ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG 1

Để học giỏi Toán lớp 8, phần tiếp sau đây liệt kê top 5 Đề bình chọn 1 ngày tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số bao gồm đáp án, rất hay. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 8 chương 1Top 5 Đề khám nghiệm 1 tiết Toán 8 Chương 1 Đại Số gồm đáp án, cực hay

Tag: đề soát sổ 1 ngày tiết toán lớp 8 chương 1


Để học xuất sắc Toán lớp 8, phần tiếp sau đây liệt kê đứng top 5 Đề soát sổ 1 huyết Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án, cực hay. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 8.


Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án (Đề 1)

Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án (Đề 2)

Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số gồm đáp án (Đề 3)

Đề chất vấn 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số bao gồm đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án (Đề 5)

Đề chất vấn 1 máu Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phép nhân (–5x)(3x2 – 5x + 1) được công dụng là:

A. –15x3 + 25x2 – 5x

B. –15x3 – 25x2 + 5x

C. 15x3 – 25x2 + 5x

D. 15x3 + 25x2 – 5x

Câu 2: cực hiếm của biểu thức: x(x – y) + y(x – y) trên x = 4 cùng y = –5 là:

A. –20 B. Trăng tròn C. 9 D. –9

Câu 3: Chọn kết quả sai:

Biểu thức x2 – 8x + 16 viết dưới dạng bình phương của một hiệu là:

A. (x – 4)2 B. (4 – x)2 C. –(4 – x)2


Quảng cáo

Câu 4: Phân tích đa thức x2 – 6x + 9 – y2 thành nhân tử, kết quả là:

A. (x + 3)(x – 3)(x – y)

B. (x – 3 + y)(x – 3 – y)

C. (x + y + 3)(x + y – 3)

D. (x + y)(x – y)(x – 3)

Câu 5: Biết a + b = –5 với a.b = 4. Quý hiếm của biểu thức a3 + b3 là:

A. –20 B. –65 C. 65 D. 20

Câu 6: công dụng của phép phân chia (6x2 – x – 15) : (3x – 5) là:

A. 2x + 3 B. 2x – 3

C. –2x + 3 D. 2x – 5

Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) tiến hành các phép tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

b) (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

b) tra cứu m để nhiều thức A(x) = x4 – x3 + 6x2 – x + m phân tách cho nhiều thức B(x) = x2 – x + 5 có dư bởi 2

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:


Quảng cáo

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) tra cứu x, biết: (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

b) bệnh tỏ:

A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân tách hết mang lại (x + 5) với x ≠ 5

Đáp án và trả lời giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A Câu 4: B

Câu 2: D Câu 5: B

Câu 3: C Câu 6: A

Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) tiến hành các phép tính:

a) (x2 – 2x)(3x2 – x + 1)

= 3x4 – x3 + x2 – 6x3 + 2x2 – 2x

= 3x4 – 7x3 + 3x2 – 2x

*

Vậy (6x3 + 13x2 + 4x – 3) : (2x + 3) = 3x2 + 2x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn những biểu thức:

i) (x + 5)(x – 5) – (x2 – 1)

= x2 – 25 – x2 + 1

= -24

ii) (4x + 1)2 + (4x – 1)2 – 2(4x + 1)(4x – 1)

= <(4x + 1) – (4x – 1)>2

= (4x + 1 – 4x + 1)2

= 22 = 4


b)

*

A(x) chia cho B(x) có số dư bằng 2. Vậy m – 5 = 2 ⇒ m = 7.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Gái Chưa Chồng Và Gái Có Chồng Và Gái Có Chồng

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 3x2 – 3x – 9

= (x3 + 3x2) – (3x + 9)

= x2(x + 3) – 3(x + 3)

= (x + 3)(x2 – 3)

= (x + 3)(x + √3)(x – √3)

b) 4x2 – 9 + (2x + 3)2

= (4x2 – 9) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x – 3) + (2x + 3)2

= (2x + 3)(2x – 3 + 2x + 3)

= 4x(2x + 3)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) (x + 5)2 = (x + 5)(x – 5)

⇔ (x + 5)2 – (x + 5)(x – 5) = 0

⇔ (x + 5)(x – 5 + x + 5) = 0

⇔ (x + 5).10 = 0

⇔ x + 5 = 0

⇔ x = -5

Vậy: x = -5

b) A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) – 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) – 24 (*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vào (*) ta được:

A = (t – 1)(t + 1) – 24

= t2 – 25

= (t + 5)(t – 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 – 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) chia hết (x + 5)(Với x ≠ -5)

Vậy A phân chia hết (x + 5)(Với x ≠ -5)

Đề bình chọn 1 máu Toán 8 Chương 1 Đại Số (Đề số 2)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn hiệu quả sai:

A. 4x(2x2 – 5x + 3) = 8x3 – 20x2 + 12x

B. 5x(3x2 – 6x – 1) = 15x3 – 30x2 – 5x

C. (–2x)( –3x2 + 4x –7) = –6x3 – 8x2 + 14x

D. (–3x)( –x2 – 3x – 4) = 3x3 + 9x2 + 12x

Câu 2: cực hiếm của biểu thức x2 – 4xy + 4y2 trên x = 99 với y = 1/2 là:

A. 9604 B. 9801 C. 10000 D. 10201

Câu 3: Đẳng thức nào sau đây không đúng?

A. X2 – 6x + 9 = (x – 3)2

B. X2 – 6x + 9 = (3 – x)2

C. X2 – 6x + 9 = –(3 – x)2

Câu 4: Phân tích nhiều thức x2 – y2 – 2y – 1 thành nhân tử là:

A. (x + y)(x – y)(y – 1)

B. (x + y)(x – y)(y + 1)

C. (x + y + 1)(x + y – 1)

D. (x + y + 1)(x – y – 1)

Câu 5: Biết a + b = –7 với ab = 12. Cực hiếm của biểu thức a3 + b3 là:

A. 91 B. –91 C. 84 D. –84

Câu 6: kết quả của phép phân chia (10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) là:

A. 5x – 1 B. 5x + 1

C. 5x – 5 D. 5x + 5

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) tiến hành các phép tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

b) (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3)

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn các biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

b) Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức:

P = x2 + y2 – 2x + 6y + 12

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

b) 4x2 – 25 + (2x + 5)2

Bài 4: (1,5 điểm)

a) tìm x biết (x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

b) chứng tỏ A = (x + 1)(x +2)(x + 3)(x + 4) – 24 phân chia hết cho x (với x ≠ 0)

Đáp án và lý giải giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: C

Vì (–2x)(–3x2 + 4x – 7)

= (- 2x).(-3x2) + (-2x).4x + (- 2x).(-7)

= 6x3 – 8x2 + 14x

Câu 2: A

Vì x2 – 4xy + 4y2 = (x – 2y)2

Thay x = 99 với y = một nửa ta được:

*

Câu 3: C

+) A đúng: vị x2 – 6x + 9 = x2 – 2.x.3 + 32 = (x – 3)2

+) B đúng vì chưng x2 – 6x + 9 = 9 – 6x + x2 = 32 – 2.3.x + x2 = (3 – x)2

+) C sai.

Câu 4: D

Ta có: x2 – y2 – 2y – 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 – (y + 1)2

= (x + y + 1).(x – y – 1)

Câu 5: B

Ta có: a3 + b3 = (a + b).(a2 – ab + b2)

= (a + b).<(a2 + 2ab + b2) – 3ab>

= (a + b).<(a + b)2 – 3ab>

Thay a + b = – 7 với ab = 12 ta được:

a3 + b3 = -7.<(-7)2 – 3.12> = -7.(49 – 36) = – 7.13 = – 91

Câu 6: A

Thực hiện nay phép chia đa thức mang đến đa thức ta được:

(10x2 + 23x – 5) : (2x + 5) = 5x – 1

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) tiến hành các phép tính:

a) (x2 – 3x)(3x2 – x + 4)

= 3x4 – x3 + 4x2 – 9x3 + 3x2 -12x

= 3x4 – 10x3 + 7x2 – 12x

*

Vậy (6x3 – x2 – 14x + 3) : (2x – 3) = 3x2 + 4x – 1

Bài 2: (2 điểm)

a) Rút gọn những biểu thức:

i) (x2 – 5) – (x + 7)(x – 7)

= (x2 – 5) – (x2 – 49)

= x2 – 5 – x2 + 49 = 44

ii) (5x + 1)2 + (5x – 1)2 + 2(5x + 1)(5x – 1)

= <(5x + 1) + (5x – 1)>2

= (10x)2 = 100x2

b) Ta có: p = x2 + y2 – 2x + 6y+ 12

P = (x2 – 2x + 1) + (y2 + 6y + 9) + 2

P = (x – 1)2 + (y + 3)2 + 2 ≥ 2 bởi (x – 1)2 ≥ 0; (y + 3)2 ≥ 0, với tất cả x, y

Vậy giá trị nhỏ nhất của p. Bằng 2

Dấu “=” xẩy ra khi x – 1 = 0 và y + 3 = 0 ⇒ x = 1 cùng y = -3

Bài 3: (2 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 4x2 – 2x – 8

= (x3 + 4x2) – (2x + 8)

= x2(x + 4) – 2(x + 4)

= (x + 4)(x2 – 2)

= (x + 4)(x + √2)(x – √2)

b) 4x2 – 25 + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x – 5) + (2x + 5)2

= (2x + 5)(2x – 5 + 2x + 5)

= 4x(2x + 5)

Bài 4: (1,5 điểm)

a) kiếm tìm x

(x + 3)2 = (x + 3)(x – 3)

⇔ (x + 3)2 – (x + 3)(x – 3) = 0

⇔ (x + 3)(x + 3 – x + 3) = 0

⇔ 6(x + 3) = 0

⇔ x = -3

Vậy: x = -3

b) Ta có A = (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 24

= (x + 1)(x + 4)(x + 2)(x + 3) – 24

= (x2 + 5x + 4)(x2 + 5x + 6) – 24(*)

Đặt x2 + 5x + 5 = t

Thay x2 + 5x + 5 = t vào (*) ta được:

A = (t – 1)(t + 1) – 24

= t2 – 25

= (t + 5)(t – 5)

= (x2 + 5x + 5 + 5)(x2 + 5x + 5 – 5)

= (x2 + 5x + 10)(x2 + 5x)

= (x2 + 5x + 10).x(x + 5) phân chia hết mang đến x (Với x ≠ 0)

Vậy: A phân chia hết mang đến x (Với x ≠ 0)

Top 6 Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 1 Đại Số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 2 Đại Số gồm đáp án

Top 5 Đề khám nghiệm 45 phút Toán 8 Chương 2 Đại số gồm đáp án

Top 3 Đề bình chọn 15 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 máu Toán 8 Chương 1 Hình Học gồm đáp án

Top 3 Đề chất vấn 15 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học bao gồm đáp án

Top 3 Đề kiểm soát 1 tiết Toán 8 Chương 2 Hình Học bao gồm đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 8 giữa kì 1 năm 2021 – 2022 bao gồm đáp án

Top 4 Đề thi học tập kì 1 Toán 8 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo lớp 8 đến con, được tặng ngay miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!