Danh Mục Các Đơn Vị Hành Chính Việt Nam 2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1901/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ THÔNGTIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều khoản Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về thành lập, tổ chức triển khai lại, giảithể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ, phòng ban ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ Thôngtin cùng Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộcBộ tin tức và media gồm:

1. Trung vai trung phong Internet Việt Nam.

Bạn đang xem: Danh mục các đơn vị hành chính việt nam 2017

2. Trung trọng tâm Ứngcứu khẩn cấp laptop Việt Nam.

3. Trung tâm xác nhận điện tử quốcgia.

4. Viện Công nghiệp ứng dụng và nộidung số Việt Nam.

5. Quỹ thương mại dịch vụ Viễn thông hoạt động công ích ViệtNam.

Xem thêm: Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Là Gì?

6. Trường cđ Công nghiệp In.

7. Trường Cao đẳng công nghệ thôngtin hữu nghị Việt - Hàn.

8. đơn vị Xuất bản Thông tin và Truyềnthông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này còn có hiệu lực thực hiện kểtừ ngày ký phát hành và thay thế Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm2014 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ tin tức và Truyềnthông.

Điều 3. Trọng trách thi hành

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chủ yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan chịutrách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng bí thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân về tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận sơn hà Việt Nam; - phòng ban trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, TTCCV (2).PC