*

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA CON NGƯỜI XỨ NGHỆ, Ý CHÍ TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN; CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐƯA NGHỆ AN PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG; ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG, AN NINH

*

umakarahonpo.com

Những chuyển động tích cực của tổ chức bộ máy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đối với các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dântỉnhđã ban hành 17 quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cho 17 sở, cơ quan ngang sở đúng với quy định tại các Thông tư liên tịch của liên Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành Trung ương, đảm bảo tinh gọn đầu mối, thực hiện nghiêm túc quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, 100% các sở đã và đang thực hiện không vượt quá số lượng phòng, ban trực thuộc theo quy định. Một số sở, đơn vị thực hiện tốt việc tinh gọn đầu mối, tinh giản công chức, viên chức và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lại, hợp nhất và giảm từ 10 chi cục hiện có xuống 7 chi cục, giảm 2 phòng thuộc cơ quan sở. Sở Nội vụ giảm 1 phòng. Sở Y tế giảm 1 phòng. Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 2 phòng. Sở Công thương giảm 1 phòng. Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức lại các phòng, giảm từ 7 phòng xuống còn 2 phòng, kết quả giảm 05 phòng.

Đang xem: Nghị quyết 39 của bộ chính trị về tinh giản biên chế

*

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tại cuộc họp về đề án tinh giản biên chế đơn vị sự nghiệp

Về sắp xếp tổ chức bộ máy tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại các phòng chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn:Có 10 huyện có 13 phòng chuyên môn do tăng thêm phòng dân tộc.Có 11 huyện, thành phố, thị xã có 12 phòng chuyên môn.Các phòng chuyên môn cấp huyện được quy định rõ ràng hơn; khắc phục được sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đảm bảo cho các phòng hoạt động thông suốt, có hiệu quả, tạo thuận lợi cho chính quyền cấp huyện trong việc phân bổ chỉ tiêu, biên chế cho các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Việc quy định cụ thể một số phòng chuyên môn theo từng loại hình đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đặc thù của từng địa phương. Ở thành phố, thị xã có phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị, ở huyện có phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng Kinh tế và Hạ tầng; ở các huyện miền núi có thêm phòng Dân tộc.

Về tổ chức chính quyền cấp xã, việc phân loại đơn vị hành chính gắn với số lượng cán bộ, công chức cấp xã góp phần ổn định biên chế. Cán bộ, công chức cấp xã đã có những đổi mới tích cực theo hướng trẻ hóa và chuẩn hóa về chuyyên môn; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố được giao cho địa phương quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp phù hợp với từng địa phương. Các khoản chế độ như BHXH, BHYT, phụ cấp đặc thù cũng được thực hiện tạo điều kiện cho đội ngũ này yên tâm công tác.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập,thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ Antrên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức lại Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dântỉnh đãquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, theo đó số lượng các bệnh viện đa khoa hạng 3 và trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức, hợp nhất lại và giảm 10 đơn vị; giảm các tổ chức bên trong của bệnh viện tuyền huyện (06 phòng khám đa khoa khu vực). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục để sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn cấp huyện (giảm 13 đơn vị sự nghiệp).

Như vậy, từ năm 2015 đến tháng 6/2018 toàn tỉnh đã giảm 3 chi cục, 6 phòng chuyên môn thuộc sở, ban ngành; 25 đơn vị sự nghiệp (23 đơn vị thuộc sở, ban, ngành, 2 đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện); tinh giản được 175 công chức, 2.293 viên chức. Chuyển 21 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường xuyên, giảm 4.344 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của từng cơ quan, đơn vị nên kết quả thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Bước đầu đã sáp nhập, củng cố được một số cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện; việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đảm bảo dựa trên sự lựa chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt giữ lại làm việc lâu dài, ổn định; đồng thời động viên số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn, năng lực công tác hạn chế, lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc để hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Xem thêm:

Tuy vậy, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện, đặc biệt là một số đơn vị tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 6/2018 còn thấp như: Sở Công thương (22%), Sở Giao thông (0%), Sở Xây dựng (28,6%), Sở Tài nguyên Môi trường (22%), Hoàng Mai (14,2%), Nghi Lộc (22% chỉ tiêu công chức, 0% chỉ tiêu viên chức); Quỳnh Lưu (0% chỉ tiêu viên chức)… Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế, khối nhà nước có 10 cơ quan; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh có 3 đơn vị chưa xây dựng đề án; một số đề án tinh giản biên chế chưa xác định được cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, người lao động, do đó chưa xác định được nhu cầu biên chế theo vị trí việc làm của đơn vị mà chỉ căn cứ số lượng biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Việc tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. Đồng thời công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh, ngại va chạm nên việc xét tinh giản biên chế khó khăn. Hầu hết các trường hợp tinh giản biên chế thuộc cơ quan nhà nước chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục, y tế; các cơ quan còn lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị tinh giản biên chế còn rất thấp, chưa đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát có mặt chưa được kịp thời, thường xuyên nên tiến độ triển khai thực hiện so với lộ trình của Trung ương đề ra còn chậm.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đối với cấp tỉnh,rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành,ban quản lý dự án các sở, ban, ngành cấp tỉnh, theo đó các sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn vàSở Giao thông Vận tải không quá01 ban quản lý dự án theo hướng tự chủ.Đồng thời, nghiên cứu xây dựngđề án hợp nhất ban quản lý dự án các ngành còn lại (SởVăn hóavàThể thao;Giáo dục; Y tế; Xây dựng…) thành một ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh.Xây dựng Đề án hợp nhất Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành 01 đơn vị thống nhất. Giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND, UBND các cấp. Xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy định về việcthành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật.Thí điểm xây dựng mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị ở những nơi có đủ điều kiện.Sắp xếptổ chức bộ máycácđơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với cấp huyện,rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án UBND các huyện, thành phố, thị xã, không quá 1 ban quản lý dự án/đơn vị cấp huyện theo hướng tự chủ. Giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND, UBND và các đơn vị sự nghiệp cấp huyện(trước mắt thực hiện ngay việc sáp nhập trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thiếu nhi (nếu có) và đài PTTH cấp huyện; chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế về văn phòng HĐND và UBND huyện).Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề,trường trung cấp nghềthành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.Xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.Xây dựngđề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học(tiểu học, trung học cơ sở)phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học tiệm cận quy định sỹ số học sinh tối đa trong một lớp; thu gọn các điểm trường, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương. Rà soát, phê duyệt lại đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ nhóm hỗ trợ, phục vụ trong các trường thuộc các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh(kế toán, thủ quỹ, nhân viên thiết bị-thí nghiệm, nhân viên y tế…), ban hành quy định khung về số tổ bộ môn, số tổ phó tại các trường để thống nhất thực hiện. Rà soát, sáp nhập những điểm trường không còn phù hợp. Điều chỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý; thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng(trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng II trở lên),bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực; nghiên cứu, sắp xếp lại các trạm y tế xã theo hướng nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã.Thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.Lãnh đạo, chỉ đạo việc giảm số đại biểu hội đồng nhân dân, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp huyện; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quanquản lý nhà nước.

Xem thêm:

Đối với cấp xã,rà soát lại vị trí việc làm khối công chức cấp xã để sắp xếp, tinh giản hợp lý. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ không chuyên trách theo hướng tăng cường kiêm nhiệm, giảm số lượng người làm việc không chuyên trách, đồng thời xây dựng quy định khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khối, xóm, bản, tổ dân phố.Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã.Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập các khối, xóm, thôn, bản chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định.Thí điểm việc kiêm nhiệm một số chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền; cơ quan của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có cùng chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp xã.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *