Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (82.36 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ đưa ra PHÍ HỌC TẬP(Dùng mang lại các đối tượng người sử dụng được hỗ trợ chi phí học tập theo hiện tượng tại Nghị định49/2010/NĐ-CP với Nghị định 74/2013/NĐ-CP)Kính gửi: ................................................................................Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non với phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo đào tạo/Sở giáo dục huấn luyện và giảng dạy (1)Họvàtên(2):.....................................................................................................................................................................Làcha/mẹ(hoặcngườigiámhộ)củaem(3):.....................................................................................................................................................................Hiện vẫn học trên lớp: .........................................Trường:.....................................................................................................................................................................Thuộcđốitượng:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ghi rõ đối tượng được mức sử dụng tại Thông tư liên tịch chỉ dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP với Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của thiết yếu phủ,tôi làm 1-1 này ý kiến đề xuất được chu đáo để được cấp tiền hỗ trợ ngân sách học tập theo nguyên tắc và chếđộ hiện hành..........., ngày .... Mon .... Năm ...........Người làm 1-1 (4)(Ký tên với ghi rõ bọn họ tên)Xác dìm của Cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập (5)Xác nhấn em: ..................................................................................................Hiện vẫn học trên lớp ................ Học tập kỳ: ................... Năm học: .............................., ngày .... Tháng ..... Năm ...........Thủ trưởng đối kháng vị(Ký tên, đóng góp dấu)(1) gởi cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non và rộng rãi nếu học công lập; giữ hộ phòng giáo dục huấn luyện nếu học tập mầmnon và trung học tập cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục huấn luyện và đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.(2) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ em mẫu giáo ghi tên phụ huynh (hoặc người giám hộ), đối với học sinh ít nhiều ghitên của học sinh.(3) ví như là học viên phổ thông trực tiếp viết đối kháng thì không phải điền dòng này.(4) bố mẹ (hoặc tín đồ giám hộ)/học sinh phổ thông.(5) dùng cho cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.


*
thông tin về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập với hướng dẫn giấy tờ thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm chi phí khóa học cho sinh viên 3 5 6
*
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ghê PHÍ tham gia ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN potx 2 9 17
*
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ bỏ ra PHÍ NHIÊN LIỆU pdf 1 4 9
*
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ gớm PHÍ tải BẢO HIỂM THÂN TÀU, BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN pot 1 6 4
*
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỒ TRỢ kinh PHÍ tải MÁY THÔNG TIN LIÊN LẠC SÓNG HF TẦM XA TÍCH HỢP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH (GPS) (đối với những đài bên trên tàu) pot 1 4 7

Xem thêm: Phân Tích Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

*
thủ tục hỗ trợ chi tiêu học tập trực tiếp cho học viên Mầm non và học sinh Trung học cơ sở tại những trường học tập pptx 6 1 0
*
chứng thực đơn đề nghị cung cấp kinh phí táng phí cho đối tượng người dùng bảo trợ xóm hội doc 4 1 0
*
chủng loại đơn ý kiến đề nghị hỗ trợ ngân sách học tập (dùng cho cha mẹ trẻ em học chủng loại giáo và học sinh phổ thông theo điều khoản tại điều 6 nghị định số 49/2010/nđ-cp) docx 2 2 10
*
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ cung cấp kinh tổn phí mai táng đối tượng bảo trợ thôn hội pptx 2 5 9
*
Công văn của ủy ban nhân dân Tỉnh v/v phía dẫn xúc tiến thu học phí, cấp cho bù với hỗ trợ chi phí học tập mang đến học sinh, sinh viên 5 512 0
*


(28 KB - 1 trang) - Đơn ý kiến đề nghị hỗ trợ giá cả học tập Biểu chủng loại kèm theo Thông tứ liên tịch số 202014TTLTBGDĐTBTCBLĐTBXH