lý giáo dục phổ thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, đánh giá học viên trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông theo phía vạc triển phẩm chất năng lượng học sinh

1. Những vấn đề bình thường về chất vấn, nhận xét theo hướng cải cách và phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh trong các cơ sở dạy dỗ nhiều.

2. Phương thơm pháp, hình thức, quy định bình chọn, review cải tiến và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học sinh trong số các đại lý giáo dục phổ quát.

3. Vận dụng phương thức, bề ngoài, lao lý trong bài toán đánh giá, Review trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lực học sinh cơ sở giáo dục phổ quát.

- Trình bày được các sự việc phổ biến về chất vấn, đánh giá; phương thức, vẻ ngoài cùng nghệ thuật khám nghiệm, reviews theo hướng cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh trong số các đại lý giáo dục ít nhiều, phù hợp với từng cấp học;

- Vận dụng các cách thức, bề ngoài cùng vẻ ngoài soát sổ, tấn công giá; cách tiến hành kiến thiết những tiêu chuẩn, ma trận, những thắc mắc Reviews năng lực học sinh, đề khám nghiệm, Đánh Giá theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực, sự tân tiến của học sinh trong các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan triển khai công dụng việc kiểm tra, review kết quả tiếp thu kiến thức cùng sự hiện đại của học sinh trong các các đại lý dạy dỗ rộng rãi theo hướng cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và cung ứng học sinh vào hoạt động dạy dỗ học tập cùng giáo dục

1. điểm sáng tư tưởng độ tuổi của từng đối tượng người dùng học viên trong các đại lý dạy dỗ diện tích lớn.

2. Quy định cùng phương thức tư vấn, hỗ trợ học sinh vào hoạt động dạy dỗ học, dạy dỗ trong số đại lý dạy dỗ rộng rãi.

3. Vận dụng một trong những vận động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong các cửa hàng dạy dỗ diện tích lớn vào hoạt động dạy học tập và giáo dục.

Xem thêm: Phim Của Yoon Kye-Sang Phim Và Chương Trình Truyền Hình, Yoon Kye Sang

- Phân tích được những Điểm lưu ý tâm lý của các đối tượng người tiêu dùng học sinh trong các đại lý dạy dỗ thêm (chú trọng việc phân tích được trung ương sinc lý của học viên đầu cấp với cuối cấp cho đối với học viên tiểu học, học sinh dân tộc bản địa tđọc số, học viên tất cả yếu tố hoàn cảnh khó khăn...);

- Vận dụng những nguyên tắc về công tác làm việc hỗ trợ tư vấn, cung cấp học sinh để thực hiện công dụng các phương án hỗ trợ tư vấn với cung cấp cân xứng cùng với từng đối tượng người tiêu dùng học sinh trong số các đại lý dạy dỗ nhiều. Vận dụng được một số hoạt động tư vấn, cung cấp học viên trong những cửa hàng dạy dỗ rộng lớn trong hoạt động dạy học tập với giáo dục: Tạo động lực học tập; tổ chức triển khai hoạt động đề xuất (đối với học sinh đái học); tổ chức chuyển động thử dùng, hướng nghiệp (đối với học sinh trung học tập đại lý, trung học tập phổ thông); Giáo dục đào tạo quý giá sống, năng lực sống; Hỗ trợ tâm lý đến học sinh đầu cung cấp, cuối cấp (đối với học viên tiểu học);...

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực thi hiệu quả những chuyển động tư vấn, cung ứng học sinh trong vận động dạy dỗ học với dạy dỗ trong số đại lý giáo dục phổ quát.

16

24

III. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống đơn vị ngôi trường trong số cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc chế tạo văn hóa truyền thống công ty trường trong các cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

2. Các quý hiếm chủ đạo và phương pháp cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống đơn vị trường trong các cơ sở dạy dỗ phổ biến.

3. Một số biện pháp gây ra môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh trong đơn vị ngôi trường trong các cơ sở dạy dỗ thêm.

- Phân tích được sự quan trọng, quý hiếm căn bản (văn hóa ứng xử vào lớp học tập, trong bên trường;...); Cách thức xuất bản với cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống công ty trường trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được một vài phương án kiến tạo môi trường văn hóa truyền thống mạnh khỏe trong công ty trường; Vận dụng một số trong những biện pháp xây cất cùng trở nên tân tiến mối quan hệ thân thiết của học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông; Tạo dựng một không khí thân thiện với người cùng cơ quan vào tiến hành chiến lược dạy dỗ học tập với dạy dỗ trong số đại lý dạy dỗ phổ thông; Giáo dục đào tạo về bảo tồn với phát huy văn hóa trình bày được phiên bản nhan sắc vùng miền, dân tộc;...

- Hỗ trợ người cùng cơ quan thành lập môi trường xung quanh văn hóa truyền thống mạnh khỏe trong số cửa hàng dạy dỗ phổ biến.

8

12

GVPT

09

Thực hiện nay quyền dân công ty trong bên trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số sự việc bao quát về quyền dân chủ trong ngôi trường trong các cửa hàng giáo dục ít nhiều.

2. Biện pháp tiến hành quyền dân chủ của gia sư và học viên trong những cửa hàng giáo dục thêm.

3. Biện pháp tiến hành quyền dân công ty của cha mẹ học viên trong những cửa hàng giáo dục rộng rãi.

- Trình bày được một vài vấn đề bao gồm về quyền dân công ty trong số các đại lý giáo dục phổ biến (Khái niệm, mục đích, nguyên tắc,...); Một số biện pháp tiến hành quyền dân nhà của giáo viên và học viên, cha mẹ học viên trong những các đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một trong những giải pháp thực hiện, phát huy quyền dân công ty của học sinh, cha mẹ học sinh với giáo viên;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào bài toán thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học viên, bố mẹ học sinh với gia sư.

8

12

GVPT

10

Thực hiện với kiến thiết trường học an toàn, chống phòng bạo lực học tập mặt đường trong các cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Vấn đề bình yên, chống kháng đấm đá bạo lực học tập mặt đường trong trường trong số các đại lý giáo dục rộng rãi bây chừ.

2. Quy định và phương án kiến thiết trường học bình yên, chống phòng đấm đá bạo lực học đường trong những đại lý dạy dỗ phổ quát.

3. Một số giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trường học bình yên, chống phòng đấm đá bạo lực học tập đường trong số đại lý dạy dỗ nhiều trong bối cảnh hiện nay.

- Phân tích được thực trạng sự việc an toàn, phòng chống bạo lực học tập con đường trong các cửa hàng dạy dỗ rộng lớn trong toàn cảnh hiện tại nay;

- Vận dụng được các điều khoản và những giải pháp (trong đó chú trọng áp dụng được những biện pháp quản lý lớp học công dụng, dạy dỗ kỷ phương tiện lành mạnh và tích cực, giáo dục phòng kháng khủng hoảng, tmùi hương tích, xâm sợ mang đến học sinh trong đại lý giáo dục phổ thông;...) nhằm desgin trường học tập bình an, chống chống đấm đá bạo lực học tập đường;

- Hỗ trợ đồng nghiệp thành lập ngôi trường học an toàn, phòng kháng bạo lực học tập con đường trong những cửa hàng dạy dỗ ít nhiều.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ thân công ty trường, gia đình với thôn hội

GVPT

11

Tạo dựng quan hệ hợp tác và ký kết cùng với phụ huynh học sinh và các mặt tương quan trong hoạt động dạy dỗ học với giáo dục học sinh trong các cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Vai trò của câu hỏi tạo nên dựng quan hệ hợp tác ký kết với bố mẹ của học sinh cùng các mặt tương quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác với phụ huynh học sinh với những bên tương quan.

3. Biện pháp bức tốc sự kết hợp ngặt nghèo cùng với bố mẹ của học sinh cùng các mặt tương quan.

- Phân tích được vai trò của vấn đề sản xuất dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác cùng với bố mẹ học sinh cùng những bên liên quan trong các đại lý dạy dỗ rộng rãi, tương xứng với đặc thù cấp cho học;

- Vận dụng được những khí cụ hiện nay hành với các giải pháp nhằm tạo dựng quan hệ hợp tác ký kết với cha mẹ học viên với các mặt tương quan trong số cửa hàng dạy dỗ càng nhiều, cân xứng với đặc điểm cung cấp học;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong vấn đề kiến tạo những phương án tăng tốc sự phối kết hợp nghiêm ngặt với cha mẹ học viên cùng những mặt tương quan trong các các đại lý dạy dỗ rộng lớn.

8

12

GVPT

12

Phối hận hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình với xã hội nhằm tiến hành vận động dạy học cho học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của vấn đề phối hợp thân công ty ngôi trường, gia đình cùng xóm hội vào hoạt động dạy học trong các cửa hàng dạy dỗ đa dạng.

2. Quy định của ngành về bài toán phối kết hợp thân đơn vị trường, mái ấm gia đình với làng mạc hội vào chuyển động dạy dỗ học trong các cửa hàng giáo dục thêm.

3. Biện pháp bức tốc kết quả phối hợp giữa công ty trường, mái ấm gia đình cùng buôn bản hội trong chuyển động dạy dỗ học trong những các đại lý giáo dục nhiều.

- Phân tích được sự quan trọng của vấn đề phối kết hợp thân đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình với làng hội vào chuyển động dạy dỗ học học viên trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Trình bày với vận dụng được khí cụ của ngành về phối kết hợp thân nhà trường, gia đình cùng làng hội vào vận động dạy dỗ học học viên trong các đại lý giáo dục phổ thông; Vận dụng được những kỹ năng cung ứng, chào đón, xử lý kịp thời những công bố từ gia đình về tình hình học tập cùng rèn luyện của học viên trong các đại lý dạy dỗ phổ thông để thiết kế và tiến hành những biện pháp lý giải, hỗ trợ, khích lệ học sinh học hành với thực hiện chương trình, planer dạy học tập trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong bài toán thực hiện tác dụng kế hoạch phối kết hợp thân đơn vị ngôi trường, gia đình với xóm hội trong hoạt động dạy dỗ học tập trong số cửa hàng giáo dục càng nhiều.

8

12

GVPT

13

Phối hận hợp giữa bên trường, gia đình cùng làng hội nhằm thực hiện dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống, Cống hiến và làm việc cho học viên trong các đại lý giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của câu hỏi phối hợp thân đơn vị trường, mái ấm gia đình với làng mạc hội trong vấn đề tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh trong số các đại lý dạy dỗ thêm.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa xử sự ở trong nhà trường; pháp luật đón nhận lên tiếng trường đoản cú các bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên trong những đại lý dạy dỗ phổ biến.

3. Một số năng lực tăng cường kết quả phối hợp thân công ty ngôi trường, mái ấm gia đình cùng xóm hội vào hoạt động giáo dục học viên trong các đại lý giáo dục nhiều.

- Trình bày được qui định của ngành về kết hợp thân bên ngôi trường, gia đình và làng mạc hội vào dạy dỗ đạo đức, lối sống, Cống hiến và làm việc cho học sinh trong các đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được các lý lẽ, phép tắc văn hóa xử sự và kỹ năng để giải quyết và xử lý đúng lúc những thông báo phản hồi với triển khai kế hoạch kết hợp giữa bên ngôi trường, gia đình và làng hội vào dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho học sinh trong số đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào việc tiến hành công dụng planer phối kết hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội vào dạy dỗ đạo đức, lối sống và làm việc cho học viên trong các cửa hàng giáo dục càng nhiều.

8

12

V. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc, vận dụng technology công bố, khai quật cùng áp dụng trang bị công nghệ trong dạy học tập, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lượng áp dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với gia sư trong các cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Tầm đặc trưng của câu hỏi sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc so với thầy giáo trong những cửa hàng dạy dỗ đa dạng hiện nay.

2. Tài nguim học tập nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa so với gia sư trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông.

3. Phương thơm pháp tự học với gạn lọc tài ngulặng học nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc nhằm nâng cao công dụng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa đối với cô giáo trong các các đại lý giáo dục diện tích lớn.

- Phân tích được trung bình đặc biệt của việc áp dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa đối với giáo viên trong các cửa hàng dạy dỗ càng nhiều hiện tại nay;

- Lựa tuyển chọn được tài ngulặng với vận dụng được phương pháp từ bỏ học tập nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cấp công dụng sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào Việc tuyển lựa tài nguyên và áp dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc để nâng cao công dụng thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa so với gia sư trong các cửa hàng dạy dỗ rộng rãi.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng technology báo cáo, khai thác và sử dụng sản phẩm technology trong dạy học tập cùng dạy dỗ học viên trong số đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của technology công bố, học liệu số và sản phẩm technology vào dạy dỗ học, dạy dỗ học sinh trong số cửa hàng giáo dục rộng rãi.

2. Các phần mềm với trang bị technology cung ứng hoạt động dạy học với dạy dỗ học sinh trong những các đại lý giáo dục phổ quát.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học tập liệu số và đồ vật công nghệ trong chuyển động dạy học và dạy dỗ học viên trong những các đại lý dạy dỗ ít nhiều.

- Trình bày được mục đích của công nghệ thông tin, học tập liệu số và máy technology trong dạy dỗ học tập cùng giáo dục học viên trong số đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng những ứng dụng, học tập liệu số và sản phẩm công nghệ công nghệ (internet; ngôi trường học kết nối; hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) nhằm kiến tạo kế hoạch bài học kinh nghiệm, planer dạy dỗ với cai quản học viên ngơi nghỉ ngôi trường trong các đại lý dạy dỗ phổ thông; trong chuyển động từ bỏ học, trường đoản cú bồi dưỡng;

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cấp năng lượng ứng dụng technology báo cáo, khai thác và áp dụng trang bị technology vào vận động dạy học tập, dạy dỗ và cai quản học viên trong những cửa hàng giáo dục rộng lớn.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực hiện Chương thơm trình bồi dưỡngliên tục gia sư các đại lý giáo dục rộng rãi gồm 03 công tác bồi dưỡngđược lao lý trên mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên đại lý giáo dục phổthông tiến hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp đảm bảo thời lượng núm thểnhỏng sau:

- Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng chừng 40 tiết/năm học);

- Cmùi hương trình bồi dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Cmùi hương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc tập (40 tiết/năm học);

b) Cnạp năng lượng cứ đọng yêu cầu trách nhiệm, kế hoạchgiáo dục của địa pmùi hương vào hằng năm học tập, những cấp làm chủ giáo dục có thểthay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng 01 cùng Chương trình bồi dưỡng 02 phùvừa lòng dẫu vậy ko thay đổi thời lượng Chương thơm trình bồi dưỡng03 của từng thầy giáo cửa hàng dạy dỗ càng nhiều (đảm bảo thời lượng 1đôi mươi tiết/năm);

c) Căn uống cứ đọng Chương thơm trình tu dưỡng 03,gia sư đại lý giáo dục rộng rãi từ bỏ chọn những mô đun cần bồi dưỡng tương xứng vớinhu cầu cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp và công việc của cá thể vào mỗi năm đảmbảo thời lượng theo qui định.

3. Việc thực thi tiến hành Chươngtrình tu dưỡng liên tục giáo viên cửa hàng giáo dục đa dạng được thực hiệnthường niên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên vì Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạophát hành./.