Điểm Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Tỉnh Thái Bình

1D2B3D4D5C6A7C8C9C10A
11A12A13C14D15D16A17A18A19B20B
21C22C23A24D25A26B27D28C29B30
31C32D33D34B35D36A37D38B39D40C
41B42A43B44B45C46A47D48B49C50D

(Xem giải) Câu 1: Cho sơ thiết bị điều chế axit clohiđric vào chống thí nghiệm như sau:

*

Phát biểu làm sao sau đấy là đúng

A. Do HCl là axit yếu hèn đề xuất phản ứng bắt đầu xảy ra.

Bạn đang xem: Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh thái bình

B. Nếu ngơi nghỉ bình 1 nắm NaCl bằng NaI, NaBr hoàn toàn có thể pha chế được HI, HBr.

C. Không được áp dụng H2SO4 đặc vày ví như sử dụng H2SO4 quánh thì thành phầm tạo ra thành là Cl2.

D. Để nhận được HCl bạn ta làm cho nóng tinh thể NaCl với H2SO4 quánh.

(Xem giải) Câu 2: Phát biểu như thế nào dưới đây ko đúng?

A. Liên kết vào phân tử K2S và CsCl là liên kết ion.

B. Liên kết trong phân tử CaS với AlCl3 những là link ion.

C. Liên kết vào phân tử NH3, H2O, SO2 là liên kết cùng hóa trị có cực.

D. Các phân tử Cl2, H2, CO2 hầu như là những phân tử ko cực.

(Xem giải) Câu 3: Điện phân 400 ml dung dịch tất cả NaCl, HCl và CuSO4 0,02M với năng lượng điện cực trơ cùng màng ngnạp năng lượng xốp. Cường độ cái năng lượng điện là 1 trong,93 ampe. Coi thể tích hỗn hợp không biến hóa vào quá trình năng lượng điện phân. Chỉ số pH theo thời gian được màn trình diễn bởi thiết bị thị sau đây


*

Biết hằng số Faraday = 96500. Giá trị của x trong mẫu vẽ là:

A. 1800. B. 3600. C. 1200. D. 3000.

Câu 4: Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?

A. Hiđro hoá trọn vẹn glucozơ tạo ra sobitol.

B. Saccarozơ bị hoá Đen vào H2SO4 sệt.

C. Nhóm cacbohidrat nói một cách khác là saccarit thông thường sẽ có phương pháp thông thường là Cn(H2O)m.

D. Fructozơ đưa thành glucozơ trong môi trường axit.

(Xem giải) Câu 5: Cho Fe dư công dụng cùng với dung dịch HNO3 tạo dung dịch X. Xét các thể nghiệm sau:(1) X+ dung dịch HCl (2) X+ dung dịch AgNO3(3) X + hỗn hợp NaOH dư chế tạo ra dung dịch Y (4) Y + Al(5) X cô cạn rồi nhiệt phân chế tác thích hợp chất khí Z và đơn hóa học khí T. (6) Z tính năng với kiềm(7) Cho Ag vào lọ đựng T sinh sống ánh nắng mặt trời hay (8) Dẫn T vào hỗn hợp H2S(9) Trộn T với Cl2Số phân tích xẩy ra phản ứng oxi hoá khử là:

A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

(Xem giải) Câu 6: Aminoaxit X có cách làm H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lkhông nhiều dung dịch H2SO4 0,5M, nhận được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ cùng với hỗn hợp có NaOH 1M và KOH 3M, chiếm được hỗn hợp đựng 36,7 gam muối bột. Phần trăm trọng lượng của nitơ vào X là:

A. 10,526%. B. 12,687%. C. 11,966%. D. 9,524%.

(Xem giải) Câu 7: Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm sắt, Cu, Zn nung với S chiếm được chất rắn Y chỉ bao gồm (FeS, CuS, ZnS). Cho Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 9,6 gam muối không tan, khí và hỗn hợp A. Khí có mặt làm phản ứng toàn diện với 800ml CuSO4 10% (d = 1,2 g/ml). A công dụng vừa đủ với 0,02 mol Cl2. Phần trăm cân nặng của Cu vào hỗn hợp X là:

A. trăng tròn,66%. B. 17,67% C. 14,21%. D. 23,86%.

(Xem giải) Câu 8: Hòa chảy hết m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba cùng BaO, trong số ấy oxi chiếm phần 8,75% về trọng lượng vào nước chiếm được 400 ml hỗn hợp Y với 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp gồm HCl 0,2M với H2SO4 0,15M thu được 400 ml dung dịch tất cả pH = 13. Các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 15,0. B. 14,8. C. 12,8. D. 13,5.


(Xem giải) Câu 9: Mắc nối tiếp hai bình năng lượng điện phân: Bình 1 cất 185,2 ml hỗn hợp NaCl 11,7% (d = 1,08 g/ml). Bình 2 đựng 250 ml hỗn hợp CuSO4 0,8M (d = 1,14g/ml). Tiến hành năng lượng điện phân với năng lượng điện rất trơ cùng có màng ngăn uống xốp. Hiệu suất năng lượng điện phân là 100% vào thời hạn đôi mươi giờ cùng với cường độ dòng điện là 7,2375 ampe. Trộn nhị dung dịch sau năng lượng điện phân rồi làm giá xuống 7°C thu được m gam tinc thể muối hạt lắng xuống lòng bình (biết 1 phân tử của muối ngậm 10 phân tử H2O sinh sản tinh thể) cùng dung dịch bão hòa X gồm mật độ 7,1%. Biết hằng số Faraday = 96500. Giá trị của m là:

A. 8,63. B. 7,38. C. 6,83. D. 8,78.

(Xem giải) Câu 10: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X có một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư cùng nước. Ngưng tụ tổng thể X rồi chia thành nhì phần đều bằng nhau. Phần một mang đến công dụng không còn cùng với Na dư, thu được 0,504 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Phần nhì mang đến phản ứng tcố gắng bạc hoàn toàn chiếm được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá là:

A. 62,một nửa. B. 50%. C. 40%. D. 31,25%.

(Xem giải) Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn t gam chất to X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic cùng những axit béo tự do thoải mái đó). Sau phản bội ứng chiếm được 13,44 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá t gam X (H = 90%) thì nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là:

A. 0,828. B. 2,484. C. 1,656. D. 0,92.

(Xem giải) Câu 12: Một tất cả hổn hợp X có 0,07 mol axetilen; 0,05 mol vinylaxetilen; 0,1 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni trong bình bí mật. Nung tất cả hổn hợp X nhận được tất cả hổn hợp Y chỉ gồm những hiđrocacbon. Cho cục bộ các thành phần hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp nhì hóa học kết tủa đá quý nphân tử cùng 1,568 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm những hiđrocacbon thoát thoát ra khỏi bình. Để có tác dụng no trọn vẹn tất cả hổn hợp X phải vừa đúng 60 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của m là:


quý khách hàng vẫn xem chưa: <2018 - 2019> Thi học viên xuất sắc lớp 12 - Tỉnh Đồng Tháp

A. 9,57. B. 16,81. C. 11,97. D. 12,55.

(Xem giải) Câu 13: Cho Na vào 1 lkhông nhiều dung dịch HCl aM. Sau phản ứng tạo nên a mol khí cùng dung dịch X. Tiến hành thí điểm mang đến X lần lượt tính năng với: phenyl amoniclorua, Natri phenolat, NaHCO3, Na2HPO3, Zn, Cl2, Si, CuSO4. Số thí điểm của X với các chất tất cả xẩy ra phản nghịch ứng là:

A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

(Xem giải) Câu 14: Ba hóa học hữu cơ X, Y, Z gồm cùng bí quyết phân tử C3H6O2 gồm Đặc điểm sau:+ X chức năng cùng với Na cùng tsi gia phản ứng tcầm bạc.+ Y được pha chế thẳng trường đoản cú axit cùng ancol bao gồm thuộc số nguyên ổn tử H.+ Z tính năng với NaOH cùng tđê mê gia phản ứng tcố kỉnh bạc.Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là

A. CH3OCHCHO, HCOOCH2CH3, CH3COOCH3.

B. HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. CH3CH2COOH, CH3COOCH3, HCOOCH2CH3.

D. HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3, HCOOCH2CH3.

(Xem giải) Câu 15: Cho các tuyên bố sau:(1) Độ bổ dưỡng của phân lấn được Đánh Giá bởi lượng chất % P2O5 khớp ứng với lượng photpho trong yếu tắc của nó.(2) Supe photphat kép bao gồm thành phần có Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.(3) Không mãi sau dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl.(4) Amophot là phân bón cất hai nhân tố NH4H2PO4 với KNO3.(5) Phân urê được điều chế bằng bội phản ứng thẳng giữa CO với NH3.(6) Đốt H2S vào oxi dư ở nhiệt độ cao chiếm được chất rắn màu tiến thưởng.Số phát biểu đúng là:


A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

(Xem giải) Câu 16: Hỗn thích hợp X tất cả Mg, Cu, Al, Zn, sắt. Hòa rã 9,31 gam X vào m gam tất cả hổn hợp dung dịch Y đựng H2SO4 13,0667 % và NaNO3 4,25%. Sau những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp khí X có NO cùng H2, dung dịch T chỉ cất các muối sunfat trung hoà (trong các số đó tất cả 0,02 mol NH4+). Thêm từ từ hỗn hợp NaOH vào T nhận được buổi tối đa 17,81 gam kết tủa. Nung kết tủa trong bầu không khí cho trọng lượng ko thay đổi nhận được 13,55 gam các oxit. Nồng độ % của FeSO4 trong hỗn hợp T sớm nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 1,85%. B. 2,70%. C. 3,75%. D. 2,29%

(Xem giải) Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn 40,4 gam một muối bột nitrat X tạo thành từ sắt kẽm kim loại M thu được 8 gam oxit sắt kẽm kim loại và hỗn hợp A (lúc nung số oxi hoá của kim loại không đổi). Cho A công dụng trọn vẹn cùng với 1đôi mươi gam hỗn hợp NaOH 10% thì được hỗn hợp B đựng một chất chảy tuyệt nhất. Tỉ lệ mol thân Oxi với sắt kẽm kim loại vào muối X là:

A. 18:1. B. 3:1. C. 9:1. D. 6:1.

(Xem giải) Câu 18: Cho m gam hỗn hợp bột Mg và Cu chức năng với 200ml hỗn hợp đựng các thành phần hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M với Cu(NO3)2 0,25M. Sau khi phản nghịch ứng kết thúc, được dung dịch A với hóa học rắn B. Cho A chức năng cùng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc mang kết tủa đem nung đến khối lượng không thay đổi được 3,6 gam hỗn hợp nhị oxit. Hoà rã trọn vẹn B trong HSO4 sệt, rét được 2,016 lít khí SO2 (làm việc đktc). Giá trị của m là:

A. 2,96. B. 1,48. C. 3,69. D. 2,32.

(Xem giải) Câu 19: Dung dịch A đựng các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- với 0,3 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào A thì thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị nhỏ tuổi độc nhất của V là:

A. 0,15. B. 0,trăng tròn. C. 0,30. D. 0,25.

(Xem giải) Câu 20: Cho 2-metyl burã chức năng với Cl2 (askt) theo tỉ trọng số mol 1 : 1. Số dẫn xuất monoclo buổi tối nhiều chiếm được là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 5.

(Xem giải) Câu 21: lúc nói đến peptit và protein, tuyên bố làm sao sau đây là không đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn protein dễ dàng thu được những α-amino axit.

B. Protein tất cả bội nghịch ứng màu sắc biure cùng với Cu(OH)2 vào môi trường xung quanh kiểm.

C. Tất cả các protein hầu hết tan nội địa tạo thành hỗn hợp keo dán.

D. Lên kết của nhóm CO cùng với nhóm NH thân nhị đơn vị chức năng α-amino axit được Gọi là links peptit.

Xem thêm: Đài Truyền Hình Cao Bằng Ngày Mới Ngày 18/3/2021, Đài Phát Thanh


(Xem giải) Câu 22: Phát biểu nào tiếp sau đây ko đúng?

A. Phenol làm phản ứng với NaOH, rước dung dịch muối hạt của phản bội ứng lấy công dụng với CO2 lại thu được phenol.

B. Phenol gồm tính axít tuy vậy phenol không làm cho thay đổi màu sắc quỳ tím ẩm.

C. Phản ứng cụ brom vào vòng benzen của phenol khó khăn hơn benzen.

D. Ngulặng tử hidro vào team OH của phenol biến hóa năng động hơn nguyên ổn tử hidro vào đội OH của ancol.

(Xem giải) Câu 23: Người ta sản xuất rượu nho tự nho với hiệu suất 95%. Biết vào loại nho này cất 60% glucozơ, cân nặng riêng rẽ của ancol etylic là 0,8 g/ml. Để phân phối 100 lkhông nhiều rượu chát 10° nên cân nặng nho dao động là:

A. 27,46 kilogam. B. 26,09 kilogam. C. 10,29 kilogam. D. trăng tròn,59 kilogam.

(Xem giải) Câu 24: Cho cân bằng hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k). Phản ứng thuận là bội phản ứng toả nhiệt độ. Phát biểu làm sao dưới đây không đúng?

A. Tốc độ phản bội ứng nghịch tăng khi tăng áp suất của hệ phản ứng.

B. Tốc độ bội phản ứng thuận tăng lúc tăng ánh sáng của hệ bội phản ứng.

C. Tốc độ bội phản ứng thuận tăng Lúc tăng áp suất của hệ phản bội ứng.

D. Tốc độ phản bội ứng nghịch giảm lúc tăng ánh nắng mặt trời của hệ bội phản ứng.


(Xem giải) Câu 25: Cho 3 hóa học cơ học bền, mạch hlàm việc X, Y, Z có thuộc CTPT C2H4O2. Biết:+ X tác dụng được với hỗn hợp Na2CO3 giải pngóng CO2.+ Y vừa chức năng với Na vừa có phản ứng tcầm bạc.+ Z tính năng được với NaOH nhưng mà ko phản bội ứng với Na.Phát biểu như thế nào sau đây đúng?

A. Z có tác dụng tsi gia bội nghịch ứng tvắt bạc. B. Z chảy giỏi nội địa.

C. Z có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn nữa X. D. Y là phù hợp chất cơ học solo chức.

Câu 26: Dãy các ion vĩnh cửu trong cùng một dung dịch là

A. Fe2+, Ba2+, OH-, NO3-. B. Ba2+, Na+, OH-, NO3-.

C. Fe2+, Ba2+, Cl-, SO42-. D. Fe2+, Al3+, Cl-, CO32-.

(Xem giải) Câu 27: Tiến hành các nghiên cứu sau:(1) Cho SiO2 tính năng cùng với axit HF.(2) Cho khí SO2 chức năng với khí H2S.(3) Cho khí NH3 công dụng với CuO đun cho nóng.(4) Cho CaOCl2 tác dụng cùng với hỗn hợp HCl đặc, đun cho nóng.(5) Cho Na2SiO3 tác dụng cùng với hỗn hợp HCl(6) Cho khí O3 công dụng với Ag.(7) Cho hỗn hợp NH4Cl tính năng cùng với hỗn hợp NaNO2 nấu nóng.Số phân tích tạo ra 1-1 chất là:

A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.

(Xem giải) Câu 28: Cho 0,4 mol các thành phần hỗn hợp X có nhị ancol no, đơn chức mạch hsống A, B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MA (Xem giải) Câu 29: Hỗn thích hợp A tất cả NaI với NaCl được đặt vào ống sđọng đốt lạnh. Cho 1 luồng hơi Br2 đi sang 1 thời gian chiếm được tất cả hổn hợp muối hạt B trong số đó tất cả cân nặng clorua bởi 3,9 lần khối lượng muối iodua. Thổi tiếp một luồng khí Cl2 dư vào B, sau phản bội ứng thu được chất rắn C thấy khối lượng C ít hơn B m gam. Nếu thổi khí F2 dư vào B thu được hóa học rắn D thấy cân nặng D ít hơn B 2m gam. Phần trăm trọng lượng NaI trong tất cả hổn hợp A sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 76,84%. B. 51,75%. C. 12,16%. D. 34,40%

(Xem giải) Câu 30: X là kim loại, nguyên tử của nguyên ổn tố hoá học tập X tất cả N/Z = 1,2069. Cho X bội phản ứng cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh chiếm được muối hạt sunphat Y. Biết toàn bô phân tử của ion Xn+ vào Y là 91. Cho 0,72 gam H2O hấp thụ trọn vẹn vào 1,5 gam muối khan Y được muối bột ngậm nước Z. Biết tỉ trọng số mol giữa Z và Y là 64/75. Phần trăm cân nặng của X vào Z là:

A. 13,5%. B. 25,6%. C. 91,9%. D. 28,8%.

(Xem giải) Câu 31: Đốt cháy trọn vẹn a mol một este no, đối chọi chức mạch hngơi nghỉ X, buộc phải b mol O2, tạo thành c mol tất cả hổn hợp CO2 và H2O. Biết c = 2(b – a). Số đồng phân este của X là:

A. 2. B. 6. C. 4. D. 3.

(Xem giải) Câu 32: Thực hiện tại các phản bội ứng sau:(1) Sục CO2 vào hỗn hợp Na2SiO3. (2) Sục SO2 vào dung dịch H2S.(3) Cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp NaAlO2. (4) Cho HI vào dung dịch FeCl3.(5) Cho NaHSO4 dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.Số thể nghiệm ko tạo ra thành kết tủa sau bội phản ứng là:

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

(Xem giải) Câu 33: X là trieste của glixerol và hai axit Y, Z (Y nằm trong hàng đồng đẳng của axit fomic cùng Z ở trong dãy đồng đẳng của axit acrylic). Cho m gam X bội phản ứng cùng với dung dịch NaOH dư chiếm được 7,1 gam muối cùng glyxerol. Lượng glyxerol làm phản ứng vừa đủ với một,225 gam Cu(OH)2. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam X vào oxi dư, kế tiếp mang lại thành phầm cháy trải qua hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy cân nặng dung dịch sau bội phản ứng biến hóa a gam. Giá trị a sớm nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 13,1. B. 38,8. C. 31,8. D. 42,4

(Xem giải) Câu 34: Đun rét 0,14 mol tất cả hổn hợp A có hai peptit mạch hsinh sống X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với hỗn hợp NaOH trọn vẹn chỉ nhận được dung dịch đựng 0,28 mol muối hạt của glyxin cùng 0,4 mol muối của alanin. Mặt không giống đốt cháy m gam A vào O2 đầy đủ chiếm được tất cả hổn hợp CO2, H2O và N2, trong những số ấy tổng cân nặng của CO2 với nước là 63,312 gam. Giá trị của m sớm nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 34. B. 28. C. 32. D. 18.

(Xem giải) Câu 35: Cho các bội nghịch ứng sau:(1) K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O(2) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO + H2O.Biết sinh sống phản nghịch ứng (2) tất cả nFe(NO3)3 : nFe2(SO4)3 = 2 : 1. Call hệ số cân đối nguyên ổn về tối giản độc nhất vô nhị của H2O trong phản ứng (1) cùng (2) theo thứ tự là x và y. Tổng cực hiếm (x + y) là:

A. 14. B. 5. C. 6. D. 11.

(Xem giải) Câu 36: C4H9O2N tất cả bao nhiêu đồng phân aminoaxit?

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.

(Xem giải) Câu 37: Hợp chất cơ học X tất cả công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản nghịch ứng với Na, với dung dịch NaOH cùng bội phản ứng tcầm bạc. Sản phđộ ẩm tbỏ phân của X vào môi trường xung quanh kiềm có tác dụng tổ hợp Cu(OH)2 tạo ra thành dung dịch màu xanh lá cây lam. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. B. CH3COOCH2CH2OH.

C. HCOOCH2CH2CH2OH. D. HCOOCH2CH(OH)CH3.

(Xem giải) Câu 38: Hỗn vừa lòng A bao gồm CH8O3N2 cùng CH6O3N2. Cho 17,16 gam tất cả hổn hợp A vào dung dịch cất 0,4 mol KOH, đun nóng thu được dung dịch X đựng những chất vô cơ) với 6,72 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y (ở đktc). Cô cạn X nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


A. 17,58. B. 28,22. C. 6,62. D. 19,12.

(Xem giải) Câu 39: Một một số loại cao su thiên nhiên Buna-S tất cả Phần Trăm cân nặng cacbon là 90,225%; m gam cao su này cùng về tối đa với dung dịch cất 9,6 gam brom. Giá trị của m là:

A. 5,74. B. 6,36. C. 4,80. D. 5,32.

(Xem giải) Câu 40: Phản ứng làm sao tiếp sau đây được dùng để pha chế poli(vinyl ancol)?

A. Trùng phù hợp ancol vinylic. B. Thuỷ phân poli(metyl acrylat) trong môi trường kiềm.

C. Thuỷ phân poli(vinyl axetat) trong môi trường thiên nhiên kiêm. D. Trùng dừng etylen glicol.

(Xem giải) Câu 41: Hỗn phù hợp X bao gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ trọng số mol lần lượt là một trong những : 2 : 3. Nhiệt phân trọn vẹn x gam tất cả hổn hợp X chiếm được (x – 22,08) gam MgO. Hòa tbình an cỗ lượng MgO hình thành vào dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 7,3% với H2SO4 9,8% toàn diện nhận được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 59,7. B. 51,6. C. 61,1. D. 54,2.

(Xem giải) Câu 42: Cho những phát biểu sau:(1) Điều chế tơ nilon-6,6 bởi phản bội ứng trùng dừng giữa axit ađipic cùng hexametylen điamin.(2) Điều chế poli stiren bằng bội phản ứng trùng ngưng Stiren.(3) Cao su buna-S được pha trộn bởi phản bội ứng đồng trùng hợp thân buta-1,3-đien cùng với stiren.(4) Trong một nguim tử, số kân hận bằng tổng số hạt proton và nơtron.(5) Trong điện phân dung dịch NaCl, trên catot xẩy ra sự oxi hoá nước.(6) Tơ xenlulozơ axetat ở trong nhiều loại tơ chất hóa học.(7) Nitrophotka là hỗn hợp có KNO3 với (NH4)2HPO4.(8) Ancol etylic với axit fomic bao gồm cân nặng phân tử đều bằng nhau phải là các hóa học đồng phân với nhau.Trong các phát biểu bên trên, số tuyên bố không đúng là:

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

(Xem giải) Câu 43: Hợp chất cơ học X mạch hlàm việc chỉ đựng C, H, O. X bội phản ứng với Na thu được H2 bao gồm số mol bằng số mol của X với X phản ứng cùng với CuO nung nóng tạo ra anđehit. Lấy 13,5 gam X làm phản ứng trọn vẹn cùng với Na2CO3 nhận được 16,8 gam muối hạt Y và bao gồm khí CO2 bay ra. Công thức cấu tạo của X là:

A. HO-CH2-COOH. B. HO-CH2-CH2-COOH.

C. HOOC-CH2-CH2-COOH. D. HO-CH2-CH2-CH2-COOH.

Câu 44: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z tác dụng được trình diễn trong bảng bên dưới đây:

Thuốc thửXYZ
Nước brômKhông mất màuMất màuKhông mất màu
NướcTách lớpTách lớpDung dịch đồng nhất
Dung dịch AgNO3/NH3Không bao gồm kết tủaKhông tất cả kết tủaCó kết tủa

Các chất X, Y, Z theo lần lượt là:

A. Anilin, fructozo, etylaxetat. B. Etyl axetat, anilin, fructozơ.

C. Fructozo, anilin, etylaxetat. D. Etyl axetat, fructozơ, anilin.

(Xem giải) Câu 45: Đốt cháy m gam tất cả hổn hợp có vinyl fomat, axit axetic, xenlulozơ bằng lượng oxi dư. Sau lúc các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, mang lại kêt nạp hết tổng thể sản phẩm cháy vào bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư, sau bội nghịch ứng rứa tách ra 92,59 gam kết tủa, bên cạnh đó trọng lượng hỗn hợp còn lại sút 65,07 gam đối với hỗn hợp ban đầu. Giá trị của m gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 17,0. B. 14,5. C. 12,5. D. 10,0.

(Xem giải) Câu 46: Chất hữu cơ X chức năng đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được 14,2 gam muối bột sunfat hòa hợp với thấy thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí amin Y (đktc). Tỷ kăn năn của Y so với H2 là 22,5. Phân tử kân hận của X là:

A. 188. B. 232. C. 152. D. 143.

(Xem giải) Câu 47: Thủy phân 25,28 gam tất cả hổn hợp X có nhì este A và B chỉ đựng một loại nhóm chức MA (Xem giải) Câu 48: Cho các chất: CH3COONH4, Na2CO3, Ba, Al2O3, CH3COONa, C6H5ONa, Zn(OH)2, NH4Cl, KHCO3, NH4HSO4, Al, (NH4)2CO3. Số chất lúc cho vào hỗn hợp HCl xuất xắc dung dịch NaOH đều phải sở hữu phản ứng là:

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

(Xem giải) Câu 49: Trộn m1 gam hỗn hợp HCl 30% với m2 gam dung dịch HCl 10% sẽ được dung dịch HCl a% (m1 : mét vuông = 3 : 1). Đốt cháy hỗn hợp đựng 4,8 gam Mg với 39,2 gam sắt trong hỗn hợp khí đựng 0,45 mol O2 và 0,25 mol Cl2 chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X cất muối hạt clorua cùng oxit của 2 sắt kẽm kim loại trên (không thấy khí thoát ra). Hòa rã hết các thành phần hỗn hợp rắn X bằng b gam dung dịch HCl a% sống trên toàn vẹn nhận được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của (b + m) là: