TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIỂM

Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 gồm lời giải (4 đề)

Với Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Học kì 2 bao gồm giải đáp (4 đề) được tổng vừa lòng chọn lọc từ bỏ đề thi môn Tiếng Anh 8 của các ngôi trường bên trên toàn quốc sẽ giúp đỡ học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm trên cao trong các bài bác thi Tiếng Anh lớp 8.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 thí điểm

*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo nên .....

Đề điều tra quality Học kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 1)

I. Put the verbs in bracket into correct tenses

1. Tuan (already/ do) _________his homework.

2. We started (learn) _______ English when we were ten.

3. It (rain) _________when the plane got to Hanoi.

4. Henry (go) _________to Son La last week.

II. Use the words in the box lớn complete the postcard Tom sent to lớn his friend, Mary23

met souvenirs in friendly great took cool

Dear Mary,

I am having a (1) _____________ time in Viet Nam. The weather is wonderful. The people are (2) _____________. In Hanoi, I (3) _____________ my frikết thúc, Hoa and her family. It was nice to meet them. I bought lots of (4) _____________ and (5) _____________ a lot of photos. I hope you are well. Did you receive sầu the postcard I sent you on the first day I arrived in Viet Nam?

See you soon.

Your frikết thúc,

Tom

III. Rewrite the following sentences

1. The milkmen in Britain collect empty milk bottles.

Empty milk bottles__________________________________________

2. Can I take some pictures?

Would you mind____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Put the verbs in bracket into lớn correct tenses.

1. has already done (câu phân tách thời hiện thời hoàn thành vày tất cả already)

2. khổng lồ learn/ learning (start khổng lồ V/ Ving: ban đầu làm cho gì)

3. was raining (QKTD when QKĐ)

4. went (câu phân chia thời quá khđọng bởi vì gồm last week)

II. Use the words in the box lớn complete the postcard Tom sent lớn his friover, Mary

1. great

2. friendly

3. met

4. souvenirs

5. took

III. Rewrite the following sentences

1. Empty milk bottles are collected by the milkmen in Britain.

2. Would you mind if I took some photos?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 2)

I. Choose the best answer

1. That letter..............last night by her.

(wrote/ was wrote/ was written/ write)

2. They ...............this house since last year.

(build/ built/ lớn build/ have sầu built)

3. We were having dinner................the phone rang.

(since/ for/ when/ as)

4. I take part ....................most youth activities of my school.

(of/ on/ to/ in)

5. Nimãng cầu asked me......................a driving license.

(if/ whether/ if I had/ whether I have)

6. I don’t know how.................the game.

(playing/ plays/ played/ to play)

7. He is anxious ............ for the test results.

(wait/ khổng lồ wait/ waiting/ waits)

8. I have khổng lồ go to the ngân hàng in order ............. some money.

(change/ changing/ to change/ changes)

II. Find và correct the mistake in each sentence

1. James should be tell (A) the news (B) as soon (C) as possible (D).

2. The (A) assistant asked (B) Helen whether (C) those was (D) too small for her.

III. Rewrite the following sentences

1. Could you tell me how to lớn study English?

Would you mind……………………………………………………………….?

2. They built this house more than one hundred years ago.

This house………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer

1. was written (câu tiêu cực thời thừa khứ)

2. have sầu built (câu phân tách thời bây giờ xong xuôi vì có “since”)

3. when (QKTD when QKĐ)

4. in (take part in: tmê mẩn gia)

5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tháo Và Thay Dây Da Đồng Hồ Ngay Tại Nhà, Chỉ 5 Phút Để Tự Thay Dây Đồng Hồ Tại Nhà

if I had (câu loại gián tiếp dạng nghi ngại cùng với ask)

6. khổng lồ play (know how lớn V: biết phương pháp làm gì)

7. khổng lồ wait (be adj lớn V)

8. khổng lồ change (in order khổng lồ V: để gia công gì)

II. Find và correct the mistake in each sentence

1. A ⇒ be told (câu bị động với cồn từ kmáu thiếu hụt “should”)

2. D ⇒ were (nhà ngữ là those số nhiều đi với hễ từ số nhiều)

III. Rewrite the following sentences

1. Would you mind telling me how to study English

2. This house was built more than one hundred years ago.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 3)

I. Choose the best answer A, B, C or D

1. Have sầu you ……………. any news about her since her accident?

A. heard B. hearing

C. hear D. to lớn hear

2. We ……………. dinner when he arrived yesterday evening.

A. was having B. is having

C. are having D. were having

3. Mai asked her friend ……………. shopping

A. goes B. to lớn go

C. goD. if went

4. I have known her ……………. two years.

A. with B. in

C. since D. for

5. Would you mind ……………. the window?

A. openB. opening

C. openedD. khổng lồ open

6. ……………. is often called “The windy city”.

A. San Francisco

B. Chicago

C. Hawaii

D. Tokyo

7. The table……………. of wood is more expensive than plastics.

A. makesB. made

C. makeD. making

8. The old car tires are ……… lớn make pipes & floor coverings.

A. reusedB. reduced

C. refilled D. recycled

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. He is never absent………………… school

2. She is afraid ……………crossing the busy street

3. She was excited……………………. joy.

4. Are you amazed…………………seeing that scene?

III. Find a correct the mistakes

1. It (A) was late, so (B) we decided taking (C) a taxi home (D)

2. I don’t know who (A) wrote (B) the song, but I’ll try (C) & find about (D).

3. She showed (A) me where did (B) I left (C) my (D) luggage.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answer A, B, C or D

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Câu phân chia thời bây chừ xong vị có since

Dịch: Quý khách hàng đã có lần nghe tin gì của cô ấy ấy trường đoản cú lúc bị tai nạn thương tâm chưa?

2 D

QKTD when QKĐ

Dịch: Chúng tôi đã bữa tối Khi anh ấy cho vào buổi tối hôm qua.

3 B

Ask sb khổng lồ V: kiến nghị ai làm cái gi.

Dịch: Mai rủ các bạn bản thân đi buôn bán.

4 D

For + khoảng thời gian

Dịch: Tôi đã biết cô ấy được hai năm.

5 B

Would you mind Ving: bạn bao gồm phiền/ ngại…

Dịch: quý khách bao gồm pnhân hậu mở cửa giúp tôi được không?

6 C

Dịch: Chicago thường được điện thoại tư vấn là thị trấn ndở người sương.

7 B

Be made of st: được thiết kế từ bỏ cái gì

Dịch: Chiếc bàn được gia công từ bỏ mộc đắt hơn bằng vật liệu bằng nhựa.

8 D

Recycle: tái chế

Dịch: Các lốp xe pháo cũ được tái chế để triển khai ống nước hay thảm trải sàn.

II. Fill in the blank a suitable preposition

1. from (be absent from sw: vắng mặt)

2. of (be afraid of: sợ)

3. about (be excited about: hào hứng)

4. at (be amazed at: khiếp ngạc)

III. Find a correct the mistakes

1. C ⇒ khổng lồ take (decide lớn V: ra quyết định làm cho gì)

2. D ⇒ out (find out: kiếm tìm ra)

3. B ⇒ quăng quật did (câu loại gián tiếp thể nghi vấn)

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề điều tra khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Tiếng Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề soát sổ số 4)

I/ Choose the suitable words or phrases lớn fill in the blanks

1.Cool the burns immediately so as khổng lồ ............ tissue damage.

A. ease

B. relieve

C. minimize

D. maximize

2.We can ............... old milk bottles after washing them.

A. reused

B. recycle

C. thrown away

D. broken

3.My mother ............... a birthday cake tomorrow.

A. will make

B. makes

C. to make

D. made

4.Your Christmas present ............... at the moment.

A. were sent

B. are sent

C. are sending

D. is being sent

5.He had his father............... his watch.

A. fixed

B. fixing

C. lớn fix

D. fix

6.I am ............... at seeing the magnificent waterfall.

A. amazing

B. interesting

C. astonished

D. frightening

7.People use first aid ............... ease the victim’s paint & anxiety.

A. in order

B. so as to

C. because

D. but

8.Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit

B. to sit

C. sitting

D. siting

II/ Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Someone stole my xe đạp last night.

My bike…………………………………………………………………….

2. Can I sit here?

Would you mind if………………………………………………………...?

3. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.

I am………………………………………………………………………….

4. ‘Do you like Marlon Brando?’ she asked.

She asked…………………………………………………………………….

Đáp án và Thang điểm

I/ Choose the suitable words or phrases to lớn fill in the blanks