Hệ thống câu hỏi học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin

Tài liệu Ngân hàng thắc mắc thi, soát sổ môn những nguyên lý cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác - Lênin vì chưng TS. Phạm Văn Sinh làm chủ biên reviews tới người đọc các bài tập trắc nghiệm cùng tự luận môn những nguyên lý cơ phiên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn cùng xem thêm phần 1 Tài liệu.


Bạn đang xem: Hệ thống câu hỏi học phần: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin

*

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng 2014, Điểm Chuẩn Đh Kỹ Thuật

Nội dung Text: Hệ thống thắc mắc thi, bình chọn môn Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 1
TS. PHAM VAN SINH (Chu bien) NGAN HANGCAU HOI THI, KlfeM TRA tháng NHUNG NGUYEN LY C(T BANCUA CHU NGHIA MAC - LENIN (Dung lam tai lieu tham khao phuc vu thi, kiem tra cho cac trirang dẻo hoc, cao d^ng) N H A X U A T B A N C H IN H TRI Q U O C G IA NGAN HANGCAU HOI THI, KIEM TRA mon NHUHG NGUYEN LY CV BANCUA CHU NGHlfl MAC-LENIN Bien muc tre n xuat ban pham cua Thu1vien Quoc gia Viet nam X g a n h a n g cau hoi thi. K i em t r a m o n nhut ng n g u y e nly cd b a n c u a c hu n g h i a Mac • L e n i n : D u n g l a m t ai lieut h a m k h a o phường h u c vu thi. Ki cm t r a clio cac t rUdn g dẻo hoc. Caod a n g / p h a m Va n S in h (ch.b.). Phường h a m Q u a n g p h a n . D o a nDue Hieu... - H. : C h i n h tri Quoc gia. 2013. - 6 9 6t r . ; 21cm 1. C h u n g h i a M a c - L e n i n 2. N g u y e n li 3. C a u hoi 4.Tai lieu t h a m k h ao 335. 43 - d e l 4 CTH0035p-CIP Ma so: CTQG-20I3 TS. PHAM VAN SINH (Chu bien) NGAN HANGCAU HOI THI, KIEM TRA mon NHOUG NGUYEN LYCV BANCUA CHU NGHIA MAC - LENIN (Dung lam tai lieu tham khao phuc vu thi, kiem tra mang lại cac truong dai hoc, cao dang) NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC GIA - SU THAT H A N O I-2013 TAP THE TAC GIA1. TS. PHAM VAN SINH: Chu bien2. GS. TS. PHAM quang quẻ PHAN3. PGS. TS. DOAN OL/C HIEU4. TS. NGUYIzN MINH TUAN5. TS. DJONG VAN DUYEN6. ThS. NGHIEM THI CHAU GIANG LC5I NHA XUAT BAN Chu nghia Mac - Lenin la he thong tri thu’c phong phu venhi£u llnh vut, trong vày co tía bo phan ly luan quan liêu trong nhat la:triet hoc, ghê te chinh tri hoc va chu nghia xa hoi khoa hoc. Thu’chien chtfOng trinh doi mdi giang day va hoc tap cac mon khoa hocMac - Lenin, Tu tifOng Ho chi Minh trong cac tnfdng dẻo hoc vacao dang, Bo trtfong Bo Giao due va Dao tao da ban hanh khô Quyetdinh so 52/2008/QD-BGDDT v£ ch u’Ong trinh cac mon hoc lyluan chinh tri. De co them tai lieu tham khao vào viec giang day, hoc tapva giup cho siirh vien cac trudng dẻo hoc va cao dang nam chac vaco he thong ho"n noi dung tháng hoc Nhitng nguyen ly co ban cuachu nghia Mac - Lenin, Nha xuat ban Chinh tri quoc gia - Su thatxuat ban cuo’n sach N g in hang cau hoi thi, kiem tra mon N hiingnguyen ly co" ban cua chu nghia Mac - Lenin (Dung lam tai lieutham khao phuc vu thi, kiem tra mang lại cac trwdng dai hoc, cao dang)do TS. Pham Van Sinh lam chu bien. Cuon sach duo"c bien soan theo từng ca u true noi dung ch u’Ongtrinli - giao trinli chuan cua Bo Giao due va Dao tao doi voi monhoc Nhiing nguven Iv co" ban cua chu nghia Mac - Lenin dang ->duo"c trien kliai day va hoc tai cac trUo"ng dai hoc, cao dang hiennay, dong tho"i mo" rong mot so kien thii’c nhat dinh theo noi dungcua cac chuong, cac phan trong giao tru’d!. Cuon sach bao gom 10chu’dng vo"i 717 cau hoi trac nghiem; 264 cau hoi tu" luan; va 112cau hoi tra 16"i ngan vo’i nhì hinh thuc chinh la trac nghiem va tu"luan. Cac cau hoi duo’c bien soan theo phuong thu’c domain authority dang hoade thuan lo’i hOn mang lại su tlnam khao; dong tho"i cac phuong an traldi vdi cau hoi trSc nghiem, hoac gOi y tra ldi v6i cau hoi tir luanva cau hoi n g in dtfcfc trinh cất cánh sue tich, d£ hieu va sat vo"i noidung cua giao trinh chuan. Doi vo"i hinh thu’c trac nghiem cung co nhting cu the hoa dadang nhu trSc nghiem chon phifOng an tra ldi dung, chon phuongan tra ldi sai, chon ph u’Ong an tra loi diing nhat, chon phudng an kethop theo cau true y; trac nghiem chi thuan mặc dù ltfa chon motphuong an tra ldi dung, hoac mot phu’Ong an tra ldi sai; hoac tracnghiem co su ket hop giUa viec lifa chon phuong an tra ldi dunghay không nên vdi viec ly giai ngan gon can ctf lifa chon (hinh thu’c naycung co the xep vao loai "tu luan tra ldi ngan"); cung teo the tracnghiem theo phu’Ong thuc chon 1 dap an vào 4 dap an (la hinhthu’c tUOng doi pho bien hien nay) nhung cung co the it hOn haynhieu hOn;... Doi vo"i hinh thu’c bJ luan, teo hai dang chinh la tif luan "dong"va tu luan "md". V& nguyen tSc, hinh thu’c ty luan "dong" luonluon bỏ ra co 1 phuong an tra ldi bé tu luan "md" phai bao dam cotoi thieu 2 phuong an tra ldi. Vào thu’c te, doi vdi cac tháng hoc lyluan chinh tri, rat kho xac lap cac cau hoi tu1luan "md". Trong cuonsach nay, tu nhung khiếp nghiem cua minh, cac tac gia da xav dimgmot so cau hoi va dap an theo dang tu luan "md" de’ tham khao. Ve sầu noi dung cac cau hoi va dap an m di đưa ra d u n g lai d nhiingkien thu’c thông thường cua mon hoc (co m d rong giỏi di sau hOn m ot sokien thu’c trong cac tai lieu tham khao khac) ma chua de cap dennhung noi dung van dung kien thu’c phổ biến doi vdi cac doi tUongdao tao cu the cua cac tr u’Ong, klioi nganh dao tao. Mac du cac tac gia va nhung ngudi bien tap domain authority rat teo gangnhung khong tranh khoi nhỏ thieu sot. Rat muốn nhan duoc v kiendong gop cua ban doc de hoan thien hon mang đến lin xuat ban sau. Xin tran trong gidi thieu cuon sach cung ban doc. Thang 7 phái nam 2013 NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC GIA - SU THAT6 CHUONG M d DAU NHAP mon NHUfNG NGUYEN LY co BAN CUA CHU NGHlA MAC - LENIN I. CAU HOI TRAC NGHIEM Cau 1: Chon cau tra ldi dung phan anh noi dung cd bannhat cua chu nghTa Mac - Lenin. Chu nghia Mac - Lenin la: a. Hoc thuyet vị C.Mac sang trọng lap. B. He thong quan lại diem va hoc khoa hoc ciia th u y etC. Mac, p h . Angghen va su phat trien cua V.I. Lenin. C. The gidi quan va phuong phap luan khoa hoc cua cackhoa hoc. D. Hoc thuyet khoa hoc ve sầu su nghiep giai phong giai capvo san va nhan dan lao dong khoi moi ach ap biic, hoc lot. Dap an: d Cau 2: Cau tra ldi nao sau day dung nhat ve noi dung vacau true logic. Chu nghia Mac - Lenin difOc cau thanh tu" tía bo phan lyluan teo ban la: a. Chu nghia xa hoi klioa hoc, kinh te chinh tri hoc Mac -Lenin, triet hoc Mac - Lenin. 7 b. Ghê te chinh tri hoc, chu nghia xa hoi khoa hoc, triethoc Mac - Lenin. C. Triet hoc Mac - Lenin, kinh te chinh tri hoc Mac -Lenin, chu nghia xa hoi khoa hoc. D. Chu nghia xa hoi, kinh te chinh tri va triet hoc Mac -Lenin. D ap an: c Cau 3: Cau tra ldi nao sau day dien dat chira chuan xac: a. Chu nghia Mac la hoc thuyet khoa hoc bởi vì C. Macsang lap. B. Chu nghia Mac la hoc thuyet khoa hoc ve sầu stf nghiepgiai phong giai cap vo san va nhan dan lao dong. C. Chu nghia Mac la the gio"i quan va phu"dng phap luanchung cua moi nhan thu’c va thu’c tien. D. Chu n g h ia Mac la h o c th u y e t dude x ay dung tren cdsd ke th u a n h u n g tin h hoa cu a lich su" tif tU dng n h a n loai vathu’c tien cach m ang. D ap an: c Cau 4: Cau tra ldi nao dung: Bo phan lv luan giu" vai tro la the gidi quan tiền va phifdngphap luan tầm thường cua chu nghia Mac - Lenin la: a. Triet hoc Mac - Lenin. B. Ghê te chinh h i hoc Mac - Lenin. C. Chu nghia xa hoi khoa hoc. D. Cd a va b. D ap an: a 8 Cau 5: Chon cau tra ldi sai: Chu nghia Mac - Lenin: a. La mot khoa hoc thong nhat, duo"c cau thanh tit ha bophan ly luan co ban la triet hoc Mac - Lenin, kinh te chinh h ihpc Mac - Lenin va chu nghia xa hoi khoa hoc. B. Khong phai la mot khoa hoc thong nhat du’o"c cauthanh tu”ba bo phan ly luan co" ban (nhu domain authority noi tren) ma trailai, bởi vì la bố khoa hoc t6n tai doc lap vdi nhau, khong the ganket hong m ot he thong chung. C. La mot khoa hoc duo"c cau thanh tu" ba bo phan lyluan co ban (nhu" da noi hen); hong do, moi bo phan ly luanco chufc nang t u’Ong doi doc lap cua no hong mot he thong lyluan thong nhat. D. La m ot khoa hoc duo"c cau thanh tu’ tía bo phan lyluan co" ban (nhu" da noi tren); hong do, bo phan ly luan triethoc Mac - Lenin giu" vai h o la co so" the gio"i quan va phuongphap luan chung. D ap an: b Cau 6: Chon cau tra ldi dung: vào chu nghia Mac - Lenin, bo phan ly luan cochu"c nang lam sang to ban chat va n h u n g quv luat chungn h a t cua m oi su" van dong, phat trien cua the gicfi la bophan ly luan: a. Triet hoc Mac - Lenin. B. Kinh te chinli hi Mac - Lenin. C. Chu nghia xa hoi khoa hoc. 9 d. Khong teo bo phan nao giu chut nang vày vi chu nghfaMac - Lenin thuoc khoa hoc xa hoi. D ap an: a Cau 7: Chon cau dung va day du: Chu nghia Mac dude hinh thanh tren cd sd ke thifa tru"c tiep: a. Triet hoc cd dien Due. B. Kinh te chinh tri hoc teo dien Anh. C. Chu nghia xa hoi Phap. D. Ca a, b, c. D ap an: d Cau 8: Chon cau tra ldi dung: N hung hoc thuyet triet hoc teo anh hifdng lefn nhat denqua trinh ra ddi cua chu nghia Mac la: a. Triet hoc cua G.W .Ph.Heghen. B. Triet hoc cua L.Phoidbac. C. Ca a va b. D. Khong co hoc thuyet nao. D ap an: c Cau 9: Chon cau tra ldi dung: N hung hoc thuyet kinh te chinh tri teo anh htfdng ldnnhat den qua trinh ra ddi cua chu nghia Mac la: a. Hoc thuyet cua A. Smit. B. Hoc thuyet cua D. Ricaeeto. C. Ca a va b. D. Khong co hoc thuyet nao. D ap an: c 10 Cau 10: Chon cau tra ldi dung: N hung hoc thuyet ve sầu chu nghia xa hoi d ntfo"c Phap daco vai tro ldn doi vdi qua trinh ra ddi cua chu nghia Mac la: a. Hoc thuyet cua H. Xanhximong. B. Hoc thuyet cua S. Phurie. C. Hoc thuyet cua R. Ooen. D. Ca a va b. Dap an: d Cau 11: Chon cau tra ldi dung: Phat kien vi dai nhat cua C. Mac tren llnh vifc nghiencun triet hoc va gớm te chinh tri la: a. Thanh lịch tao ra chu nghia duy vat bien phổ biến va hocthuyet gia tri lao dong. B. Quý phái tao ra phep bien tầm thường duy vat va hoc thuyet giatri thang du c. Quý phái tao ra chu nghia duy vat va hoc thuyet gia trithang du. D. Sang trọng tao ra chu nghia duy vat lich su va hoc thuyet giatri thang du Dap an: d Cau 12: Chon cau tra ldi dung: Bo phan ly luan khiếp te chinh tri cua chu nghia Macducfc the hien tap trung vào tac pham: a. Ban thao kin h te - triet hoc b. Tu ban luan (bo Tit ban). 11 c. Phe phan cttcfng luih Gdta. D. Tuyen ngon cua Dang Cong san. D ap an: b Cau 13: Chon cau tra ldi dung, day du: Khai niem “N hung nguyen ly cd ban cua chu nghiaMac - Lenin” la chi: a. N hung quan tiền diem cd ban cua chu nghia Mac - Lenin. B. N hung quan liêu diem cd ban, nen tang cua chu nghiaMac - Lenin. C. N hung quan diem m ang tinh chat chan ly ben vungcua chu nghia Mac - Lenin. D. N hung quan diem cd ban, nen tang va teo tinh chatchan ly ben vung cua chu nghia Mac - Lenin. D ap an: d Cau 14: Chon cau tra loi dung: Chu nghia Mac - Lenin la hoc thuyet khoa hoc: a. Domain authority phat trien den mu"c hoan toan day du, khong canphat trien gi them. B. 1lo n g bởi vì moi van de da duo"c giai quyet triet de, chican nghien cuu va van dung no trong thuc ti£n. C. Teo the thav the đến moi khoa hoc. D. Khong ngung phat trien tren cd sd to’ng ket n h u n g thanh tuu mdi cua su phat trien cac khoa hoc va thuc ti£n xa hoi. D a phường an: d 12 Cau 15: Chon cau tra ldi dung: Cd sd lv luan khoa hoc cua du"dng loi cach sở hữu cuaDang Cong san Viet nam la: a. Chu nghia Mac. B. Chu nghia Mac - Lenin. C. Chu nghia Mac - Lenin va Tu tUdng Hd bỏ ra Minh. D. Chu nghia Mac va Tu" tudng Ho chi Minh. D ap an: c Cau 16: Chon cau tra ldi dung: “Chu nghia Mac domain authority m d du"dng mang đến viec nghien cUu rongrai va toan dien qua trinh phat sinh, phat trien va suv tancua cac hinh thai gớm te - xa hoi". Nhan dinh tren dav la cua: a. C. Mac b. Ph. Angghen c. V.I. Lenin d. Ho chi Minh D ap an: c Cau 17: Chon cau tra ldi dung: -> ■> 7 trong cac tac pham ghê dien sau day, tac pham naoduo"c danli gia la van kien dau tien teo tinh cu"o"ng linh cuachu nghia Mac, the hien su chin muoi ve mat the gio"i quanm di cua C. Mac va Ph. Angghen: a. Gid dinh than thanh (1845). B. H e tu tudng Due (1845-1846). C. Luan cu"o"ng ve L. Phoiobac (1845). 13 d. Tuyen ngdn cua Dang Cong san (1848). Dap an: d Cau 18: Chon cau tra ldi dung: vào cac tac ph&m sau day, tac pham nao the hien taptrung day du n h at cac noi d ung ly luan kinh te c h in h tri hoccua chu nghia Mac? Tac pham bởi cua ai? a. Phường h ep h a n cWdng luih G o ta /C. Mac b. Phe phan cvtdnglm h G ota/ Ph. Angghen c. Bo T it b a n /C. Mac d. Bo T it ban / Ph. Angghen Dap an: c Cau 19: Chon cau tra ldi dung: trong cac tac pham ghê dien sau day, tac pham nao thehien tap trung viec V.I.Lenin da ke thifa va phat trien quanmem cua chu nghia Mac ve vat chat, ve sầu mdi quan liêu he giifa vatchat va v thuc, ton tai xa hoi va v thu’c xa hoi? a. Lam gi?. B. Ch u nghia d u y vat va chu nghia tởm nghiem p h e phan. T Bej nguon goc va cha bo phan cau thanh chu nghia Mac. D. But k y triet hoc. D a phường an : b C a u 20: C h o n c au tra ldi d u n g: vào cac tac pham ghê d " ’ hien tap trung viec Lenin da k tudng bien chung trong triet In 14 a. Lam gi?. B. Chu nghia d u y vat va chu nghia kinh nghiem p h e phan. C. Cha nguon go"c va bố bo phan cau thanh chu nghia Mac. D. But k y triet hoc. Dap an: d II. CAU HOI TU LUAN DONG Cau 1: Chu nghTa Mac - Lenin la gi? Chu nghTa Mac -Lenin di/dc cau thanh tCr nhumg bo phan ly luan cd ban nao? Goi y tra Id"i: - co the ph an tich kh a i niem "Chu nghia M ac - Lenin"theo ba y sau day: + Xet theo doi tudng nghien cu"u va chu the’ lịch sự lap,p hat hien: Chu nghia Mac - Lenin la he thong quan lại diem vahoc thuyet khoa hoc ve sầu su" nghiep giai phong giai cap vo san,giai phong nhan dan lao dong khoi bịt do ap bu’c, hoc lot,tien tdi thu’c hien su’ nghiep giai phong nhỏ ngudi; duo’cC. Mac, Ph. A ngghen sang trọng lap va V.I. Lenin phat trien; + Xet theo moi quan lại he giu’a chu nghia Mac - Lenin vdilich su’ phat h ien tu’ tu’Ong nhan loai va vo’i thuc tien: Chunghia Mac - Lenin la he thong quan diem va hoc thuyet khoahoc duo’c hinh thanh va phat hien h en cd so’ ke thu’a nhunggia h i tu’ tu"o’ng tien bo cua nhan loai va tong ket thu’c tilntho’i dai; + Xet theo moi quan he cua chu nghia Mac - Lenin vo"ihoat dong nhan thuc khoa hoc va thu’c ti^n each mang: Chunghia Mac - Lenin la the gio’i quan, phud’ng phap luan pho Idbien mang đến stf thanh lịch tao vào nhan thu’c khoa hoc va thuc tiencach mang. - Chu nghia Mac - Lenin duo"c cau thanh tir ha bo phanly luan co" ban sau: + Triet hoc Mac - Lenin. + khiếp te chinh tri hoc Mac - Lenin. + Chu nghia xa hoi khoa hoc. Cau 2: Phan tich churc nang va moi quan liêu he cd ban cuaba bo phan ly luan cau thanh chu nghTa Mac - Lenin. Goi y tra loi: - Neu cha bo phan ly luan cau thanh chu nghia Mac - Lenin. - C h u t nang va moi quan lại he giu"a ba bo phan ly luan do: + Triet hoc Mac - Lenin la bo phan ly luan nghien cu’unhung quv luat van dong, phat trien bình thường nhat cua tunhien, xa hoi va tu’ duv; xav dung the gioi quan liêu va phuo"ngphap luan phổ biến nhat cua nhan thuc khoa hoc va thuc tiencach mang. + I ren cd so" the gioi quan va phu"o’ng phap luan triet hocdo, gớm te chinh tri hoc Mac - Lenin la bo phan lv luan cochu"c nang nghien cu"u lam sang to lớn nhung quv luat ghê te cua xa hoi, dac biet la nhung quv luat khiếp te cua qua trinh 1 a ddi, phat tiien, suv chảy cua phu"o"ng thuc san xuat tu" ban ih u nghia va su ra doi, phat trien cua phu"o"ng thuc san xuat mdi - phu"o"ng thuc san xuat cong san chu nghia. + Chu nghia xa lun khoa hoc la ket qua tat nhien cua su va"1 dung the gioi quan, phuong phap luan triet hoc va tởm te chinh tri hoc Mac - Lenin vac viec nghien cu"u lam sang to lbnh ung quy luat khach quan liêu cua qua trinh cach sở hữu xa hoichu nghia - bu6c chuyen bien lich su tu chu nghia tu ban lenchu nghia xa hoi va tien t6i chu nghia cong san. Tía bo phan ly luan cau thanh chu nghia Mac - Lenin codoi tucfng nghien cu’u cu the’ khac nhau nhung d£u namtrong m ot he thong ly luan khoa hoc thong nhat - vì chưng la khoahoc ve su nghiep giai phong giai cap vo san, giai phong nhandan lao dong khoi che do ap buc, boc lot va tien tdi giaiphong con ngUcfi. Cau 3: Chu nghia Mac ra ddi tren cd sd nhumg dieu kien,tien de cd ban nao? hay phan tfch tom t it nhumg dieu kien,tien de do. Gdi y tra loi: - Co ba dieu kien, tien de co" ban mang lại su"ra dd"i chu nghiaM ac la: dieu kien khiếp te - xa hoi, tien de ly luan va tien d£khoa hoc tu nhien. - Phan tich tom ta t titng dieu kien, tien de: + ve sầu dieu kien ghê te - xa hoi: đến den n hung nam giới giu’a the ky XIX chu nghia tu banda duoc thiet lap va da dat duoc su" phat trien m anh me cuano 0 cac nu"Oc Tay Au, dac biet la tai cac nude Anh, Phap. Suphat trien do, m ot m at domain authority tao ra duoc nhung thanh tuu toldn v^ nhi§u m at kinli te - xa hoi. Tuy nhien, m at trai cua nola domain authority tu tao ra nhung mau thuan khong the giai quyet duoctrong pham vi bịt do tu ban chu nghia. Trung tam cuanhung m au thuan vì duoc bieu hien ve m at xa hoi la mauth u ln gay gat giu"a nhì giai cap: giai cap tu san (lam chu so 17huu tu" lieu san xuat cua xa hoi) va giai cap vo san (giai capcong nhan lam thue). Mau thuan vày dude hoc lo thanhnhung cuoc dau tranh ngay cang phat h ien cua giai cap congnhan tai nhieu nude tu ban, dac biet la nhung cuoc dau tranhcua giai cap cong nhan lam thue tai cac nude Anh, Phap vaDue. Su phat trien cua cac cuoc dau tranh bởi vì lam phat sinhnhu cau can teo mot ly luan cach mang va khoa hoc cua no.Su" ra ddi cua chu nghia Mac la nham dap Ung nhu cau nav.Dong tho"i chinh thuc tien phat trien cua no lai la m ot trongnhung dieu kien thuc tien mang đến su" ra ddi va phat trien cua chunghia Mac. + ve tien de ly luan: Chu nghia Mac ra ddi khong chi xuat phat tu nhu caukhach quan cua lich su" ma nhỏ la ket qua cua su ke lose tinhhoa di san lv luan cua nhan loai, trong bởi vì true tiep nhat latriet hoc teo dien Due, tởm te chinh tri cd dien Anh va chunghia xa hoi khong tudng d cac nude Phap va Anh. Doi vdi triet hoc cd dien Du"c, dac biet la triet hoc cuaG.W.Ph. Heghen va L. Phoio"bSc da anh hudng sau sSc densu hinh thanh the gioi quan va phuong phap luan triet hoccua chu nghia Mac. Cac nha quý phái lap chu nghia Mac domain authority ke đại bại n h u n g noidung cd ban trong phep bien thông thường cua G.W.Ph. H eghen,chu nghia duy vat cua L. PhoidbSc. Dong thdi, cac ongcung khac phuc nhung han che co" ban cua nhị hoc thuyet av;do la the gidi quan lại duy tarn vào triet hoc G.W.Ph. Heghenva phucfng phap sieu hinh trong triet hoc cua L. Phoiob^c.Tren cd sd vày cac ong domain authority sang lap ra mot the gidi quan