Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Tiếng Anh

Căn cứ Nghị định số: ……../2015/NĐ-CP ngày .... Mon …. Năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của Luật sale bất đụng sản;
Pursuant khổng lồ the Government"s Decree No. ……../2015/NĐ-CP dated……, năm ngoái on guidelines for the Law on real estate trading
- Tên doanh nghiệp lớn Enterprise’s name: ..............................................................................

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh


- Địa chỉ Address: ...............................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký sale Certificate of enterprise registration/certification of business registration: .................
- Mã số công ty Enterprise identification number: ....................................................
- Người thay mặt đại diện theo điều khoản Legal representative: …… chuyên dụng cho Position: ................
- Số thông tin tài khoản (nếu có) tài khoản number (if any): ……………Tại bank At (bank): ...............
- Mã số thuế TIN: ................................................................................................................
- Ông/Bà Mr./Mrs:................................................................................................................
- Giấy chứng tỏ nhân dân/Hộ chiếu số ID (passport) number: …………Cấp ngày Date of issue: …../ ……./……… trên Place of issue..................................................................................

Xem thêm: Bản Cam Kết Trách Nhiệm Của Giáo Viên Chủ Nhiệm Với Ban Giám Hiệu


- Quốc tịch (đối với người nước ngoài) Nationality (for foreigners): ................................
- Địa chỉ liên hệ Address: ...................................................................................................
- Số điện thoại thông minh Phone number: ...........................................................................................
(Trường hợp mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền là cá thể thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Ngôi trường hợp mặt nhận ủy quyền là đa số người thì ghi thông tin ví dụ của từng cá nhân nhận gửi nhượng. Trường hợp mặt nhận ủy quyền là vợ và ông chồng hoặc Quyền áp dụng đất là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định điều khoản thì ghi thông tin của cả vk và chồng. Trường hợp mặt nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi tin tức của tổ chức
If the Transferee is a person, only his/her personal information shall be specified. If the Transferee is multiple persons, each person’s information shall be specified. If the Transferee is a spouse or land use rights is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If the Transferee is an organization, its information shall be specified).
We hereby reach an consensus on the transfer of land use rights with the following terms and conditions
1. Quyền áp dụng đất của mặt chuyển nhượng đối với thửa khu đất theo Land use rights of the Transferor to lớn the land plot: .................................
- Thửa đất số Land plot No: .................................................................................................
- Tờ phiên bản đồ số maps No: .......................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất Address: ..................................................................................................
- diện tích Area: ……………./………m2 (Bằng chữ In words: ..................................... )

*