Một loài thực vật có bộ nst 2n=24

Câu hỏi :

Một chủng loại thực vật tất cả bộ NST 2n = 24. Trả sử có một thể bất chợt biến của loại này chỉ bị đột mất tích đoạn nhỏ dại không chứa tâm động tại 1 NST nằm trong cặp số 5. Cho biết thêm không phân phát sinh tự dưng biến mới, thể hốt nhiên biến này bớt phân bình thường và không xẩy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng về thể đột biến này?I. Giao tử được tạo ra từ thể thốt nhiên biến này có 12 NST.


*