ĐƠN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Giới thiệu Danh bạ tổ chức Tin hoạt động Chuyên ổn đề Tư vấn luật pháp Vnạp năng lượng bạn dạng VB chỉ huy quản lý điều hành
*

*
Chuyên ổn đề Chính sách - Pháp cơ chế


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Bạn đang xem: Đơn xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Số: ……./TTr-CĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

……………, ngày tháng năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ ………………………………………………………….

Kính gửi:

- Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam;

- Ban thống trị “Quỹ làng mạc hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam”.

Căn uống cứ đọng biên bản họp xét …………………… ngày / /trăng tròn , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..đề xuất Thường trực Công đoàn Giáo dục cả nước, Ban quản lý “Quỹ thôn hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(gồm danh sách kèm theo). Tổng số tiền đề xuất ……………… cùng gửi về tài khoản (tên, số thông tin tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… đề xuất Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ buôn bản hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” đưa ra quyết định.

Nơi nhận:

-Nlỗi trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký cùng đóng góp dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. bao gồm ........bạn hữu.

- Có mặt ............ đ/c; Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thỏng ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Thời gian: ........................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Mạng 4G Cho Tất Cả Các Điện Thoại Android

- Địa điểm: Phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi chứng kiến tận mắt xét ý kiến đề xuất ..............., cuộc họp nhất trí đề xuất Thường trực Công đoàn Giáo dục đào tạo toàn nước, Ban thống trị “Quỹ buôn bản hội Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi tiếng phút, tháng ngày năm đôi mươi ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác làm việc

Lý vì đề xuất

Mức đề xuất hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., tháng ngày năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- Các trường hợp hỗ trợ gia đình đơn vị giáo, fan lao động bị tử vong tất cả phiên bản phođánh bệnh tử của địa phương.

- Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu đến CBNGNLĐ ở nhà công vụ gia sư nhân thời cơ khánh thành bao gồm 3 làm giá của 03 nơi buôn bán hàng; giấy xác thực của đơn vị được hỗ trợ những trang máy rất cần thiết lúc trao tặng

CÔNG ĐOÀN ………………………..

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ số……/……….ngày / /đôi mươi của CĐGD Việt Nam)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác làm việc

Số tiền được cung cấp

Ký nhận

(ghi rõ chúng ta, tên)

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ