DANH SÁCH CÁC ĐIỂM BÁN VÉ TẬP XE BUÝT NĂM 2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 15/2022/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng tư năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ vào ĐÔ THỊ VÀ TỶ LỆPHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ lao lý Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015; luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của khí cụ Tổchức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và nguyên lý Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm2019;

Căn cứ Luật giao thông vận tải đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật phượt số09/2017/QH14 ngày 19 mon 6 năm 2017;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày17 mon 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm 2020 của chính phủ nước nhà về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vậntải bởi xe ô tô;

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quy định cụ thể một số điều của LuậtDu lịch;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 mon 01 năm 2022 của cơ quan chính phủ Quy định chi tiết một số điều của LuậtBảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông bốn số12/2020/TT-BGTVT ngày 29 mon 5 năm 2020 của cục trưởng Bộ giao thông vận tảiquy định về tổ chức, làm chủ hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ cung ứng vậntải con đường bộ; Thông tứ số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của cục trưởngBộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số12/2020/TT-BGTVT ;

Căn cứ Thông tứ số87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tảiban hành Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về chất lượng bình yên kỹ thuật với bảo vệmôi trường đối với xe ô tô;

Căn cứ Thông bốn số 90/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải ban hành Quy chuẩnkỹ thuật nước nhà về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường so với ôtô khách hàng thành phố;

Căn cứ Thông tư số26/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của cục trưởng Bộ giao thông vận tảiban hành Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để fan khuyết tậttiếp cận áp dụng và 05 Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về phụ tùng, linh phụ kiện ô tô,mô tô, xe lắp máy;

Căn cứ Thông tứ số46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiquy định về cài đặt trọng, khổ giới hạn của mặt đường bộ; lưu giữ hành xe pháo quá tải trọng, xequá khổ giới hạn, xe pháo bánh xích trê tuyến phố bộ; vận tải hàng vô cùng trường, siêutrọng; số lượng giới hạn xếp sản phẩm & hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham giagiao thông trê tuyến phố bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh sách các điểm bán vé tập xe buýt năm 2017

ban hành kèm theo đưa ra quyết định này điều khoản về hoạtđộng vận tải đường bộ đường bộ trong thành phố và xác suất phương tiện vận tải hành khách hàng đáp ứngnhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải đường bộ chủ trì, phối hợp, hướngdẫn những cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai tiến hành Quyết định này.

Chánh công sở Ủy ban quần chúng tỉnh,Giám đốc Sở giao thông vận tải, Thủ trưởng những Sở, ban, ngành có liên quan thuộctỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, tp và những tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

địa điểm nhận: - Văn phòng cơ quan chính phủ (để b/c); - Bộ giao thông vận tải Vận tải; - Cục kiểm soát VBQPPL - bộ Tư pháp; - trực thuộc Tỉnh ủy (để b/c); - ĐĐBQH cùng HĐND tỉnh (để b/c); - Vụ Pháp chế - Bộ giao thông vận tải; - Ủy ban MTTQ nước ta tỉnh; - nhà tịch, những Phó quản trị UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Sở tư pháp; - Đài phạt thanh với Truyền hình Đắk Lắk; - Báo Đắk Lắk; - TT công nhân và CTTĐT tỉnh; - công văn tỉnh; - VP ủy ban nhân dân tỉnh: các PCVP; các P, TT; - Lưu: VT, CN(Hg.70).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Ngọc Nghị

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ vào ĐÔ THỊ VÀ TỶ LỆ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢIHÀNH KHÁCH ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng tư năm 2022 củaỦy ban quần chúng. # tỉnh Đắk Lắk)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Cách thức này quy định câu hỏi quản lýhoạt động vận tải hành khách đường bộ trong đô thị so với xe buýt, xe ô tôtheo tuyến chũm định, xe pháo taxi, xe thích hợp đồng, xe cộ ô tô vận tải đường bộ khách du lịch; hoạt độngvận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe ô tô; chuyển động vận tải phục vụ vệ sinh môi trường; hoạtđộng vận chuyển hóa học thải nguy hại, chất thải thông thường, vật liệu xây dựngcho các công trình xây dựng; phần trăm phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầuđi lại của bạn khuyết tật trên địa phận tỉnh Đắk Lắk.

2. Phần đông nội dung ko được nhắc tạiquy định này được tiến hành theo những quy định của điều khoản hiện hành có liênquan.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Quy định này áp dụng so với các tổchức, cá thể có đăng ký kinh doanh và hoạt động vận tải quý khách đường bộtrong đô thị so với xe buýt, xe ô tô theo tuyến núm định, xe pháo taxi, xe hợp đồng,xe ô tô vận tải khách du lịch; vận động vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe pháo ô tô; hoạt độngvận download phục vụ lau chùi môi trường; chuyển động vận chuyển hóa học thải nguy hại, chấtthải thông thường, vật tư xây dựng cho những công trình thành lập trên địa bàn tỉnhĐắk Lắk.

Điều 3. Yêu cầuchung đối với phương tiện vận động vận tải

1. Xe ô tô tham gia chuyển động vận tảihành khách, hàng hóa thông thường, chất thải không nguy khốn phải bảo đảm an toàn đủ điềukiện về phương tiện đi lại tham gia giao thông đường đi bộ quy định so với xe xe hơi tạikhoản 1 Điều 53 pháp luật Giao thông đường bộ năm 2008 và điều kiện marketing vận tảibằng xe xe hơi quy định trên Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 mon 01 năm 2020của bao gồm phủ, quy định về sale và điều kiện kinh doanh vận tải bởi xe ôtô.

2. Xe pháo ô tô kinh doanh vận thiết lập hànhkhách, xe pháo ô tô marketing vận tải sản phẩm & hàng hóa phải gắn thêm thiết bị giám sát hànhtrình, lắp ráp camera theo cơ chế tại Điều 12, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều14 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ; việc thống trị dữ liệu hình ảnh từ camera lắptrên xe cộ ô tô tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tứ số02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tảisửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 mon 5năm 2020 của bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định về tổ chức, thống trị hoạtđộng vận tải đường bộ bằng xe xe hơi và dịch vụ cung cấp vận sở hữu đường bộ.

3. Đối với xe pháo ô tô vận tải đường bộ chất thảinguy hại, xe ô tô vận tải hàng nguy khốn phải có bản thảo vận ship hàng nguyhiểm do cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp.

Chương II

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNGVẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ trong ĐÔ THỊ

Điều 4. Hoạt độngvận thiết lập hành khách nơi công cộng bằng xe cộ buýt theo tuyến nắm định

1. Quy định đối với xe buýt:

a) Xe xe hơi buýt vận tải đường bộ hành kháchtheo tuyến cố định phải thỏa mãn nhu cầu các quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số10/2020/NĐ-CP ; Điều 29 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT với được sửa thay đổi tại khoản5, khoản 6 Điều 1 Thông tứ số 02/2021/TT-BGTVT ; QCVN 10:2015/BGTVT - Quy chuẩnkỹ thuật giang sơn về chất lượng bình yên kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường đối vớixe xe hơi khách thành phố, ban hành kèm theo Thông bốn số 90/2015/TT-BGTVT ngày 31tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải.

b) Phương tiện ô tô khách thành phố,xe buýt có thiết bị cung ứng người khuyết tật, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuậttheo QCVN 82:2019/BGTVT Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về xe hơi khách tp đểngười khuyết tật tiếp cận sử dụng, ban hành kèm theo Thông tư số26/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của cục trưởng Bộ giao thông vận tảiban hành Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tậttiếp cận áp dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh phụ kiện ô tô,mô tô, xe thêm máy như: Yêu ước kỹ thuật về kỹ năng tiếp cận của xe lăn, yêu thương cầuvề kỹ năng tiếp cận không giống như: sàn với lối đi dọc xe, bàn nâng xe pháo lăn và ước lênxuống xe, ghế ưu tiên, bậc lên xuống, tay vịn, tay nắm, tin tức và hệ thống hạthấp độ cao xe. Khuyến khích các loại xe pháo buýt thực hiện nhiên liệu làm sút ônhiễm môi trường.

2. Tuyến, số hiệu tuyến, hành trình, tầnsuất chạy xe:

a) tuyến đường xe buýt có những loại tuyến:Tuyến xe pháo buýt có hành trình trong phạm vi thành phố là các tuyến có hành trình dài điểmđầu cùng cuối dứt trong phạm vi đô thị; tuyến đường xe buýt có hành trình kết hợplà những tuyến có hành trình điểm đầu với cuối kết thúc trong phạm vi city vàcác quần thể dân cư, khiếp tế, trung vai trung phong hành chính thuộc địa bàn tỉnh, liên tỉnh;

b) Số hiệu tuyến, hành trình, tần suấtchạy xe cộ trên những tuyến xe cộ buýt nội tỉnh cùng liền kề thực hiện theo ra quyết định củaUBND tỉnh về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh,mạng lưới tuyến đường xe buýt nội tỉnh giấc và liền kề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

c) Trong quy trình vận hành, khaithác khi cần không ngừng mở rộng mạng lưới tuyến vận tải khách bằng xe buýt, đặc biệt quan trọng đối vớicác đô thị nhiều loại I đến một số loại IV, Sở Giao thông vận tải phối phù hợp với các đơn vịliên quan liêu tham mưu Ủy ban dân chúng tỉnh phê duyệt bổ sung cập nhật danh mục mạng lướituyến. Việc chào làng mở tuyến vận tải đường bộ hành khách bởi xe buýt và ngôn từ công bốthực hiện theo nguyên tắc tại Điều 32 của Thông bốn số 12/2020/TT-BGTVT .

3. Điểm đầu, điểm cuối đường xe buýt:

a) Điểm đầu, điểm cuối con đường xe buýtphải được sắp xếp ở chỗ thuận lợi, bảo đảm an ninh giao thông, thỏa mãn nhu cầu các quy địnhtại khoản 1 Điều 30 của Thông bốn số 12/2020/TT-BGTVT ; tuân hành quy định về tổchức giao thông trong đô thị;

b) tại điểm đầu, điểm cuối đường xebuýt và trạm chuyến qua phải có nhân viên quản lý và điều hành để chỉ dẫn hành khách,kiểm tra, phối hợp buổi giao lưu của xe buýt trên con đường và thông tin liên lạc nhằm tiếpnhận chủ kiến phản ánh của hành khách, ý kiến lãnh đạo của cơ quan làm chủ tuyến.

c) các thông tin truyền bá tại những điểmđầu, điểm cuối, những nhà hóng xe buýt, phải triển khai đúng những quy định hiệnhành, bảo đảm an toàn mỹ quan.

4. Điểm giới hạn đón trả khách với nhà chờxe buýt:

a) Điểm giới hạn đón trả khách cùng nhà chờxe buýt phải đáp ứng các chế độ tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều30 Thông tứ số 12/2020/TT-BGTVT ; Điểm dừng xe buýt, quanh vùng xe buýt dừng đón,trả khách được báo hiệu bằng biển báo với vạch sơn kẻ con đường theo quy định; trênbiển thông báo phải ghi số hiệu đường hoặc mã số tuyến, tên đường (điểm đầu - điểmcuối), hành trình dài tuyến rút gọn gàng ở phía sau biển khơi báo;

b) Tại các điểm dừng xe buýt vào đôthị nếu gồm bề rộng hè con đường từ 5m trở lên và quanh đó đô thị nếu tất cả bề rộng lớn lềđường tự 2,5 mét trở lên đề nghị xây dựng nhà đợi xe buýt;

c) Tại các nhà ngóng xe buýt nên niêmyết các thông tin: số hiệu tuyến, tên tuyến, hành trình, gia tốc chạy xe, thờigian chuyển động trong ngày của tuyến, số điện thoại thông minh của cơ quan cai quản tuyến, bảnđồ hoặc sơ vật dụng mạng lưới con đường xe buýt;

d) xe cộ buýt được ưu tiên bố trí nơi dừng,đỗ nhằm đón, trả khách hàng tại các bến xe, công ty ga sảnh bay, bến thủy nội địa, khu du lịch,điểm du lịch, cơ sở tồn tại du lịch, điểm du lịch thăm quan du lịch, vị trí văn hóa,thể thao, trung trung tâm thương mại, đầu mối giao thông và các vị trí kết nối vớicác phương thức vận tải đường bộ khác; được ưu tiên vận động khi tổ chức triển khai giao thông đôthị.

5. Đầu bốn xây dựng và quản lý kết cấuhạ tầng phục vụ vận động xe buýt.

a) khối hệ thống điểm giới hạn xe buýt, công ty chờ,biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường bắt buộc được xây dựng lắp ráp tại phần đa địa điểm,vị trí thuận lợi; có kiểu dáng, kích thước theo kiến tạo mẫu bởi vì Sở giao thông vận tải vậntải quy định; bảo đảm bình an giao thông, dọn dẹp và sắp xếp môi trường và mỹ quan. Khuyếnkhích chi tiêu xây dựng vén tín hiệu giao thông vận tải bằng vạch cảm ứng hoặc nút ấnkèm theo biểu thị âm thanh.

b) Điểm đầu, điểm cuối, trạm dừng vànhà chờ xe buýt phải được xây dựng bảo đảm thuận tiện cho tất cả những người khuyết tật tiếpcận sử dụng.

6. Hoạt động của xe buýt trong đô thị:

a) thực hiện theo công cụ tại Điều53, Điều 67 cùng Điều 68 khí cụ Giao thông đường bộ năm 2008; tuân hành quy định vềtổ chức giao thông vận tải trong đô thị;

b) thời hạn xe buýt chuyển động trong ngàycủa từng con đường được chế độ trong biểu vật chạy xe. Căn cứ vào biểu vật chạy xe,xe buýt nên chạy đúng tuyến, đúng kế hoạch trình cùng dừng, đỗ đúng nơi nguyên lý nhưtrong nội dung công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt.

7. Công tác quản lý hoạt động vận tảikhách bằng xe buýt trong đô thị vâng lệnh các điều khoản tại Điều 33 của Thông tưsố 12/2020/TT-BGTVT ; các quy định về tổ chức triển khai giao thông vào đô thị.

Điều 5. Hoạt độngvận tải du khách theo tuyến thế định

1. Thực hiện theo những quy định tại Điều53, Điều 67, Điều 68 nguyên tắc Giao thông đường đi bộ năm 2008; Điều 4, Điều 5 Nghị địnhsố 10/2020/NĐ-CP ; Mục 2, Mục 3 Chương IV Thông bốn số 12/2020/TT-BGTVT .

2. Chạy đúng lộ trình đã có công bố;Đối với các lộ trình tuyến gồm điểm đầu, cuối tại tại bến xe nằm trong quanh vùng nộiđô, các loại xe xe hơi khách chở tín đồ trên 30 ghế ngồi và xe hơi khách giường nằmcó form size giới hạn tương tự với ô tô chở người trên 30 ghế ngồi phảituân thủ theo phương pháp phân luồng, tổ chức giao thông trong đô thị, tuân thủ thờigian được phép lưu giữ thông trong thành phố theo chế độ tại khoản 4 Điều 10 của Quyđịnh này.

3. Dừng, đón, trả khách tại bến xe cộ đầu,cuối và các điểm dừng đón trả khách hàng tuyến cố định dọc theo hành trình dài tuyến đãđược công bố.

4. Không chở hàng bự chảng trên muixe.

5. Có giải pháp giữ gìn vệ sinh, bốtrí thùng rác rến trên xe, không để hành khách vứt rác rến xuống lòng, lề đường.

Điều 6. Hoạt độngvận mua khách du lịch bằng xe pháo ô tô, vận tải đường bộ khách theo vừa lòng đồng

1. Xe pháo ô tô marketing vận cài đặt kháchdu lịch, vận tải đường bộ khách theo hợp đồng phải đáp ứng nhu cầu quy định trên khoản 1 Điều 7,khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ; Điều 43 Thông bốn số12/2020/TT-BGTVT .

2. Vận động vận sở hữu khách du lịch phảithực hiện các quy định trên Điều 53, Điều 67, Điều 68 Luật giao thông đường bộnăm 2008; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ; Điều 45, Điều 46, Điều 47Luật phượt năm 2017 với Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều trăng tròn Nghị định số168/2017/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm 2017 của thiết yếu phủ, quy định chi tiết một sốđiều của cách thức Du lịch.

3. Vận động vận mua khách du ngoạn đượchoạt đụng không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới những điểm dulịch, khi giữ thông trong đô thị. Ngoài vận động cấp cứu người, giao hàng cácnhiệm vụ cần thiết như thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng,xe ô tô vận tải đường bộ khách du ngoạn không được đón, trả khách không tính các địa điểm ghitrong đúng theo đồng.

4. Vận động vận tải quý khách theohợp đồng tuân hành quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 vàkhoản 7 Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Ngoài hoạt động cấp cứu vớt người, phụcvụ những nhiệm vụ cấp bách như thiên tai, địch họa theo yêu ước của lực lượng chứcnăng, xe ô tô vận chuyển quý khách theo vừa lòng đồng không được đón, trả kháchngoài các vị trí ghi trong vừa lòng đồng.

Điều 7. Hoạt độngvận tải hành khách bằng xe pháo taxi

1. Xe pháo ô tô marketing vận thiết lập hànhkhách bởi taxi phải đáp ứng được các quy định trên khoản 1, khoản 2 và khoản 3Điều 6 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ; Điều 38 Thông tứ số 12/2020/TT-BGTVT , đượcsửa đổi, bổ sung cập nhật tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT .

2. Các quy định về trạm dừng đón, trảkhách, điểm đỗ xe taxi tiến hành theo luật pháp tại Điều 39 Thông bốn số12/2020/TT-BGTVT. Điểm đỗ xe taxi trên địa phận tỉnh Đắk Lắk gồm có hai loại: Điểmđỗ xe taxi vì chưng doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã vận tải hành khách bởi xe taxi tổ chức,quản lý; Điểm đỗ xe cộ taxi công cộng do Sở Giao thông vận tải tổ chức và quản lý.

3. Yêu cầu so với các điểm dừng đón,trả khách, điểm đỗ xe pháo taxi yêu cầu đảm bảo bình an và hiếm hoi tự giao thông, khônggây ùn tắc giao thông, cân xứng với tổ chức giao thông vào đô thị; bảo đảm an toàn yêucầu về phòng, phòng cháy nổ, dọn dẹp vệ sinh môi trường với được báo hiệu bởi biển báo,vạch sơn kẻ con đường theo quy định.

4. Hoạt động vui chơi của xe xe taxi trong đô thị:

a) triển khai theo công cụ tại Điều53, Điều 67, Điều 68 và Điều 72 nguyên lý Giao thông đường đi bộ năm 2008, những quy địnhtại Điều 13, Điều 17 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và những quy định tại Điều 3 củaQuy định này;

b) người lái xe xe taxi khách và hànhkhách đi xe có thể thỏa thuận địa chỉ đón, trả khách nhưng yêu cầu chấp hành cácquy định về bảo đảm an ninh giao thông, tổ chức triển khai giao thông đô thị;

c) Trong thời gian đỗ xe chờ đónkhách, những xe chỉ được đỗ xe cộ tại những điểm đỗ xe pháo theo quy định;

d) Xe taxi được ưu tiên bố trí nơi dừng,đỗ để đón, trả khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểmdu lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan du lịch, địa điểm văn hóa, thểthao, trung tâm thương mại; được ưu tiên hoạt động khi tổ chức giao thông tạiđô thị.

Điều 8. Hoạt độngvận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xe pháo ô tô

1. Hoạt động vận tải hàng hóa siêutrường, siêu trọng:

a) vận động vận tải sản phẩm & hàng hóa siêutrường, khôn cùng trọng là việc áp dụng xe ô tô phù hợp để vận chuyển một số loại hàng cókích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng tất yêu tháo rời;

b) lúc vận chuyển sản phẩm & hàng hóa siêu trường,siêu trọng, lái xe bắt buộc mang theo giấy tờ lưu hành xe quá cài đặt trọng, xe quákhổ giới hạn, xe vận tải hàng rất trường, rất trọng còn hiệu lực hiện hành do cơquan tất cả thẩm quyền cấp. Trong trường hợp vận tải có trong suốt lộ trình đi vào, ra đô thịthì lộ trình lưu giữ thông trong đô thị đề xuất được ghi rõ tin tức trong Giấy phéplưu hành xe; phải chấp hành những quy định về tổ chức triển khai giao thông thành phố tại địaphương (nếu có) như giải pháp về con đường đường, thời gian hoạt động vui chơi của các loạiphương luôn thể trên như những quy định trên khoản 5 Điều này.

2. Vận động vận tải sản phẩm & hàng hóa bằngcông-ten-nơ:

a) hoạt động vận tải sản phẩm & hàng hóa bằngcông-ten-nơ là việc thực hiện xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ ngươi rơ moóc để vậnchuyển công-ten-nơ;

b) lúc vận chuyển hàng hóa bằngcông-ten-nơ bao gồm lộ trình đi vào, ra city thì buộc phải chấp hành các quy định về tổchức giao thông vận tải đô thị tại địa phương (nếu có) như giải pháp về đường đường, thờigian buổi giao lưu của các loại phương tiện trên như các quy định tại khoản 5 Điềunày.

3. Vận động vận cài đặt hàng nguy hiểm:

a) Hàng nguy hại là hàng hóa có chứacác chất nguy nan khi chở trên đường có công dụng gây gian nguy tới tính mạng, sứckhỏe nhỏ người, môi trường, bình an và bình yên quốc gia. Tổ chức, cá nhân vậnchuyển hàng nguy hiểm phải có giấy phép vận đưa hàng nguy khốn do phòng ban cóthẩm quyền cấp cho và phải bảo đảm an toàn đáp ứng đủ điều kiện, năng lực về bảo vệ môi trườngtheo luật pháp của pháp luật;

b) phương tiện vận ship hàng nguyhiểm cần gắn thiết bị đo lường hành trình; có các thùng bí mật chuyên dụng chứahàng nguy hiểm, đảm bảo an toàn không ko gây nguy hại đến môi trường và bảo đảm antoàn giao thông;

c) Phương tiện vận tải đường bộ hàng hóa nguyhiểm cần dán biểu trưng sản phẩm & hàng hóa nguy hiểm. Nếu như trên một phương tiện đi lại có nhiềuloại hàng hóa nguy nan khác nhau thì phương tiện phải dán đầy đủ biểu trưng những loạihàng hóa đó;

d) Xe chuyển động hàng nguy hiểm khôngđược dừng, đỗ ở nơi đông người, những nơi dễ xẩy ra nguy hiểm.

4. Hoạt động vận tải sản phẩm & hàng hóa thôngthường bằng xe ô tô:

a) chuyển động vận tải sản phẩm & hàng hóa thôngthường là bề ngoài vận tải sản phẩm & hàng hóa trừ các hình thức vận tải phương pháp tại cáckhoản 1, khoản 2 với khoản 3 Điều này. Xe cộ ô tô sale vận tải hàng hóa phảiđáp ứng các quy định trên khoản 6 Điều 9 và Điều 14 của Nghị định số10/2020/NĐ-CP ; Điều 46 của Thông bốn số 12/2020/TT-BGTVT ;

b) Phạm vi vận động vận cài hàng hóathông thường xuyên trong đô thị phải tuân thủ các qui định về tổ chức giao thông đôthị tại địa phương (nêu có) như cơ chế về con đường đường, thời gian chuyển động củacác loại phương tiện đi lại trên triển khai theo chính sách tại khoản 5 Điều này với khoản7 Điều 10 của luật pháp này;

c) hàng hóa trên xe yêu cầu xếp gọn gàngvà chằng buộc chắc chắn bảo đảm an ninh giao thông trong quá trình vận chuyển;

d) Nếu chuyển động hàng rời đề nghị đượcche che kín, không để rơi, vãi xuống đường. Trường hợp nhằm rơi, vãi xuống đườngthì người vận tải đường bộ phải có trách nhiệm khắc phục, dọn dẹp ngay với đồng thời cónhững phương án báo hiệu, ngăn ngừa không để xảy ra tai nàn giao thông, gây ônhiễm môi trường.

đ) vận động vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng xetaxi thiết lập là việc sử dụng xe ô tô có trọng thiết lập từ 1.5 tấn trở xuống để vận chuyểnhàng hóa và tín đồ thuê vận tải trả tiền cho lái xe pháo theo đồng hồ tính chi phí hoặctheo ứng dụng tính tiền trên xe. Khía cạnh ngoài 2 bên thành xe pháo hoặc cánh cửa xeniêm yết chữ “TAXI TẢI”, số điện thoại cảm ứng thông minh liên lạc, tên đơn vị kinh doanh.

5. Phạm vi chuyển động vận mua hàng hóatrong đô thị:

a) thực hiện theo lý lẽ tại Điều53, Điều 67, Điều 72 điều khoản Giao thông đường bộ năm 2008 và các quy định trên Điều9, Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ;

b) chuyển động đúng thời gian, đúng tuyếnđường được công cụ cho từng nhiều loại xe, trên cơ sở vâng lệnh hiệu lệnh, chỉ dẫn củahệ thống báo cáo đường bộ; nên đúng tuyến đường được cách thức trong nội dunghợp đồng vận tải hàng hóa được ký với nhà hàng hoặc giấy vận tải;

c) khi đỗ xe nhằm xếp, dỡ hàng hóa phảiđúng địa chỉ được phép đỗ xe và phải đảm bảo bình yên giao thông, tuân hành cácquy tắc về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ và trên phố phố tại Điều 18, Điều 19Luật Giao thông đường đi bộ năm 2008;

d) thời gian và loại phương tiện vậntải hàng hóa bằng xe ô tô trong city được vẻ ngoài tại khoản 7 Điều 10 củaQuy định này. Vào trường hợp quan trọng các phương tiện lưu thông vượt vượt tảitrọng được phép lưu giữ thông theo thời gian trong đô thị được vẻ ngoài tại khoản 7Điều 10 của hiện tượng này thì đề xuất có giấy phép lưu hành xe vày cơ quan gồm thẩmquyền cấp. Quy định về việc cấp, thẩm quyền cấp giấy phép lưu giữ hành xe pháo thực hiệntheo phép tắc tại Điều 20, Điều 21 cùng Điều 22 Thông tứ số 46/2015/TT-BGTVT ngày07 mon 9 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định về sở hữu trọng,khổ giới hạn của con đường bộ; giữ hành xe quá download trọng, xe vượt khổ giới hạn, xebánh xích trên tuyến đường bộ; vận tải hàng cực kỳ trường, khôn xiết trọng; số lượng giới hạn xếphàng hóa trên phương tiện đi lại giao thông đường bộ khi tham gia giao thông vận tải trên đườngbộ.

Điều 9. Hoạt độngvận tải phục vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường; chuyên chở vật liệu, hóa học thải tự hoạt độngthi công xây dựng; vận chuyển hóa học thải gian nguy trong đô thị

1. Vận động vận tải phục vụ vệ sinhmôi trường:

a) Phương tiện vận tải phải đáp ứngcác luật tại Điều 53, Điều 72 qui định Giao thông đường đi bộ năm 2008. Các phươngtiện vận tải phục vụ dọn dẹp và sắp xếp môi trường bắt buộc là các loại xe cộ chuyên sử dụng hoặc cócông năng phù hợp;

b) rác rến thải, chất thải thông thườngtrên xe nên được bít phủ kín, không để rơi, vãi xuống đường. Trường hòa hợp đểrơi, vãi đi xuống đường thì người vận tải đường bộ phải có trách nhiệm khắc phục, thu dọnngay và đồng thời tất cả những biện pháp báo hiệu, ngăn chặn không để xảy ra tai nạngiao thông, gây ô nhiễm môi trường;

c) việc vận chuyển chất thải trongsinh hoạt, hóa học thải lỏng nên được thực hiện bằng phương tiện đi lại phù hợp, bảo đảmkhông làm rò rỉ, rơi vãi, gây độc hại môi trường;

d) Có phương án đảm bảo vệ sinh môitrường và không gây ô nhiễm.

2. Hoạt động vận chuyển vật liệu xâydựng, chất thải từ hoạt động thi công xây dựng:

a) Phương tiện vận tải phải thỏa mãn nhu cầu cácquy định tại Điều 53, Điều 72 cách thức Giao thông đường bộ năm 2008. Phương tiện vậntải vật liệu xây dựng, hóa học thải trong vận động xây dựng phải là những xe chuyêndùng hoặc có công suất phù hợp;

b) vấn đề vận gửi vật liệu, chất thảitrong vận động xây dựng nên được triển khai bằng phương tiện đi lại phù hợp. Vật dụng liệu,chất thải bên trên xe phải được bịt phủ kín, bảo đảm an toàn không làm rò rỉ, rơi vãi xuốngđường gây ô nhiễm môi trường với mất an toàn giao thông.

3. Hoạt động vận chuyển chất thảinguy hại:

a) Tổ chức, cá nhân vận chuyển chấtthải nguy khốn phải có giấy phép vận gửi thu gom chất thải nguy hại do cơquan tất cả thẩm quyền cấp; phải bảo vệ đáp ứng đủ điều kiện, năng lực về bảo vệmôi trường theo khí cụ của pháp luật;

b) phương tiện vận chuyển cần đủ điềukiện tham gia giao thông theo điều khoản của pháp luật, thỏa mãn nhu cầu các quy định tạiĐiều 53, Điều 72 chế độ Giao thông đường đi bộ năm 2008. Máy chuyên cần sử dụng củaphương nhân tiện vận chuyển hóa học thải nguy khốn phải đáp ứng các phép tắc của pháp luậtvề vận tải hàng hóa nguy hiểm và các yêu mong của Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia về an ninh kỹ thuật và bảo đảm môi ngôi trường phương tiện giao thông vận tải cơ giới đườngbộ;

c) phương tiện đi lại vận chuyển chất thảinguy hại buộc phải gắn thiết bị đo lường hành trình; có những thùng kín chuyên dụng chứachất thải nguy hại, bảo đảm an toàn không phát tán ra môi trường, không khiến rò rỉ chấtthải ra bên ngoài;

d) xe cộ vận chuyển chất thải nguy hạikhông được dừng, đỗ ở địa điểm đông người, phần lớn nơi dễ xẩy ra nguy hiểm. Lúc vậnchuyển chất thải nguy khốn trong city chỉ được lưu giữ thông theo lộ trình sẽ đượccơ quan quản lý đường bộ cho phép.

4. Thời gian, phạm vi vận động cácloại xe vận tải phục vụ dọn dẹp và sắp xếp môi trường; xe ô tô vận chuyển chất thải thôngthường, chất thải nguy hại; xe xe hơi vận gửi vật liệu, chất thải vào hoạt độngthi công desgin trong city phải tuân hành các phương tiện có tương quan tại Điều10 của điều khoản này.

Điều 10. Thờigian, phạm vi hoạt động cụ thể cho một vài loại xe

1. Xe xe hơi đưa đón cán bộ, nhân viên,công nhân, học sinh, sv được hoạt động 24/24 tiếng trên những tuyến đườngtrong đô thị.

2. Ô sơn chở khách hàng theo hòa hợp đồng, xetaxi, xe hơi con được hoạt động 24/24 giờ trên những tuyến đường trong đô thị.

3. Ô sơn chở khách du lịch (phương tiệnô tô vận tải đường bộ khách phượt có gắn hải dương hiệu): Được vận động 24/24 tiếng trên cáctuyến mặt đường trong đô thị, tuy nhiên phải vâng lệnh các lý lẽ tại khoản 3 Điều 6 củaQuy định này.

Xem thêm: Giới Hạn Độ Tuổi Học Bằng Lái Xe Ô Tô Hạng C Phép Lái Xe Ô Tô Là Bao Nhiêu?

4. Ô tô khách hoạt động theo con đường cốđịnh: Được hoạt động 24/24 giờ trên những tuyến thắt chặt và cố định đã được công bố. Ngoàira, so với xe xe hơi chở tín đồ trên 30 ghế ngồi và xe xe hơi khách chóng nằm cókích thước giới hạn tương đương với xe hơi chở fan trên 30 chỗ ngồi đề xuất tuânthủ theo cách thực hiện phân luồng, tổ chức triển khai giao thông vào đô thị.

5. Ô tô phục vụ vệ sinh môi trường:Được chuyển động ngoài giờ du lịch trên các tuyến đường trong đô thị.

6. Xe pháo máy thiết kế chỉ được hoạt độngtrong phạm vi phép tắc công trường, số lượng giới hạn hai đầu đại dương báo công trường. Xe ôtô chở vật tư xây dựng, chất thải do chuyển động thi công xây dừng trong đô thịphải tuân thủ quy định như đối với phương tiện vận tải đường bộ hàng hóa trên điểm khoản7 Điều này.

7. Phương tiện vận tải đường bộ hàng hóa bao gồm khốilượng siêng chở có thể chấp nhận được (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định bình yên kỹthuật và đảm bảo môi ngôi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) trường đoản cú 1,5 tấntrở xuống được hoạt động 24/24 giờ; phương tiện vận tải hàng hóa bao gồm khối lượngchuyên chở được cho phép từ trên 1.5 tấn đến 3.5 tấn được lưu lại thông trong đô thị trừcác khoảng thời hạn giờ cao điểm; phương tiện vận tải đường bộ hàng hóa bao gồm khối lượngchuyên chở chất nhận được trên 3,5t chỉ được phép lưu giữ thông trong city vào khoảngthời gian trường đoản cú 22 tiếng 00 phút tối ngày hôm trước đến 06 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau.

8. Xe sản phẩm công nghệ chuyên cần sử dụng trừ xe sản phẩm công nghệ thicông: Được phép chuyển động trong các khoảng thời hạn ngoài giờ cao điểm, chỉ đượchoạt động trong phạm vi quy định, bắt buộc bảo đảm an ninh cho người, phương tiệnvà công trình đường bộ khi di chuyển.

9. Các loại xe giao hàng mục đích côngcộng: xe thư báo, xe cộ bảo trì, sửa chữa khối hệ thống báo hiệu mặt đường bộ, điện lực, hệthống chiếu sáng, trang trí, viễn thông, xe thay thế sửa chữa ống nước, chăm lo câyxanh trong thành phố được phép vận động 24/24 giờ đồng hồ trên những tuyến mặt đường trong đôthị; Trong vượt trình hoạt động phải có biện pháp bảo đảm an ninh giao thông vàvệ sinh môi trường.

10. Vận động chuyển mặt hàng nguy hiểm,chất thải nguy nan phải tuân thủ các hình thức của Luật đảm bảo an toàn môi trường ngày17 tháng 7 năm 2020; chỉ được phép giữ thông theo lộ trình, thời hạn nhất địnhđược quy định trong giấy tờ phép giữ hành xe cộ (trong đô thị) bởi vì cơ quan có thẩm quyềncấp như nguyên tắc tại điểm d khoản 5 Điều 8, điểm a khoản 3 Điều 9 của Quy địnhnày; lộ trình giữ thông tinh giảm đi qua khoanh vùng đô thị, khu đông dân cư. Thờigian hoạt động từ 22 giờ đồng hồ 00 phút tối hôm trước đến 06 giờ đồng hồ 00 phút sáng sủa ngày hômsau; trong thừa trình chuyển động phải có biện pháp bảo đảm bình an giao thông vàvệ sinh môi trường.

11. Nội dung dụng cụ tại khoản 4,khoản 7 Điều này sẽ không áp dụng so với các đoạn tuyến quốc lộ, thức giấc lộ đi quacác thành phố trên địa bàn tỉnh khi những đô thị này chua được xây dựng những tuyếntránh.

Chương III

PHƯƠNG TIỆN VẬNTẢI HÀNH KHÁCH ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Điều 11. Quy địnhvề phương tiện

1. Đủ điều kiện hoạt động theo quy địnhtại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP , Thông tứ số 90/2015/TT-BGTVT , Thông tư số26/2019/TT-BGTVT .

2. Xe cộ phải có tối thiểu 03 (ba) ghếưu tiên fan khuyết tật, bạn cao tuổi, đàn bà mang thai cùng có ít nhất 01 (một)chỗ dành riêng cho xe lăn của tín đồ khuyết tật theo quy định.

3. Bao gồm trang máy nâng hạ xe lănhoặc đồ vật nâng hạ sàn xe giao hàng người khuyết tật.

Điều 12. Tỷ lệphương tiện đáp ứng nhu ước đi lại của người khuyết tật, bạn cao tuổi, phụ nữmang thai

1. Đến năm không còn năm 2022, doanh nghiệpvận tải đk tham gia khai thác tuyến xe buýt, vận tải hành khách hàng theo tuyếncố định trên địa phận tỉnh Đắk Lắk phải đảm bảo an toàn có 20% tổng số phương tiện đi lại đăngký chuyển động trên tuyến bao gồm chỗ ngồi dành riêng cho tất cả những người khuyết tật, tín đồ caotuổi, thanh nữ mang thai; có lắp ráp thiết bị hỗ trợ phục vụ đáp ứng nhu cầu nhu cầu đi lạicủa bạn khuyết tật; quy trình tiến độ 2023 - 2025 mỗi năm tăng lên ít nhất 10% tỷ lệphương tiện đáp ứng nhu mong đi lại của bạn khuyết tật, fan cao tuổi, phụ nữmang thai; sau năm 2025 xác suất phương tiện đáp ứng nhu mong đi lại của người khuyếttật đạt tối thiểu 50%. Giả dụ xe không tồn tại thiết bị cung cấp thì nhân viên giao hàng cótrách nhiệm giúp đỡ cho tất cả những người khuyết tật tăng lên và giảm xuống xe.

2. Xe phải có chỗ dành cho ngườikhuyết tật và các đối tượng người tiêu dùng ưu tiên khác, ghi rõ số ghế ưu tiên cho người khuyếttật, người cao tuổi, phụ nữ có thai; tất cả thiết bị hỗ trợ lên xuống thuận tiệncho bạn khuyết tật.

Khi thiết kế, chế tạo, cải tạo và vậnhành các phương luôn thể giao thông nơi công cộng phải tuân thủ hệ thống Quy chuẩn kỹthuật non sông QCVN 82:2019/BGTVT, đảm bảo an toàn điều khiếu nại tiếp cận và sử dụng củangười khuyết tật.

3. Phương tiện giao thông chỗ đông người sảnxuất trong nước hoặc nhập vào phải bảo đảm các đk tiếp cận của ngườikhuyết tật theo chính sách của khối hệ thống Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc mới được phépđưa vào sử dụng, gồm trang vật dụng nâng hạ xe lăn phục vụ cho người khuyết tật.

Điều 13. Lộtrình thực hiện

1. Trên mỗi tuyến vận tải đường bộ hành khách,tỷ lệ phương tiện của khách hàng vận tải đk tham gia khai thác tuyến xebuýt, vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định và thắt chặt phải thỏa mãn nhu cầu quy định trên Điều 11,Điều 12 của vẻ ngoài này; tính từ lúc ngày 01 mon 01 năm 2023, các tuyến vận tảihành khách không đáp ứng tỷ lệ phương tiện theo quy định đề xuất dừng hoạt động.

2. Đối với những phương tiện đk cáctuyến xe buýt, vận tải đường bộ hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh sau ngàyQuy định này còn có hiệu lực thì tổ chức, cá thể kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ bằngxe buýt, vận tải đường bộ hành khách hàng theo tuyến thắt chặt và cố định phải bố trí số ghế, tỷ lệ phươngtiện bảo vệ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của điều khoản này.

3. Tìm mọi cách đến đầu năm 2025, kết cấuhạ tầng giao thông phục vụ xe buýt phải đảm bảo an toàn điều kiện tiếp cận, thực hiện củangười khuyết tật, fan cao tuổi, đàn bà mang thai.

Điều 14. Chínhsách miễn, giảm ngay vé đối với người khuyết tật, người cao tuổi, thiếu nữ mangthai

Các solo vị marketing vận cài đặt hànhkhách, cần có nhiệm vụ thực hiện cơ chế miễn, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vé đối với ngườikhuyết tật, tín đồ cao tuổi, phụ nữ mang thai; miễn giá bán vé so với thương binh,bệnh binh.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀTRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

Điều 15. Sở Giaothông vận tải

1. Tham vấn Ủy ban quần chúng tỉnh thựchiện làm chủ hoạt động vận tải theo nguyên tắc tại Điều 33 của Nghị định số10/2020/NĐ-CP ; thực hiện quản lý hoạt động vận tải theo giải pháp tại Điều 63Thông tứ số 12/2020/TT-BGTVT .

2. Lãnh đạo các công ty lớn khai thácvận sở hữu hành khách nơi công cộng (trước tiên vận tải hành khách bởi xe buýt) xây dựngkế hoạch đầu tư chi tiêu phương tiện bảo đảm an toàn yêu cầu kỹ thuật riêng so với phương tiệnvận tải cho tất cả những người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

3. Công ty trì, phối hợp với Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở liên quan, tổ chức khảo sát xác địnhcác vị trí cho phép dừng, đỗ xe pháo trong khu vực đô thị đối với các đời xe trêncác tuyến phố do tỉnh quản ngại lý; tổ chức triển khai lập hồ sơ cùng trình Ủy ban dân chúng tỉnhphê duyệt.

4. Phối phù hợp với Ban an toàn giaothông tỉnh cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnhhoặc bổ sung cập nhật hệ thống báo hiệu đường bộ trong đô thị cho cân xứng với Quy địnhnày.

5. Thực hiện việc quản lý kết cấu hạtầng giao hàng xe buýt; công bố các mẫu biển khơi báo điểm dừng đón trả khách tuyến cốđịnh; điểm dừng đón trả khách xe buýt; mẫu nhà chờ xe buýt; tổ chức xây dựng kếhoạch thực hiện việc cải tạo, đầu tư chi tiêu mới điểm dừng, nhà ngóng xe buýt theo quy định,trong đó đáp ứng được việc giao hàng người khuyết tật đi xe cộ buýt.

6. Triển khai việc thống trị và bảo vệ kếtcấu hạ tầng ship hàng xe buýt.

7. Thanh tra, soát sổ và giải pháp xử lý cácvi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, sản phẩm & hàng hóa theo luật pháp này.

8. đưa ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉkhai thác tuyến của những doanh nghiệp phạm luật những pháp luật hiện hành về hoạt độngvận đưa hành khách công cộng bằng xe buýt và thiếu nhiệm vụ trong việcgiúp đỡ fan khuyết tật.

Điều 16. Công antỉnh

1. Chỉ đạo các Lực lượng công an cáchuyện, thị xã, thành phố bức tốc kiểm tra, xử lý các vi phạm về đơn thân tự antoàn giao thông vận tải đối với chuyển động vận tải đường bộ theo quy định.

2. Phối phù hợp với Sở giao thông vận tải,Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã tp trong công tác tổ chức triển khai giao thông,bảo đảm bình yên giao thông trong thành phố và các tuyến đường giao thông trên địabàn tỉnh.

Điều 17. Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối phù hợp với Sở giao thông vận tảitổ chức khảo sát và xác định các vị trí có thể chấp nhận được đỗ xe pháo trong quanh vùng đô thị chotất cả các loại xe pháo (trừ các điểm dừng, nhà ngóng xe buýt, điểm đón, trả kháchtrên những tuyến thắt chặt và cố định do Sở Giao thông vận tải quy định).

2. Thẩm tra soát, lắp ráp biển báo hiệugiao thông con đường bộ phù hợp với phương tiện này so với các tuyến phố thuộc thẩmquyền cai quản lý; Riêng đối với các tuyến đường không thuộc thẩm quyền quản lí lý,khi lắp ráp phải bao gồm sự thống độc nhất của 1-1 vị thống trị đường bộ đó.

3. địa thế căn cứ tình hình thực tiễn của đô thịtrên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, khẳng định khung giờ du lịch và trìnhChủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy định cụ thể về mốc giờ cao điểm.

4. Quy xác định trí tập trung rác thải tậptrung, vị trí tập kết chất thải nguy hại trong đô thị đảm bảo an toàn thuận lợi choviệc bốc rác thải lên xe nhằm mục đích đảm bảo đảm an toàn sinh môi trường, mỹ quan city và antoàn giao thông; tương xứng với chế độ của Luật đảm bảo an toàn môi trường.

Điều 18. Tráchnhiệm cùng quyền của doanh nghiệp vận tải

1. Thực hiện trách nhiệm của doanhnghiệp vận tải theo giải pháp tại Điều 26, Điều 33, Điều 40, Điều 44, Điều 48 vàĐiều 53 của Thông tứ số 12/2020/TT-BGTVT .

2. Triển khai các phép tắc về bảo đảman toàn giao thông được cơ chế tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Thôngtư số 12/2020/TT-BGTVT

3. Đối với doanh nghiệp vận tải đường bộ hànhkhách công cộng: kiến thiết kế hoạch tiến hành các khí cụ về phương tiện vận tảihành khách thỏa mãn nhu cầu nhu mong đi lại của tín đồ khuyết tật được luật pháp tại ChươngIII của pháp luật này.

4. Bao gồm nơi đỗ xe tương xứng với đồ sộ củadoanh nghiệp, bảo đảm yêu mong về độc thân tự an toàn, phòng chống cháy nổ và vệsinh môi trường.

5. Phương tiện vận tải hành khách hàng phảitrang bị thùng rác và túi đựng rác, kiểm soát hành vi xả thải của hành kháchtrên xe cộ không để gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

6. Được sử dụng kiến trúc giaothông đường bộ để phục vụ vận động vận sở hữu trên tuyến.

Điều 19. Tráchnhiệm của lái xe, nhân viên ship hàng trên xe

1. Tiến hành quyền hạn, trọng trách củalái xe, nhân viên ship hàng trên xe cộ theo quy định tại Điều 27, Điều 36, Điều 41,Điều 45 cùng Điều 49 của Thông tứ số 12/2020/TT-BGTVT .

2. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm antoàn của xe trước lúc khởi hành; kiểm tra câu hỏi sắp xếp, chằng buộc hành lý,hàng hóa bảo vệ an toàn.

3. Bao gồm biện pháp bảo vệ tính mạng, sứckhỏe, gia sản của du khách đi xe, duy trì gìn bơ vơ tự, lau chùi và vệ sinh trong xe.

4. Mang đến xe dừng đỗ đúng nơi quy định.

5. Lái xe cùng nhân viên giao hàng trênxe phải trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là người tàn tật bị hạn chế khảnăng vận động, người cao tuổi, trẻ con em, phụ nữ có bầu hoặc gồm con bé dại khi lên,xuống xe.

Điều 20. Quyềnvà nhiệm vụ của hành khách

1. Được báo tin về nhữngtuyến đường, con đường xe buýt; yêu thương cầu nhân viên cấp dưới bán vé chuyển vé đi xe buýt hay hóađơn giao dịch thanh toán tiền đi xe xe taxi khi vẫn trả tiền.

2. Quý khách đi xe buộc phải chấp hành nộiquy vận chuyển, vâng lệnh hướng dẫn của lái xe, nhân viên ship hàng trên xe để đảmbảo an toàn trật tự bên trên xe. Trường vừa lòng hành khách phạm luật nội quy, có tác dụng thiệt hạiđến người khác đi bên trên xe thì giải pháp xử lý theo luật pháp luật.

3. Du khách đi trên xe nên giữ gìnvệ sinh chung; không được xả rác rưởi tại các điểm dừng, đỗ, bên chờ; ko đượcmang theo đông đảo loại sản phẩm & hàng hóa bị cấm giữ thông, hàng hóa cồng kềnh chỉ chiếm nhiềuchỗ của hành khách, hàng bám mùi tanh hôi, nhiễm bệnh, súc đồ vật sống, chất dễcháy nổ.

4. Trợ giúp và nhường số ghế trên xebuýt cho khách đi xe là tín đồ khuyết tật, bạn cao tuổi, thanh nữ có thai hoặccó con nhỏ và trẻ em.

5. Đối với người khuyết tật, ngườicao tuổi, thiếu nữ mang bầu được ngồi tại các ghế ưu tiên bên trên xe cùng được giúpđỡ trong câu hỏi lên xuống xe khi đi xe.

Điều 21. Tổ chứcthực hiện

Trong quy trình tổ chức thực hiện nếucó cạnh tranh khăn, vướng mắc vạc sinh các cơ quan, solo vị, địa phương báo cáo, phảnánh đúng lúc về Sở Giao thông vận tải đường bộ để tổng hợp, tư vấn trình Ủy ban nhândân tỉnh giấc xem xét, sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.