DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2015

*

*
*
*
*

*

*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số:204/QĐ-TTg

Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ nhất tháng02năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ đọng Luật Tổchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn uống cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 mon 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê coi ngó công ty trương đầu tư chi tiêu các Chương thơm trình phương châm đất nước quy trình năm 2016 - 2020;

Quyết định số30/2012/QĐ-TTgngày 18 mon 7 năm 2012 của Thủ tướng mạo nhà nước về tiêu chí xác định làng đặc biệt khó khăn, thôn nằm trong vùng dân tộc cùng miền núi quy trình 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số551/QĐ-TTgngày 04 tháng bốn năm 2013 của Thủ tướng nhà nước phê chăm sóc Cmùi hương trình 135 về cung ứng chi tiêu hạ tầng, hỗ trợ cách tân và phát triển thêm vào cho các làng mạc quan trọng đặc biệt trở ngại, buôn bản biên giới, làng mạc an toàn khu vực,các làng mạc, phiên bản đặc trưng nặng nề khăn;

Xét ý kiến đề xuất của Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh sách các xã đặc biệt khó khăn năm 2015

Phê phê chuẩn danh sách 2.275 thôn đặc trưng khó khăn, làng biên giới, làng mạc bình yên khu vực của 48 thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương vào diện chi tiêu của Chương trình 135 năm quá trình 2016 - 20đôi mươi. Trong đó:

- Chi tiêu trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 thôn của 44 tỉnh;

- túi tiền địa phương đầu tư: 35 làng của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninch, thủ đô hà nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem thêm: Dịch Vụ Internet Cáp Quang Tại Bình Dương, Bảng Giá Cước Dịch Vụ Internet

Quyết định số2405/QĐ-TTgngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng nhà nước phê chăm chút list xã đặc trưng trở ngại, xóm biên cương, thôn bình an khu vào diện đầu tư của Cmùi hương trình 135 năm năm trước và năm 2015; Quyết định số495/QĐ-TTgngày 08 tháng tư năm năm trước của Thủ tướng mạo nhà nước về kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số2405/QĐ-TTgkhông còn hiệu lực thực thi kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành.

Điu 3.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # những tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương Chịu trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí Thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, ban ngành ngang Sở, ban ngành ở trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Văn uống chống Trung ương với các Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Tổng Bí thư; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc cùng những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên quần chúng. # về tối cao; - Ủy ban Giám sát Tài thiết yếu quốc gia; - Kiểm tân oán nhà nước; - Ngân sản phẩm Chính sách buôn bản hội; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - Phòng Thương thơm mại với Công nghiệp Việt Nam; - VPCP: BTcông nhân, các PCN, Trợ lýTTg, tổng giám đốc Cổng TTĐT, những Vụ: KTTH, KTN,V.III, TKBT, TH; - Lưu: VT, KGVX (3b).