Thành viên

*

197 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:A5-K54-LĐBSở thích:Arsenal, ĐT Anh-Pháp-Đức

Trên Pascal, viết chương trình:

1. Đếm số phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng, In phần tử và sô lần xuất hiện của phần tử đó.

Đang xem: đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng pascal

2. Tính tổng các số chính phương trong mảng.

3. Chèn 1 số x vào mảng tăng dần sao cho mảng vẫn có thứ tự tăng dần.

4. Cho 2 mảng A, B có các phần tử đôi một khác nhau.

Viết chương trình in ra màn hình:

a, hợp của 2 mảng A, B.

b, hiệu của 2 mảng A,B.

Hôm nay thi xong. Căn bản là mệt!!!

#2NTL2k1

NTL2k1Hạ sĩ

Thành viên99 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Đắk LắkSở thích:$\left< {\begin{array}{*{20}{c}} {All} \\ {Nothing} \\ \end{array}} \right.$

Trên Pascal, viết chương trình:

1. Đếm số phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng, In phần tử và sô lần xuất hiện của phần tử đó.

Bình tĩnh – Tự tin – Chiến thắng

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối .

Cứ làm việc chăm chỉ trong im lặng – Hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn .

#3NTL2k1

NTL2k1Hạ sĩ

Thành viên99 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Đắk LắkSở thích:$\left< {\begin{array}{*{20}{c}} {All} \\ {Nothing} \\ \end{array}} \right.$

* Có 2 cách:

– Cách thông thường:Vừa kiểm tra vừa in ra làm trong chương trình chính luôn

– Làm 1 cái hàm kiểm tra, rồi dùng trong chương trình chính.

Xem thêm:

-> Ở đây thì mình nghĩ ta nên dùng hàm vì nó nhìn rất rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt nếu làm như vậy trong thi cử sẽ đạt được điểm cao hơn so với cách thông thường.

Code:

Program no_2;

Bình tĩnh – Tự tin – Chiến thắng

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối .

Cứ làm việc chăm chỉ trong im lặng – Hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn .

#4NTL2k1

NTL2k1Hạ sĩ

Thành viên99 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Đắk LắkSở thích:$\left< {\begin{array}{*{20}{c}} {All} \\ {Nothing} \\ \end{array}} \right.$

Bình tĩnh – Tự tin – Chiến thắng

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối .

Cứ làm việc chăm chỉ trong im lặng – Hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn .

#5NTL2k1

NTL2k1Hạ sĩ

Thành viên99 Bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Đắk LắkSở thích:$\left< {\begin{array}{*{20}{c}} {All} \\ {Nothing} \\ \end{array}} \right.$

4. Cho 2 mảng A, B có các phần tử đôi một khác nhau.

Viết chương trình in ra màn hình:

a, hợp của 2 mảng A, B.

b, hiệu của 2 mảng A,B.

Bình tĩnh – Tự tin – Chiến thắng

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối .

Xem thêm:

Cứ làm việc chăm chỉ trong im lặng – Hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn .

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *