Hòa tan hoàn toàn 2.9 gam hỗn hợp gồm kim loại m và oxit của nó vào nước

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M cùng oxit của chính nó vào nước, nhận được 500 ml dung dịch đựng một hóa học tan tất cả nồng độ 0,04M với 0,224 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2.9 gam hỗn hợp gồm kim loại m và oxit của nó vào nước

Ca.

B. K.

C. Na.

D. Ba.


*

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp kim loại M cùng oxit của chính nó vào nước nhận được 500 ml dung dịch chứa một hóa học tan gồm nồng độ 0,04 M cùng 0.224 lít khí H2 ở đktc. Tìm kim loại M.


*

Giả sử M có hóa trị n duy nhất.

⇒ CT oxit của M là M2On.

PT: (2M+2nH_2O ightarrow2Mleft(OH ight)_n+nH_2) 

(M_2O_n+nH_2O ightarrow2Mleft(OH ight)_n)

Ta có: (n_H_2=0,01left(mol ight)) và (n_Mleft(OH ight)_n=0,02left(mol ight))

Giả sử: (left{eginmatrixn_M=aleft(mol ight)\n_M_2O_n=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

⇒ (a=dfrac0,02nleft(mol ight))

và (n_Mleft(OH ight)_n=a+2b=0,02Rightarrow b=0,01-dfrac0,01nleft(mol ight)) 

Mà: mM + mM2On = 2,9 

(Rightarrow aM_M+bleft(2M_M+16n ight)=2,9)

(Rightarrow M_Mleft(a+2b ight)=2,9-16nb)

(Rightarrow0,02M_M=2,9-16nleft(0,01-dfrac0,01n ight))

(Rightarrow M_M=153-8n)

Với n = 1 ⇒ MM = 145 (loại)

n = 2 ⇒ MM = 137 (nhận)

Vậy: M là Ba.

Bạn tìm hiểu thêm nhé!

 

 

(Rightarrow)


Đúng 1
phản hồi (0)

Hoà tan hoàn toàn 5,8 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại M cùng oxit của nó vào nước, thu được một lít dung dịch chứa một hóa học tan bao gồm nồng độ 0,04M và 0,448 lít khí H2 (đktc). Kim loại M

A. Na.

B. Ba.

C. Ca.

D. K.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B.

Hỗn thích hợp 5,8 gam gồm M (a mol) và M2Ox (b mol) Þ Ma + (2M + 16x).b = 5,8 (1)

*

Với x = 1 hoặc 2 núm vào (1), (2) suy ra M = 137 (Ba)


Đúng 0

bình luận (0)

Hoà tan hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M với oxit của chính nó vào nước, thu được 1 lít dung dịch chứa một hóa học tan tất cả nồng độ 0,04M và 0,448 lít khí H2 (đktc). Kim loại M

A. Na

B. Ba

C. Ca.

D. K


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Hòa tan hoàn toàn 4,35 g tất cả hổn hợp gồm kim loại M cùng oxit của chính nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch đựng 1 hóa học tan bao gồm nồng độ 0,06M và 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Xác minh kim nhiều loại M và oxit của M


Lớp 9 Hóa học bài bác 5. Luyện tập: tính chất hóa học tập của oxit, axit
1
0
Gửi diệt
Đúng 2

comment (0)

Hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M với oxit của nó vào nước , thu được 500ml dd chứa một chất tan bao gồm nồng độ 0,04M, với 0,224l khí H2 (đktc). Kim loại M là

A.

Xem thêm: Sự Ra Đời Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Ra Đời Là Sự Kết Hợp Của

 K

B. Na

C. Ba

D. Ca


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

M : x mol ; M2On : y mol

M + H2O → M(OH)n + n/2 H2

 x x n 2 x

=> n 2 x = 0,01 => nx = 0,02

M2On + nH2O →2M(OH)n

 

y 2y

 

⇒ n M(OH)n = x + 2y = 0,02

+) n = 1 (KL kiềm ) ⇒x = 0,02 ; y = 0 ⇒ B. Loại

+) n = 2 (KL kiềm thổ) ⇒ x = 0,01 , y = 0,05

⇒ mhh = 0,01.M + 0,05.(2M + 16.2) = 2,9

⇒ M = Ba


Đúng 0

comment (0)

Hòa tan hoàn toàn 2,9g tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại M với oxit của chính nó vào nước , chiếm được 500ml dd cất một hóa học tan gồm nồng độ 0,04M cùng 0,224l khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:

A. K

 B. Na

C. Ba

D. Ca


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

M : x mol ; M2On : y mol

*

⇒ n M(OH)n = x + 2y = 0,02

 

+) n = 1 (KL kiềm ) ⇒ x = 0,02 ; y = 0 ⇒ loại

 

+) n = 2 (KL kiềm thổ) ⇒ x = 0,01 , y = 0,005

 

⇒ mhh = 0,01.M + 0,005.(2M + 16.2) = 2,9

 

⇒ M = Ba


Đúng 0

comment (0)

hòa tan hoàn toàn 18,325 gam các thành phần hỗn hợp X gồm kim loại R cùng oxit của nó vào nước, nhận được 250ml dung dịch chứa một hóa học tan gồm nồng độ 0,5M và 1,12 lít H2 (đktc). Khẳng định kim các loại R?

 


Lớp 10 Hóa học chủ thể 6: link hóa học
1
0
Gửi hủy

Gọi n gồm hóa trị là n -> oxit của R là R2On.

Vì R công dụng được với H2O buộc phải n=1 hoặc 2.

Phản ứng:

(2R+2nH_2O) → 2(R)((OH))(_n)+(nH_2)

(R_2O_n+_ nH_2O)→(2Rleft(OH ight)_n)

Ta có:

(^nH2=dfrac1,1222,4=0,05left(mol ight))

(^nR=dfrac2nH2n=dfrac0,1n)

Chất tan là R(OH)n

(^nRleft(OH ight)n0,25.0,5=0,125left(mol ight)=^nR+^2nR2On=dfrac0,125-dfrac0,1n2=0,0625-dfrac0,05n)

⇒(dfrac0,1n.R+left(0,0625-dfrac0,05n ight).left(2R+16n ight)=18,325)

Thay (n) bằng 1 cùng 2 thì vừa lòng (n)= 2 thì (R) = 137 vừa lòng (R) là (Ba).


Đúng 1

comment (0)

Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm một kim loại hóa trị 1 cùng oxit sắt kẽm kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau thời điểm phản ứng ngừng được 500 ml dd X chỉ chứa một chất tan duy nhất cùng 4,48 lít khí H2 (đktc). Mật độ mol/l của hỗn hợp X là

A. 0,3M

B. 0,25 M

C.  0,2M

D. 0,4 M


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án : D

Dung dịch X chỉ cất 1 hóa học tan duy nhất

=> kim loại hóa trị 2 rã trong kiềm

Gọi sắt kẽm kim loại kiềm là X và sắt kẽm kim loại hóa trị 2 là Y

=> X + H2O -> XOH + ½ H2

2XOH + YO -> X2YO2 + H2O

=> 2nH2 = nX = nXOH = 0,4 mol

=> nX2YO2 = ½ nX = 0,2 mol

=> cm = 0,4M


Đúng 0

bình luận (0)

Hoà tan trọn vẹn 2,24 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai kim loại thuộc team IIA (ở nhì chu kì kế tiếp) bởi 500 ml dung dịch HCl 0,4M, thu được dung dịch Y với 1,344 lít khí H2 (đktc).

a) xác định hai sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp X.

b) xác định nồng độ mol/l từng hóa học tan trong dung dịch Y. Biết thể tích dung dịch đổi khác không xứng đáng kể


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy

a) gọi A là phương pháp chung của 2 kim loại

(n_H_2=dfrac1,34422,4=0,06left(mol ight))

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

____0,06 (overlineM_A=dfrac2,240,06=37,333)

Mà 2 sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA, 2 chu kì liên tiếp

=> 2 sắt kẽm kim loại là Mg, Ca

b) nHCl = 0,5.0,4 = 0,2 (mol)

PTHH: Ca + 2HCl --> CaCl2 + H2

_____a------>2a-------->a------>a

Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

b----->2b-------->b

=> (left{eginmatrix40a+24b=2,24\a+b=0,06endmatrix ight.=>left{eginmatrixa=0,05\b=0,01endmatrix ight.)

=> (left{eginmatrixC_Mleft(CaCl_2 ight)=dfrac0,050,5=0,1M\C_Mleft(MgCl_2 ight)=dfrac0,010,5=0,02M\C_Mleft(HCl ight)=dfrac0,2-2.0,05-2.0,010,5=0,16Mendmatrix ight.)


Đúng 3

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
umakarahonpo.com