Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất


*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

mẫu mã hợp đồng => HỢP ĐỒNG TẶNG cho QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT tải về Ấn vào đây để tạo thành hợp đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG mang lại QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày …… mon …… năm ……., tại ……………………………………………...Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG mang đến (BÊN A): (2)

a) Trường hòa hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là công ty sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường đúng theo là đồng nhà sở hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Chỗ cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu bất tỉnh sản: ………………………………………………………………………………………..

Các chứng từ cài và tham khảo về bđs đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cho bên B có có:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG mang đến (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Vị trí cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. địa điểm cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

 

Hai bên đồng ý thực hiện tại việc tặng ngay cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của mặt A đối với thửa đất theo …………….………………………….. ,cụ thể như sau:

- Thửa khu đất số: ..................................................................................................

- Tờ phiên bản đồ số: ................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .............................................................................................

- diện tích: ............................... M2 (Bằng chữ: ................................................)

- bề ngoài sử dụng:

  + thực hiện riêng: ........................................................................................ m2

  + thực hiện chung: ....................................................................................... M2

- mục tiêu sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

- xuất phát sử dụng:......................................................................................

Những giảm bớt về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................................................

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Công An Phường Tân Thới Nhất Quận 12, Tp, Ubnd Phường Tân Thới Nhất

1.2. Tài sản nối liền với đất là: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất nêu trên là ...........................................đồng (Bằng chữ: ................................ ĐVN)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký khuyến mãi ngay cho quyền thực hiện đất và tài sản nối liền với đất tại cơ quan gồm thẩm quyền theo luật của luật pháp do bên A phụ trách thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo thích hợp đồng này do mặt A phụ trách nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Mặt A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của hòa hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho mặt B vào thời điểm ...............................................................................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền cài tài sản gắn sát với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc bộ quà tặng kèm theo cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất theo Hợp đồng này do bên ............................. Phụ trách nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao khu đất đủ diện tích, đúng hạng đất, các loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như sẽ thoả thuận;

4.2. Giao sách vở có tương quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất cho mặt được tặng cho để làm thủ tục đk quyền sử dụng đất, quyền mua tài sản gắn sát với đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng ký kết quyền áp dụng đất, quyền cài đặt tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo công cụ của quy định về đất đai;

5.2. đảm bảo an toàn quyền của bạn thứ ba đối với đất, tài sản nối liền với đất được tặng kèm cho;

5.3. Tiến hành các nhiệm vụ khác theo quy định của quy định về đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu ước bên A giao đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

6.2. Được sử dụng đất, cài đặt tài sản nối liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền cài đặt tài sản nối sát với đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện phù hợp đồng này, nếu gây ra tranh chấp, những bên cùng mọi người trong nhà thương lượng giải quyết và xử lý trên nguyên lý tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong những hai bên bao gồm quyền khởi kiện để yêu cầu toà án gồm thẩm quyền giải quyết theo công cụ của pháp luật.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước quy định về những lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn sát với đất đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng ngay cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao ước Hợp đồng này: 

   - Thửa đất và tài sản gắn sát với đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

a) Những tin tức về nhân thân đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã lưu ý kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với khu đất nêu tại Điều 1 của vừa lòng đồng này với các sách vở và giấy tờ về quyền áp dụng đất, quyền download tài sản nối liền với đất;

c) Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Nhì bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tiện ích hợp pháp của chính mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

9.2. Hai bên đã tự gọi lại hòa hợp đồng này, vẫn hiểu và gật đầu đồng ý tất cả các quy định đã ghi trong hòa hợp đồng.

9.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. Năm …… đến ngày …… mon ….. Năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một bản và có mức giá trị như nhau.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ chúng ta tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ Tháng ........ Năm ........ , tại: ........................................................................

Tôi ................................................................, Công hội chứng viên chống Công chứng .................

số ............. Tỉnh (thành phố) .......................................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- hòa hợp đồng khuyến mãi cho quyền thực hiện đất và tài sản gắn liền với khu đất được giao kết giữa bên A là ....................................... Và bên B là ...............................................; các bên đã trường đoản cú nguyện văn bản thoả thuận giao phối hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao phối hợp đồng có năng lực hành vi dân sự tương xứng theo cách thức của pháp luật;

- ngôn từ thoả thuận của các bên phía trong hợp đồng không vi phạm luật điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ............................................................................................................................................................

- hợp đồng này được gia công thành .......... Bản chính (mỗi bạn dạng chính tất cả ....... Tờ, ........trang), giao cho:

+ mặt A ...... Phiên bản chính;

+ bên B ....... Bản chính;

Lưu tại phòng Công chứng một bản chính.

 

                                              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

                    (Ký, đóng dấu cùng ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng mang lại tài sản nối liền với đất bắt buộc được công chứng, xác nhận theo phép tắc tại Điều 167 cơ chế đất đai năm 2013;

(2) Trường phù hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được phương tiện tại Điều 192 qui định đất đai năm 2013;

(3) Trường đúng theo không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất được lý lẽ tại Điều 191 Luật khu đất đai năm 2013.