Có Bao Nhiêu Phép Tịnh Tiến Biến Hình Vuông Thành Chính Nó


Bạn đang xem: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông thành chính nó

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , đến $T$ là một phxay tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u $ biến đổi điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ cùng với biểu thức tọa độ là: $x = x" + 3;,,y = y" - 5$. Tọa độ của vectơ tịnh tiến $overrightarrow u $ là:


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) đến véctơ (vec v = left( a;b ight).) Giả sử phnghiền tịnh tiến theo (vec v) biến chuyển điểm (Mleft( x;y ight)) thành (M"left( x";y" ight)). Ta tất cả biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) là:


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) được cho phép biến hóa hình (f) khẳng định nhỏng sau: Với từng (Mleft( x;y ight),) ta tất cả (M" = fleft( M ight)) làm thế nào để cho (M"left( x";y" ight)) thỏa mãn (x" = x + 2;)(y" = y - 3.) Mệnh đề làm sao sau đây là đúng?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) đến nhị điểm $Mleft( - 10;1 ight)$ và $M"left( 3;8 ight).$ Phép tịnh tiến theo vectơ $vec v$ trở thành điểm (M) thành (M"). Mệnh đề làm sao sau đó là đúng?


Cho hai tuyến phố trực tiếp giảm nhau $d$ và $d"$. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi mặt đường trực tiếp $d$ thành đường thẳng $d"$?


Cho nhị đoạn trực tiếp $AB$ và$;A"B"$. Điều kiện yêu cầu và đầy đủ nhằm có thể tịnh tiến trở thành $A$ thành $A"$ cùng đổi mới $B$ thành $B"$ là


Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy $a$ cùng $b$, một đường thẳng $c$ ko tuy vậy tuy vậy cùng với bọn chúng. Có bao nhiêu phxay tịnh tiến biến đường thẳng $a$ thành con đường trực tiếp $b$ và biến hóa mặt đường trực tiếp $c$ thành thiết yếu nó?


Cho tứ con đường trực tiếp (a, m b, m a", m b") trong các số đó $aparallel a"$, (bparallel b") với (a) cắt (b). Có bao nhiêu phxay tịnh tiến biến đổi (a) thành (a") với (b) thành (b")?


Cho hình bình hành$ABCD$. Phxay tịnh tiến theo vectơ làm sao tiếp sau đây trở nên con đường trực tiếp $AB$ thành đường trực tiếp $CD$ và thay đổi mặt đường trực tiếp $AD$ thành mặt đường trực tiếp $BC$?


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại đồ gia dụng thị của hàm số (y = sin x). Có từng nào phxay tịnh tiến phát triển thành trang bị thị đó thành chủ yếu nó


Cho hình bình hành $ABCD$, $M$là một trong những điểm chuyển đổi trên cạnh $AB$. Phxay tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow BC $ vươn lên là điểm $M$ thành $M"$. Mệnh làm sao dưới đây đúng?


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ , trường hợp phxay tịnh tiến đổi thay điểm (Aleft( 3;2 ight)) thành điểm (A"left( 2;5 ight)) thì nó thay đổi điểm (Bleft( 2;5 ight)) thành:


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) mang lại điểm (Aleft( 2;5 ight).) Phnghiền tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 1;2 ight)) vươn lên là (A) thành điểm (A") gồm tọa độ là:


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) mang đến vectơ (overrightarrow v = left( - 3;2 ight)) với điểm (Aleft( 1;3 ight)). Hình ảnh của điểm (A) qua phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v ) là điểm có tọa độ như thế nào trong số tọa độ sau?


Xem thêm: Cách Mở Khoá Sim Mobi Bị Khóa 2 Chiều, Cần Giấy Tờ Gì

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$, trường hợp phnghiền tịnh tiến trở thành điểm (Aleft( 2; - 1 ight)) thành điểm (A"left( 3;0 ight)) thì nó trở nên con đường thẳng làm sao dưới đây thành chủ yếu nó?


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) ví như phnghiền tịnh tiến đổi mới điểm $Aleft( 2; - 1 ight)$ thành điểm $A"left( 2018;2015 ight)$ thì nó đổi thay con đường trực tiếp làm sao sau đây thành bao gồm nó?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) cho đường trực tiếp (d) gồm pmùi hương trình (2x - y + 1 = 0). Để phxay tịnh tiến theo vectơ (vec v) trở nên (d) thành chính nó thì (vec v) đề nghị là vectơ làm sao trong số vectơ sau?


Trong phương diện phẳng Oxy mang đến con đường trực tiếp d có pmùi hương trình x + 2y – 1 = 0 cùng vectơ (overrightarrow v left( 2;m ight)). Để phnghiền tịnh tiến theo (overrightarrow v ) biến con đường trực tiếp d thành chủ yếu nó, ta nên lựa chọn m là số:


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ đến hai tuyến đường thẳng tuy vậy song $a$ cùng $a"$ theo thứ tự tất cả phương thơm trình (2x - 3y - 1 = 0) với (2x - 3y + 5 = 0). Phxay tịnh tiến theo vectơ như thế nào dưới đây không vươn lên là đường thẳng $a$ thành con đường thẳng $a"$ ?


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) đến hai tuyến phố trực tiếp song song (a) cùng (b) theo thứ tự gồm phương trình (2x - y + 4 = 0) với (2x - y - 1 = 0). Tìm quý giá thực của tmê man số (m) để phxay tịnh tiến (T) theo vectơ (vec u = left( m; - 3 ight)) trở nên đường thẳng (a) thành con đường thẳng (b).


Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến hai tuyến đường thẳng tuy vậy song $a$ và $a"$ lần lượt tất cả phương trình (3x - 4y + 5 = 0) cùng (3x - 4y = 0). Phxay tịnh tiến theo (overrightarrow u ) đổi mới con đường trực tiếp $a$ thành con đường thẳng $a"$. Lúc đó độ lâu năm bé nhất của vectơ (overrightarrow u ) bởi bao nhiêu?


Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ đến parabol có vật dụng thị (y = x^2). Phxay tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 2; - 3 ight)) biến chuyển parabol kia thành thứ thị của hàm số:


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) cho vectơ $overrightarrow v left( - 2; - 1 ight)$. Phnghiền tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow v $ trở thành parabol $left( Phường ight):y = x^2$ thành parabol $left( P" ight)$. khi kia pmùi hương trình của $left( P" ight)$ là:


Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phnghiền dời hình (left{ eginarraylx" = x - 3\y" = y + 1endarray ight.) biến chuyển parabol (left( P.. ight):,,y = x^2 + 1) thành parabol (left( P" ight)) tất cả phương thơm trình là:


Cho hai tuyến phố thẳng (d) và (d") tuy vậy tuy vậy cùng nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến (d) thành (d")?


Cho phnghiền tịnh tiến (T_vec u) trở thành điểm (M) thành (M_1) với phxay tịnh tiến (T_vec v) biến chuyển (M_1) thành (M_2). Mệnh đề như thế nào sau đây đúng?


Trong hệ tọa độ $Oxy$, cho phép biến hình $f$ trở thành từng điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ làm thế nào để cho $x" = x + 2y;,,y" = - 2x + y + 1$. hotline $G$ là giữa trung tâm của $Delta ABC$ với $Aleft( 1;2 ight),,,Bleft( - 2;3 ight),,,Cleft( 4;1 ight)$.

Phnghiền trở nên hình $f$ biến chuyển điểm $G$ thành điểm $G"$ có tọa độ là:


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho điểm (Aleft( 2;5 ight).) Hỏi (A) là hình ảnh của điểm như thế nào trong các điểm sau qua phnghiền tịnh tiến theo vectơ (vec v = left( 1;2 ight)?)


Cho nhị điểm (P, m Q) thắt chặt và cố định. Phép tịnh tiến (T) biến hóa điểm (M) ngẫu nhiên thành (M") sao để cho (overrightarrow MM" = 2overrightarrow PQ .) Khẳng định làm sao sau đây là đúng?


Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , mang lại nhì parabol: $left( P. ight):y = x^2$ với $left( Q ight):y = x^2 + 2x + 2$. Để chứng tỏ bao gồm một phép tịnh tiến $T$ biến chuyển $left( Q ight)$ thành $left( P. ight)$ , một học sinh lập luận qua ba bước nlỗi sau:

- Cách 1: call vectơ tịnh tiến là $overrightarrow u = left( a;b ight)$, áp dụng biểu thức tọa độ của phnghiền tịnh tiến:

$left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = x" - a\y = y" - bendarray ight.$

- Bước 2: Thế vào pmùi hương trình của $left( Q ight)$ ta được:

$y" - b = left( x" - a ight)^2 + 2left( x" - a ight) + 2 Leftrightarrow y" = x"^2 + 2left( 1 - a ight)x" + a^2 - 2a + b + 2$

Suy ra hình họa của $left( Q ight)$ qua phép tịnh tiến $T$ là parabol $left( R ight):y = x^2 + 2left( 1 - a ight)x + a^2 - 2a + b + 2$

- Bước 3: Buộc $left( R ight)$ trùng với $left( Phường ight)$ ta được hệ: $left{ eginarrayl2left( 1 - a ight) = 0\a^2 - 2a + b + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 1endarray ight.$

Vậy có độc nhất vô nhị một phép tịnh tiến trở thành $left( Q ight)$ thành $left( Phường. ight)$ , sẽ là phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u = left( 1; - 1 ight)$