Spinning Đang tải tài liệu…

*

Tải file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống

*

Xem hướng dẫn

0.0 Bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Đáp án Bài tập tiếng anh 8 Lưu Hoàng Trí

*

0.0 0

5 – Rất hữu ích 0

4 – Tốt 0

3 – Trung bình 0

2 – Tạm chấp nhận 0

1 – Không hữu ích 0

Mô tả

LÖU HOAÈNG TRÍ

KEYS

BAØI TAÄP TIEÁNG ANH

8

(THEO CHÖÔNG TRÌNH THÍ ÑIEÅM 2015)

PEARSON

Taøi lieäu phaùt mieãn phí, khoâng baùn

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA HAØ NOÄI

2

Löu Hoaèng Trí

Unit 1: Leisure activities

A. PHONETICS

I.

/

br

/

/

pr

/

Brian, broth, branch, toothbrush,

brother, browsing

apricot, presentation, prepare, prevention, programme,

pronunciation, precious, private, project,

II.

1. principal

2. present

3. bridge

4. brick

5. breakfast

6. price

7. branch

8. Prince

9. bracelet

10. prize

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I.

1. read: a newspaper, a magazine, an e-mail

2. go: swimming, shopping, hiking

3. play : football, the guitar, computer games

4. write : a letter, an e-mail, something interesting

5. listen to : the radio, music, CDs

6. watch : television, a video, a game show, a quiz show

7. go to: school, the cinema, a restaurant, the library

8. visit: friends, cousins

9. do : nothing, something interesting

10. have : a meal, leisure activities, an outdoor activity

II.

1. about = abt

2. and = n

3. are = r

4. at =

5. for = 4

6. great = gr8

7. kisses = xx

8. by the way = btw

9. love = luv

10. you = u

11. see you = c u

12. thanks = thx

13. to/two = 2

14. would = wd

15. your = ur

16. tomorrow = 2moro

III.

2

A.

Đang xem: đáp án bài tập tiếng anh 8 lưu hoằng trí unit 1

Hi, Katy! Thx 4 ur text … Yes, wd u love 2 meet 2moro? c u
Roebuck’s abt 5?

A. Hi, Katy! Thanks for your text … Yes, would you love to meet tomorrow? See you

at Roebuck’s about 5?

4

B. Fantastic!!! What is it? r u in luv.

B. Fantastic!!! What is it? Are you in love?

3

C.

Xem thêm: Top Những Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Ngoài Tỉnh, Đơn Xin Chuyển Công Tác Trong Tỉnh Là Gì

That’s gr8, c u
5 btw … I’ve got some important news 4 u …

C. That’s great, see you at 5. By the way, I’ve got some important news for you.

1

D.

Xem thêm:

Hi Sue! … Joe n I will be in town 2moro. wd u like 2 meet 4 a coffee? Luv Katy

D. Hi Sue! … Joe and I will be in town tomorrow. Would you like to meet for a

coffee? Love Katy

5

E. Tell u 2moro Love n xx Katy

E. Tell you tomorrow. Love and kisses Katy

IV. 1. playing

2. watching

3. skiing

4. doing

5. swimming

6. going

V.

1. don’t like watching 2. hate standing

3. getting

4. prefer to be

5. don’t mind playing

6. Does he like playing

7. prefers to play

8. likes scoring

9. doesn”t mind watching

C. SPEAKING

I. 1. like

2. o’clock

3. take

4. afternoon

5. likes

6. And you

7. do

8. joke

Ngoại khóa môn Tiếng anh 10

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh

240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp và từ vựng .doc

43 câu hỏi trắc nghiệm giao tiếp .doc

40 câu hỏi giao tiếp.doc

49 câu hỏi giao tiếp.doc

40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc

21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc

30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

40 câu trắc nghiệm Giao tiếp .doc

24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

38 câu hỏi giao tiếp .doc

22 câu phát âm.doc

51 câu phát âm các trường không chuyên P1 .doc

40 Câu trắc nghiệm Phát âm.doc

40 câu phát âm.doc

40 câu trắc nghiệm Phát âm – .doc

68 câu trắc nghiệm Câu phát âm.doc

40 câu phát âm .doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *