Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử c

nanken = nankan = nBr2 = 0,1 mol.Số nguyên tử C của ankan và anken giống hệt = nCO2 : nhh khí = 0,6 : 0,2 = 3 → C3H6 cùng C3H8


Bạn đang xem: Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử c

Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Yếu tố phần % về thể tích của hai anken là


2,8 gam anken X làm mất màu toàn vẹn dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol duy nhất. X mang tên là


Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) tất cả hổn hợp X có CH4, C2H4 nhận được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Quý hiếm của V là


Cho 3,36 lít tất cả hổn hợp etan cùng etilen (đktc) đi đủng đỉnh qua qua hỗn hợp brom dư. Sau phản nghịch ứng trọng lượng bình brom tăng lên 2,8 gam. Số mol etan cùng etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Dẫn thong thả 8,4 gam tất cả hổn hợp X có but-1-en cùng but-2-en lội lờ đờ qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản nghịch ứng. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X trải qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tạo thêm 9,8 gam. % thể tích của một trong các 2 anken là


Xem thêm: Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tnhh Mtv Hà Thành - Bộ Quốc Phòng, Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tnhh Mtv Hà Thành

Hỗn hợp X bao gồm metan với 1 olefin. Cho 10,8 lít hỗn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí cất cánh ra, đốt cháy hoàn toàn khí này chiếm được 5,544 gam CO2. Yếu tố % về thể tích metan với olefin trong tất cả hổn hợp X là


Điều chế etilen trong phòng phân tích từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường xuyên lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để triển khai sạch etilen là


Cho 10 lít tất cả hổn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt vượt 5)


Một các thành phần hỗn hợp X hoàn toàn có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi đến X qua nước Br2 dư thấy trọng lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác định CTPT cùng số mol mỗi anken trong hỗn hợp X.


Một hỗn hợp X tất cả ankan Y với anken Z; Y có nhiều hơn Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đầy đủ ở thể khí nghỉ ngơi đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn lại chỉ bằng 2/3 thể tích tất cả hổn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và trọng lượng của các thành phần hỗn hợp X là


Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm 2 anken là vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 7,7 gam. CTPT của 2 anken là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam