Khi Xà Phòng Hóa Tristearin Ta Thu Được Sản Phẩm Là

*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm 2 axit khủng RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất phệ tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất béo X trong môi trường axit, sau bội nghịch ứng thu được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất phệ X trong môi trường thiên nhiên axit, nhận được axit oleic và axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH nhận được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo buộc phải vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được trọng lượng xà chống là


Đun nóng chất béo nên vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, trả sử bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một nhiều loại chất béo có M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất to trên đã điều chế được m kilogam xà phòng natri gồm 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, chiếm được CO2 cùng H2O hơn yếu nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất to trên chức năng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi phổ biến là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

(b) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan vào nước tuy vậy tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường xung quanh axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng có mặt ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O và 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X chức năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất phệ Y. Đem cục bộ Y công dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau bội nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Quý hiếm của a ngay gần nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tính năng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào dưới đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, buộc phải dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch đựng b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X phải vừa đầy đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén sứ khoảng 3 gam mỡ bụng lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất to X cần dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất khủng trên bằng NaOH thu được m gam các thành phần hỗn hợp hai muối bột của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong dung dịch NaOH tín đồ ta nhận được xà phòng là hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol theo thứ tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 với c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kg chất khủng Tristearin (có cất 20% tạp hóa học trơ) với dung dịch NaOH dư. đưa sử năng suất của làm phản ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 với 2 mol H2O. đến m gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol cùng 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X đề nghị dùng hoàn toản 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được về tối đa với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Mặt khác đến a gam X phản bội ứng với hoàn toản dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X tất cả chất mập Y với axit Z (trong kia Y được sinh sản từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số links π bé dại hơn 6 và tất cả 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là số đông hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn X3 hai đội CH2. đánh giá và nhận định nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 0,32 mol O2 chiếm được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, cho a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau bội phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn đựng m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol O2, thu được H2O và 5,22 mol CO2. Cân nặng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất bự X bằng KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn và 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn vừa lòng X gồm những triglixerit trong phân tử hầu hết chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Cực hiếm a cùng m1 theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X tác dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 bội nghịch ứng về tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành thử nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Máy Tính Mất Kết Nối Internet,Mất Mạng, Cách Khắc Phục Khi Mất Kết Nối Internet

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút với thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ mang lại thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu như không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì làm phản ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong thể nghiệm này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.