Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN HLDI

Mã số thuế:

*

Mã số thuế:

*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÂN BÓN ISRAEL CHEMICAL

Mã số thuế:

*