Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.36 KB, 1 trang )

Đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP)Kính gửi: ……………………………………………………………………..Cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/Sở giáo dục đào tạo (1)Họvàtên(2):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Làcha/mẹ(hoặcngườigiámhộ)củaem(3):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hiện đang học tại lớp: …………………………………..Trường:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thuộcđốitượng:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ,tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chếđộ hiện hành……….., ngày …. tháng …. năm ………..Người làm đơn (4)(Ký tên và ghi rõ họ tên)Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………..Hiện đang học tại lớp ……………. Học kỳ: ………………. Năm học: …………………………, ngày …. tháng ….. năm ………..Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầmnon và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghitên của học sinh.(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

*

Thông báo về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên 3 5 6

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN potx 2 9 17

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU pdf 1 4 9

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU, BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN pot 1 6 4

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ KINH PHÍ MUA MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS) (đối với các đài trên tàu) pot 1 4 7

Xem thêm: Phân Tích Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

*

Thủ tục hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho học sinh Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại các trường học pptx 6 1 0

*

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội doc 4 1 0

*

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx 2 2 10

*

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội pptx 2 5 9

*

Công văn của UBND Tỉnh v/v hướng dẫn triển khai thu học phí, cấp bù và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 5 512 0

*

Xem thêm: Các Nhóm Giải Pháp Của Nghị Quyết Trung Ương 4, Toàn Văn Nghị Quyết Trung Ương 4

(28 KB – 1 trang) – Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Biểu mẫu kèm theo Thông tư liên tịch số 202014TTLTBGDĐTBTCBLĐTBXH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *