MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN THU NHẬP

*

Biểu mẫu mã Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to lớn khai thue tndn , mau to lớn khai thue tncn , mau lớn khai thue gtgt , mau to lớn khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to lớn khai thue lien quan lại den su dung dat dai , mẫu mã khai phí, lệ phí, mẫu mã tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu mã khai thuế


Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư chứng thực thu nhập năm

Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác thực thu nhập năm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

__________________

*

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay phương diện tổ chức, cá thể trả thu nhập……………………………...................................................

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập

Tôi xin chứng thực về vấn đề ông/bà:

1. Họ cùng tên:..................................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):........................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại việt nam với các cụ thể sau:

3. Ngày cho Việt Nam: ngày....tháng........năm.................

Xem thêm: Cho Hai Số Biết Số Lớn Là 1516 Và Số Này Lớn Hơn Trung Bình Cộng Của Hai Số Là 173. Tìm Số Bé.

Số tiền là……………

Trong đó:

a. Trên Việt nam:..............

b. Tại nước ngoài:............

5. Những khoản bị khấu trừ ngoài việt nam (nếu có):................................

- Thuế thu nhập cá nhân

- bảo hiểm xã hội hoặc những loại bảo đảm bắt buộc tương tự như

- những khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền mướn nhà cho ông/bà ………...tại vn là do…………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số chi phí là:.......................................................................đồng

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

Ngày........ Tháng........... Năm..........

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Mẫu số 20/TXN-TNCN , 20/TXN-TNCN , mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác nhận thu nhập năm , mau so trăng tròn txn tncn : thu xac nhan thu nhap nam