Đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đối chọi xin trao giấy phép xây dựng tạm

Mẫu 1-1 xin trao giấy phép xây dựng tạm là mẫu đối chọi xin cấp phép xây dựng tạm của những nhà chủ đầu tư chi tiêu khi hy vọng xây dựng tạm bợ một dự án công trình nào đó. Mẫu đơn nêu rõ tin tức lý lịch ở trong phòng chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tạm, đơn vị chức năng thiết kế, giải pháp phá dỡ, thời gian dự kiến phá dỡ..... Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và cài về mẫu 1-1 xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời tại đây.

Bạn đang xem: Đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đăng ký tiến hành khởi công xây dựng công trình

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, gắn thêm đặt, phân phối hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Mẫu thích hợp đồng xây cất xây dựng công trình

Mẫu đối kháng xin cấp giấy phép xây dựng tạm


Nội dung cơ bạn dạng của mẫu 1-1 xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc---------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ..................................................................

1. Tên nhà đầu tư: ..........................................................................................................

- fan đại diện: ................................................Chức vụ: ..............................................

- Số nhà: ........................................................................ Đường ....................................

- Phường (xã): ................................................................................................................


- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................

- Số điện thoại: ................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô khu đất số: .............................................. Diện tích s .............................m2 .....................

- Tại: .........................................................đường ..........................................................

- Phường (xã) ...........................................Quận (huyện) .................................................

- Tỉnh, tp .............................................................................................................

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Trung Ương 6 Khóa 12 Năm 2017

- nguồn gốc đất: ..............................................................................................................

3. Nội dung xin phép gây ra tạm:

- loại công trình: ........................................Cấp công trình: ..............................................

- diện tích s xây dựng tầng 1: ....................m2; tổng diện tích sàn: .............................m2.


- độ cao công trình: ...................................m; số tầng: ...............................................

4. Đơn vị hoặc bạn thiết kế: ........................................................................................

- Điện thoại: ..................................................................................................................

5. Tổ chức, cá thể thẩm định thi công (nếu có): ..............................................................

- giấy tờ hành nghề (nếu có): ..................Cấp ngày: ...................................................

6. Phương pháp phá tháo (nếu có): ......................................................................................

7. Dự loài kiến thời gian kết thúc công trình: .......................tháng.

8. Tôi xin cam đoan làm theo như đúng giấy phép được cấp và tự toá bỏ công trình khi công ty nước triển khai quy hoạch theo thời hạn ghi trên giấy phép được cấp. Trường hợp không triển khai đúng khẳng định tôi hoàn toàn chịu trọng trách và bị xử trí theo khí cụ của pháp luật.

............., ngày.....tháng......năm.....
Người làm đơn(Ký tên, đóng lốt nếu có)