Điện phân có màng ngăn 500 ml dd chứa hh gồm cucl2 0,1m và nacl 0,5m

Có 4 ống thử được đặt số theo đồ vật tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm đựng một trong số dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:

- hỗn hợp trong ống nghiệm 2 cùng 3 tính năng được cùng nhau sinh ra hóa học khí;

- hỗn hợp trong ống nghiệm 2 cùng 4 ko phản ứng được với nhau.

Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 thứu tự là:


Bạn đang xem: Điện phân có màng ngăn 500 ml dd chứa hh gồm cucl2 0,1m và nacl 0,5m

Có bố dd: amoni hidrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và cha chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống thử riêng biệt. Nếu như chỉ dùng một dung dịch thử nhất 1à dd HCl thì nhận ra được buổi tối đa bao nhiêu ống nghiệm?


Đốt cháy hòan tòan nhân thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan,etan,propan bởi oxi bầu không khí (trong không khí, oxi chiếm phần 20% thay tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 9,9 gam nước. Cầm cố tích không gian (ở đktc) bé dại nhất cần dùng để làm đốt cháy hoàn tòan lượng khí vạn vật thiên nhiên trên 1à (Cho H=1; C=12; O=16)


Hoà tan trọn vẹn 24,4 gam hh có FeCl2 cùng NaCl (có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:2) vào một trong những lượng nước (dư), chiếm được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau thời điểm pư xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là


Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozo). Số chất trong dãy tham gia được pư tráng gương là


Nung một hh rắn gồm a mol FeCO3 với b mol FeS2 trong bình bí mật chứa bầu không khí (dư). Sau thời điểm các pư xảy ra hoàn toàn, gửi bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, thu được chất rắn tốt nhất 1à Fe2O3 với hh khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau pư bởi nhau, mọt 1iên hệ thân a cùng b 1à (biết sau những pứ,1ưu huỳnh ở tại mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn 1à không đáng kể)


Cho hh tất cả Fe với Zn vào dd AgNO3 mang đến khi các pư xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dd X bao gồm hai muối và hóa học rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là


Hỗn đúng theo X bao gồm hai andehit đối kháng chức Y với Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). đến 1,89

gam X chức năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, sau thời điểm các phản ứng kết thúc, chiếm được 18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho cục bộ E tính năng với hỗn hợp HCl (dư), thu được 0,784 lít CO­ (đktc). Thương hiệu của Z là


Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Bộ Phận, Đơn Xin Chuyển Vị Trí Công Việc

Cho m gam hh X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vùa dùng dd HCl 2M, chiếm được dd Y có tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ 1à 1: 2. Phân chia Y thành 2 phần bởi nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối hạt khan. Sục khí Clo (dư) vào phần hai, cô cạn dd sau pư thu được mét vuông gam muối bột khan. Biết m2 – m1 = 0, 71. Thể tích dd HCl đã cần sử dụng là


Hoà tan hoàn toàn hh X tất cả Fe cùng Mg bởi một lượng vùa dùng dd HCl 20%, thu đươc dd Y. Mật độ của FeCl2 vào dd Y là 15,76%. Nồng độ xác suất của MgCl2 trong dd Y là


Hoà tan trọn vẹn 8,94 gam hh gồm Na, K và tía vào nước, thu đươc dd X cùng 2,688 lít khí H2 (đktc). Dd Y bao gồm HCl và H2SO4, tỉ 1ệ mol khớp ứng 1à 4: 1. Th-nc dd X vì dd Y, tổng khối lượng các muối hạt được tạo thành 1à


Cho m gam hh bột X tất cả ba sắt kẽm kim loại Zn, Cr, Sn gồm số mol đều nhau t/d không còn với lượng dư dd HCl loãng, nóng thu được dd Y với khí H2. Cô cạn dd Y chiếm được 8,98 gam muối bột khan. Nếu mang đến m gam hh X t/d trọn vẹn với O2 (dư) để sinh sản hh 3 oxit thì thể tích khí O2 (đktc) pư là


Chất cơ học X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối

lượng nitơ vào X là 15,73%. đến m gam X bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol hiện ra cho tính năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y tính năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


Cho sơ đồ gửi hoá giữa các hợp chất của crom:

Các hóa học X, Y, Z, T theo máy tự 1à:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam