Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.10^-6

Đặt 2 năng lượng điện q1 với q2 vào không khí. Lực hút ít tĩnh điện giữa nhị năng lượng điện là 2.10-6 N. Lúc đưa bọn chúng xa nhau chừng thêm 2 cm thì lực hút ít là 5.10-7 N. Khoảng biện pháp ban sơ giữa bọn chúng là


Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức tính lực liên can tĩnh điện: (F = kfracvarepsilon r^2)


Lời giải của GV umakarahonpo.com

Ta có:

+ lúc khoảng cách giữa hai năng lượng điện r:

(F = kfracleftr^2 = 2.10^ - 6N)

+ Khi chuyển bọn chúng ra cách nhau thêm 2cm: r’ = r + 0,02:

(F" = kfrac q_1q_2 ightr"^2 = kfracleft(r + 0,02)^2 = 5.10^ - 7N)

(eginarrayl lớn fracFF" = fracr"^2r^2 = frac(r + 0,02)^2r^2 = frac2.10^ - 65.10^ - 7 = 4\ o lớn r + 0,02 = 2 mr lớn r = 0,02m = 2cmendarray)

Đáp án phải chọn là: b


...

Bạn đang xem: Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.10^-6


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hai năng lượng điện q1 = q, q2 = -3q đặt phương pháp nhau một khoảng r. Nếu năng lượng điện q1 chức năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q2 gồm độ Khủng là F thì lực công dụng của điện tích q2 lên q1 gồm độ lớn là


Hai năng lượng điện (q_1 = - q;q_2 = 4q) đặt phương pháp nhau một khoảng chừng r. Nếu điện tích (q_1) công dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện (q_2) có độ lớn là F thì lực tác dụng của năng lượng điện (q_2) lên (q_1) bao gồm độ lớn là:


Lực ảnh hưởng tĩnh năng lượng điện thân nhì điện tích điểm đứng lặng đặt giải pháp nhau một khoảng 4 centimet là F. Nếu nhằm bọn chúng giải pháp nhau 1 cm thì lực xúc tiến thân bọn chúng là


Lực tương tác tĩnh điện thân nhị năng lượng điện điểm đứng yên ổn đặt phương pháp nhau một khoảng tầm (2cm) là (F). Nếu nhằm chúng biện pháp nhau (4cm) thì lực can hệ thân chúng là


Hai năng lượng điện điểm đứng yên ổn trong không khí cách nhau một khoảng $r$ tính năng lên nhau lực bao gồm độ Khủng bằng $F$. lúc đưa chúng nó vào vào dầu hoả có hằng số năng lượng điện môi $varepsilon = 2$ với bớt khoảng cách giữa chúng còn (dfracr3) thì độ bự của lực cửa hàng giữa bọn chúng là


Cho nhì năng lượng điện nơi đặt trong chân không. khi khoảng cách giữa nhị điện tích là (r) thì lực xúc tiến điện giữa chúng tất cả độ bự là (F). Khi khoảng cách thân nhị điện tích là (3r) thì lực hệ trọng năng lượng điện giữa chúng gồm độ béo là:


Hai năng lượng điện điểm đứng yên vào không khí biện pháp nhau một khoảng chừng r công dụng lên nhau lực gồm độ Khủng bằng F. lúc gửi nó vào vào dầu hoả gồm hằng số điện môi (varepsilon = 2) cùng tăng khoảng cách thân bọn chúng lên (2r) thì độ bự của lực thúc đẩy giữa bọn chúng là


Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 (µC) với q2 = -3 (µC), đặt vào dầu (ε = 2) giải pháp nhau một khoảng tầm r = 3 (cm). Lực liên can thân nhị năng lượng điện kia là:


Khoảng phương pháp giữa một proton với một electron trong một nguim tử là (5.10^-9cm).Coi proton cùng electron là các điện tích điểm, rước (e = 1,6.10^-19C). Lực ảnh hưởng năng lượng điện thân chúng là


Quả cầu A gồm năng lượng điện ( - 3,2.10^ - 7C) với đặt cách quả cầu B tất cả điện tích (2,4.10^ - 7C) một khoảng tầm (12cm). Lực thúc đẩy thân nhì quả cầu khi đặt trong bầu không khí là


Hai trái cầu nhỏ tuổi tất cả năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), liên can cùng nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng phương pháp giữa bọn chúng là:


Hai trái cầu bé dại có điện tích (2mu C) với (6mu C), ảnh hưởng cùng nhau một lực (0,1N) vào chân không. Khoảng phương pháp thân chúng là:


Cho 2 năng lượng điện điểm giống nhau, phương pháp nhau một khoảng 5centimet, đặt trong chân không. Lực tác động thân chúng là F = 1,8.10-4 N. Độ mập của năng lượng điện q1 với q2 là?


Hai điện tích (q_1) cùng (q_2) đặt cách nhau (20cm) vào không gian, bọn chúng đẩy nhau với một lực (F = 1,8N). Biết (q_1 + q_2 = - 6.10^ - 6C) cùng (left| q_1 ight| > left| q_2 ight|). Xác định các loại điện tích với quý hiếm của (q_1) với (q_2)


Hai phân tử lớp bụi trong không gian, từng hạt chứa 5.108 electron phương pháp nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa nhị hạt bằng?


Hai điện tích điểm như thể nhau đặt vào chân không cách nhau một quãng (4cm), lực đẩy tĩnh điện thân bọn chúng là (10^ - 5N). Tìm khoảng cách thân chúng để lực đẩy tĩnh năng lượng điện thân bọn chúng là (2,5.10^ - 6N)


Một tkhô nóng bônit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai xa lánh cùng với những thứ khác) thì thu được điện tích -3.10-8 C. Tnóng dạ sẽ sở hữu được năng lượng điện tích


Đặt 2 điện tích q1 với q2 trong bầu không khí. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa nhì năng lượng điện là 2.10-6 N. Lúc đưa chúng xa nhau chừng thêm 2 centimet thì lực hút ít là 5.10-7 N. Khoảng bí quyết ban sơ giữa chúng là


Đặt 2 năng lượng điện (q_1) và (q_2) trong bầu không khí. Lực hút ít tĩnh điện giữa nhì điện tích là (5.10^ - 7N). khi chuyển bọn chúng lại ngay gần nhau thêm (2cm) thì lực hút ít là (2.10^ - 6N). Khoảng phương pháp ban sơ thân chúng là


Hai trái cầu sắt kẽm kim loại nhỏ kiểu như nhau sở hữu các năng lượng điện q1, q2 đặt vào bầu không khí cùng bí quyết nhau một khoảng chừng r = 20centimet. Chúng hút ít nhau bằng một lực F = 3,6.10-4 N. Cho nhị trái cầu tiếp xúc cùng nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ thì chúng đẩy nhau bằng một lực F’ = 2,025.10-4 (N). Tính điện tích q1 với q2.


Trong chân không, cho nhị điện tích (q_1 = - q_2 = 10^ - 7C) để ở nhì điểm $A$ và $B$ bí quyết nhau $8cm$. Tại điểm $C$ ở trên phố trung trực của $AB$ với cách $AB$ $3cm$ bạn ta đặt điện tích (q_o = 10^ - 7C). Lực điện tổng vừa lòng tác dụng lên $q_0$.


Cho (q_1 = q_2 = 10^ - 6C) đặt ở A, B cách nhau (10cm). Đặt một năng lượng điện (q_3 = 5.10^ - 6C) tại C sao để cho (q_3) giải pháp (q_1) một quãng (10cm), cách (q_2) một đoạn (15cm) . Tính lực công dụng tổng đúng theo lên (q_3)


Tại 2 điểm A, B biện pháp nhau 10 centimet vào bầu không khí, đặt 2 năng lượng điện q1 = q2 = - 6.10-6 C. Xác định lực năng lượng điện ngôi trường bởi vì nhị điện tích này tính năng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt ở C. Biết AC = BC = 15 cm.


Cho (q_1 = q_2 = 10^ - 6C) để tại A, B giải pháp nhau (10cm). Đặt một năng lượng điện (q_3 = 5.10^ - 6C) trên C làm sao cho tam giác ABC là tam giác hầu hết. Tính lực chức năng tổng hòa hợp lên (q_3)


Tại nhị điểm $A$ cùng $B$ cách nhau $trăng tròn cm$ vào không khí, đặt nhị điện tích $q_1 = -3.10^-6C$, $q_2= 8.10^-6C$. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích $q_3=2.10^-6C $ để tại $C$. Biết $AC = 12 cm$, $BC = 16 cm$.

Xem thêm: Top 11 Cách Khắc Phục Lỗi Phát Wifi Trên Win 10 Và Cách Sửa Lỗi


Ba điện tích điểm (q_1 = 27.10^ - 8C), (q_2 = 64.10^ - 8C), (q_3 = - 10^ - 7C) đặt vào không gian thứu tự tại ba đỉnh của một tam giác vuông tại C. Cho (AC = 30cm), (BC = 40cm). Xác định độ bự lực tính năng lên (q_3)


Mỗi prôtôn tất cả cân nặng $m = m 1,67.10^ - 27kg$, năng lượng điện $q m = m 1,6.10^ - 19C$. Hỏi lực đẩy thân hai prôtôn lớn hơn lực lôi kéo thân bọn chúng từng nào lần ?


Hai trang bị nhỏ dại tương tự nhau, từng đồ gia dụng vượt 1 electron. Tìm khối lượng từng trang bị nhằm lực tĩnh năng lượng điện bởi lực cuốn hút.


Trong bầu không khí nhị quả cầu nhỏ tuổi thuộc khối lượng 0,2g được treo vào một trong những điểm bằng nhì tua dây vơi phương pháp điện bao gồm độ dài bằng nhau. Cho hai trái cầu lan truyền điện thì bọn chúng đẩy nhau. khi nhị trái cầu thăng bằng, nhị dây treo phù hợp với nhau một góc 400. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ béo lực căng dây công dụng lên từng trái cầu?


Trong không gian nhì quả cầu nhỏ dại cùng khối lượng 0,3g được treo vào một trong những điểm bởi hai gai dây dịu phương pháp điện có độ lâu năm cân nhau. Cho hai trái cầu lây truyền năng lượng điện thì chúng đẩy nhau. Lúc nhị trái cầu cân đối, nhị dây treo phù hợp với nhau một góc 600. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ béo lực địa chỉ tĩnh năng lượng điện thân nhị trái cầu


Hai điện tích (q_1; = 2.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8C)đặt tại A và B vào ko khí; AB = 8cm. Một điện tích q3 để tại C. C ở đâu để q3 cân bằng.


Hai năng lượng điện điểm (q_1; = q_2; = 9.10^ - 6C), đặt ở A với B vào không gian. Phải đặt điện tích q3 trên đâu nhằm q3 ở cân bằng?


Hai điện tích (q_1; = q)với (q_2; = 4q) đặt giải pháp nhau một khoảng tầm d vào không khí. call M là địa chỉ tại kia, lực tổng phù hợp tác dụng lên năng lượng điện q0 bởi 0. Điểm M biện pháp q1 một khoảng


Hai điện tích (q_1; = 8.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8;C)để ở A, B vào không gian (AB = 6 cm). Xác định lực tính năng lên (q_3; = 8.10^ - 8C) nếu: CA = 4centimet, CB = 10cm


Hai năng lượng điện (q_1; = 8.10^ - 8C;q_2; = - 8.10^ - 8;C)đặt ở A, B vào không gian (AB = 6 cm). Xác định lực công dụng lên (q_3; = 8.10^ - 8C), nếu: CA = 4cm, CB = 2cm:


Ba điện tích điểm

(q_1; = - 10^ - 7C;q_2; = 5.10^ - 8C;q_3; = 4.10^ - 8C)thứu tự trên A, B, C vào không gian. Biết AB = 5 cm, BC = 1 centimet, AC = 4 cm. Tính lực công dụng điện tích q1.


Hai trái cầu nhỏ tuổi như là nhau bởi kim loại bao gồm cân nặng m = 5g, được treo vào và một điểm O bằng 2 sợi dây không dãn, dài 30centimet. Tích năng lượng điện cho từng trái cầu điện tích q hệt nhau thì thấy bọn chúng đẩy nhau cho đến Lúc 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 900. Tính năng lượng điện mà ta đã truyền đến nhì trái cầu. Lấy g = 10 (m/s2).


Hai quả cầu nhỏ tuổi giống nhau bởi sắt kẽm kim loại có cân nặng m = 5g, được treo vào cùng một điểm O bằng nhị sợi dây không dãn, nhiều năm 10 cm. Tích điện cho mỗi quả cầu năng lượng điện q hệt nhau thì thấy bọn chúng đẩy nhau cho tới Lúc nhị dây treo phù hợp với nhau một góc 600. Tính độ phệ năng lượng điện mà lại ta sẽ truyền đến nhị quả cầu. Lấy g = 10 (m/s2).


*

*

Cơ quan công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phnghiền cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.