Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

Đáp án đề umakarahonpo.com giữa học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - TH Hải An, Tĩnh Gia năm năm ngoái - 2016. Các em xem chi tiết dưới đây:

I. Reoder the letters ( Sắp xếp những chữ thành từ có nghĩa ) (1 mark)

Example: uorf => four

1. senev =>………………. 2. awht => ………………

3. nefi => ……………… 4.holel =>……………….

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học phạm văn đồng

II . Odd one out (Khoanh tròn từ ko cùng nhóm) (2 marks)

1. A. my B. her C. he D.her

2. A. hello B. how C. what D. who

3. A. nine B. fine C. six D. eight

4. A. are B.am C. you D. is

5. A. bye B.hello C. goodbye D.good night

III. Choose the correct answer(Chọn câu vấn đáp đúng) (2 marks)

Example: Is that Lindomain authority ? – No, it__________

A.is B.not C .isn’t  D.are

1.Are they your friends? – Yes, they ______

A.are B.aren’t C.am D.is

2. How bởi vì you spell________name? – C-U-O-N-G

A.you B.they C.your D.he

3.Nice lớn ___________you.

A. it B.old C.meet D.umakarahonpo.coms

4. How old are you? – I’m ________ years old.

A.fine B.nine C.frikết thúc D.nice

5. Tony & Linda are my ___________.

A.friend B.name C.these D.friends


IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B

( Nối các câu ở cột A với cột B làm thế nào để cho phù hợp) (2 marks)

A

B

Answers

1.What’ your name?

a.I’m fine,thank you.

1 - 

2.How are you?

b. It’s Mr Loc.

Xem thêm: Vì Sao Khởi Nghĩa Lý Bí Giành Được Thắng Lợi ? Vì Sao Khởi Nghĩa Lý Bí Giành Được Thắng Lợi

2 -

3.Hi.I’m Minch.

c. My name is Linda.

3 -

4. Who’s that?

d.Hello.My name’s Mai.

4 -

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

5 -

V. Read and complete the dialouge( Đọc và hoàn thành bài hội thoại ) (2 marks)

 

 fine are name’s your

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you ?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name ?

Nam: My name’sNam

Cuong: Nice to meet you,Nam.

VI. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1.What is your name?

………………………………………

2.How old are you?

………………………………………Đề umakarahonpo.com thân kì 1 lớp 3Đề umakarahonpo.com thân kì 1 lớp 3


1 bình luận: Đề umakarahonpo.com giữa học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh - TH Hải An năm 2015


Các tin new nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài xích tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
umakarahonpo.com.COM
ĐIỂM umakarahonpo.com
*