Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí Unit 1


Spinning Đang sở hữu tài liệu...
*

tải file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống
*

Xem hướng dẫn


0.0 các bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tư liệu này
Đáp án bài bác tập tiếng anh 8 lưu huỳnh Trí
*
0.0 0

5 - Rất hữu dụng 0


4 - xuất sắc 0


3 - trung bình 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


LÖU HOAÈNG TRÍ

KEYS

BAØI TAÄP TIEÁNG ANH

8

(THEO CHÖÔNG TRÌNH THÍ ÑIEÅM 2015)

PEARSON

Taøi lieäu phaùt mieãn phí, khoâng baùn

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA HAØ NOÄI

2

-

Löu Hoaèng Trí

Unit 1: Leisure activities

A. PHONETICS

I.

/

br

/

/

pr

/

Brian, broth, branch, toothbrush,

brother, browsing

apricot, presentation, prepare, prevention, programme,

pronunciation, precious, private, project,

II.

1. Principal

2. Present

3. Bridge

4. Brick

5. Breakfast

6. Price

7. Branch

8. Prince

9. Bracelet

10. Prize

B. VOCABULARY và GRAMMAR

I.

1. Read: a newspaper, a magazine, an e-mail

2. Go: swimming, shopping, hiking

3. Play : football, the guitar, computer games

4. Write : a letter, an e-mail, something interesting

5. Listen to : the radio, music, CDs

6. Watch : television, a video, a game show, a quiz show

7. Go to: school, the cinema, a restaurant, the library

8. Visit: friends, cousins

9. Do : nothing, something interesting

10. Have : a meal, leisure activities, an outdoor activity

II.

1. About = abt

2. And = n

3. Are = r

4. At =

5. For = 4

6. Great = gr8

7. Kisses = xx

8. By the way = btw

9. Love = luv

10. You = u

11. See you = c u

12. Thanks = thx

13. To/two = 2

14. Would = wd

15. Your = ur

16. Tomorrow = 2moro

III.

2

A.

Bạn đang xem: Đáp án bài tập tiếng anh 8 lưu hoằng trí unit 1

Hi, Katy! Thx 4 ur text … Yes, wd u love 2 meet 2moro? c u
Roebuck’s abt 5?

A. Hi, Katy! Thanks for your text … Yes, would you love to lớn meet tomorrow? See you

at Roebuck’s about 5?

4

B. Fantastic!!! What is it? r u in luv.

B. Fantastic!!! What is it? Are you in love?

3

C.

Xem thêm: Top Những Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Ngoài Tỉnh, Đơn Xin Chuyển Công Tác Trong Tỉnh Là Gì

That’s gr8, c u
5 btw … I’ve got some important news 4 u …

C. That’s great, see you at 5. By the way, I’ve got some important news for you.

1

D. Hi Sue! … Joe n I will be in town 2moro. Wd u lượt thích 2 meet 4 a coffee? Luv Katy

D. Hi Sue! … Joe & I will be in town tomorrow. Would you lượt thích to meet for a

coffee? Love Katy

5

E. Tell u 2moro Love n xx Katy

E. Tell you tomorrow. Love và kisses Katy

IV. 1. Playing

2. Watching

3. Skiing

4. Doing

5. Swimming

6. Going

V.

1. Don’t lượt thích watching 2. Hate standing

3. Getting

4. Prefer to be

5. Don’t mind playing

6. Does he lượt thích playing

7. Prefers to play

8. Likes scoring

9. Doesn"t mind watching

C. SPEAKING

I. 1. Like

2. O’clock

3. Take

4. Afternoon

5. Likes

6. & you

7. Vày

8. Joke

nước ngoài khóa môn giờ đồng hồ anh 10


tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp và từ vựng .doc


43 thắc mắc trắc nghiệm giao tiếp .doc


40 câu hỏi giao tiếp.doc


49 thắc mắc giao tiếp.doc


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc


21 thắc mắc chức năng giao tiếp.doc


30 câu trắc nghiệm hỏi tiếp xúc .doc


40 câu trắc nghiệm giao tiếp .doc


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


38 câu hỏi giao tiếp .doc


22 câu vạc âm.doc


51 câu phân phát âm những trường không chăm P1 .doc


40 Câu trắc nghiệm phạt âm.doc


40 câu vạc âm.doc


40 câu trắc nghiệm phạt âm - .doc


68 câu trắc nghiệm Câu phạt âm.doc


40 câu phạt âm .doc