Tài Liệu Bài Tập Tiếng Anh 8 Thí Điểm Violet, Bài Tập Dạy Thêm Anh 8 Thí Điểm Trọn Bộ Có Key

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 6 (Cmùi hương trình thí điểm) là tư liệu xem thêm đào tạo và giảng dạy nhằm góp thầy thầy giáo chuẩn bị xuất sắc rộng mang lại huyết dạy của chính bản thân mình.

Giáo án dạy dỗ thêm môn tiếng Anh lớp 6 là giáo án năng lượng điện tử được biên soạn cụ thể theo từng bài học, từng máu học. Hi vọng tư liệu này đang góp phần cung ứng các thầy giáo viên đào tạo tốt hơn môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Tài liệu bài tập tiếng anh 8 thí điểm violet, bài tập dạy thêm anh 8 thí điểm trọn bộ có key

Giáo án dạy dỗ thêm môn giờ đồng hồ Anh lớp 6

Date of planning: ……/ … /….

Date of teaching Class: 6…. :……/ … /….

Practice unit 1

I. Objective:

A. Aim: By the end of the lesson, students will be able khổng lồ Rethành viên their knowledge in unit 1.

Do some excercises.

B. Knowledge:

Vocabulary: School things and activities.

Xem thêm: Xin Mẫu Biên Bản Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Phạt Chậm Tiến Độ Hợp Đồng

Pronunciation: Sounds / u / and / /


Grammar: The Present sinple và the present continuous

Verbs(study, have, bởi vì, play) + Noun

Communication: Talking about and describing a school.

Talking about & describing school activities.

II. Procedures

THEORY

I. The present simple :

1. Form:

+) I / We / You / They + V (work / study)

Yes, He/ She/ It + V-s/ V-es (works / studies)

- ) I / We / You / They + don’t(vị not) + V

He / She / It + doesn’t (does not) + V

? ) Do + I / We / You / They + V (work / study) …?

Yes, I / We / You / They + do

No, I / We / You / They + don’t

Does + He / She / It + V-s/ V-es (works / studies)…?

Yes, He / She / It + does.

No, He / She / It + doesn’t

2. Use: the main use of the simple present tense is to lớn experss routine or habitual actions. It is often used with adverbs or adverb phrases such as: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every…, on (Mondays), once, twice, three times… (a day/week/month…)


II. The present continuous:

1. Form:

+) S + tobe(am/is/are) + V-ing

- ) S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t) + V-ing

?) Tobe + S + V-ing…?

Yes, S + tobe(am/is/are).

No, S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t)

2. Use: To talk about actions are happening now or around now

To expess a definite arrangement in the near future (one’s immidiate plans)

Adverbs: now, at the moment, at present Verbs: Look! Watch! / Listen! / Be (careful/quiet)! Answer questions with “Where”

- Ss practice thử nghiệm.