Hướng dẫn phá mật khẩu, password đăng nhập vào windows xp

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhập vào Windows Lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows khi quên

quý khách hàng đang khi nào bị quên password đăng nhập vào Windows cùng cảm giác bị bất lực chưa?