MỘT BÓNG ĐÈN 220V-100W KHI SÁNG BÌNH THƯỜNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một đèn điện 220V – 100W lúc sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của đèn lúc thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường thiên nhiên là trăng tròn ° C và hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là 3 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Bạn sẽ xem: Một đèn điện 220v-100w những lúc sáng bình thường


Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

*

Điện trở khi thắp sáng: R đ = U đ 2 phường đ = 220 2 100 = 484 Ω .

Điện trở lúc không thắp sáng sủa ở 20 ° C :

Ta bao gồm R đ = R 0 ( 1 + α ( t - t 0 ) )

⇒ R 0 = R đ 1 + α ( t − t 0 ) = 484 1 + 3 , 5.10 − 3 . ( 2000 − đôi mươi ) = 61 ( Ω ) .

Một đèn điện 220V-100Wcó dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác minh điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường là trăng tròn ° C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

A. R S = 484 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

B. R S = 48 , 84 Ω , R 0 = 484 Ω

C. R S = 848 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

D. R S = 48 , 4 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

Một bóng đèn 220V – 100W tất cả dây tóc làm bởi vônfram. Lúc sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường thiên nhiên là 20 ° C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

Một bóng đèn 220V-100Wcó dây tóc làm bởi Vonfram. Lúc sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện làBiết ánh nắng mặt trời của môi trường là trăng tròn ° C và hệ số nhiệt điện trở của Vonfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 Điện trở của đèn điện khi thắp sáng bình thường và khi không thắp sáng lần lượt là

A. 560 Ω v à 56 , 9 Ω

B. 460 Ω v à 45 , 5 Ω

C. 484 Ω v à 48 , 84 Ω

D. 760 Ω v à 46 , 3 Ω

Một đèn điện 220 V - 100 W có dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là trăng tròn ° C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1

A. 484 Ω v à 484 Ω

B. 484 Ω v à 48 , 8 Ω

C. 48 , 8 Ω v à 48 , 8 Ω

D. 484 Ω v à 24 , 4 Ω

Một bóng đèn 220V-100W lúc sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc đèn là 2000oC . Khẳng định điện trở của đèn khi thắp sáng và lúc không thắp sáng, biết răng nhiệt độ môi trường là 20oC và dây tóc đèn làm bằng vonfam.

Một bóng đèn 220V – 100W có dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 20000C. Biết nhiệt độ của môi trường thiên nhiên là 200C và thông số của nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là

*

Xem thêm: Hàng Chục Ha Đất Dự Án Công Viên Lịch Sử Văn Hóa Dân Tộc Quận 9

*

*

*

Một bóng đèn 220 V-100 W bao gồm dây tóc làm bằng vônfram. Lúc sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác minh điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường là 20 ° C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là a = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .

Một bóng đèn 220 V - 100 Wkhi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc là 2000 ° C . Xác minh điện trở của đèn lúc thắp sáng và khi không thắp sáng, hiểu được nhiệt độ môi trường là trăng tròn ° C và dây tóc đèn làm bởi Vontram tất cả α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1