HỖN HỢP X GỒM ETYL AXETAT VÀ N-PROPYL AXETAT

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hỗn hợp X tất cả etyl axetat và n-propyl axetat. Đun lạnh hỗn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối bột với 8,76 gam hỗn hợp rượu Y. Vậy % khối lượng của etyl axetat vào hỗn hợp X là :

A. 56,85%.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

B. 45,47%.

C. 39,8%.

D. 34,1%.


*

Đáp ánD

Đặt nCH3COOC2H5 = a, nCH3COOC3H7 = b.Lập hpt:

*
%CH3COOC2H5 =
*
× 100% = 34,1%.


Hỗn đúng theo X bao gồm etyl axetat và n-propyl axetat. Đun lạnh hỗn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối bột và 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % cân nặng của etyl axetat trong các thành phần hỗn hợp X là :

A. 56,85%.

B.45,47%.

C.39,8%.

Xem thêm: Dò Pass Wifi Wpa2 - Cara Bobol Wifi Wpa/Wpa2 Di Android Dan Laptop

D.34,1%.


Hỗn phù hợp X tất cả etyl axetat cùng n-propyl axetat. Đun rét tất cả hổn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) chiếm được 13,12 gam muối bột với 8,76 gam các thành phần hỗn hợp rượu Y. Vậy % khối lượng của etyl axetat vào hỗn hợp X là

A. 56,85%

B. 45,47%

C. 39,8%

D. 34,1%


Hỗn phù hợp X bao gồm metyl axetat và etyl axetat. Đun lạnh hỗn hợp 20,6 gam X với NaOH (vừa đủ) thu được rượu cùng 20,5 gam một muối Y. Kân hận lượng của este có phân tử kân hận bé thêm hơn trong tất cả hổn hợp X

A. 7,4 gam

B. 13,2 gam

C. 11,1 gam

D. 8,8 gam


Hỗn phù hợp 4,4 gam X gồm etyl axetat, metyl propionat, propyl fomat. Tbỏ phân hoàn toàn X đề xuất dùng Vml hỗn hợp có NaOH 0,15M với KOH 0,1M, làm cho nóng, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam tất cả hổn hợp muối bột cùng 2,44 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là

A. 8,56

B. 2,14

C. 4,28

D. 5,6


10,4 g các thành phần hỗn hợp X bao gồm axit axetic với etyl axetat tính năng toàn diện với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm cân nặng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 57,7 %

B. 88 %

C. 22 %

D. 42,3 %


Cho 10 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm etanol cùng etyl axetat công dụng trọn vẹn cùng với 50 gam hỗn hợp natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat vào hỗn hợp là :

A. 22%

B. 44%.

C.50%

D. 51%.


Cho 10,4 gam tất cả hổn hợp tất cả axit axetic cùng etyl axetat tác dụng toàn diện với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm theo cân nặng của etyl axetat vào các thành phần hỗn hợp bằng:

A. 22%.

B. 42,3%.

C. 57,7%.

D. 88%.


Hỗn đúng theo A bao gồm vinyl fomat, etyl axetat với propyl fomat. Đốt cháy 3,07 gam A thu được 2,07 gam H2O .Thành phần % về trọng lượng etyl fomat trong X là

A. 69,09%

B. 25,00%

C. 75,00%

D. 27,92%


Hỗn đúng theo X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat cùng etyl phenyl oxalat. Thuỷ phân hoàn toàn 36,9 gam X vào hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng), gồm 0,4 mol NaOH phản ứng, nhận được m gam tất cả hổn hợp muối bột cùng 10,9 gam tất cả hổn hợp Y bao gồm những ancol. Cho toàn thể Y chức năng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là