Điện phân nóng chảy al2o3 với anot than chì thu được m kg al

Điện phân lạnh chảy Al2O3 với anot than chì (công suất năng lượng điện phân 100 %) nhận được m kg Al sinh sống catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lkhông nhiều (sinh hoạt đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) chiếm được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:


Pmùi hương pháp giải

+) nCaCO3 = nCO2 = 0,02 mol

Do X = 32 → các thành phần hỗn hợp X gồm CO2 ; CO (x mol) và O2 dư (y mol)

=> nX = 0,02 + x + y = 0,1 (1)

MX = 0,02.44 + 28x + 32y = 0,1.21 (2)

+) Bảo toàn O: nO phản nghịch ứng = 0,02.2 + a + 2b

+) nAl = 2.nO / 3


Lời giải của GV umakarahonpo.com

2Al2O3 → 4Al + 3O2 (1)

C + O2 → CO2 (2)

2C + O2 → 2CO (3)

2,24 lkhông nhiều X + Ca(OH)2 dư → nCaCO3 = nCO2 = 0,02 mol

Do X = 32 → các thành phần hỗn hợp X tất cả CO2 (0,02 mol); CO (x mol) và O2 dư (y mol)

=> nX = 0,02 + x + y = 0,1 (1)

MX = 0,02.44 + 28x + 32y = 0,1.2.16 (2)

(1) với (2) => x = 0,06; y = 0,02

Bảo toàn O => nO2 hiện ra bởi điện phân $=frac0,02.2ext +ext xext +ext 2y2=0,07ext mol$

$=>ext n_Al=frac4.n_O3=ext frac0,283ext molext =>ext m=2,52ext gam$

Xét tỉ lệ: 0,1 mol X ứng với 2,52 gam Al

3 kmol X => mAl = 75,6 kg Al

Đáp án cần chọn là: b


...

Bạn đang xem: Điện phân nóng chảy al2o3 với anot than chì thu được m kg al


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho chiếc năng lượng điện một chiều có cường độ 16A đi qua nhôm oxit rét rã trong 3 giờ. Khối hận lượng Al thoát ra sinh sống catot là


Điện phân muối hạt clorua rét rã của kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Kim nhiều loại M là


Điện phân lạnh tung một oxit kim loại nhận được 10,8 gam kim loại sinh sống catot với 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Công thức oxit bên trên là:


Điện phân nóng tung hoàn toàn 2,98 gam MCln, chiếm được 0,02 mol Cl2. Kim nhiều loại M là:


Điện phân lạnh tung hoàn toàn 1,9g muối bột clorua của 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II, sau bội nghịch ứng nhận được 0,48g kim loại ở catot. Klặng một số loại vẫn mang đến là:


Điện phân NaCl nóng chảy cùng với cường độ I = 1,93A trong thời gian 6 phút 40 giây thì nhận được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình điện phân là


Cho 1 lkhông nhiều dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với độ mạnh 10A trong tầm 2895s. Kân hận lượng Cu thoát ra là


Điện phân 200 ml hỗn hợp CuSO4 cùng với I = 1,93 A tới lúc catot ban đầu tất cả bong bóng khí thoát ra thì tạm dừng, đề xuất thời hạn là 250 giây. Thể tích khí thu được sinh hoạt anot (đktc) là


Điện phân dung dịch CuSO4 bằng năng lượng điện cực trơ với chiếc điện gồm cường độ I = 0,5A trong thời gian 1930 giây ko thấy khí thoát ra sinh sống catot. Khối hận lượng đồng cùng thể tích khí O2 sinh ra là


Điện phân l00 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M cùng với cường độ mẫu năng lượng điện I = 9,65A. Khối hận lượng Cu bám trên catot khi thời hạn năng lượng điện phân t1 = 200s cùng t2 = 500s (công suất năng lượng điện phân là 100%) theo lần lượt là


Điện phân một lượng dư dung dịch KCl cùng với điện cực trơ, màng ngnạp năng lượng xốp thời hạn 16,1 phút mẫu điện I = 5A nhận được 500 ml dung dịch X. pH của hỗn hợp X có mức giá trị là


Điện phân dung dịch KCl bão hòa, tất cả màng ngăn uống giữa nhì năng lượng điện cực. Sau một thời gian năng lượng điện phân, dung dịch thu được tất cả môi trường


Điện phân (điện cực trơ) hỗn hợp muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ mẫu năng lượng điện 3A, sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,68 gam. Tên kim loại là


Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với năng lượng điện cực trơ) trong thời hạn 48 phút ít 15 giây, thu được 11,52 gam sắt kẽm kim loại M trên catot cùng 2,016 lít khí (đktc) trên anot. Klặng các loại M cùng cường độ mẫu điện là


Có nhị bình năng lượng điện phân mắc tiếp nối nhau. Bình 1 cất hỗn hợp CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến hành năng lượng điện phân cùng với điện cực trơ, chấm dứt năng lượng điện phân thấy catot của bình 1 tạo thêm 1,6 gam. Kăn năn lượng catot của bình 2 tăng lên là


Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) sống anot. Ngâm đinch Fe sạch trong hỗn hợp sót lại sau khi điện phân. Phản ứng xong xuôi, nhận thấy cân nặng đinch sắt tạo thêm 1,2 gam. Nồng độ mol thuở đầu của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân dung dịch chứa a mol Cu(NO3)2 (năng lượng điện rất trơ, hiệu suất 100%) với cường độ cái điện ko thay đổi I = 1,93A. Sau thời hạn 2h thì thu được dung dịch X. Cho 10,4 gam sắt vào X, sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thu được khí NO (thành phầm khử duy nhất) và 8 gam láo lếu kim loại tổng hợp các loại. Giá trị của a là


Tiến hành năng lượng điện phân (cùng với điện cực Pt) 200 gam hỗn hợp NaOH 10% cho đến lúc dung dịch NaOH vào bình gồm nồng độ 25% thi hoàn thành điện phân. Thế tích khí (ngơi nghỉ đktc) bay ra sinh hoạt anot cùng catot thứu tự là:


Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, độ mạnh cái điện 10A. lúc làm việc anot có 4 gam khí oxi bay ra thì dừng. Phát biểu làm sao sau đây là đúng ?


Điện phân 500 ml hỗn hợp AgNO3 cùng với năng lượng điện cực trơ cho tới Lúc catot bắt đầu bao gồm khí thoát ra thì dứt điện phân. Để trung hòa hỗn hợp sau điện phvồ cập 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = 20 A, độ đậm đặc mol AgNƠ3 cùng thời gian năng lượng điện phân lần lượt là


Điện phân 250 gam hỗn hợp CuSO4 8% đến lúc độ đậm đặc CuSO4 vào dung dịch nhận được giảm xuống cùng bằng một ít so với trước phản nghịch ứng thì dừng lại. Khối lượng kim loại dính ngơi nghỉ catot là


Điện phân nóng chảy Al2O3 cùng với anot than chì (công suất năng lượng điện phân 100 %) nhận được m kilogam Al ngơi nghỉ catot và 67,2 m3 (làm việc đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ kăn năn so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lkhông nhiều (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X sục vào hỗn hợp nước vôi vào (dư) nhận được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tung 4,5 gam tinc thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân hỗn hợp X cùng với điện cực trơ, I = 1,93A.

- Nếu thời hạn điện phân là t giây thì nhận được sắt kẽm kim loại tại catot với 0,007 mol khí tại anot.

Xem thêm: Còn Nhớ Tên Nhau Xin Gọi Trong Giấc Mộng Lyric, Cỏ Úa Lyrics

- Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí.

Kim các loại M cùng thời gian t là


Điện phân dung dịch CuSO4 mật độ 0,5M cùng với năng lượng điện rất trơ trong thì thu được 1 gam Cu. Nếu sử dụng cái điện một chiều tất cả cường độ 1A, thì thời gian năng lượng điện phân buổi tối tgọi có mức giá trị sớm nhất


Điện phân hỗn hợp CuSO4 một thời gian chiếm được tổng thể và toàn diện tích khí là 11 phần 2 lít. Trong số đó một ít lượng khí được hiện ra từ cực dương cùng một nửa được ra đời từ bỏ rất âm. Kân hận lượng CuSO4 gồm trong dung dịch là


Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M cùng với cường độ dòng điện 10A vào một thời hạn chiếm được 0,224 lít khí (đktc) sống anot. Biết năng lượng điện rất vẫn cần sử dụng là điện rất trơ và công suất điện phân là 100%. Kăn năn lượng catot tăng là


Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M cùng với điện rất trơ vào t phút, độ mạnh mẫu điện không đổi 2,68A (năng suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam sắt vào dung dịch Y, sau thời điểm những bội phản ứng chấm dứt thu được 14,5 gam lếu hợp kim nhiều loại cùng khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là


Điện phân 200 ml hỗn hợp KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) cùng với điện rất trơ. khi sinh sống catot thoát ra 2,24 lkhông nhiều khí (đktc) thì hoàn thành điện phân. Biết rằng nước bay tương đối không đáng chú ý. Dung dịch sau điện phân có nồng độ xác suất là


Điện phân bởi điện cực trơ dung dịch muối bột sunfat của kim loại hoá trị II cùng với cái điện tất cả độ mạnh 6A. Sau 29 phút ít năng lượng điện phân thấy trọng lượng catot tăng 3,45 g. Kyên ổn nhiều loại kia là


*

*

Cơ quan lại chủ quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp hình thức social trực tuyến số 240/GP. – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.