Một Hỗn Hợp X Gồm 1 Anken A Và 1 Ankin B

Một hỗn hợp X bao gồm một ankan A cùng 1 ankin B gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lkhông nhiều H2 và để được tất cả hổn hợp Y. lúc đến Y qua Pt nung lạnh mang lại bội phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z tất cả tỉ kân hận đối với CO2 bằng 1. CTPT cùng số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sống đkc)


Bạn đang xem: Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b

Pmùi hương pháp giải

+) Phản ứng cộng hiđro trọn vẹn và chỉ còn thu được một khí Z => Z là ankan; ankin B cùng H2 thuở đầu đầy đủ không còn

+) MZ = 44 => Z là C3H8

+) nAnkin = một nửa.nH2


Lời giải của GV umakarahonpo.com

Phản ứng cùng hiđro hoàn toàn còn chỉ thu được một khí Z => Z là ankan; ankin B cùng H2 lúc đầu hầu hết hết

MZ = 44 => Z là C3H8 => ankan A là C3H8 và ankin B là C3H4

nH2 = 0,2 => nAnkin = 0,1

=> nankan = 0,3 – 0,1 = 0,2

Đáp án buộc phải chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Hiđro hóa trọn vẹn ankin X (xt Pd, PbCO3) thu được anken Y tất cả bí quyết phân tử là C5H10. Vậy Y không thể là anken nào sau đây?


Cho chuỗi phản ứng sau:

(N + H_2xrightarrowBDxrightarrowHClE(spc)xrightarrowK extOHD)

Xác định N, B, D, E biết rằng D là một trong những hiđrocacbon mạch hsống, D chỉ có một đồng phân.


lúc cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp có một ankin với một anken đề nghị trọn vẹn 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Một hỗn hợp có etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho tất cả hổn hợp đó qua dung dịch brom dư để bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản nghịch ứng là 64 gam. Thành phần % về thể tích etilen với axetilen thứu tự là


Hỗn phù hợp X bao gồm một ankan với một ankin. Cho các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) buộc phải dùng để đốt cháy hết 3,5 gam tất cả hổn hợp X?


Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon nghỉ ngơi thể khí, mạch hở, nặng hơn không khí thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư cho đến lúc bội phản ứng trọn vẹn, thấy bao gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng . Giá trị của m là


Dẫn 1,68 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm hai hiđrocacbon vào trong bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản nghịch ứng hoàn toàn, tất cả 4 gam brom đã phản ứng với sót lại 1,12 lkhông nhiều khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lkhông nhiều X thì ra đời 2,8 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon sinh sống thể khí, mạch hsinh sống chiếm được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước brom dư cho đến khi làm phản ứng trọn vẹn, thấy bao gồm 25,6 gam brom phản nghịch ứng. Giá trị của m là


Cho 4,48 lít tất cả hổn hợp X (đktc) gồm nhì hiđrocacbon mạch hsinh hoạt lội thanh nhàn qua bình đựng 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Lúc phản ứng trọn vẹn, số mol Br2 sụt giảm một phần với trọng lượng bình tăng lên 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là


Cho 28,2 gam tất cả hổn hợp X có 3 ankin đồng đẳng tiếp nối qua một lượng dư H2 (khổng lồ, Ni) nhằm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản bội ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A làm việc thể khí cùng H2 dư, tỉ kăn năn của X so với H2 bằng 4,8. Cho X trải qua Ni đun nóng cho phản ứng trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y (tỉ kăn năn khá của Y so với H2 bởi 8). Công thức phân tử của A là


Hỗn đúng theo X có 3 khí C3H4, C2H2 với H2 mang đến vào trong bình kín đáo khoảng không gian 8,96 lít (đktc) đựng bột Ni, nung lạnh bình một thời hạn nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ kân hận của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tyêu thích gia phản nghịch ứng là:


Trong bình kín đáo chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi bội phản ứng hoàn toàn chiếm được khí Y duy nhất. Tại thuộc ánh sáng, áp suất trong bình trước lúc nung nóng gấp 3 lần áp suất vào bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y chiếm được 8,8 gam CO2 cùng 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là


Hỗn hợp X bao gồm ankin B với H2 tất cả tỉ kân hận tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác để phản bội ứng xảy ra trọn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỉ khối hận tương đối đối với CH4 là một. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Hỗn hợp X bao gồm một ankin ở thể khí và hiđro gồm tỷ khối hận tương đối đối với CH4 là 0,425. Nung rét tất cả hổn hợp X với xúc tác Ni để phản bội ứng hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỷ khối tương đối so với CH4 là 0,8. Cho Y trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư, trọng lượng bình tăng lên từng nào gam


X là 1 trong những hiđrocacbon khí (đktc), mạch hlàm việc. Hiđro hóa trọn vẹn X thu được hiđrocacbon no Y có trọng lượng phân tử gấp 1,074 lần khối lượng pân tử X. Công thức phân tử X là


Hỗn thích hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với không khí là một trong. Nếu mang đến cục bộ Y sục thong thả vào dung dịch brom (dư) thì tất cả m gam brom tmê mẩn gia làm phản ứng. Giá trị của m là


Biết 8,1 gam tất cả hổn hợp X bao gồm (CH_3CH_2C equiv CH) với (CH_3C equiv CCH_3)hoàn toàn có thể làm mất màu sắc trọn vẹn m gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun rét cùng với Ni xúc tác một thời hạn chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được số gam CO2 và H2O lần lượt là:


Chia tất cả hổn hợp gồm C3H6, C2H4, C2H2 thành 2 phần phần đa nhau

Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn chiếm được 22,4 lít CO2 (đktc)

Phần 2: Đem hiđro hóa hoàn toàn rồi đốt cháy thì thể tích CO2 thu được là


Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nhận Thầu Thi Công Trình Xây Dựng, Đơn Xin Nhận Thầu Viết Như Thế Nào

Hỗn đúng theo X có C2H2 và H2 rước cùng số mol. Lấy một lượng các thành phần hỗn hợp X cho trải qua chất xúc tác tương thích, nấu nóng được các thành phần hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) gồm tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) buộc phải nhằm đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là


Hỗn đúng theo X tất cả hiđro với một hiđrocacbon. Nung nóng 14,56 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp X (đktc), bao gồm Ni xúc tác đến lúc làm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y tất cả trọng lượng 10,8 gam. Biết tỷ kân hận của Y so với metung là 2,7 và Y có khả năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hiđrocacbon là


Hỗn đúng theo khí A bao gồm 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B bao gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng brom tmê mẩn gia bội phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Một hỗn hợp X gồm một ankin A và H2 có thể tích là 15,68 lkhông nhiều (đkc) đến qua Ni nung nóng, bội phản ứng trọn vẹn đã cho ra tất cả hổn hợp Y hoàn toàn có thể tích 6,72 lít (Y bao gồm H2 dư). Thể tích của A vào X với thể tích H2 dư (đkc) là


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X có C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni cho phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, thu được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng tất cả hổn hợp X bên trên, rồi mang đến thành phầm cháy dung nạp hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối hận lượng kết tủa sinh sản thành là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 nhận được 35,2 gam CO2 với 21,6 gam H2O. Giá trị của m là


Đun lạnh các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục tất cả hổn hợp Y lội từ tốn qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z (sinh sống đktc) bao gồm tỉ kân hận đối với O2 là 0,5. Kân hận lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B có cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn X với H2 để được tất cả hổn hợp Y. lúc đến Y qua Pt nung rét thì thu được khí Z gồm tỷ khối đối với CO2 bằng 1 (phản nghịch ứng cùng H2 trả toàn). Biết rằng thể tích tất cả hổn hợp X là 6,72 lkhông nhiều và thể tích khí H2 là 4,48 lkhông nhiều. Công thức phân tử với số mol A, B vào tất cả hổn hợp X là (các thể tích khí đo sinh sống đktc)


Hỗn hợp X gồm một ankan với một ankin tất cả xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lít tất cả hổn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu sắc, khối lượng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí bay ra có tỷ kân hận so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất trong hỗn hợp X là:


Một hỗn hợp X bao gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam tất cả hổn hợp X chiếm được 12,6 gam H2O. Nếu mang lại 11 phần 2 lít tất cả hổn hợp X (đktc) qua dung dịch brom dư thấy tất cả 100 gam brom làm phản ứng. Thành phần % thể tích của X thứu tự là


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm một ankan A cùng 1 ankin B có cùng số nguim tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X cùng với 4,48 lkhông nhiều H2 sẽ được các thành phần hỗn hợp Y. Lúc mang lại Y qua Pt nung nóng đến bội phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z có tỉ khối hận đối với CO2 bằng 1. CTPT cùng số mol A, B vào hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ở đkc)


Hỗn vừa lòng X có anken M với ankin N có thuộc số nguyên ổn tử cacbon vào phân tử. Hỗn phù hợp X có cân nặng 12,4 gam cùng thể tích 6,72 lkhông nhiều (sinh sống đktc). Số mol, cách làm phân tử của M và N lần lượt là


Hỗn đúng theo ban đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan với H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun nóng bình với Ni xúc tác để thực hiện bội phản ứng cùng sau đó chuyển bình về ánh nắng mặt trời ban sơ được tất cả hổn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hận tất cả hổn hợp X với Y so với H2 lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là


Cho hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình bí mật, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Cho Y bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Một hỗn hợp X có C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam các thành phần hỗn hợp X nhận được 12,6 gam H2O. Nếu mang lại 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp brom dư thấy bao gồm 100 gam brom bội phản ứng. Thành phần % thể tích của X theo thứ tự là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E có x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung lạnh, sau đó 1 thời gian bội phản ứng thì chiếm được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm vào trong bình đựng hỗn hợp brom dư thấy gồm 80 gam brom làm phản ứng. Giá trị x với y theo thứ tự là


Cho 1,792 lít các thành phần hỗn hợp X tất cả propin, H2 (đktc, tất cả tỉ kân hận so với H2 bằng 65/8) đi qua xúc tác nung rét trong bình kín chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ kăn năn so với He là a. Y làm mất color toàn diện 160 gam nước Br2 2%. Giá trị khoảng độc nhất vô nhị của a là


Trong một bình bí mật chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một ít bột Ni. Nung lạnh bình một thời gian, nhận được các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ kân hận đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 mang lại bội phản ứng trọn vẹn, chiếm được tất cả hổn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Hỗn thích hợp khí Y bội nghịch ứng đầy đủ với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Đun rét tất cả hổn hợp X có 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2 cùng với bột Ni xúc tác được hỗn hợp Y. Dẫn toàn cục Y qua bình đựng hỗn hợp KMnO4 dư, thấy thoát ra 6,72 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) tất cả tỉ kân hận so với H2 là 12. Bình đựng dung dịch KMnO4 tăng số gam là:


Dẫn V lkhông nhiều (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp X gồm axetilen với hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch bội nghịch ứng toàn vẹn cùng với 16 gam brom và sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) cùng 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Dẫn V lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro có khối lượng là m gam đi qua ống sđọng đựng bột niken nung rét, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi dung dịch làm phản ứng vừa đủ với 16 gam brom cùng còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Tính quý hiếm của m.


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Lấy 8,6 gam X tính năng hết cùng với hỗn hợp brom dư thì khối lượng brom bội phản ứng là 48 gam. Mặt khác, ví như cho 13,44 lít (nghỉ ngơi đktc) hỗn hợp khí X chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm trong X là


Dẫn 4,032 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4 theo lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 rồi qua bình 2 chứa hỗn hợp Br2 dư vào CCl4. Ở bình 1 có 7,2 gam kết tủa. Kăn năn lượng bình 2 tăng lên 1,68 gam. Thể tích (làm việc đktc) của những khí vào hỗn hợp A theo lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon nghỉ ngơi thể khí, nhẹ hơn không gian, mạch hsinh sống nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang lại bội phản ứng hoàn toàn, thấy bao gồm 25,6 gam brom làm phản ứng. Giá trị của m là